1687 sommarting Albo

  In N. D.
  Anno 1687. d. 2. Maij, hölltz Ordinarie SommarTingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, Närwahrandes Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, medh tillförordnade Häradz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren W:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nämdemän W:tt Måns Frennesson i Ellmhult,
  Per Gregersson j Torrestru,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson j Rörum,
  Måns Trullsson j Brösarp,
  Håkan Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson j Mielby,
  Per Jönsson j Saxhusa,
  Swen Persson j Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jakob Gudmundsson j Grefflunda,

  N:o 1
  Borgaren Wäll:tt Jörgen Mårtensson j Christianstadh, Uppå sijne och sijne medarffwingars wägnar, för rest:de Brösarpe Sockns Cronotijonde, effter Upprättad förlijkningh d 16 Februarij 1684 tilltahlar sochnemännerne och Nu fordrar Capital, interesse, och Causerade Expenser, effter Libell, som bleff Uppläsin, så lydandes, ad acta lagd:
  Wijdare insinuerades Ofwanbem:te förlijkningzskrifft, som Upplästes, så lydandes, ad acta lagd:
  Åke Påhlsson i Berthelstorp här emoot inlade Ett quittens af Handelsmannen W:tt Jöns Munk, dat:t 25. Aprilis 1684 på 20 D:r S:M:t, som är 1/4 part hwilket quittens Fullmechtigen, dess swåger Wäll:tt Jörgen Mårtensson Agnoseerar och gillar, och Åke Påhlsson i så måtto förmodar blijfwa frij för kärandens tilltahl.
  Nämdemannen Wäll:tt Per Gregersson j Torrestru Uppwijste Wäll:tt Jöns Munkz quittens af d 13 Decembris 1684 på 21½ D: S:M:t.
  Nemdemannen Wäll:tt Måns Trullsson insinuerade Wäll:tt Jöns Munkz quittens på 17 D:r S:M:t och sålunda befinnes betalt Capital D:r 58:16 öre.
  Änn betahlas Nu straxt på Räkningen till Wäll:tt Jörgen Mårttensson D:r 6:24.
  Fullmechtigen på sijne och sijne Medharffwingars wägnar cederar interesset, och Nu allenast fordrar resten, som ähr 14 3/4 D:r S:M:t medh Causerade reesors= och Tingz= Expenser.

  Nemdemannen Wäll:tt Per Gregersson j Torrestru betallte för sijn fierdingh, contant 3 D. 8 öre S:M:t, och weet inthet mehra restera.
  Fullmechtigen Wäll:tt Jörgen Mårtensson fordrar doom på resten 11 D: 16 öre Capital, medh Causerade Tingz= och reesors bekåstningar, och finnes resten beståå i dhen Eene fierdingh, som Nemdemannen W:tt Måns Trullsson j Brösarp och Måns Andersson j Bosarp angåår, effter författat Öffwerslagh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Nämdemannen Wäll:tt Måns Trullsson j Brösarp, och Måns Andersson i Bosarp, betahla till Handelsmannen Wäll:tt Jörgen Mårtensson i Christianstadh och dess medh=interessenter, dhet resterande Capital 11 ½ D:r S:M:t medh 3 D:r Dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution, och dhe sedan at sökia wederbörande restanter, dhet bästa dhe gitter och kunna.

