1686 sommarting Järrestad

  Anno 1686 Den 31 Maij höltz ordinarie Ting medh allmogen i Järesta häradh närwarandes den der i häradet tillförordnade nämbden.

  Först blef publicerat hans kongl: Maij:ttz Placat om fyra allmänne Solenne taksäijelse faste och bönedagar innewarande åhr. Dat. Stockholm d: 28 Jan: A:o 1686.

  Dernäst publicerades hans Excell:tz Hr General Gouverneurens befallningh angåendhe dhen bewillning som Rederskapet och adhelgiordhe i Upsalla A:o 1675, 1678, 1681 och 1683. Dat: Mallmö d: 19 Maij 1686, hwaruthinnan war förfallet om samma bewilling hans kongl: Maij:tz Eget bref Daterat Stockholm d: 30 Aprilis 1686.

  Derefter blef publi:t kongl: Liqvidations bref Dat: Stockholm d: 30 Martij 1686. Angående dhe som något af hans kongl: hafwa at fordra måste der medh på ett åhrs tijdh innehålla effter kongl: C-dations brefwetz Innehåld.

  Dernäst publicerades hans Excell nådige befallning om lagmanstinget som hålas skall i Lundh d: 7 Junij 1686 Dat: Mallmö d: 22 Martij 1686.

  Publi:t hans kongl: Maij:tz Placat förnyelse på Mynte Placat Dat: Stockholm d: 16 Martij 1686.

  Publ:des Hr General Carl Siöbladz bref angående saltpetterskudheriet. Dat: Knislinge d: 22 Aug: 1684.

  Publi:des ett Extract af hans höga Excell:tz bref angående saltpetter siuderiet. Dat: Mallmö d: 28 Martij 1686.

  Publ:des härnäst en Specification på Ållon swin för A:o 1685 som iorhe intet mer för dhet åhret än 4 st: swin.

  Domförwaltaren Swen Kråka i Lundh igienom Ländzman Thor Olufson i Borby lät publicera en RestLängdh på Domkiörkans förarmadhe bönder i Järesta häradh häradh(!) för A:o 1685.

  Samma dagh för Rätten framkom Mons: Hans Karup bewiste medh en Cit:on instembt pastoren Hr Matz Fredrickson Sture till Gladsax. Sakgifwandes honom för ett swartbrunt stodh hwilket Mons: Hans Karup fått i betalning af en bonde Per Mårtenson i Tummerup och nu Hr Matz sig tillhållas samma stodh och när Mons: Hans Karup fick samma stådh lät han dhet bränna. Bonden Per Mårtensons och ändå dess uthan fyra Mäns närwaru.

  Hr Matz Sture Insinuerade i Rätten ett Inläg Dat: Gladsax d: 31 Maij, hwar uthinnan han begiärar Dilation till nästa ordina:e ting effter som han haf:r wittnen i denne Incaminerade saak at föra, hwilken är Rusthållare och nu wedh möttet hoos Hr Ryttemästaren. Det rätten consenterade.

  Samma dag framkom för Rätten drängarne Per Person i Stijby, Jon Håkanson och Per Truwedhson ibm och begiärte af Rätten laga syn på dhe ödheplatzer dhe måst emot taga dhersammastädes och af  Befallningzmannen wälbetrodde Zacarias Stobaeus tillskrifwen.

  Dhet Rätten consenterade och blef nämbden anbefalt och samme öde platzar granska som dhe medh eedh kunna när påkräfwes wedhstår.

  Anders Åtte i Stijby dernäst framkom för Rätten och begiärte laga granskning och syn på sijn gårdh som hel bröstfällig är förorsakat af wådh eldh, som och tillfallande armodh. Dhet hans cretur bort dödt, och måste i förgånger ofredz tijdher taga emot gården uthan gifwen frijheet, och blef nämbden anbefalte, samma syn at förrätta som dhe wedh på fordran inom tinge medh eedh bekräffta kunna.

