1686 vinterting Albo

  In Nomine Dominj.
  Anno 1686. den 27 Januarij hölltz Ordinarie Tingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, Närwahrandes Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt Lagläsaren Nicolaus Brasch, medh tillförordnade Häradtz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren Wäll:tt, Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdemän W:tt, Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Ellmhult,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson j Rörum,
  Måns Trullsson i Brösarp,
  Håkon Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson i Mielby,
  Per Jönsson j Saxhusa,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jakob Gudmundsson j Gräflunda,

  Samme dagh för Rätten framkom Wälborne Hr Holger Moormans Fullmächtige S:r Jörgen Mårtensson och insinuerade Een Obligation af Wälborne Hr Jochum Friderich Windh på 200 R.D:r Specie Capital, effter Copians innehålldh, ad acta lagd, och Obligationen Upplästes, och fullmächtigen påskrijfwen restituerades.

  Samme dagh Häradzskrijfwaren Wälbetrodde Daniel Anderssohn, låtit Uppläsa Diverse Documenter, som effter richtigt befinnandet verificerades under Häradtzhöffdingens handh och Häradz Signete, Nembl:
  1. Rijkzdagzbewillgningen som Prästerne pro Anno 1683 bordt betahla, men till A:m 1684 bleff differerat, Summan 27 D:r 11 öre S:M:tt.

  2. Specification på Någre hemman aff Cronans Jordebook utheslutne, sampt Extract öffwer Cronans och Kyrkians Anpart Tijonde Pro A:o 1685.

  3. Specification på dhe hemman som uthi Cronans Jordebook för Adelige Uthsockne warit anskrijfne, men nu till Militien äro indehlte, medh dess Räntor pro Anno 1685.

  4. Specification på Differentzen Emoot Wälborne Hr KrijgzCommiss:n Ehrenflychtz Arende Jordebook, Emoot Cronans rätte Jordebook.

  5. Specification på Diverse Frällsehemman, som förra warit Considererde som Innsochne, Men pro A:o 1685 uthsockne effter uthgångne Förordningh.

  6. Specification på Sahl. Axell Juuls godz, Kongl. May:tt och Cronan wijdh jmmission tillfallne sampt dhess Räntor pro Anno 1685.

  7. Specification pro Anno 1685 hwareffter Lagmans och Häradzhöffdingz Räntan böör Clareras aff 530 Maatlagh.

  8. Specification på ödhe och obrukade hemman och Räntor pro Anno 1685.

  9. Specification Uppå hemman som ähre Upptagne på frijheet pro Anno 1685.

  10. Specification Uppå Öde och obesådde hemman och jorder, hwar aff Cronotijonden eij kunnat Uthgåå pro Anno 1685.

  11. Specification på Oförmögnas och förarmades restantier, som wijdh Execution ej kunnat Uthgåå.

  12. Specification på UthskrijfningzPenningars affkortningh pro Anno 1685.

  13. Afkortningz Specification på Ordinarie och Extraord:rie Räntor af dhe hemman som i Cronans Jordebook äro Uppförde för Crono, Men finnes doch at wara Uthfrellse medh sampt Annexe och Cannikehemmans afkortning dito.

  14. Tijondens afkortning för Swabeshollms Sätherije.

  15. Specification på Prästestombnar, Annexehemman och klockarebohls frijheeter pro Anno 1685.

  16. Specification på Diverse Kyrkiohemman och Uthjorders Ordinarie Ränta, som Kyrkiorne sielfwe Uppbära.

  Anno 1686. den 28. Januarij Continuerade dhet ordinarie Tingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt i samptlige Rättens praesence.

  N:o 1
  Militiae Auditeuren, Mannhafftig Christiern Osengius, Contra Bengdt Ollsson j Bröserup, Angående Olaga inhöstningh, och den misstanka han dherom hafw:r på bem:te Bengt Ollsson, som sijn Tienstedräng, begärandes derom föra dhe instemde Wittnesbördh.

  N:o 2
  Bengt Ollsson her Emoot Mötte, och begärade sammaledes föra sijne wittnesbördh.
  Parterne blefwo effter lång disputation således förlijkade, at drängen Bengt Ollsson, som föregiffwer sigh inthet stråå höö för sijn huusbonde Hr Auditeuren hafwa förödt, lijkawist, till at undfly trätor och wijdlyfftigheet, räckte handh, at betala Hr Auditeuren 10 mk till Påsk Nästkommande sampt med 2 mk TingzExpenser, hwar medh saken cesserar.

  Samme dagh för Rätten framkommo Wäll:tt Marcus Kaske och W:tt Söffren Jönsson Dahl, som effter sijdste Tingz Uppsättelse d. 2. Octobris sijdstlijdne, Sub. N:o 9 äska doom i saken, effter Rättens löffte, Uppå Wälbonre Hr Lawe Beck för dheras praetention och gälldzfordring effter obligation af d. 24 Julij 1669 5/6 parter af samme Summa.
  Wälborne Hr Jacob Beck, Uppå sijn K. Brodhers wägnar, insinuerar, at han effter Kongl. M:tz Allernådigst Citation är på Sterbhusetz wägnar i laga förfalldh, uthj Stockhollm, och i ty beder saken måtte Uppståå till hans återkomst.
  Käranderne effter sijdste Rättens löffte, uthan wijdare Uppskoff äska doom j saken, at dhe heröffwer eij skole giöra fleere Expenser, och Reesor, Eller och Hr Jacob Beck will försäkra dhem hwar på 2 Tunner Ahluun Uppå sijn Broders wägnar.
  Wälborne Hr Jacob Beck räckte handh at betahla till dhem hwarthera 2 Tunnor Ahluun, wijdh Februarij Månadtz uthgångh, hwar medh dhe ähro till frijdz, och låta saken beroo till Näste Tingh, Eller till Wälborne Hr Lawe Beckz heemkomst.

  Samme dagh inkommo dhe Männ, som effter Uppkräfwelse aff d. 4 octobris sijdstlijdne, haffwa grandskat Bröstfelligheeten på Mielby Prästegårdh, och war dheras Taxt som fölger, ad acta lagd:
  Och wittnade Nämdemännerne tillijka medh dhe sig Adjungerade Männ Eedeligen, at hafwa förrättat sit wärff det bästa och rättaste dhe hafwa kunnat, hwar effter Hr Pastoren Ehrewyrdige och Höglärde Magister Olaus Noordströmm begärade Tingzattest, som eij kan wägras.