  N:o 2
  Befallningzmannen Wäll:tt Berthell Söffrensson Uppå sitt Herrskap, Wälborne Fru Sophiae Krabbes wägnar, Contra Jacob Casparsson j Bonnerum, Angående rest:de Landgille och Eckepenningar, Nln 1 D:r och 2 Tunnor korn, dherom dess Libell aff Lendzmannen Truedh Jeppesson j Bonnerum inlades, så lydandes, ad acta lagd.
  Wäll:tt Jacob Casparsson inlade sijn städzmåhlszedell, aff Wälborne Hr Christian Bilde Uthgiffwen den 26 Martij 1683. som lyder, at han skall niuta sitt huus, medh dhen jordh som ähr tagen dher ifrån, och lagd under Oluff Håkonssons gårdh, samme zedell Swaranden restituerat, förmodandes han at blijffwa frij för korn landgillet, så länge jorden eij uthwijsas.
  Truedh Jeppesson ingaff Wälborne Hr Christian Bildes förklaringh Uppå sijn Uthgifne Städzmåhls zedell, at dhen ähr giffwen Uppå huusmannens relation, lydandes dhen samma som fölger: Wijdare berättar Lendzmannen Truedh Jeppesson, at han icke weet aff dhen påberoopade jordh at säija, och at Jorden, som änn ligger till Oluff Håkonssons hemman, ähr reeffwat till gården, och fordrar doom i saken, och haffwa parterne inthet mehra att ahndraga.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Jacob Casparsson i Bonnerum böör betahla sitt Herrskap, Wälborne Fru Sophia Krabbe, eller dhess fullmechtige för rest:de landgille, 1 D:r Eckepenningar och 2 T:r korn, á 2 D:r tunnan, sampt 1 D:r S:M:t Expenser, och sådant effter lagh Eller wijdh Execution.

  N:o 3
  Rörums Bymänn, Contra Jacob Casparsson j Bonnerum, Angående wåldzwärkan på dhess giärder, sampt skada på dheras sädh aff hans fänadt, Jacob Casparsson swarade, dhet han Anno 1684 hade loff aff Jöns Bengtzon i Frörum, at taga håhl på giärdet, och åka uth 2:ne lass höö, som han aff honom hade leijt, och effter hans tillsäijelse täppte han samme håhl Upp igien, så dhet ingen Ofrijdh giorde, och åhr 1685 haffwer han intet håhl kastat på dheras giärdesgårdar.
  Jöns Bengtzon Nekade wijdh otwungen Eedh, at han aldrig gaff Jacob Caspersson loff taga håhl på dhess eller annars Mans Bråte, och Bonden Oluff Jönssons i Frörum, som Bråten ägde, berättar, sigh sielff måst täppa opp dhen om Morgonen.
  Rätten tillsporde Frörums Bymänn, om dhe haffwa någre Opartijske Wittnen at bewijsa sit angifwande medh? Swarade dhe sigh inge hafwa Uthan Swäntienaren Knuth Hahn, som icke ähr tillstädes, och elliest föregifwa dhe sigh funnit Jacob Casparsson wijdh håhlet, och han hafft een tömm på Axlen, som dhe wijdh otwungen Eedh bedyra, och haffwer Bengt Nillsson i Frörum lijdit skada på 2 T:r hafra pro Anno 1684, och pro Anno 1685 haf:r Per Ollsson lijdit skada på 4 sk, landh hafra, som han aldrigh bahr lija på, Och dessuthan hafwa dhe alla lijdit skada både på sädh och höö, men icke seedt honom bryta håhlet det åhr 1685.
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zachris Stobaeus berättar sigh förnummit, det Jacob Casparsson och Nills Persson i Frörum hafwa hafft slagzmåhl tillhopa, och Cronans Bonde Jöns Bengtzon sålldt höö af dess grund in på Adelens, till bem:te Jacob Casparsson, 2:ne Sommerlass, om dhe icke derföre tillsammans böra plichta effter lagh och förordningar, och ähr doom begärandes.
  Jöns Bengtzon berättar sigh lähnt aff Jacob Casparsson några Penningar 18 mk S:M:t, till sijn Rusthållares betahlningh, i sijn nödh och trång, och fördy uthgifwit till honom twå små knubbor höö till leija, som Jacob sielff lät hösta, och haffwer Jöns Bengtzon ingen skada dher aff, effterdy han haffwer Een godh ängiegårdh, slagzmåhlet tillstås allenast warit medh håårdragh, och inthet wijdare dherom dhe ähro förlijkade.
  Ryttaren Knuth Hahne kom i dhet samma för Rätten, och säger sigh inthet seedt Jacob Casparsson rijfwa något håhl på giärdet, Men han hörde Jacob Casparssons hustru säija sig wela begära loff at hafwa sijn koo i Frörums Wang, och at dhe hade släppt inn koon i Wangen. Tå swarade Frörums Bymänn, at dhen icke hade kommit igenom Wangeleedet, och gingo så bort och funno Jacob wijdh håhlet, hwilket allt han Eedeligen betygade.
  Elliest berätta bem:te Frörums Bymänn, dhet dhe hadhe samme tijdh funnit korn i Wangen, tillijka medh 5 stycken Swarandens Öök, och dhess uthan Een dehl Annan främmande fänadt, som alt gick lööst, Och hade dhe sijn fänadt till Een dehl i Wnagen, män under wacht, ty hafren stodh part på rooth och part i stack, tillijka medh part gräset, och haffwa parterne på ingen aff sijdorne wijdare at ahndraga.
  Resolutio
  Såsom Jacob Caspersson j Bonnerum sielf måst tillståå, det han Anno 1684 haffwer tagit håhl på Frörums Byymäns giärde, hwar till han eij kan bewijsa sigh hafft loff, Ja änn och han dess uthan ähr funnen, åhret Nästfölliande wijdh Wangegiärdet, hwarest håhl war tagit, och tå kommit i slagzmåhl medh Nills Perssohn i Frörum, och Jacob icke heller kan Neeka sigh iu hafwa hafft sijn fänadt olofwandes i Wangen; Altså pröfwar Rätten skähligt, att Jacob Casparsson böör plichta för giärdesbrytandet 1684., effter Byggninges L:L 9 Capitel 3 mk S:M:t, och för åhret 1685 sigh lagwärga medh 6 Manna Eedhe, eller i lijka måtto plichta 3 mk S:M:t, för håårdragh medh Nills Persson i Frörum plichta dhe bägge effter det 13 Capitel Såårmåhl medh willia L:L: hwardhera 3 mk S:M:t, och dessuthan ersätter Jacob Casparsson till Frörums Bymänn, Ett för allt skadegälldh och Expenser 4 D:r S:M:t, Men hwadh höö=handelen Angåår, emellan Jöns Bengtzon och Jakob Casparsson, som ähr skiedd aff Jönses trångh, och hastige uthgifft till Monteringen dherföre synes Rätten dhem dhenne gång böra befrijas, medh dhe allfwarlige förmahning, at dhe Een annan tijdh, för slijk olaga handlingh, sig bättre taga till wahra.