  Hans Åkeson och Anders Anderson i Stijby framkommo för Rätten och sadhe sig af cronans befallningzman wälbet:de Zacarias Stobaeo wara tillskrefwene till en ödhe gårdh i Stijby som Jöns Nielson tillförne åbodt, merendels afhyst och dhet som finns, aldeles uprutit och odugligt, och begiärte få laga granskning och syn på samma hemman hwilket blef consenterat, och anbefaltes nämbden samma syn, således förrätta, som de förswara willia och medh eedh bekräffta.

  Niels Stenkelson i Gislöf framkom för rätten Refererade sig wara förljkt medh sijn wederpart Per Person ibm.

  Saken som senaste Ting för Rätten blef agerat emellan Cronones ländzman wäll:tt Erick Tranman och wäll:tt Tönne Hanson och dhen tijdh up satt till nu, hwilken nu uptages till wijdare Examen.

  Dherpå framkom ländzmannen Tranman och begiärte, af Rätten domb efter dhe för dhetta i rätten af honom Insinuerade Inläg på dhet saken måtte komma till enskap.

  Dereffter framkom wäll:tt Tönne Hanson för Rätten och Insinuerade sitt skriftelige inläg Dat: Stijby d: 31 Maij 1686.

  Rätten tillfrågadhe Parterne om dhe något wijdare hadeh i denne sak at proponera muntel: eller skriftel:

  Ländzmannen Tranman sadhe, emedhan Mons: Tönne Hanson uthgifwet en obligation, och underskrefwet contract, och dhen tijdh war ingen borgare uthan altijdh hållet up wedh häradztinget som saken Incaminerat, at han intet sig nu undandraga kan till något annat forum.

  Parterne tillfrågades än wijdare om de hadhe något at proponera hwartill dhe swarade neij.

  Resolutio

  Såsom denne sak emillan sahl: Inspectoren Johan Hindrichsons arfwingar på Swabesholm och förre befallningzmannen på Glimminge wäll:tt Tönne Hanson angående obligation och contract om 40 par oxar af wäll:tt Tönne Hanson contraherade och kiöpte för 330 D:r :/åthskillige gånger för uniformiteten, och för åthskillige Rätter ventilerat, men förmedelst åthskillige Inwänningar icke kommen till något änteligt sluut: Detta för den skull saken wedh nedrige Instantierne af parterne intet Incaminerat som dhen bort effter Ressen, dheels för Actor intet haft wedh somblige uplysning af, hwilko nu sedermehra omkastade och i Rätten Insinuerade, som wijdlöffteligen af sielfwa Acten är at see; och nu Cronans ländzman Erick Tranman Actor i denne sak. Först här i denne Rätt, Insinuerat en puur obligation och contact hwilket i alla clausulis finnes rent och ocasserat af wäll:tt Tönne Hanson som sahl: Johan Hindrichson underskrefwet på 220 rd: för 10 par stalloxar, hwilket Tönne Hanson för Rätten fulkommeligen wedkiendtz och eij med skiähl ifrångå kunnat, uthan loft således hålla Inspectoren sahl: Johan Hindrichson i dhetta måhl skadelös, dhet andra haf:r Actor iblandh andra framlagt et bref underskrefwet af wäll:tt Tönne Hanson, Dat: Glimminge d: 21 octob: A:o 1676 hwaruthinnan belofwat sahl: Inspectoren betalning. För des ofwanfördhe skiähl hafwer rätten funnit skiäligt att wäll:tt Tönne Hanson betalar till Sahl: Johan Hindrichsons erfwingar eller dess fullmechtige effter obligation ef:r contractets Innehåld 220 rd medh tingz Expenser effter mötesmanna ordum, Inom 6 wekors förlop eller effter lag. Och senaste uthgångne Executions stadga undergå Execution, häremot står wäll:tt Tönne Hanson fritt sökia sin Regres lagl:n af sin principal wälborne Hr Måns Rosencrantz på Glimminge om han skiäl dhertill hafwa kan.