  N:o 3
  Wälborne Hr Jacob Beck, contra Ryttarna Anders Frijsk i Bröserup och Peter Fröling j Skiberup, Angående skogzskada j Stijelundh, effter afsicht å Tinget d. 7. Maij 1685 och äskar doom.
  Men Militiae Auditeuren Mannhafftig Christiern Osengius, reserverar sigh, effter Wälborne Hr Öffwerst Gyllenpijstohls ordre, at hafwa till Hr Beck sijn reconvention för dhen olaga handteeringh emoot Ryttarne, i fall dhet Eena emoot dhet andra eij kan ståå att bijläggia, at sökia in foro forj.
  Ryttarne bekienna at hafwa förseedt sigh medh skogzhuggande, och bidia Wälborne Hr Beck nu som tillförende at giffwa sigh effter, Altså haffwer Hr Beck, på sijne och sterbhusetz wägnar sijn saak cederat, och det Eena emoot dhet andra Upphäfwes.

  N:o 4
  Wälborne Hr Jacob Beck medh sijne Rusthålldz Bönder, Nembl. dommaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup, Jönns Ollsson ibidem, Jöns Mattzon i Rafflunda och Oluff Andersson j Leerbootorp, contra Ryttaren Mannhafftigh Peter Frölingh, in puncto någre förflugne ordh och injurier, i hans dryckenskap fälldte, derom Actores begära föra dhe instemde Wittnesbördh.
  Ryttaren Peter Frölingh bekienner sigh hafwa illa giordt i sijn dryckenskap, och beder om Nåde, och icke om Rätten, och weet han inthet medh någon aff dhem som han haffwer förtörnat något annat änn alla ähra och godt.

  Hr Jacob Beck medh dhess interessenter stodhe Uppå sijn rätt, och begärade föra sijne Wittnesbörder, på det saken måtte blijfwa Upplyyst, huru grofft Ryttaren handlat haffwer, och at han der effter, som lag förmåår måtte straffas.
  Ryttaren badh ytterligare om Nåde och efftergifft, då effter långh afhandling, Ryttarens trägne böön, och Rättens förböön, lät Wälborne Hr Jacob Beck sijn saak falla, så i reflexion aff Ryttarens höge Officianter, som Rättens intercession, medh dhet reservato, at saken må ståå Öppen, om han Ryttaren kommer offtare igien, dhet samma och dommaren medh dhe andre laederade honom på lijka Condition, och oppå Ryttarens ödmiuka afböön, effterlåta, hwar medh Actionen cesserar:
  Doch bleff Ryttaren aff Rätten alfwarligen förmahnt sigh enthålla från sådane och slijka olofliga injurier, så frampt der han kommer igien, icke dubbelt willa wara effter lagh förfallen.

  Samme tijdh företogz den Uppsatte saak, Emillan Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson och Ryttaren Manhafftig Hendrick Lustigh, d. 2 octobris sijdstlidne vice versa angifwen, och sub N:o 19 och 20 Andragen hwaruthi Wäll:tt Nills Hansson fordrar effter Räkningh 2 D. 11 öre S:M:t.
  Hendrick Lustigh är till frijdz betahla, i fall Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson sijn fordringh kan beediga, Altså giorde Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson sijn lijfflige Eedh, att hans Räkning war richtig, och Manthalsskriffwaren Wällachtat Zachries Jörgensson sampt wedefogden Jörgen Jönsson beedigade, at eij mehra bränne war leffwererat, änn som Räkningen innehåller.
  Wäll:tt Nills Hansson fordrar doom medh Causerade Expenser.
  Ryttaren Mannhafftig Hendrik Lustig fordrar resterande betahlningh för sit uthborgade öhl och flaskan medh Teenskruuff, effter förrige i rätta sättellse 4 ½ D:r S:M:t, men haff:r inthet bewijs, och Bookhållaren wijdh otwungen Eedh berättar sigh samma påster haffwa betallt, Men icke dess mindre, will han Glasflaskan restituera, fast han dhen betallt haffwer, och åter otwungen giorde Een dyhr Eedh, at han haffwer betallt Hendrik Lustig, allt hwadh han haffwer fått aff honom.
  Parterne äska doom.
  Resolutio
  Alldenstundh Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson sijn Underskrijfne Räkning sielf tridie, effter Ryttarens Mannhafftigh Hendrik Lustigz heemskiutelse, Eedeligen verificerat haffwer; Så pröffwar Rätten skähligt Ryttaren böra betahla dhe Uppförde 2 D. 11 öre S:M:t effter Räkningens innehålldh, sampt medh 1 D. S:M:t Expenser, Och sådant effter lagh Eller wijdh Execution, och i dhet öffrige blijff:r Bookhållaren sammaledes libererat för Ryttarens vice verse fordring, som han dhen icke haff:r gittat probera.

  N:o 5
  Oluff Larsson j Bosarp, contra Diverse, Angående afhandlat grääs i förlijden sommars, förlijkat.

  N:o 6
  Ryttaren Mannhafftig Rasmus Steen i Biörnstorp Contra Ryttaren och Rusthållaren Carl Bergh in puncto injuriarum.
  Klaganden berättar sigh wara tillfrijdzställt, och swaranden wijdh högsta Eedh bedyrar, sigh inthet wetta medh Rasmus Steen, att han någon sin hafft twenne hustruer, fast mindre att han någre skähl hafft till at säija sådant, och ähre dhe sig emillan derom wenligen förlijkte.

  N:o 7
  Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson Contra Jöns Scharte i Andrarum in puncto debitj 4 D: 10 öre S:M:t
  Håkan Persson j Stråå 3 D. 12 öre
  Per Håkonsson j Stråå 30 öre
  fordrandes Bookhållaren öffwer dhesse doom medh causerade Expenser.
  Swaranderne ähre inthet tillstädes, och i ty plichta pro absentia, hwar af dhem 3 mk S:M:t, och förelägges at Mötha till Näste Tingh under förrige citation, Och tå at gåå doom.

  N:o 8
  Dito Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson, contra Diverse in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 9
  Dito Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson, Contra Diverse Nln
  Per Ostredsson j Berthelstorp in pto debitj 1 D. 20 öre
  Mårten Persson j Bengtemölla dito 2 D.
  Peder Jönsson j Berthelstorp :29½
  Jöns Jönsson j Bröserup :10
  Swaranderne absentes och plichta hwar af dhem 3 mk S:M:t, och till Näste Ting att gåå doom, uthan wijdare citation.

  N:o 10
  Wäll:tt Magnus Krabbe på Åkery, contra Per Jönsson i Berthellstorp in puncto debitj, förlijkat.