  N:o 4
  Bergz Inspectoren Wälbetrodde Johan Dimbergh contra drängerne Tue och Måns på Åkerödh, Angående twenne Eekers kullbrännande, hwarom begäras föra wittnen.
  Tue Ingemansson tillståår gierningen, at han tände Eelden j bägge Eekerne, och Måns slogh Eelden j tömmeret till Upptändandet, drängen Måns Jonsson säger sigh affråådt Tue at tända Eeldh i Eekerne, och att han intet slogh Eelden Upp, Men beklagar sit oförståndh, at han inthet gaf sijn huusbonde eller Maatmoder sådant tillkiänna.
  Tue, nu som förre påståår, at Måns togh Een flinta Upp i åkeren, och medh dhen samma slog Eeldh i Tömmeret.
  Hr Inspectoren insinuerade Een skriffteligh Attest aff Mårten Boosson och Boo Mårtensson i Åkerödh, at bem:te twenne Eeker warit fruchtbärande Träer, på hans frällse grund fällde och war Mårten Boosson för Rätten tillstädes, som Eedeligen tillstodh, at bem:te twenne Eeker woro gröna, och kunde Een tijdh långh bära frucht, äskandes i ty Hr Inspectoren doom öf:r bem:te dräng:r effter skogzordningen, medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det drängerne Tue Ingemansson och Måns Jonsson, för dhe 2:ne kullbrände Eeker böra plichta till Ägermannen, Wälbetrodde Hr Inspectoren Dimbergh, till föllie aff 1664 åhrs skogzordningh 7 Articul 9 D:r S:M:t för hwart trää, medh nije träers planteringh och laga Conservation, och dessuthan för hwart Trää 12 mk S:M:t till treeskifftes, medh 1 D:r S:M:t Expenser, och dher eij orkas botum, tå effter 26 Articul att plichta på kroppen.