  Saken som näst förgående 2:ne ting Incaminerat emaellan qwarteremäster Manhafftige Johan  Ström som kiärande, qwarteremäster Borman och corporal Swab swarander, förmedelst wåldzwärkan dhe begånget på Mons:r Karups tiänare Johan Ström, Mons:r Karup för Rätten och framkom begiärte at saken emellan hans tiänare och 2:ne officerare måtte tagas till Examen och entelig sluut, som pröfwes enligt medh saken och deras begångne giärning, effter redan fördhe och häreffter framstellandhe wittnens uthsagu.

  Dereffter blef cronans Ländzman anbefalt Ropa på tingzplatzen om wederparterne qwarteremäster Borman och Corporal Swåb wahro tillstädes, dhet Ländz som fierdingzmän effterkommo. Män ingen af forskrefne personer mötte.

  Då franstod qwarteremäster Ströms principal och husbonde wäll:tt Hans Karup proponerandes effter som nu 3:die ting, och dhe herrar lagligen citerade för dhen skull begiärte han af Rätten saken uthan längre Opskoff måtte företagas, och som lag säger Examineras och afhiälpas och wittnen som inciterade tilförne afläggia deras wittnesmåhl, det Rätten Consenterade.

  Ingewar Person hemma i Stijby, framkallades för Rätten afladhe sin eedh och wittnadhe som fölger, förgånget åhr Christi himmelfars dag kom qwartermästarens Hr Johan Ströms hustru in till mig i min gårdh sägandes effter som iag är deras nabbo, och badh mig iag wil komma intill dem, effter som dher är 2:ne carlar som willia slå i hiäl hennes man. När iag dhet hördhe tordes iag intet gå der in effter iag hörde dem hwija och skrijka, uthan gick dher medh af min gårdh, då förän iag gick uthaf gården, kom den ene karlen löpandes till mig och begierte en yxa, och den samma hade en dragen wärria i handen, män iag wägradhe mig, och sade ingen yxa haffwa tilstädes, dermedh gick han in i qwarteremästarens gårdh igien, dereffter gick iag af gårdhen, en liten stund dereffter kom iag medh en annan man gångandes till Johan Ströms gårdh, tittadhe igienom en giärdzgård, då såg iag och den man mig fölgde, Per Truedson ben:dh at en af dhe karlar stodh medh en yxa och högg på en kammars dör som Strömen war inne, och den hogg sönder dörren, då när dörren gick sönder ropte Johan Ström och badh de wille skonan, eller om der war någon annan som kunne räddan el:r hiälpan, män war ingen som tordes fram, då badh dhe han wille skelf komma uth, der skulle ingen röran, då kom han uth och gick åth farstugun, gienast sprang dhe 2:ne effter och slago på honom medh wärrierne och sedan dhe kommo in såg iag intet huru dhe bare sig åth, litet dgereffter kom Strömens hustru till mig, badh iag wille tuta i hornet effter iag war ålderman, och sambla Bymännen at dhe kunne komma hennes man och huus till hiälp, effter dher war några som wille giöra öf:r wåldh dhet iag och effterkom sammankalladhe Bymännen i min gårdh, män dhe tordhes intet gå dher in ty dhe woro rädde för hugg.

  Dhereffter framkallades Pehr Truedson i Stijby aflade eedeligen sitt wittnesbördh som fölger, At förgånget åhr Christi himmelsfardz dag, kom han till Ingeman Person, och wij ginge till ett giärdhe som är wedh qwarteremäster Johan Ströms gårdh och sågo ini gårdhen, då såg iag dher stodh en karl med en yxa i handen och högg på den dörr, hwarest Johan Ström war inne, och ner dörren gick sönder, Ropte Johan Ström och gaf sig illa, och badh der wille komma någon och hielpan, der effter bad dhe karlarna Johan Ström komma uth, dhet han och giordhe effter dhe lofde intet willia röran, män så snart han kom uth begynte dhe slå på honom med en dragen wärria så dhet skar på Ryggen, män Strömen språng åth stugun, dhe effter, sågh sedhan intet huru tillgick, litet dereffter kom dhen ene af stugun, hadhe en wärrie …. handen och sadhe at dhen wärrian han slaget sönder(?) på qwarteremästaren skulle wäll betala wärrian igien fordrade för wärrian 6 D:r.

