1683 höstting(b) Albo

  In Nomine Dominj
  Anno 1683. Torsdagen den 25. Octobris, Tå Ordinarie Ting bleff hållit j Bröserup medh Allmogen j Ahlbo Häradt, uthaff Häradtzhöffdingen, Ehreboren och Wälbetrodde Hr Jacob Ulff, sampt j Närwahru aff Cronones Befallningzman, Ehrboren och Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, Lagläsaren Nicolaus Brasch, och tillförordnade HäradtzNämdh.

  1.
  Samma dagh för Rätten framkom Per Jönsson j Saxhusa på sijne och medhfölgande 7 Männs wägnar, Angående dhen afsicht dhe haffwa giordt på skogarne i Ahlbo häradt, lydande som fölger, nu ad acta lagt, som bleff uppläsin och påskriffwen, hwar effter giordes Eedh rättelig at wara grandskatt.

  2.
  Det Näst praesenterade sigh för Rätten Måns Håkonsson j Raskerum, och insinuerade een afsicht effter Uppkräfwelse aff den 12 Junij Nästförlijden, samme affsicht bleff för Rätten uppläsin och påskrijfwen, lydandes som fölger, nu ad acta lagt.
  Och giorde förmannen sijn Eedh på sijne och medfölgarnes wägnar, at dhe deras tog rätt giordt haffwa, hwar effter begäres Tingzwittne beskreffwet, som aff Rätten consenterades.

  3.
  Der Näst framkom Håkon Håkonsson j Elliarödh som sidste Ting hade sijn saak och tilltahl till Isach Mauritzon och Bengt Mauritzon som den 21 Sept. N:o 1 bleff proponerat i fyra puncter effter Landztingzdommens innehåldh aff den 19:de Julij 1683. Och tå effter Isach Mauritzons begäran coh Rättens godt finnande, till Näste Ting bleff Uppsatt, begärandes nu Håkon Håkonsson j Ellierödh Häradtz Tingzrättens uthslagh j saken och een äntelig doom, fordrandes dess uthan för Een reesa till Mallmöö, som sedan skiedd ähr 2 D:r S:M:tt och för Een reesa till Göng H:tt 2 D:r S:M:tt, som blijff:r iempte förrige Expense=räckningh 65 D:r 4 öre S:M:tt der Emoot Mötte Mauritz Johansson j Elliarödh, som på sijn sohns Isach Mauritzons wägnar, inlade ett Öppet breff ifrån Hans Excell:tz Hr Feltmarschalken och General Gouvern:n Rütger von Aschebergh, Lagmannen, Hans Excell:tz Hr Baron Herrman Flemming tillskrijfwit lydande at Mauritz Johansson will sökia Kongl. HoffRätten, och i ty behöfwer att taga fleere Rättens Attester till saakens Upplyysningh, Och i medler tijdh sökier dilation medh Executionen aff Landztingzdoomen.
  Resolutio
  Emädan såssom Hans Excell:tz Kongl. Rådet, Feltmarschalken och General Gouverneuren, dhenne saak till Hans Excell:tz Hr Lagmannen haffwer remitterat, som så wäll Swaranden Medh ett Öppet breff, som Käranden medh ett beseglat till Hr Lagmannen, in för Rätten Uppwijst, sielffwe betyga, Ty kunne dhenne gångh uthi denne twistige saak inthet påkiännas, Uthan änn wijdare till Hr Lagmans heemkomst och betänkiande beroor.

  4.
  Sammaledes praesenterade sigh Håkon Håkonssohn i Elliarödh i dhen andre saak, Angående stembningz Mennernes Öffwerfallande, som sidste Ting Sub. N:o 2 ähr Andragit, begiärandes Håkon Håkonsson at samme saak nu åter måtte företagas, Och Ryttaren Swen Håkonss:n i Elliarödh, som sijdst eij war tillstädes, Nu tagas till förhöör.