  N:o 5
  Bergz Inspectoren, Wälbetrodde Hr Dimbergh Contra Corporalen Manhafftigh Jacob Ryss i Fiskebeck, Angående Egenwilligt intäppe på Fiskebeckz Uthmark, Uthan samptlige ägandernes Consens och samtycke, befahrandes sådant lända dess hemman i Fiskiebeck, som Nämdemannen Anders Danielsson åboor, till praejudice och skada.
  Auditeuren Manhafftig Christiern Osengius, effter Wälborne Hr Öffwerste Gyllenpistohls ordres, hwar af Copia lades ad acta, swarade, at dhenne intäppningh ähr Fiskebeckz Byy till Nytta, och ingen Man till skada, och om Byen samptligh will täppa medh Corporalen, kunna dhe och haffwa lijka gagn dher aff, i wijdrigit fall förmodar Corporalen eij wägras täppa sigh sielffwan inn Een hage till sijne hästar.
  Anders Danielsson i Fiskebeck föregiffwer, sigh icke wara mächtigh at intäppa Bråten, Uthan heemsteller dhet Hr Inspectoren Dimbergh, hwilken och swarade sigh wela besee samme Mark, och förlijkas medh Corporalen dherom, hwarom dhe bägge bleffwe Eenste att haffwa lijka rättigheet, och för Rätten der å räckte hwar annan sijna händer.

  Samma dagh Cronans Befallningzman, bewijste medh Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon, at haffwa tillijka medh dommaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup, och Nemdemannen Per Gregersson i Torrestru instemma låtit, Ryttaren aff Wälborne
  Hr Öffwerst Gyllenpijstohls Regimente, Manhafftige Sigredh Dufwa
  , som Nu ähr under LijffCompagniet, Angående Uppbuhrne Påstlöhn 15 D:r S:M:t åhrligen pro Annis 1685 och 1686, hwar på ähr giordt Observation, att Postbönderne, som warit Trenne stycken, icke mehra beståås, änn 5 D: hwarthera, Och Ryttaren sålunda böör återleffwerera 20 D:r S:M:t, dher till war uthmätit hoos honom Ryttaren twenne kiöör för 12 D:r Een qwiga för 5 D:r och 1 qwigekalff medh 2:ne fåår för 3 D:r förleden d. 14:de Fabruarij, och honom satt till lösen på 14 dagars tijdh, eller at skaffa sigh Ordre ifrån General Gouvernementet om frijheet, hwilket oachtat, Ryttaren Sigfredh Duffwa, bem:te Uthmätte och Sequestrerade godz haffwer om Nattetijdher borttagit och medh sigh bortflöttiat nider till Frenninge i Ferse Häradt, i ty ähr Hr Befallningzmannen Causerat äska doom i saken öffwer bem:te Ryttaren, för slijk wåålldzwärkan och oheemmult bortflöttiande, effter lagh, iempte Ahnwende Expenser.
  Ryttaren Sigfredh Duffwa ähr Absens, och ingen på hans Wägnar tillstädes Eller till geenmähle.
  Resol. interlocutoria
  Rätten finner skähligt dhenne saak, för dess wichtighet skulldh till Näste Tingh differera, under laga Citation, och i medlertijdh warder Hr Befallningzmannen heemstellt, hoos wederbörande sigh gööra försäkrat och vigilera, at Rei Egendoom eij distraheras.

  Bergz Inspectoren Wälbetrodde Hr Dimbergh Dito låtit Uppläsa Trenne Documenter, Angående Ågerödz gårdh i Bröserup Sockn, som Hr Secreteraren Treütiger, aff Hr Häradzhöffdingen Paulin sigh tillhandlat haf:r, som nu bleff offentligen Uppbudin.