  Dhernäst framkallades Oluf Håkensson i Stijby, effter aflagdh eedh, och wittnadhe som fölger, at när åldermannen, hadhe tutat kom han dher nedh till qwarteremäster Ströms gårdh, såg han dörren woro sönderhuggen, fönstren inslagne i stugan och at strömen war slagen blodig och blå och de främmadhe karlar, gingo på gården tordes då intet wijdare röra sig för dhet mykna folk dhe sågo komma tillsammans, dereffter gick han i kiörkian effter det war samman ringt Arrendatoren Anders Anderson på Giärsnäs hölt i porten på en bruun häst.

  Nämbdemannen Niels Ågeson i Stijby framkallades aflade sin eedh och wittnadhe ordh ifrån ordh som Oluf Håkenson i Stijby wittnade hadhe.

  Än framkallades Åge Person i Stijby, och wittnadhe som fölger när han edhen aflagt hadhe, samma ordh som Oluf Håkensson tillförne wittnat. Och ladhe dhet dhertill, at han såg Johan Ströms pistohler wara sönderslagne, pipporna för sig och ståckarne för sig, och låsarna för sig och dhe slaget fönstren sönder medh pistohlerna så glaset låg i styken på ett litet baren i stugun intet mer än 5 wekur gammalt hördhe han Strömen badh Andhers Anderson han willie bedia för honom, effter han war så illa slagen han måtte blifwa hemma, ty han fruktadhe at han af dhen mykna huggen blifwer dödh, eller dhe slå honom i hiäl på wägen, då swaradhe Anders Anderson han intet kan hielpan, och dhet öfrige mins han intet, dhereffter sågh han dhe 2:ne främmandhe karlar medh Anders Anderson och ladhefougden Hans Lambret rijda ifrån byn, och hadhe Johan Ström meedh sig.

  Dereffter framkalladhes Elin Oluf Lasons afladhe sin eedh wittnedhe ordh ifrån ordh lijka som Ingeman Person och sadhe dhet dhertill, at hon såg när dhe 2:ne karlar, medh Anders Anderson och hans ladefougdh kommo till Byyen och hölle uthföre Johan Ströms gårdh, och dhe twänne främmadhe karlar steg af hästarne, och gingo in i Strömens gårdh och in i stugan, frågade edter strömen som intet war tillstädes, och när dhe litet sutet i stugan gingo dhe uth, dhå kom Johan till dem på gården och dhe wijste honom ett bref, och wijdare frågadhe effter Karupz munteringh då swaradhe han intet weta af den, då swarade dhe han måtte wetha, sadhe åther Strömen, iag haf:r inte mer än ett par stöflar och ett Patronkiök, det han dem wiste och de till sig togg, dereffter skiäldhe dhe honom uth, slogo honom, medh wärriorne och pistolerne i stugan, och när han kunne komma till at undlöpa, rändhe han uth, dhe effter och slogo alt på honom och hade icke den ene fullet om en steen, hadhe dhe slaget honom i hiäl då undkom han i dhen kammaren som som dhe hugge dörren i sönder på, seedan han kom i stugan igien slog den ene sin wärria sönder på honom, då blef dhen ene wredare och Regerade wille hafwa betalning af strömmen för dhen wärrian han på honom söndher slaget, och fordrade för dhen 6 D:r Smt och Strömens hustru badhe medh gråtandes tårar at dhet måtte blifwa för fyra D:r för wärrian dem strömen och betala måte, då gick dhe uth till sitt föllie och Rådfördhe sig hwadh dhe skulle taga, då kom dhe åther inn och hustrun medh böön gaf dem 4 D:r st slogo hustrun och kiördhe henne ifrån gården, slogo drängen i gården at han låg 1 månadh till sängz, sampt dhet andra folket slågo dhe och kiorde dhem af gårdhen, så gårdhen dhen tijd blef manlös, sedan togo dhe Strömmen medh sig bort och foren till Giärsnäs och medh dhem war i föllie Anders Anderson på Giärsnäs, ladhe fougdhen Hans Lambret.

