1687 höstting Järrestad

  Anno 1687 d: 29 Novembris höltz ordinarie tingh medh allmogen i Jerestadh häradh och Gislöf By, Närwarandes dhen dher i häradet tillförordnade Ordinarie Nämbden.

  Först Blef effter hans kongl. Maij:tz sampt hans höga Excell:tz Hr kongl: Rådetz Hr fältmarskalkens och General Gouverneurens höghwählborne Hr Baron Ruthger von Ascheberg allernådigste Befallning, samptel: allmogen föreläsit och proponerat om Brandhstuden och effter allmogens betenkande och öfwerläggande, blef Resolverat att gifwa en skeppa korn af et heelt, halft 1/3 dehls och 1/4 hemman, män mindre som lijtet uthsäde hafwa gifwa 1/2 skeppa korn dock underkastas det uthi höga öfwerheetens nådh och mognare betänkande, hafwer allmogen Beslutit effterskrfne män att reesa när påfordras till Malmö och på samptel: allmogens wängnar fullkombl:n slutha och underskrifwa ofwanbegierte Brandstudh nembl:n Nils Andersson i Tummerup, Oluf Håkonsson i Stiby, Anders Månsson i Gislöf och Per Hansson i Walby.

  Derefter Publicerades hans kongl: Maij:tz Resolution och förklaring öfwer lagens rätta förståndh i åthskillige måhl. Daterat Stockholm d: 28 Maij 1687.

  Publicerades hans kongl: Maij:tz Placat angående humblegårdars Inrättande Daterat Stockholm d: 10 Julij Anno 1687.

  Publicerades hans kongl: Maij:tz Placat hwar effter alla sollicitanter hafwa sigh att Rätta Daterat Stockholm d: 30 Augusti 1680.

  Publicerades hans kongl: Maij:tz Placat emoth tobakz införande, Dat: Stockholm d: 12 Aprilis 1687.

  Publicerades hans höga Excell:tz Bref angående wicht och måhl. Daterat Malmö d: 26 Maij 1687.

  Publicerades hans höga Excell:tz Bref angående store siötullen i Danmark, Dat: Dahlby d: 22 Junij 1687.

  Publicerades kongl: Liquidationens Bref Daterat Stockholm d: 29 Augusti 1687.

  Publicerades hans höga Excell:tz Bref angående adelens jordeböcker, Daterat Malmö d: 3 Martij 1687.

  Framkom samma dagh för Rätten Hr Commissarien Johan Rango, bewijsandes medh Citationen instämbt Qwartermästaren Manhafftig Johan Ström i Stiby som fullmechtig af sahl: Hans Karups arfwingar och nu att swara för någon skuldhfordran som för detta i sahl: Karupz lefwandes lifwe Incaminerat.
  Häriempte Insinuerade Hr Commissarien Rango sahl: Hans Karups Bref De Dato Stockholm d: 11 Maij 1675 hwaruthi sahl: Hans Karup gielden aggreerar om Dilation beder och altså som inlagde libel sielf annulerar, hwilket Bref nu först funnetz iblandh sahl: Jungfru Margretha Rosencrantz Documenter och förmehnar emädan den eene arfwingen Nils Håhl, här i häradet jämbwähl fullmächtigen wäll:tt Johan Ström som tilförne wedh senaste tinget på sahl: Hans Karups wängnar Comparerad, och sigh medh dess Sequestrerade medell på samptel: arfwingars wängnar Mellerat här Praesens är, i lijka måtto eet puurt Contract jämwähl hans eegen handh uthgifwet 2 åhr effter uprättat Contract hwaremoth intet är att Disputera, hwarföre begiäres Rättens änteliga uthslagh.
  Rätten tillfrågade Qwartermästaren Johan Ström om han någott hade emoth ofwanstående Proposition att swara. R:s Neij han intet will swara i den saaken, emädan hans fullmcht honom det intet tillbiuder.
  Qwartermästaren Ström Insinuerade sin fullmacht daterat Ystadh d: 15 Junij 1687.
  Ehuruwähl denne saak för detta Borde wara sluten män som dödzfall emällankommet altså åligger wälb:ne Hr Holger Rosencrantz först giöra Rätten underkundigh hwilka sahl: Karupz Rätte och sande arfwingar äre, dernäst arfwingarne Incitera medh deras fullmechtige, will Rätten seedan effter sakens Beskaffenheet giöra sluuth Eenligt medh lagen.