  Anno 1687 d 3 Maij Continuerade Tinget, i samptl. Rättens praesence.

  N:o 6
  Fullmechtigen Wäll:tt Magnus Krabbe, contra Diverse för giälldz fordringh, förlijkat, och betallt.

  N:o 7
  Anders Ollsson j Bonnetoffta, contra Oluff Bengtzon j Anderum, och Pantarehuset ibidem, Angående hästebythe, som käranden wille ryggia, förlijkat.

  N:o 8
  Nills Jönsson i Illstorp, Contra Bookhållaren Wäll:tt Påfwell Otter; Angående tillfogat Oförrätt och slagzmåhl å förrige höste Ting som senast bleff Uppsatt fol. 29, och ähr swaranden nu åter absens, och som berättas, i laga förfalldh, käranden protesterar de dumnis et expensis.
  Res.
  Differeras till Nästa Tingh under förrige Citation, och tå at gåå doom i saken.

  N:o 8[!], 9
  Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson på Ahlunwerket, Contra Enkian hustru Johanna Sal. Mauritzes j Elljarödh, medh sijn lagwärga, Angående rest:de Landgille och gårdefelle derom Bookhållaren först insin:de sijn Prinsipals Wälb:ne Hr Assess:r Hans Nillssons Resolution på ingifne Memorials påster af d. 7 Martij sijdstlidne, at han lagligen må sökia Uthslagh. Altså praetenderar Bookhållaren på sijn Principals wägnar A:o 1684 åhrs rest:de Landgille och Eckepgr 3 D:r 2 mk item A:o 1685 landgille 5 D. och Eckepgr 6 D:r A:o 1686 Dito lijka 11 D:r S:M:t. Noch herföruthan gårdhens Bröstfelligheet effter Taxten 78 D:r S:M:t item för Skogzhuggande effter grandskningen, för 5 böker och 30 st Eker, som Sal. Mauritz Johansson olofwandes haff:r huggit eller hugga låtit, at swara till, eller plichta effter skogzordningen, och woro grandskningsmännerne till wedermähle, som insinuerade sijn afsicht, så lydandes ad acta lagdh:

  Wijdare insin:de Bookhållaren Nills Hansson Een afsicht under någre dannemäns händer, dat. 24 Novemb. 1686, hwadh hällst som fans effter Sal. Mauritz Johans dödh, lydandes som fölger, ad acta lagdt.

  Änn ingaff Bookhållaren trenne skriffter på dhet som fantz effter sahl. Mauritz Johansson j Elljarödh, och han effter dannemäns Taxt haffwer Emoottagit, belöpandes till 27 D:r 29 öre S:M:t, samme skriffter så lydandes ad acta lagde:

  Änn yttermehra haffwer Bookhållaren, genom Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zachariam Stobaeum, Arrestera Een Enkians fordringh hoos Elljarödz Bymänn, på 60 D:r S:M:t sökiandes dher af sijn Principals fordring, och resterande Landgille, Eckepenning:r och andre praetentioner, så långt dhet räckier, medh Ahnwende Expenser, som Bookhållaren sätter i Rättens godt finnande, och ähr doom begärandes.

  Häremoot mötte Sahl. Mauritzes Enkia hustru Johanna, och ingaff sijn klage=Exception, medh Allegatis, Lit: A. B. C. D. E så lydandes.

  Änn insinuerade Enkian Johanna Sahl. Mauritzes Ett quittens under Bookhållarens W:tt Nills Hanss:s handh Daterat 29 Novembris 1683. at han haff:t Uppburit Landgille och Eckepenning:r af Sal. Mauritz Johansson i Elljarödh 19 D:r 20 öre S:M:t, det samme så lydandes, ad acta lagdt:

  Wijdare för skiuter Johanna Mauritzes sigh till bewijs medh fleere quittentier, at Landgillet alleenast skulle sigh belöpa till 15 mk 4 s åhrligen.