  Samme tijdh företogz dhen saak emillan Bergz Inspectoren Wälbetrodde Johan Dimbergh och Hendrik Persson aff Oremölla, Angående arbeterskan Karijn Persdotter, som han beskylles förehaffwa fördölgdt, och effter Pastoris attest ähr anskrijfwen för koppskatt, och begärar för wittnesbördh, wijdh fullmächtigen Wäll:tt Magnus Krabbe, effter Fullmacht så lydandes, Ad acta lagdh.
  Tå framstodh Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon, som effter aflagd Eedh betygade, at Hendrich Perssons hustru Elsa Persdåtter haf:r bekiändt för honom wijdh pass 3 wekurs tijdh sedan, det hennes söster Karijn Persdåtter, haffwer warit hoos henne i förledit åhr, wijdh dhe tijder koppskatten skrefz, ibland 8 och ibland 14 dagar tillijka, och effter koppskattzlängden hafwer Lendzmannen Uppburit af Hendrik Persson koppskattzpenningar för 3 Mantahl, och i så måtto för pijgan, men dhe 3 mk för Pijgan, sade Lendzmannen, at Hendrik Persson inthet willa betala för Pijgan, uthan för MaatlagzPenningarne, fast änn han skreff dhen af för koppskatten.
  Hendrik Persson föregiffwer wijdh högsta Eedh sig aldrig hysat pijgan, sedan den tijdh Gewaldigern der war, och omöÿeligt kunna wachta stugudörren, för sijn hustrus söster, Och föregifwer, det Pijgan i förledet åhr skall hafwa tient i Giers häradt j Wenestadh, Och nu som han eij annars weet, hoos Gästgifwaren i Wramb, förmodandes aff slijke skiähl för Hr Inspectorens tilltahl at befrijas. Parterne äska doom.
  Resolutio
  Såsom uthj Processen icke ähr bewijst, det Hendrik Persson i Oremölla, sijn swägerska Karijn Persdotter, sedan dhess Gewaldigern honom om dhess Cession ifrån Wärket antydat, witterligen hyyst haffwer, fast änn kyrkioheerden, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Mossenius, effter attest, henne hoos honom för koppskatt Annoterat, hwar emoot Reus protesterar, och föregif:r sig ingen Pijga hafft, dhen tijdh koppskatten skreffz, och der öffwer otwungen sijn högsta Eedh aflade;
  Altså finner Rätten skähligt Swaranden ifrån Wälbetrodde Hr Inspectorens tilltahl frijkiänna, compensatis Expensis.

  N:o 11
  Wälbetrodde Hr Inspectoren Dimbergh, Contra Lasse Pedersson j Lönnhullt, Angående Een frijsk böök, som är huggen på Fiskebeckz oschiffto skogh.
  Lendzmannen Truedh Jeppesson j Bonnruum bewijsar sigh dhenne Böök haffwa uthwijst, effter Befallningzm:s Wäll:tt Berthel Söfrenssons zedell af den 20 Februarij 1685 till sit Herrskapz, Wälborne Fru Sophia Krabbes Bondhe, Oppå dheras felletz skogh, och till hemmanetz reparation, samme zedel så lydandes, ad acta lagd.
  Mons:r Krabbe begärar Extract af hwadh som nu passerat ähr, till Hr Inspectorens Information.

  Samme dagh inkom Anders Arffwastsson i Ellmhult som medh dhe sigh adjungerade Männ hafwer grandskat Oldenskogen på Diverse skogzlåtter, dhess Taxt lydandes som fölger, ad acta lagdh.
  Och giorde Anders Arfwastsson och Lars Ollsson sijn Eedh rätteligen at hafwa grandskatt.

  N:o 12
  Jöns Hansson Drake i Biörnstorpehuus, Contra Lasse Bing ibidem in pto resterande Tienstelöhn 27 öre S:M:t, förlijkat.

  N:o 13
  Mårten Diegn i Rafflunda, contra Ryttaren Mannhafftig Johan Möller, Angående Een Upptagen drifftehäst diegnen wijdhkommande.
  Ryttaren bewijste medh twenne aff Nämden, at han bem:te föllsing lagligen haffwer Upplyyst, och så snart Mårten Diegn föllsingen lagligen hafwer wijdkiäntz ähr dhen inthet förhållin, och dhe wenligen förlijkte. Altså saken cesserar.

  Samme dagh inkom förmannen Jöns Håkonsson i Rönnebröde, tillijke medh samptl. dess Adjungerade som haffwa grandskat Bröstfelligheeten på Hendrik Steenkellss:s hemman j Ellmhullt, dess Taxt som föllier, ad acta lagd.
  /…/

  Samme tijdh inkommo dhe Männ som hafwa grandskat Bröstfelligheeten på Per Ollssons 5/16 hemman i Biörnstorp, och war dheras Taxt som fölger, ad acta lagd.
  Och giorde Männerne sijn Eedh at hafwa förrättat sitt wärff, dhet rättaste och bästa dhe haffwa kunnat.

  Samme tijdh inkommo dhe Männ, som hafwa Taxerat Oldenskogen på dhe skogar i Häradet, till Girsnäs belägne ähro, och war dheras Taxt som fölger, ad acta lagdh: Och giorde Männerne sijn Eedh att hafwa förrättat sijn Taxt rätteligen.

  Boel Persdotter af Lille Toppheem låter lysa andre gången effter sijn Mann Eskell Andersson j Munslunda, som bortrymder ähr.

  Samme dagh insinuerades Ett grannheller Breff Emillan Torperne i Bleestorp, Breaback, Snerpe, Rugerödh och Stråå, bestående aff 16 puncter, Och Wittnade Eedeligen twenne aff dhe interesserande Nembl: Nills Jakobsson Ager i Bleestorp och Lasse Swensson j Rugerödh, at det war samptliges Eenhellelige Willia, som förbem:te Breff innehölltz, Och i ty under Häradtz Signete bleff Verificerat och stadfest.