  Studenten Mons:r Lars Matson Weilieius genom dess laga fullmechtige Hr Commissarien Johan Rango Inciterat Corporalen manhafftigh Johan Amphert, saakgifwandes honom för han studenten medh hugg och slagh öfwerfallet seedan och samma gångh han huggen fick, wåldligen honom ifråntaget een pungh som effterskrfne saaker uthi lågo Nembl:n 4 st:n guldringar, ett paar guldobber, 1 Inspecie RDr, een skodepenningh, ett par silfwerspenne, ett par silfwersiorte knappar, ett par silfwersellier, och 4 dagar dereffter togh Hr Corporalen medh wåldh hans häst uthaf stallen som han seedan intet igienfick.
  Derpå insinuerade Hr Commissarien Rango sin fullmacht gifwen honom af Studenten Lars Weilin, daterat Ystadh d: 25 Novembris 1687.
  Hr Commissarien Rango tillfrågade Hr Corporalen om han samma saaker taget, det han intet neka kunne, män den skodepenningen och ett paar silfwersillier woro intet i pungen, män en glasknap omfattat medh een silfwerringh och ett serkespenne af silfwer war och i samma pungh som studenten i sin inlaga intet infördt, män Corporalen deriempte berättar det med consens taget.
  Tillfrågades än wijdare Corporalen om han icke slaget studenten att hans ögon woro Brune och Blå sampt medh meer hugg illa Tracterat, R:s intet meer än medh händerna honom några öhrfijhler gifwet, näkar häller intet han war Både Brun och Blå dereffter.
  Dereffter Insinuerade Corporalen ett inlägh Daterat Gislöf d: 29 Novembris Anno 1687.
  Wittnen som Corporalen sigh påberopade äro effterskrefne Nembl:n Ryttaren Måns Olufson i Cimbris, Johan Fältskiär ibm, Ryttaren Erich Froms hustru och hennes pijga, fältskiärens hustru.
  Studenten som för Rätten tillstädes war tillfrågades hwarmedh han will bewijsa honom är wåldh skiedt, R:s medh dhe samme wittnen som Corporalen nu upnämbt will han bewijsa de saaker alldrigh medh consens ifråntogos, Jämbwähl medh drängen Måns Jpson och med Pastorens dotter Bohl ben:dh som det och Betyga skohla.
  Såsom Parterne beropa sigh på bettre Bewis och witnen, altså blifwer denna saak upskutin till nästa ordinarie tingh och Imponerar Rätten Parterna anskaffa alla deras wittnen och skiähl denna saak angående wedh Tree dahl:r Smtz plicht till Ystadz Hospital.

  Mikell Mårtensson i Gislöf och Nils Persson ibm, förentes inför Rätten om den 1½ åttingz gårdh som Mikell åboer, och skall Mikell Smedh gifwa Nills Persson 32 dahl:r Smtt, för samma gårdepart sampt strösäden igien så möcken nu sådd är, dhe 20 dahl:r sm:tt, skall Mikell nu genast betahla dhe resterande och 12 dahl:r Sm:tt skall han betala förstkommande kyndelemesso, och då bekomma skiöthe.