  Till at winna tijden, och få sluut i saken, will Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson, å sijn Principals Wägnar Cedera dhen Differenz aff Landgillet, som Enkian Disputerar, allenast sådant icke drages till något Exempel för effterkommande åboo, till Principalens praejudice, och haff:r inthet wijdare att ahndraga.

  Enkian i lijka måtto äskar doom och Uthslagh till sijn befrijelser.

  Rätten tillsporde Wäll:tt Nills Hansson, huru han ähr tillkommnen, at han egenwilligh, och Uthan Rättens medell Eller Cronans Befallningzmans tillytande, haffwer låtit tillspijka Sahl. Mauritz Johanssons dörar, och igenom sijna Egne och Enkians Mootståndare, tillwärdera sigh hennes Egendoom? Swarade Bookhållaren Nills Hansson, det Nödh och trångh honom der till drijfwit haffwer, at han sådant till sit Herrskapz tienst måtter Observera, af orsak gården effter Sahl. Mauritzes aflijdande war aldeles ödhe, och ingen Menneskia togh dhen wahra, såsom intet folk war dher i gården, och Enkian war i Jönekiöpingh, som Enkian och tillståår, at inthet folk war i Gården: Och dess uthan lågh både sädh och höö öppet för fänadt, at dhen gick både uth och inn iblandh sådant, hwilket och Truedh Jeppesson j Bonnerum, sampt medh Hans Persson i Hallemölla Eedeligen betygade, at när dhe woro att grandska hwadh som fans effter Sahl. Mauritz Johansson woro Een dehl getter i hööladan ofwan på hööstabben och någre stycken swijn inne j korngålfwet, och dörren för hööladan lågh nider, och stodo dörerne öpne; Så dhe kiörde dhesse Creatur uth, och stängde dörerne igien. Och att Bookhållaren haffwer hafft egne Bönder till Wärderingzmann, ähr skiedt sammaledes aff dhen orsak, att han togh dhe han hade, och måtte låtha tröska uth säden, effterdy Enkian gick aff och till, och inthet wille befatta sigh dher medh.
  Enkian Johanna swarade sigh inthet kunnat taga sigh dheraff, sedan dess Bookhållaren hade spijkat igien dörerne för henne, Men käranden refererar sigh till beskikelsen aff d 6 Januarij, att hon inthet wille taga sigh aff sådant. Enkian förmehnar blijfwa aldeles befrijat för Wäll:tt Nills Hanssons tilltahl. emädan han Een gångh haffwer tagit allt dhet som fans effter hennes Sal. Man i Boet.
  Rätten tillsporde Bookhållaren, om han weet något aff Sahl. Mauritz saker, som icke ännu ähr angifwit? Swarade Bookhållaren sigh mu inthet wetta, uthan reserverar sigh, hwadh framdehles Uppspörgas kan, att påtahla, så wijda nu icke Uppnåhr hans Principals fordringh.
  Enkian föregiffwer, dhet hennes Sal. Mann haffwer betallt dhe förrige åhrs Rijkzdagzbewillgningar, som hon förmehnar Herrskapet bordt swara till, och i det Öfriga steller hon saken j Rättens händer till ett rättwijst Uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstundh Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson, Egenwilligt, och uthan laga medhfahrt, haffwer bemächtigat sigh Sahl. Mauritz Johanssons effterlåtenskap, som han medh dess Principals Egne Bönder, och Contrapartens förmehnte Mootståndare haffwer låtit sigh tillwärdera; Altså pröffwar Rätten skähligt, dhet hustru Johanna Sahl. Mauritz Johanssons, för dhen öfriga kärandens praetention och fordring befrijas, hellst emedan icke ähr giordt bewijsligit, at Enkian något aff sijne eller sijn Sahl. Mans Egendoom haffwer undandölgt, Uthan allenast bahra kläderne på kroppen, hwar medh hon sigh skyla kunde, Men skulle något öfrigit godz j Boett finnas, eller aff Boet wara distraherat, och kunna Uppspörgas, lembnas sådant käranden frijtt lagligen at påtahla, Expenserne å bägge sijdor aldeles Upphäffwas.
  Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson begärade Processen beskrijffwen, och tijdh at sökia sit Herrskap, om han saken will prosequera låtha, Resol. giffwes Nödig dilation, Emädan Herrskapet ähr uthom Rijket.