  Anno 1686. den 29. Januarij continuerade dhet Ting j Mielby, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Samme tijdh företogz dhen saak, emillan Bonden Swen Torstensson j Ryy och Bookhållaren Wäll:tt Paull Otter, som den 2. Octobris 1685; bleff Uppsatt, der om Procuratoren Wäll:tt Per Liungesson på Bondens wägnar för Rätten sig praesenterade medh fullmacht aff Wälborne Hr Öffwersten Carl Gyllenpistohl nu Uppläsin, lydandes som fölger, ad acta lagd:
  Wäll:tt Per Liungesson her på Munteligen proponerar effterskreffne, nembl.
  1:mo Om Bonden war något landgille skylldigh till Bookhållaren Wäll:tt Paull Otter, den tijdh han hafwer fått hans Oxe?
  Här Emoot förklarade sigh Wäll:tt Paull Otter medh Bondens Underskrijfne Accord af d. 13 Martij 1685 at han haffwer fått oxen, effter dess egenhendige underskrifft som Bonden recognoserar, och wijdhkiännes, lydandes som fölger, ad acta lagd:
  Wijdare inlade Wäll:tt Paul Otter Een Specification, på dhet, som till Rustningen skulle Uthläggias pro Anno 1684, effter Wälborne Hr Lieut: Dahlepijls attest, så lydandes, ad acta lagd:
  Dito insinuerade han Een repartition, hwadh hwar aff Rusthålldz Bönderne borde uthlägga, hwar ibland. Swen Torstensson finnes Uppfördh för 25 D:r S:M:t, så lydandes, ad acta lagd:

  N:o 14
  Wijdare insin:de W:tt Paull Otter 2:ne Männs Attest Angående Swen Tostenssons Contract, som dito Eedel. bewittnades, lydandes som fölger, ad acta lagd:
  Wäll:tt Per Liungesson swarade, det Bonden Swen Torstenss: detta haff:r ingångit, uthj sådan Act och Mehningh att han skulle fått blijfwit wijdh sijn gårdh och gårdzbruuk, och således framdeles och j längden tillgodo åthnutit, hwadh han pro Anno 1684 skulle nästan fyrdubbelt betahla, som effter Häradtzskrijfwarens Uthräkning belöper sigh åhrligen och in alles 7 D. 3 öre 22 _:r, samme Uthräckningh, så lydandes ad acta lagd.
  Dhessuthan berättar Bonden sig tillreedt 15 Skeppelandh jord till Bokagården, och kördt 20 lass gärdzle eller Brötaskogh till bem:te hemman, som dheruthj war oberäknadt.
  Wäll:tt Per Liungesson elliest och j det öfrige begärar Wäll:tt Paull Otters hemmull till Oxen, Ty hwadh Bonden haffwer giordt aff Eenfaldighheet, och underskrijffwit Contracten, haff:r warit i dhen Mehningh, Att han skulle Nutit Bookhållarens gunst, och blijfwit wijdh sijn gårdh.
  /…/

  N:o 15
  Wällwijse Hr Rådhmannen Oluff Klug i Christianstadh Contra Diverse, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 16
  Wälborne Hr Majoren Peter von Klingspor, genom sijn Fullmechtige Mons:r Daniel Croningh, Contra drängen Håkon Jönsson j Swijneberga, det han i olaga tijdh gångit aff sijn Tienst, förleden Martini tijdh, der han doch war lagstadd ifrån Michaelis 1685 och till dito 1686 och war honom lofwat 2 skeppor Rågsäde, som han ock haff:r uthsåådt sampt 2 skeppor kornsäde, som han skulle satt i wåår, item Een wallmarsklädningh, Ett pahr lijnbyxor, 2 paar strumpor, 2 bloggarns skiortor, 1 paar wantar, 1 skinnpels, och 1 pahr stöfflar, begärandes doom öf:r drängen, att han må plichta effter lagh.
  Drängen Håkon Jönsson här emoot Mötte, och insinuerade sit skrifftelige swar, att han icke haffwer fått sijn fulla löhn, medh wijdare, derom dess inlaga lydandes som fölger, ad acta lagdh:
  Wijdare förskiuter drängen sigh till wittnesbördh till Näste Tingh, altså städies dilation.

  N:o 17
  Wälbetrodde Hr Borgemestaren och Hospitals förståndaren Johan Petrejus i Christianstadh, Contra Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonam Nericium i Rafflunda, Angående Een affhandlat lijijtet löös häst, som sedan ähr befunnin lytter och beenbrutin.
  Derom Hr Borgmestaren will giöra sijn Saligheetz Eedh at hästen hade lyte när han dhen kiöpte, Och will heem skiuta Hr Probsten Eedgångh, om han tryggeligen kan swärga at hästen war aldeles uthan lyyte, När han dhen sållde, så will Hr Borgemestaren, Wara förnögd och lijda all skadan.
  Hr Probsten tilbiuder sigh giöra Eedh, at han icke annat wiste, änn at hästen war lyteslöös.
  Hr Borgemestaren begärar saken måtte differeras, till dhess han får föra sijne wittnesbörder wijdh sijne wederbörlige fora.

  N:o 18
  Hr Probsten begärar föra sijne wittnes Börder, som äre instembde, men Actor neekar dher till, in till dhess han först får fördt sijne wittnen, Altså ståår citationen wijdh macht, och tillsades dhe instemde at Möta till Nästa Tingh, och i medler tijdh will Fullmechtigen Hr Auditeuren Osengius, uthan någon wijdare citation höra på wittnesbördh wijdh Giers Häradtz Tingh, så wijda han icke kunde hafwa Emoot dhem någon skählig Exception, och Hr Borgemestaren vice versa will höra wittnen wijdh Willandz Häradtz Tingh, uthan någon citation.

  Häradtzhöffdingen Hr Jakob Ullff förestellte Allmogen Om någon woro, som wille Upptaga dhen twistige häst, till sakzens uthdragh, på dhet dhen eij med omkomma aff wahnskötzell, så skall dhen samma få betahlning för sit omak, Tå swarade Probsten Hr Jonas sigh wela låtha den Upptaga, om ingen Annan will, allenast det i längden honom eij skall komma till förtreet, hwarom Häradtzhöffdingen honom försäkrade frij hålla,

  Samme dagh Håkon Andersson och Oluff Persson i Biörnstorp beedigade, at Borgemestaren och Hospitals Förståndaren, Wälbetrodde Hr Johan Petrejus, icke mehra hafwer Uppburit af Lars Sörensson änn 6 mk Städzmåhl pro Anno 1685.

  N:o 19
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius Contra Giöde Larsson och Peder Harallsson j Rafflunda, Angående 1 sk. haffre åhrligen aff Giöde Larsson ifrån A:o 1675 till dato, item aff Peder Harallsson ifrån A:o 1679 6 skeppor haffra.
  Giöde Larsson räckte handh till Probsten at betahla 5 skepp:r haffra och Oluff Pedersson dito 5 skepp:r hafra, för dhen förflutne tijden, och sedan framdeles hålla godh richtigheet medh sijn Präst, hwar medh saken Upphörer.