  Tå framstodh Ryttaren Swen Håkonsson, som effter Rättens föreläggelse giorde sijn Eedh medh Uppräckte fingrar, och bekienner, det han war uthsendh aff Håkon Håkonsson i Elliarödh iempte Nills Månsson i Ellierödh, till att citera Mauritz Johansson ibidem, Medh sijne söhner Isach och Bengt Mauritzsöhner, som alle 3 woro inne, När dhe kommo dijt at Citera, Och När the hade stemdt, Tå drack Mauritz Johansson Ryttaren een gång till, och han drack till sijn medhfölgare Nills Månsson, Men straxt der effter kom Isach Mauritzon medh dess B:r Bengdt, och togo Nills Månsson j Armerne, och slengde honom emoot wäggerne, och togo honom sedan i hååret, der medh gick Ryttaren åth dören och sijn wägh, befruchtandes för samma slagz Tractamente, och weet eij huru wijdare passerade, förra änn Nills Månsson kom uth igenom Een baakdörr uthan hufwudtaak, och war blååslagen under Ögonen.
  Johan Erlandsson j Elliarödh, som är Mauritz Johanssons söster sohn, är nu här för Rätten, Och bekienner det samma, som han tillijka medh Tyge Persson Eedeligen betygat för LandztingzRätten, Nembl: att Nills Månsson kom blååslagen i ansichtet uth ifrån Mauritz Johansson, och sadhe Isach Mauritzon hade slagit honom, och hade inthet hufwudtek på sigh när han kom uth, men hade hufwa på sigh, när han gick in till dhem.

  Her emoot Mötte Mauritz Johansson på sijn sohns Isach Mauritzons wägnar, och ännu till Näste Ting begärar dilation att föra sijne skähl, fast änn det wijdh förrige Tingh war honom förelagdt, nu wijdh detta Ting, sijne skähl at föra.
  Tillspordes parterne om dhe hafwa något mehra at förebringia i dhenne saak, swarades Neij, Uthan Håkon Håkonsson äskar doom.
  Resolutio
  Alldenstund aff erförde wittnen befinnes, det Isach Mauritzon i Elliarödh haffwer Öfwerfallit stembningzmannen Nills Månsson j Elliarödh, sedan han hade stemdt, at han warit blååslagen j ansichtet, och måst undlöpa sijn hufwudbonat, Och till detta Ting effter Rättens föreläggellse icke fördt dhe wijdh sijdste Tingh påberoopade skähl; Dy tillfinnes bem:te Isach Mauritzsohn för slijk förseelse och Öffwerlast emoot stembningzmannen Nills Månsson at plichta, effter det 10 Cap. Såram. med willia i L:L, och bem:te böther fördubbla effter det 32 Cap. i Rådstb. Stadzlagen, så frampt han icke kan wärja sigh medh Sex Boofaste Männs Eedh till Näste Tingh, och desuthan at betala dhelens billige bekåstningh, och detta allt effter lagh, eller lijda Execution.

  5.
  Fougden Wäll:tt Jönns Christensson Hestebeck, effter det som passerade på senaste Tingh, Angående det som fordras aff Jeppe Persson j Lille Mölla, 100 D: S:M:tt bröstfelligheet, och rest:de landgille, at see aff N:o 3. Ähr nu aff Rätten begärandes doom j saaken, hellst effterdy saken eij ähr förlijkat medh dhess herrskap.
  Jeppe i Lille Mölla mötte här emoot för Rätten och badh om medhlijdenheet, at Hr Jacob Beck, som nu ähr för Rätten, wille ansee hans willkohr; dy bleff saken för Rätten bijlagdh, att Jeppe j Lille Mölla sätter upp wijdh Hr Jacob Bechz wärk nu medh det snaraste Tijo fambnar weedh, och den sidste till Juul nästkommande, och der Emoot bekommer sin pant igen, och allt således Upphäfwit, och på alle sijdor klart dhem emillan ähr och wara skall.