  Samme dagh Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson begärt Männ at grandska Bröstfelligheeten på Lars Nillssons hemman j Saxhuusa, till alle requisiter effter förewijsningh, hwar till förordnades Nämdemannen W:tt Per Jönsson j Saxhusa, Per Swensson i Illstorp, Nills Jönsson och Åke Jönsson ibidem, hwilkom förelägges etc.

  N:o 10
  Edle och Manhafftige Hr Capit. Lieut:ten Andreas Mask, Contra Wälborne Hr Lawe Beck, in puncto debitj, effter förrige dilationer, hwar emoot Heer Lawe Beckz fru sit skrifftelige swar låtit insinuera, och Hr Capitein Leiutenanten ännu låter uppståå at taga doom, dock at saken under förrige citation ståår Öppen, och honom praeferencen blijf:a reserverat, i fall något skulle feela, medh dhen Nu åter Uthlofwade prompte betahlningen, medh Expenser, och hwadh framdeles kan praetenderas.

  Å Nyo företogz Een Uppsatt saak Angående pijgan Aijda Ostredzdotters koo, som Bookhållaren Wäll:tt Poffwell Otter låtit borttaga, och han å sijdste Ting lofwat sigh till dhetta förklara, at see ibm N:o 10.
  Bookhållaren Wäll:tt Poffwell Otter ähr j laga förfalldh, och i ty saken Differeras till Nästa Tingh under förrige Citation.

  N:o 11
  Klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson i Rafflunda, contra Fahnejunkaren Manhafftigh Gabriel Uthman, Angående föröffwat wåldzwärkan, dher om begäras föra wittnesbördh.
  Gabriel Utman insinuerade här emoot sijn skrifftel. Exception, och protesterade emott wittnen, såsom flock= och fahnötesmänn, medh wijdare bemelte Exception innehåller, at honom woro skiedd Öfwerwålldh, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd: Käranden begärar wittnen måtte admitteras till förhöör.
  Resolverades
  Rätten städier, at wittnen Obeedigade giöra relation. Tå framstodh Salpetersiudaren Mårten Lasson aff Rörum, som refererade, at han folgde klockaren ifrån gillesgården till Gabriel Utman, tillijka medh Speelemännerne, Jöns Christensson och Trulls Bengtzon, och bahr Mårten Lasson Een kanna öhl i handen, och när dhe kommo till Utmans huus, war liuset Uthsläkt, och klockaren kallade på Gabriel och hellsade, godh affton Broor, men dher swarade ingen, tå sade klockaren, så skall Jagh äntå dricka dijn skåhl, och bödh dher medh godh Natt, och i dhet samma kom dören Upp, och Mårten Klockare gick inn och helsade godh affton, och straxt hörde han der Wankade hugg, och hwispade lijka som medh ett spöö, der medh gick Mårten Lasson bort medh Speelemennerne, och togh Öhlkannan Medh sigh, och weet eij huru wijdare passerade.
  Speelemannen Jöns Christensson j Brösarp, Obeedigat Wittnade lijka ordh, och at han spelade för Mårten Klockare, och tå han kom till dören och drack, ropade han, heij, Vivat Carolus,
  Spelemannen Trulls Bengtzon j Rafflunda Obeedigat wittnade lijka ordh som Jöns Christensson.
  Probstens sohn Mons. Lennart Jonsson bleff innkallat, men klockaren berättar sig warit medh honom i Något lijtet kijff samme affton, Och i ty eij admitteras till at wittna i dhenne saak.
  Rätten förestelte parterne, om dhe wela förlijkas, Swarade käranden Neij, Uthan begärar doom, wijsandes sijn fängne skada.
  Resolutio
  Rätten finner skähligit, det Fahnejunkeren Manhaftige Gabriel Uthman, som i oträngda måhle, och Uthan laga Nödwärn, medh sijn wärja haffwer huggit klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson j Rafflunda, (:hwilken allenast syns wara gången honom at besökia:) twenne köttsåår, böör dherföre plichta, tillföllie af såremb. L:L 10 Capitel, medh willia, 6 mk för hwart Såår måhlsäganden helfften, och helfften till treeskifftes, Och dhess uthan at betahla till Klockaren Ett för allt till Omkåstningh, 3 D:r S:M:t.
  Emoot dhenne doom appellerade Fahnejunkaren Manhafftige Gabriel Uthman Stante pode medh 3 mk Silf:r M:t.