  Samme tijdh inkommo dhe Männ, som hafwa Taxerat Bröstfelligheeten Uppå Regimentz Feltskiärarerns Burchardz hästehemman, och war dheras affsicht som fölger, ad acta lagd. Och wittnade Männerne Eedeligen, att dheras Taxt war förrättat dhet bästa dhe haffwa kunnat.

  Samme dagh Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus låtit publicera Diverse ordres, Nembl.
  1. Hans Excell:tz Hr General Gouverneurens ordres af d. 6 Novembris 1685 at dhen Allmoge, som icke haffwer leffwererat full Salpeter in Natura, skall betahla 3 D. och få alleenast 10 mk igien för hwart pund, så snart Salpetern warder inkiöpt.
  2. Dito Hans Excell:tz ordres af d. 11 Septembris 1685 och ett af dito dato om Salpeter Leverantzen af 1111 1/3 pund Salpeter, modereras till 731 pund af Stobaej befallningh, och lijka betahlningh medh Smålenningarne, 3 D:r S:M:t pund:tt.
  3. Hr Öfwer Inspectorens Johan Anckers Breff aff d. 29 Augustj 1685 om Saltpeterjordens melioration och förbättringh.
  4. Hans Excell:tz Hr General Gouvern:s ordres af den 12:te Octobris 1685 om dhe creditorer, som i Kongl. Cammaren hafft fordringar, skola icke Transportera dhem på Een annan, medh sijn skada och dhen andras Winst, och at sådanne Transporter eij skola validera, medh mindre dhe i Kongl. Cammaren först ähro Verificerade.
  5. Dito ordres af den 12:te Novembris 1685 om Böönhasares afskaffande iblandh Bardberare.
  6.. Hr General Gouv:s Excell:ties ordres af d. 6 octobris 1685 om Tijonde sättningen, och att dhe som wela klaga sig wara för högt satte, skole det giöra medh skähl under sijn och hwar Pastoris attest, Men finnes dheras klagomåhl Ohemmullt, skola dhe Böta 100 D:r S:M:t.
  7. Dito Hans Excell:tz ordres af den 2 Januarij 1686 om Mantahls skrijfningen at åthwahrna Prästerskapet.
  8. Kongl. Cammar Collegij Breff aff den 7 Julij 1685 at ingen ähr frij för MantahlsPenningar, som icke hafwer Special Kongl. M:tz Breff at Uppwijsa.
  9. Vice Gouvern:s Hr Buckwaldz ordre af d 8 Julij 1685. at ingen må alienera höö eller hallmfoder ifrån något hemman wijdh straff tillgiörandes, uthan sådant förtäres hwart å sitt boostelle.

  N:o 20
  Peder Esbiörnsson i Hwideby, contra Hendrik Stenkelsson i Ellmhullt, Angående Een silfwerstoop om 10 lodh, som ståndit i pant för sädeskorn, till 5 1/4 D:r, och han begärt löösen, men icke må bekomma, fordrandes sijn stoop igien, Eller 1 D. lodet, derom fullmacht aff Lasse Jeppesson är lydandes som fölger, ad acta lagd.
  Hendrik Steenkelsson mötte och berättar det Måns Frennesson i Ellmhullt hade stoopen i Pantt för 5 D. 1 mk aff honom, och han fick Penningarne igien aff Corporalen Mannhafftig Johan Törner.
  Peder Esbiörnsson håller sig till Hendrik Stenkellsson, och will betala Ränta, när han får sijn stoop igien, Och äskar doom.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Hendrik Steenkellsson i Ellmhullt skaffar Sölfwerstoopen tillstädes, emoot sijn fordrande Summa 5 1/4 D:r S:M:t, sampt medh återstående interesse, och sökie sedan sijn Mann det bästa han kan och gitter, och dhess uthom betahlar han 3 mk S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Samme tijdh Arendatoren Wällförståndige Anders Andersson Ebeltofft, effter förrige Tingz Uppsättelse af den 1:te Octobris 1685 begärade doom öffwer Wälborne Hr Lawe Beck för sijn Praetention af Capital och interesse, hwarpå Rätten honom föreställte, Om han icke skulle wela låtha saken Uppståå till Näste Tingh, förmedelst Wälborne Hr Lawe Beckz Absentie till Stockholm; Altså förklarade S:r Ebeltofft sigh, dhenne gång der medh Acquiescera, alleenast att han tå uthan något inspråk måtte få doom, till Näste Tingh, som Rätten Hr Arendatoren försäkrade.

  N:o 21
  Mårten Nillsson j Rafflunda, Contra Corporalen Mannhafftig Lars Brask, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 22
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, Contra Mårten Persson i Bengtemölla in puncto debitj effter obligation af d. 13. Maij Anno 1683 capital 10 D:r Silfwerm:tt,
  Item Contra Per Ollsson i Stubberödh effter obligation för giälldzfordring som resterar 2 D:r 30 öre Penning:r och 5 skepp:r korn á 1 mk sk, är in alles 4 D. 6 öre S:M:tt.
  Per Ollsson mötte och bekienner skullden bidiandes om dilation, och Mårten Persson mötte icke.
  Hr Befallningzm:n äskar doom medh Causerade Expenser.
  Resolutio
  /…/

  N:o 23
  Åke Knalle j Hwijdeby, Contra Oluff Skytte j Raskerum, Angående föröfwat skogzbrännerij på Grefflunda skogh, Uppsättes till Näste Tingh effter skogwachtarens begäran.

  N:o 24
  Rijdefougden Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck Uppå Wälborne Hr Lawe Beckz wägnar, Contra Per Håkonss:n i Stråå, in puncto debitj 10 fambnar weedh, á 6 mk fambnen är 15 D:r S:M:t, fordrandes sijn betahlningh medh Causerade Expenser.
  Swaranden absens, plichtar 3 mk S:M:t och saken differeras till Nästa Tingh.

  N:o 25
  Anders Ollsson j Bestekille, Contra Måns Frennesson i Ellmhullt och Oluff Jönsson j Nödeboda, Angående deras Caution för giälldzfordringh 7 D:r S:M:t för Kirstina Persdotter j Kyrkiery, förlijkat.

  N:o 26
  Rasmus Truedsson j Luderödh, contra Diverse, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 27
  Anders Ollsson j Bestekille, contra Hendrik Steenkellss: i Ellmhullt Angående 16 skeppor ströörugh, aff hemmanet Liunglyckorne, sampt 8 sk, Korn stuteleija, iempte refusion för giordt arbete.
  Hendrik Steenkellsson begärar dilation till Näste Tingh, och förlijltes parterne om stuteleijan emillan sigh inbördes, som dhe bägge för Rätten in continentj tillstådt haffwa.