  Den 30: Novembris

  Jöns Åkeson i Gislöf Citerat Per Tryggeson i Gislöf saakgifwandes honom Bruukt ett huus som han kiöpt af Jöns Åkesons steffader, utan landgille åhrl:n och nu praetenderar Jöns Åkeson landgille emädan dhet står på hans grundh, altså är af Rätten Resolverat att Per Tryggeson häreffter gifwer åhrligen till Jöns Åkesson och dess sande arfwingar een dahl:r 16 öre Sm:tt

  Kyrkiowerderne till Cimbris kyrkia Bengdt Persson och Dawidh Persson i Cimbris By framkommo för Rätten bewiste medh häradz skrifwaren Daniel Andersons Specification på ödeshemmanen uthi Cimbris sochn för Annis 1679: 1680: och 1681 att de intet kunnat fått kyrkians tijonde för samma åhren som de wijdare giorde bewisligt medh erlige dannemäns witne och eedh, för Rätten Nembl:n Niels Jörenson, Jeppe Bängdtson, Jeppe Persson och Rasmus Jönsson i Wiarp.
  Hwareffter kyrkiowerderne Begierte Tingz Attestatum, det Rätten dem Consenterade.

  Hans Lasson i Stiby framkallades för Rätten medh sin hustru och sohn. Dereffter framkom Hans Lasson som tilfrågades först om han fått någon Resolution af höglofl: kongl: Rätten på des klageskrifft han skrefwet, hwartill han swarade Neij, han den intet skrefwet uthan hans huus bonde Borgmästaren Pedher Tollsten i Lundh seedan sadhe Hans Lasson han wiste hans huus bonde skrefwet för honom.
  Hans Lasson medh stoor ifwer för Rätten slogh medh näfwen och som een trugsell wiste, det Hr General Gouvernementz Fischalens fullmechtige genast observerade och begierte straff på honom effter det 43 Capitel Tingzmåhl B: L:L: dhet Rätten togh i Consideration och Resolverade att Hans Lasson effter ofwan:de Cap: gifwer 3 mk Sm:tt
  Dereffter framlade Hans Lasson ett Inlägh af honom underskrefwet, daterat Stiby d: Anno 1687 Berättar han intet waret hoos när inlägget skrefwet emädan Datum förgiätet, uthan blefwet honom tillsänt ifrån Lundh.
  Hans Lasson tillfrågades om han hade meer att införa i denna saak hwartill han swarade Neij, uthan begiärte domb, seedan sade han om något blifwer påförtt will han swara.
  Hr Commissarien Rango på Hr General Gouvernementz Fischalen Dunners wängnar, Begiärade att alla witnen som för detta witnat i denne saak, måste till nästa Tingh Inciteras och giöra deras uthsagu hwem för dem sagdt om Hans Lassons hustru och hans sohns olofl: omgenge hwareffter domb kan slutas.
  Sententia Interlocutoria
  Ehuruwähl denne saak effter höglofl: kongl: hofrättens nådigste befallningh Börde denne gång för Rätten wara afgiordt; Emällan Hans Lassons hustru i Stiby och hennes stefson, så hafwer dock Rätten eij nådt fulla sanningen, hälst effter witnen intet till Datum uthnämbdt deras sagesmän som samma röchte uthspridt, hwilket dem ännu åhligger att uthsäga, effter Hr General Gouvernementz Fischalens fullmechtiges Begiäran; Och till detta tingh skohlat skiedt, om laga förfall icke emällan kombne, och höstetinget så länge upskutet, in på Juhlehelgen, i synnerheet min Reesa åth Jönkiöpingh, som och weedh min hemkombst, den höglofl: kongl: Indehlningz Commissionen i min allernådigst anförtrodde laghsagu, som orsakade wittnen intet så hastigt sammankallas kunne, emädan dehls för ty den i andra härader Boendes; altså hafwer Rätten dhet Considerat och funnit skiähligt denne saak Dilatera till försthållande Ordinarie tingh, och till den tijdhen Imponeres parterne framskaffa alla dhe skiähl, som till denne action Requireres hwareffter dhe hafwa Rättens sluuth att afwachta.

  Publicerades Hr Måns Rosencrantz på Glimminge förbudh ingen af des Bönder må gifwa Hr Holger Rosenkrants eller hans Eegen ladefougde något korn eller hafre, Daterat Glimminge d: 30 Novembris 1687.