  6.
  Anders Månsson i Grefflunda bewijste sigh lagligen instemdt Håkon Ollsson j Hwijdeby, Nills Swensson i Torup, Oluff Swensson ibidem och Anders Arfwedss: i Ellmhult, Angående gäldz fordringh, och är förlijkat medh Oluff Swensson i Torup och Anders Arfwedss: i Ellmhullt, men haff:r at fordra effter angifwande, hoos Håkan Ollsson i Hwijdeby 2 D: 24 öre S:M:tt och hoos Nills Swensson j Torup 20 öre S:M:tt angående Execution i krijgztijden.
  Och bleffwe dhe för Rätten förlijkade, att dhe betala som Uppfördt ähr, Håkon Ollsson 11 mk och Nills Swensson 2½ mk hwar medh Actionen ähr Upphäffwen.

  7.
  Wälboren H:r Jacob Bech bewijste sig lagligen instemdt Håkan Knalle i Hwijdeby, och Nills Ostredsson j Torup, Angående rest:de Landgille, och hemmanens Uthsittiande, Och war Håkan Knalle till geenmähle, begärandes att Clarera för sigh om något resterar, och erbiuder sig emooth H:r Jacob Beck at giöra sijn skyldigheet, at ingen skall klaga på honom, Och sålunda bleff saken dhenne gång Upphäffwen, både medh honom och Nills Ostredsson.

  8.
  Förwaltaren Mons:r Mattaeus Stengelin instembdt Per Swenss:n i Illstrup, Nills Jönnsson och Nills Nilsson ibidem, Gälldzfordringh angående.
  Och berättar fougden W:tt Jönns Christensson Hestebeck saken wara medh dhem förlijkat, hwar medh actionen exspirerar.

  9.
  Lasse Persson j Lönnhult, bewijste sig lagligen haffwa instembt Swen Persson j Bröserup, Hans Persson ibidem, och Offe j Boserup, angående gäldzfordringar.
  Och war Lasse Persson j Lönnhult för Rätten tillstädes, och tillstodh sigh wara förlijket medh samptelige dhesse öfwanbemelte sijne Debitorer, och att han aff dhem woro till frijdz stellt, hwar medh actionen Cesterar och Upphörer.

  10.
  Oluff Persson i Biörnstorp, bewijste sigh lagligen haffwa instembdt Hans Persson j Bröserup, och Per Mårtensson j Biörnstrup, angående praetentioner och gäldzfordringar, som han uthan Rättens adsistence beklagat sigh eij kunna aff dhesse uthfåå och bekomma.

  Och är klaganden Oluff Persson j Biörnstorp för Rätten tillstädes och bekienner sigh wara tillfredzställt aff Hans Persson j Bröserup, för sijn hafwande praetention och fordringh.
  Men aff Per Mårtensson i Biörnstorp haffwer Oluff Persson ibidem at fordra in alles Contante Penning:r 5 D:r Silf:r M:tt och 7 D:r 3 mark S:M:tt i een stuut, som blijffwer tillsammans 12 D:r 3 mark Silf:rmynt.
  Per Mårtensson j Biörnstorp är icke tillstädes att han kan swara för sigh, och taga wijdh geenmähle uthan som Ollderman i laga förfalldh, medh Grafwefolket uthgången, som klaganden sielff måst tillstå, och således differeras dhenne saak till Näste Tingh, Tå doom skall gåå, i fall parterne i medler tijdh eij blijfwa förlijkade.

  Såsom inthet mehra, oppå Rättens tillfrågan, denne gången war att bestella, är Tinget her medh slutett och upphäffwet, och att sålunda inom Ahlbo häradz Ting passerat ähr, Testeras under mijn Egen hand och Signete. Lillöö d 5 Februarij Anno 1684

  Jacob Ulff
  [Eget sigill]

  [Häradets sigill]

  Nicolaus Brasch

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 70-90 (AID: v217883.b70, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2015-2016