  Anno 1686. d. 30 Januarij Continuerade det ordinarie Wintertingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  N:o 28
  Bookhållaren S:r Paul Otter, contra Per Ollsson j Österödh in pto debitj, 2 D:r S:M:t förlijkat.

  N:o 29
  Bookhållaren Wäll:tt Paull Otter, på Lars Arfwed:s wägnar j Bonntoffta, contra Jöns Håkonsson j Raskerum in puncto debitj 10 sk, korn Oxeleija, och 29 öre S:M:t för wahrur.
  Swaranden är till geenmähle, och loffwade betala sijn skulldh till idag 14 dagar aller sijdst, och der på räckte handh, och j wijdrigit fall, och uthan någon wijdare doom will lijda Execution.

  N:o 30
  Bookhållaren Wäll:tt Paull Otter, contra Joen Fayersson i Qwijhusa, in puncto debitj 5 D:r S:M:t, som restera på Een tunna Ahluun.
  Swaranden insinuerade sijn Exception, at hans naboo Per Eriksson är dhenne giälldh skylldigh, och i ty förskiuter sigh till Wittnesbördh till Näste Tingh, dess Exception som fölger, ad acta lagd.
  Differeras till näste Tingh, under probation.

  Samme dagh företoges dhe saker, som sijdste Ting woro Uppsatte Sub N:o 17 och 18 deribland handelsmannen i Christianstadh S:r Anders Jönsson Skytte fordrar doom på diegnen Wäll:tt Mårten Jönsson i Rafflunda för giälldzfordring effter obligation af den 2 octobris 1685. 9 D:r S:M:t.
  Swaranden haff:r warit här alle dagar, men nu ähr heemgången.

  Item fordras doom på Bool Sal. Hans Biörssons i Skiberup in puncto debitj 20 D:r 16 öre S:M:t effter Obligation af den 8 Aprilis 1681. Differeras till Näste Tingh under ny citation.

  N:o 31
  Handellsmannen S:r Peter Prahl i Christianstadh contra Mauritz Johansson j Elliarödh, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 32
  Dygdesamma Matrona hustro Cicilia Sahl. Hr Pers i Mielby, contra Oluff Månsson i Österödh och Peder Lasson i Hiellmeryd, in puncto debitj.
  Klaganden är till frijdz stellt, och giffwit Debitorerne dilation.

  N:o 33
  Pastoren i Mielby, Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Olaus Noordström, contra Åke Knalle i Hwijdeby, Angående qweektijonde, 1 lamb pro A:o 1684. Och på hwadh sätt han medh Corporalen Mannhafftig Johan Törner haffwer Accorderat om Tijonden.

  Item, Contra Måns Nillsson i Bestekille, Angående 2 Tunnor Korntijonde, pro Anno 1684 fordrandes öffwer dhesse förklaringh eller doom.
  Här emoot mötte Åke Knalle, berättandes sig betallt sitt Tijonde lamb för åhret 1684, och Pijgan Mätta Hansdotter haffwer samma lamb tagit Emoot, såsom hon dhen tijdh tiente j Prästegården, och dherom otwungen giorde sijn saligheetz Eedh, hwar medh Hr Pastoren är till frijdz.

  Hwadh Tijonden wijdkommer, så accorderade han sålunda medh Corporalen och betallte till Cronan all Tijonden 4 1/2 Sk. Spannemåhl, á 12 öre S:M:t och till diegnen 2 sk. helgoneskylldh, och Corporalen skulle bem:te 6 ½ skeppa spannemåhl der Emoot betahla till Hr Pastoren.
  Måns Nillsson j Bestekille absens, och Hr Pastoren äskar doom medh causerade Expenser.
  Swaranden förelägges at Mötha till Näste Tingh, uthan wijdare citation, och tå at gåå doom.

  N:o 34
  Pastoren Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Olaus Noordström. Contra Diverse in puncto debitj, Nembl.
  Håkan Knalle i Hwijteby pro A:o 1685 1 lamb.
  Swaranden Mötte, och lofwade betala 3 mk för detta lamb till idag 8 dagar allersenast, och der å räckte handh till Hr Pastoren.
  Per Boosson j Swijnebergahuus pro A:o 1685 1 gåås
  Bengt Thommesson ibm dito Anno 1 gåås
  Jöns Ryttare ibidem dito Anno 1 gåås
  Öfwer dhesse fordrar Hr Pastoren doom medh causerade Expenser.
  Swaranderne Mötte, och medh Hr Pastore förlijktes, at betala dhesse giäs á 1 mk stycket, uthi ingående Weekun.

  N:o 35
  Nills Esbiörnsson j Elljarödh, contra Mauritz Johansson ibidem, Angående 9 mk S:M:t för öhl, sampt 5 mk S:M:t på Cronotijonde, begärandes föra wittnesbördh.
  Tå framstodh Nemdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck som Eedeligen Wittnade, at han war medh Mauritz Johansson hoos Nills Esbiörnsson att dricka, wijdh pass 6 åhr sedan, at han betallte sitt öhl, och weet icke om Mauritz betallte sit öhl.
  Nills Månsson i Elljarödh effter aflagd Eedh betygade, at han tiente Mauritz för wijdh pass 7 åhr sedan, och hemptade öhl hoos Nills Esbiörnsson, någre gånger uthan Penningar, men weet icke, om han sedan betallte Eller icke.

  Mauritz neekar icke sigh iu haffwa fått öhl, af Nills Esbiörnss: Diverse tijder, men han haffwer dhet betallt, och inthet ähr skylldigh.

  Nills Esbiörnsson tillståår at han haff:r betallt öhlet, medh wahrur, för hwilke han nu kräffwer Penningar.

  Mauritz Johansson fordrar effter sijdste Ting Uppsättelse Rättens uthslagh för sijn fordringh 3 D. 3 öre S:M:t, at see aff Protocollo d. 3 octobris, sub. N:o 45. Och hafwa parterne inthet mehra at andraga, uthan å bägge sijdor äska doom.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt desse gamble praetentioner, som Mauritz Johansson och Nills Esbiörnsson vice versâ Emoot hwar annan angifwa, aldeles at Upphäffwa, och det Eena Emoot dhet andra, tillijka medh Expenserne, at wara Liquiderat och Compenserat.