  Dereffter Publicerade ett bref ifrån sahl: Hans Karups arfwingarangående skiffte effter sahl: Karup som de Determinerat tijdhen till den 26 Octobris 1688 män som skiffte böör stå effter lagh effter dödh man, är altså Beslutit samma skiffte hållas Bör d: 28 Junij 1688 derest sahl: Karup dödh blef, hwilket arfwingarne å wederbörlige orther lagl:n förkunna låtha, att ingen Debitor eller Creditor sigh af owetenheet, af stället eller tijden Excusera må.

  Dereffter framkom Nils Nilson i Stiby Inciterat Nils Åkeson och Oluf Håkensson i Stiby, saakgifwandes dem olagl:n tillhållet och höstadt een öde gårdh engh tillhörigh prästen och kyrkian dersammastedhz.
  Deriempte framwiste Nils Nillson kyrkio Inspectoren Kruses stedhzmåhls zedell, daterat Lundh d: 19 Julij 1687.
  Nils Ågeson och Oluf Håkonson som sielf för Rätten tillstädes woro Beneka den olagl: Bruuk utan Bewijsa laga fångh på den, emädan de köpt till grunden, det andra bewijsa dhee medh Pastoris Loci handh hafwa hemmull och fullkombligit tillståndh den hösta som Hr Peer Bagers zedell uthwijsar Daterat Stiby d: 29 Novembris 1687. Deriempte föregifwer Nils Ågeson och Oluf Håkonson, förän Nills Nillson förbudh eller upwiste kyrkio Inspectorens zedell hafwa dhee höstatt engen.
  Nils Nilson Insinuerade sin inlaga Daterat Gislöf d: 30 Novembris 1687.
  Nils Nillson säger annorledes will bewijsat och det intet sant som Nils Ågeson och Oluf Håkonson Refererat och det bewijsa medh Lasse Clemmetson, Måns Erlandsson, Anders Månsson och Anders Andersson.
  Rätten förelägger Nils Nilson detta giöra bewisligdt till Nästa tingh.

  Saaken som senaste tingh ventilerades emällan Borgmästare och Rådh och samptel: Borgerskapet i Cimbrishambn, och Nils Mårtenson i Tummerup angående någon humble, tillhörigt wälborne Hr Landzhöfdningen Håkon Nillson Skytte på Sandhby gårdh, blef i dagh till wijdare ransaakningh och skierskodan företagen.
  Först Insinuerade Per Sörenson i Cimbrishambn ett Inlägh Daterat Cimbrishambn d: 28 Novembris 1687.
  Nils Mårtenson i Tummerup säger att det är intet sant som i Inlagan står infördt Nembl:n wahrorne eller humblen wara mehr och meer förderfwat eller anstött.
  Wälborne Hr Landzhöfdingens uthskickade Nills Andersson i Gumlösa Insinuerade ett Inlägh i Rätten af Hr Landzhöfdingen sielf underskrefwet, utan Dato och anno.
  Deriempte Insinuerade ett Extract af adehlens och Ridderskaptez Privilegier de Anno 1687.
  Dereffter tillfrågades Per Sörenson om han på stadens wängnar war fullmechtigh swara emoth de i Rätten producerade Inlagor af Hr Landzhöfdingen, hwartill han swarade Neij.
  Såsom ingen laga fullmechtig är ifrån staden Cimbrishambn som emoth Hr Landhzhöfdingens i Rätten Insinuerade Documenter swara kan altså Differeres denne saak till nästa ordinarie Tingh då parterne effter inlefwererade skiähl hafwa Rättens uthslagh att afwachta.