  Cronans ländzman wäll:tt Erik Tranman för Rätten mötte och Insinuerade en fullmackt af Arren: wäl:t Anders Anderson på Giärsnäs underskrefwen, Dat: Giärsnäs d: 1 Junij 1686.

  Dereffter Insinuerade wäll:tt Erik Tranman Arrendatorens inläg Dat: Giärsnäs d: 31 Maij 1686.

  Dher effter framkom bonden Niels Håkenson i Wämmenlöf, Insinuerade i rätten en skrifft underskrefwen af Hr qwarteremästaren Borman och Corporal Svave, Dat: Rörum d: 1 Junij 1686.

  Mons Hans Karup på sin tiänare Johan Ströms wängnar consenterade och begiärte af rätten officerarne måtte gifwas Dilation till nästa ordinarie ting effter deras Libels innehålld medh dhet Reservato, at dhe då effterkomme, hwadh dhe sig tillskrefwet, och begiärte yttermehra få beskrefwet hwad i dhenne sak ähr passerat, dhet rätten consenterade.

  Rätten Resolverade att qwarteremäster Borman och Corporal Svave måtte till nästa ordinarie ting och effter dheras löffte sig förklar eller då gå domb effter sakzens beskaffenheet som lag säger.

  Pastoren ehrewördig och wällärdhe Hr Gislo Holbaeck för Rätten framkom och begiärte få ett tingz attestatum effter några Attester han tillförne fått angåendhe dhen wäderqwarn ståendes wedh Borby, som honom Donerat af högwälborne Hr Baron och general Lieutnanten Mortaigne på Tummerup, at dhen af gambla tijdher så länge man nu kan minnas waret frälst och eij Crono denne begiäran blef Pastoren af rätten Consenterat, emedan som Cronans befallningsman begiärt at sådan åthkombst wisas skulle, så frampt Cronan dhen icke wille wedkiännas.

  Blef derpå i Rätten Insinuerad en Attest om samma mölla underskrefwen af dommaren i Järesta härad Ehrilig och beskiedelig Niels Larson i Borby, hwilken ähr öfwer 80 åhr gammal, och afladhe sin eedh samma hans Attest sandfärdig wara, Daterat Borby d: 13 Novemb: 1685 öfwerwarandes twänne hederlige Prästemän nämbl:n Chrijsostomus Nicolaj i Ystad och Johannes Justins Berntz i Borby af samma ofwanskrefne Dato.

  Dhernäst Insinuerade Hr Gislo en Attest af ehn Möllare Jöns Person som samma mölla besutit och en bondhe Jören Hanson hwilkens fader för lång tijdh waret möllare på samma mölla Dat. Valby d: 27 Januarij 1686.

  Dhernäst framkom Möllaren i Tummerup mölla Jöns Håkenson ben:dh och begiärte en laga syn öf:r den möllan han i boor, effter som den är helt bröstfällig, dhet rätten consenterade och anbefalte nämbdemannen Christopher Hanson i Sallerup, Per Nielson i ibm, Gumme Staffenson ibm, Niels Ågeson ibm och Per Nielson Kåk ibm hwilka wedh inhändigadhet af dhetta, således granska all bröstfälligheten Intet undantagandes och dhet i peningar Taxera som dhe förswara willia och medh edh bekräfta kunna.