  N:o 36
  Kyrkiowerderne Nills Esbiörnsson i Elliarödh och Anders Lasson j Ludarödh, contra Mauritz Johansson i Elljarödh Angående dito kyrkiohuuses Uppbyggiande.
  Mauritz Johansson här Emoot mötte, och ingaf 2:ne Männs caution at kyrkiohuuset skall blijffwa Uppbygdt till Michaelis Nästkommande, samme Cautions skrifft Uppläst och påskrijffwin, kyrkiowerden Nills Esbiörnsson tillstelltes, at innan näste Tingh förnimma, om dhe twenne Männ, som nu eij tillstädes ähro, wela wijdhståå sijn Caution.

  N:o 37
  Per Winter i Elljarödh contra Mauritz Johansson ibidem, Angående Een lycka, som Mauritz förbudit honom hösta, derom han äskar Mauritz skähl, effter inlagan så lydandes, ad acta lagd.
  Fordrandes der jempte Expenser effter Räkningh 7 D:r S:M:t så lydandes, ad acta lagd.
  Mauritz Johansson här emoot mötte, och swarade, att Per Winter ingen skada haff:r lijdit aff hans förbudh, Uthan oförhindrat höstatt lyckan, och han talar inthet på dhen lyckan, uthan lembnar det till sit Herrskap, som Rätta jordrott, at påtahla eller tyga.
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, begärar saken måtte Uppståå till Näste Tingh at föra Wittnesbördh, som Rätten eij kunnat förwägra.

  N:o 38
  Per Nillsson i Elljarödh, contra plichtzfougden Reinhollt Jakobsson, Angående resterande Tienstelöhn 8½ D:r S:M:t medh causerade Expenser, derom inlagan lydandes som fölger, ad acta lagdh.
  Här Emoot Reinhollt Jakobsson insinuerade wijdh Bookhållaren Wäll:tt Paull Otter, sitt skrifftelige swar, at Per Nillsson rymdt aff sijn Tienst.
  Per Nillsson begärar föra Wittnes bördh.
  Tå framstodh Nills Esbiörnsson i Elljarödh, som wijdh Eedh betygade sigh warit beskickelse[?] Mann till Reinhollt Jacobsson, tillijka medh Per Winter ibm, Och frågade dhe honom om han wille betahla Per Nillsson dhen resterande löhn, tå swarade Reinhollt Jakobsson at lag och rätt måtte skillia dhem åth, Ty han hade gångit ifrån sijn Tienst i olaga tijdh.
  Sedan inkom Per Winter i Elljarödh, som effter aflagd Eedh betygade lijka ordh.
  Käranden begärar at saken måtte Uppståå, aff orsak, Swaranden eij ähr tillstädes, Altså Differeras till nästa Tingh i fall parterne j medlertijdh eij förlijkas.

  N:o 39
  Per Winter i Elljarödh, contra Mauritz Johansson ibidem, Angående 6 mk S:M:t för een gång hiuhl som Isach Mauritzon honom tillsagdt haffwe, då han war i sijn Faders Brödh, förmehnandes faderen dem böör betahla för sijn bortrymde sohn Isach.
  Mauritz Johansson swarade wijdh otwungen Eedh, att han inthet weet aff dhesse hiuhl at säija, och hans sohn ähr sin egen Wärga.
  Käranden begärar föra wittnesbördh till Nästa Tingh, som Rätten samtöcker.

  N:o 40
  Pijgan Hanna Lassasotter j Elljarödh, Contra Mauritz Johansson ibm, Angående resterande Tienstelöhn, för 6 åhr sedan, 9 mk S:M:t.
  Mauritz Johansson Neekar till dhenne fordringh, och säger at han inthet är henne skylldigh, Men doch kan han icke neeka, at hon iu haff:r tientt honom 2 ½ åhr, och han haff:r henne inthet at skylla för sijn Person, medh mindre iu hon tient troligen i hans huus.
  Cronans Befallningzman, som nu ähr hennes Pijgans Huusbonde, begärar, at Mauritz måtte bewijsa, hwar, När, och hwar medh han Pijgan haff:r betallt sijn löhn, Eller och wijdh Rätten obligeras henne nu betahla medh causerade Expenser.
  Mauritz swarade sigh eij kunna det bewijsa, Eij heller är Maneer taga Wittnesbördh när man betahlar sit Tienstefolk.
  Pijgan Hanna fordrar doom och Uthslagh i saken.
  Resolutio
  Emädan pijgan Hanna Lassadotter icke kan bewijsa dett hon på 6 åhrs tijdh haffwer kräffiat sijn förrige huusbonde Mauritz Johansson någon resterande löhn, uthan han wijdh otwungen sijn saligheetz Eedh bedyrat, sig ingen schilling wara henne skylldigh.
  Altså frijkiennes han ock i så måtto för hennes tilltahl, och Expenserne å bägge sijdor Upphäfwas.

  N:o 41
  Åke Fayersson i Elljarödh, contra Mauritz Johanss: ibidem, angående rest:de Tienstelöhn effter Citationens innehålldh 9 D:r och 1 pahr skoor, derom inlagan lydandes som fölger, ad acta lagdh.
  Här Emoot Mötte Mauritz, och berättade sig ingen Schilling wara skylldig till Åke Fayersson, och dher till medh beroopar sig på sijdste Tingz Protocoll, at han dhen tijdh allenast fordrat 5 D. S:M:t rest:de Tienstelöhn, (.som effterseedt ähr, och finnes richtigt, Sub N:o 46.:) och äffwen så ringia ähr han dhe 5 D:r skyldig som dhesse han nu praetenderar dubbelt, och giorde dherom otwungen sijn siähls Eedh.
  Åke Fayersson förmehnar, det Mauritz böör bewijsa, hwar medh, och När han haff:r betallt honom sijn Tienstelöhn, och dher han dhet icke kan bewijsa, att han tå måtte betahla, och äskar doom medh causerade Expenser.
  Mauritz Johansson swarade, det ingen husbonde plägar haffwa wittnen hwar gångh han betahlar sijne Tienstefolk, och i ty förmodar libereras, ifrån kärandens åthal, och i det öfrige förskiuter sigh till at föra wittnesbördh i dhenne saak till Näste Tingh, der så requireras.
  Resolutio
  Alldenstund Åke Fayersson j Elljarödh icke kan bewijsa medh Något Wittnesbördh eller skähl, det han sielff eller wijdh någon annan, hafwer kräffiat någon rest:de löhn aff Mauritz Johansson på 6 samfellte åhrs tijdh, sedan han dess tienst quitterade, och der till medh nu fordrar dubbelt Emoot förrige Tingz Angifwande, Ja änn och Mauritz Johansson wijdh otwungen sijn siäls Eedh bedyrat sigh ingen skilling wara skyldig till bem:te Åke Fayersson, i ty frijkennes Swaranden Mauritz Johansson ifrån kärandens Åke Fayerssons tilltahl, och Expenserne å bägge sijdor Upphäffwas.