  Nils Person och Nils Hansson i Gislöf citerat Knuth Nillson och Hinrich Mårtensson ibm, angående kyrkiogiäldh 62 dahl:r 28 öre 16 d.
  Knuth Nilson och Hirich Mårtenson mötte för Rätten, neka alldehles intet wara skylldige till kyrkian uthan lefwererade deras Ballance till deras Successorer och kyrkiowerder, som bewijsas medh richtige quittencien, Dat: Gislöf d: 7 martij 1687.
  Resolution
  Såsom kyrkiowerderne Knuth Nilson i Gislöf och Hinrich Mårtenson ibm, bewist medh richtigh quittencier betalt till Nöbbele /: effter dhem kommande:/ kyrkiowerder allt det dee till kyrkian skylldige waret; altså hafwer Rätten funnit skiähligt den befria för wijdare Nils Persons och Nils Hansons tilltahl i dhetta måhl, och blif:a dee seedan wedh dee som dem quitterat och penningar emottaget för ofwanbe:te 62 dahl:r 28 öre och 16 d Ballance.

  Dereffter framkom Åge Person i Gislöf bewiste medh Citation Instämbdt Tohrla Nilson ibm, till lagbudh på 1/3 deehls hemman han sålgdt till Åge Person, och instämbdt samptel: Tohrla Nillsons Barn och arfwingar till samma 1/3 dehls hemman och dem laghbiudas.
  Tohrla Nillson framstodh för Rätten medh samptel: sine Barn giffte som ogiffte hwilka af Rätten tillfrågades om dee hade något på samma kiöp att klandra eller Inwända nu eller i framtijden, hwartill dee swarade samptel:e Neij, uthan woro fulkombl:n tillfreedz och nögde medh det som skiedt war om samma kiöp, och må Jöns Persson dereffter få skiöthe när han det begiärar.

  Den 1 Decembris

  Nills Erlandsson i Comstadh framkom för Rätten Begierte Tingz attestatum, effter den laga syhn som hållen på hans gårdh och huru möcken Bröstfälligheet på den äro hwareffter han tänker söka höga öfwerheeten om någon friheet, och blef gården granskat d: 18 Junij 1687 som hoos gående specification uthwijsar.
  Framkallades för Rätten Jöns Nillson i Borby som begånget hoor medh Kahren Ingemansdotter, och blef han af Rätten dömbd plichta effter strafordningen 80 dahl:r Smtt, sampt stå uppenbahr kyrkioplicht.

  Hr Cornet Petter Grönwall Begierte laga syn på een ödegrundh Belägen i Cimbris by, det Rätten consenterade och anbefalte nämbdemannen Nils Clemmetson i Glimminge taga till sigh effterskrefne dannemän Nembl:n Oluf Nillson i Glimminge, Per Nillson ibm, Lars Swänsson ibm, Åge Persson ibm, Tue Nillson ibm, Matz Nillson ibm, och Hans Swänsson ibm, hwilka effter inhändigadet af detta begifwa sig på platzen och det granska som dee medh eedh inför Rätten verificera kunna.

  Ländzmannen Peer Hansson framförde Oluf Rytter i Grödstorp som är gifft och 2:ne gånger bedrefwet hoor medh qwinfolket Inger Pedersdotter, hwilket han sielf för Rätten bekiende, sammaledes och Qwinfolket weedhstoodh det samma, 2:ne gånger aflat Barn medh ofwan:de Oluf Rytter.
  Resolutio
  Såsom Oluf Rytter i Grödztrup för Rätten friwilligen Bekiändt 2:ne Barn aflat i hoop medh Qwinfolket Inger Pedersdotter det samma weedstoodh och Qwinfolkket skiedt wara, altså hafwer Rätten funnit skiähligt att Oluf Rytter plichtar effter strafordningen förste gången 80 dahl:r sm:tt andre gången dubbelt, orkar han eij Botum då plichte med arbete eller Nio gånger gatulopp: Sammaledes Qwinfolket Inger Pedersdotter som begånget hoor medh Oluf Rytter för andra gången dubbelt orkar hon eij Botum, då plichte medh arbete eller hudstrykas för Brut sino, och begge stånde uppenbahr skrifft

  [Häradets sigill]               Carl Paulin [Sigill]

  © Magnus Lindskog, 2004
  (viss redigering pågår fortfarande)