  Cronans ländzman wäll:tt Peder Hanson för Rätten framstälte qwinfolket Marna Bengtsdotteer som begåt hoor medh een gift man Lars Nielson i Wemmenlöftorp och hon nu för rätten bekiände intet fått mer än detta ena barn som oäkta ähr dhenna Lars Nielson i Wämmenlöftorp bekiänt och för rätten waret fadher till samma oäkta barn.

  Resolutio

  Så som qwinfolket Marna Bengtzdotter i Wämmenlöf för Rätten bekiänt bedrefwet hoor och aflat barn med een gift man, Lars Nielson i Wämmenlöftorp, alltså dömmer rätten skiähligt at Marna Bengtzdotter pliktar effter straffordningz 1 punct och gifwer 40 D:r smt orkar hon eij botum då plikte medh arbete eller kropen, effter ofwan be:t punctz Innehålldh.

  Dhereffter Insinuerade häradznämbden i Rätten een granskning och syn på några ödhes hemman i Stijby, som cronans befallningzman wälb:de Zacarias Stobaeus befalt medh några drängar och deesamme hemman eij Cultivera kunna uthan höga öfwerheten dem förunner något byggningztimber och frijhet och lyder samma dheras syn på Per Persons gård i Stijby fölger.

  Dhereffter framkom för Rätten Per Bengtson i Wämmenlöf. Och begiärte laga syn på sitt rusthåld der sammastädes, och ett hemman i Wämmenlöf, och dhes bröstfällighet sampt ringhet så besiktiga som dhe medh eedh bekräfta kunna intet undantagandes och dhet alt i penningar taxera, hwartill blef anbefalt nämbdemannen Anders Kåk i Tågarp till sig taga effter skrefne dannemän nämbl: Oluf Matzon i Wiresta, Per Jönson ibm, Måns Mårtenson i ibm, Per Tykeson i ibm, Måns Jönson ibm, Christoffer Tykeson i ibm och Niels Matzon ibm, hwilka begifwa sig gienast wedh Inhändigat af dhetta till hemmanens och synen så för rätten som dhe förswara kunna.

  Håfmästaren på Smedztrup wäll:t Zacaloffsky Petterson lyser 11 st swijn, dher i blandt 2 styken  gambla söör dhe wänstra örat afskurit och dhet högra örat är 2:ne rijst uthi.

  Kiörkiewärdarne Jöns Mårtenson i Cimbris och Per Nielson i Wijarp framkom för rätten, begiärte Attestatum af rätten på Rasmus Bengtsons och Hindrich Swensons ödesmåhl på dheras gårdar för A:o 1684 och Restar Rasmus Bengtson kiörkiotijondhe för samma åhr 1½ sk råg, korn 1 tunna 2 sk, hafre 3½ skeppa.

  För samma åhr Restar Hindrich Swenson råg 1 skepp:a korn, 5 skepp:r och hafre 2 skepp:r dhet nämbdemannen Erik Swenson medh kiörkians 6-män dhersammastedes wittnadhe. Såsom dhetta således i sanning befunnet consenterade Rätten kiörkiowärdarne at få tingz Attestatum.

  Dernäst Insinuerade Anders Kåck en syn han med sine Adjunter hållet på Mons: Hans Karups rusthåll i Tummerup och Wijarp byar.

  Nämbdeman Erik Swenson i Järesta blef anbefallt mötta på lagmans tinget förstkommandhe d: 7 Junij som hålles i Lundh

  Samma dag för Rätten framkom nämbdeman Niels Åkeson i Stijby Insinuerade i Rätten een granskning som dhe 8:ta män effter Rättens senaste befallning blefwo hänwiste at taga i ögonskien dhet ¼ hemman som ligger till Lundz domkiörkia beläget i Stijby, dhet samma män effterkommet och lyder deras afsickt som fölger Dat: Stijby d: 31 Maj 1686 hwareffter nämbdemannen war Tingz Attestatum begiärandes, dhet Rätten Consenterade.

  © Magnus Lindskog, 2005
  (viss redigering pågår fortfarande)