  N:o 42, 43
  Mårten Eenewallsson i Grefflunda, contra Hendrik Lustig ibidem, in puncto debitj, förlijkat.

  Samme dagh Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon för Rätten insinuerade twenne Nemdemäns attest, huruledes j dhetta förlijdne åhr icke haffwer blijfwit mehra änn 7 små stackar höö, i Stubbedam. Och han sålunda inthet kan få fulla Landgillet uthaff Oluff Skytte, som dhen hade j Bruuk, samme attest lydandes som fölger, ad acta lagd.
  Och wittnade bem:te Nämdemänn Eedeligen, at således i sanning befinnes, och at Oluff Skytte dessuthan ähr förarmat, att han det fulla Landgille icke förmår betahla, hwareffter Tingzattest bewillias.

  Samme dagh Upplästes Hr Assessorens Christian Simonssons köpebreff på Ett hemman j S: Oluffz Sochn, af Wälborne Hr Axell Uhrne till Axellwoldh Uthgifwit, daterat den 22 Junij 1684. Och Copia ad acta lagd.

  Samme tijdh Kyrkiowerderne aff Mielby sochn, Oluff Lasson i Bestekille och Jöns Ollsson i Swijneberga för Rätten angiffwit, huruledes Per Ollsson i Stubberödh resterar medh trijij åhrs kyrkio landgille aff Stubberödz hemman, åhrligen 18 mk S:M:t som blijfwer j bem:te 3:ne åhr 13 ½ D. S:M:t hellst Emedan samme gamble Mann ähr förarmat. Och hemmanet A:o 1683 straxt effter Martini tidh afbrände.
  Och wittnade herom Nämdemännerne Lasse Jonsson j Mielby och Swen Persson j Bestekille, at Per j Stubberödh inthet hafwer till at betala medh, och Per Ollsson beklagar sielff, det han för fattigdoom skulldh inthet kunnat betahla, hwar effter kyrkiowerderne begärade Tingzattest beskrijffwin, som eij wägras kan.

  Samme dagh Corporalen Mannhafftig Jacob Ryss begärt Männ aff Tinget at grandska dess tienst= och Rusthålldz=hemman i Fiskebeck, Bleestorp, Berthelstorp och Lönnhullt, huru dhe uthsij i huus och Byggningar, medh hwadh hellts förewijsas kan, och under gårdzens Taxt hörer; Altså dher till aff Rätten Nominerades /…/

  Samme dagh Upplästes Een Specification på Diverse saaköhren, städzmåhl och grääsgälldh som pro Anno 1685 ähre falldne, och kunnat Uthgåå, hwilken effter Nämdens approbation, är verificerat.

  Samme dagh Hr Lieutenanten Edle Welb: Swen Dahlepijhl aff Rätten begärt Männ at grandska dhess Rusthålldh j Rafflunda och Bröstfelligheeten i Penningar Taxera; Altså de till aff Rätten Nominerades /…/

  Samme dag Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon effter förrige Tingz Uppsättelse den 3 Octobris sijdstlijdne Sub N:o 43 fordrar doom öffwer Rasmus Frantzon på Kijwijk, för Bröstfelligheeten på dhet hemman j Meelby, Lendzm:n åboor 105 D:r S:M:t, derom Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus sigh förklarade eij lofwat att hålla Rasmus Frij för Bröstfälligheeten, Och i ty Lendzmannen nu äskar doom öffwer bem:te Rasmus för dhen tijdh han haffwer boodt på hemmanet.
  Swaranden insin:de sijn skrifftel. Exception som Upplästes så lydandes, ad acta lagd.
  Resol.
  Differeras till Näste Tingh under förrige citation.

  Samme dagh Welb: Hr Ryttmestaren David Christoff Mont de Gommerie andragit, hurulunda Ett Gatehuus i Rörum, hwilket aff Nills Ingemansson beboos, är bygdt uthaff Nills Mårtenssons gatehuuses grund ibidem, hwaröfwer han begärar Rättens inquisition och ransakningh, att han der effter kunde få Tingzwittne.
  Tå framstodh Nills Andersson, Gårdman j Rörum, Een Mann in Emoot 70 åhr, som effter aflagd Eedh betygade, at han haff:r boodt i Nills Mårtenssons huus i 30 åhr, och haffwer hördt af gamble Männ säijas, at det huus Nills Ingemansson åboor, är bygdt i gamble tijder af Een Mann benemd Bonde, och på Nills Mårtenssons huuses grundh, af orsak bem:te Bondes Broder Ingemand wijdh Nampn, war Een gammall skröpelig Mann, som han förundte dher at blijfwa för sigh allena, effterdy Bonde hade månge Barn, och inthet kunde taga sijn B[rode]:r till sigh i huuset.
  Swen Jeppesson i Rörum Een Mann aff 50 åhr effter aflagd Eedh betygade, at hans swägerfader Jönns Persson een Mann aff 80 åhr, haff:r sagdt för honom lijka ordh, som Nills Andersson wittnet haff:r.

  Axel Larsson j Rafflunda låter nu tridie reesan Uppbiuda sit hemman ibidem, om Någon aff Arffwingerne eller slecht det will inbörda.

  Samme dagh Wälbetrodde Hr Borgemestaren Hendrik Johansson insinuerat Diverse Specificationer pro Annis 1679, 1680 och 1681 som effter richtigt befinnandet verificerades.

  Upplyysningar
  Pastoren Hr Lars Berthellsson Aquilonius låter Upplysa Een hwijtsåndet Ornegallt, twerestijffd, och rijst i stubben på det högra öhrat.

  Nills Erlandsson i Elljarödh, låter lysa effter Een bruunbläset föllia i andre åhr, medh Een rijst i Wenstra, och hiuhlering under till i det högra Örat, och brändt på bägge låhren således [Märke]

  Anna Lars Ollssons på Ahlunwerket, låter lysa effter Een Swartbruun hoppa medh Een lijten föllsingh, och är hoppan liusebruun i liuskerne och baak på haserne, lijtet klippt aff Öronen, och brendt således [Märke]
  Sammaledes är och föllet brendt och märkt, och der till medh rijstet j Öronen.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 1320-1510 (AID: v217883.b1320, NAD: SE/VALA/0382503)

  /…/ – anger att mer text finns att läsa i originalet/källan.

  © Magnus Lindskog, 2015