  N:o 12
  Hans Persson i Hallemölla, contra Nills Esbiörnsson i Elliarödh in puncto debitj.
  Käranden haff:r sielff giffwit dilation, medh Condition, at Citationen ståår wijdh macht till Nästa Tingh, i fall Swaranden dhess för innan eij Clarerar, som Rätten Consenterade.

  N:o 13
  Item, Contra Oluff Tygesson j Snerpa, in puncto debitj. Käranden haffwer sielff dilaterat på lijka willkohr som medh Nills Esbiörnsson.

  N:o 14
  Rådhmannen S:r Peter Noorbergh Uppå Wälborne Fru Elsae Frijses wägnar Contra Oluff i Snerpe och Per Jonsson j Agusa in puncto debitj.
  Käranden giffwit dilation, Emädan swaranderne effter hans föregifwande loffwat, innom 14 dagar Clarera för sigh.

  N:o 15
  Item, Contra Per Jonsson i Berthelstorp, in puncto debitj. Käranden giffwit dilation på lijka willkohr.

  Änn företogz Een Uppsatt saak, d. 28 Januarij 1687 Contra Per Ollsson j Biörnstorp, Angående resterande fambneweedh, som eij Nomineras quantum, praetenderandes fullmechtigen der öffwer doom, medh Causerade Expenser och Skadeståndh.
  Per Ollsson mötte, och berättar sigh betallt 8 fambnar Weedh och resterar allenast 3 fambnar, dhem han erbiuder sigh till at betahla, åtta dagar effter Pingeshelg, till Fru Elsa Frijs.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Per Ollsson j Biörnstorp betahlar till Wälborne Fru Elsa Frijs, dhe bekiände rest:de 3 fambnar weedh effter lagh, medh 1 D:r S:M:t Expenser, Eller at lijda Execution.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, emillan Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius, och Corporalen Manhafftige Jonas Månsson, Angående Een omtwistadh Jernkakelugn, som i krijgztijden aff Snapphanen Tage Jönsson bleff borttagen och fördh till Bonnerum, inläggandes Hr Probsten, Hans Excell:tz Högwälborne Hr General Gouverneurens Resolution af d. 24 Januarij 1678. att få taga sitt igien, hwar det finnes, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd:
  Corporalen häremoot Mötte och inlade sijn Exception så lydandes, ad acta lagd:
  Änn wijdare insinuerade Corporalen Hr HäradzHöffdingen Paulins zedell angående kakelugnen, så lydandes ad acta lagd: Elliest tillståår Corporalen, att dhet Eena stycket ähr bytt ifrån Probsten, Emoott tänne Portthengsler, Men Hr Probsten negerar dhet wara bytt, Uthan låhntagit, och at Sal. Oluff Jönsson gaff honom dhe påberoopade portthengsler, och i fall någon betahlning fordras för Porthengslerne, will Hr Probsten och haffwa betahlningh och leija för sijn kakelugn, Corporalen insisterar, at Hr Probsten må bewijsa, at dhe twenne öfrige kakelugnsstycker warit hans, och j wijdrigit fall Libereras.
  Hr Probsten begärar dilation till j morgon att föra bewijs, som Consenteras.

  N:o 16
  Corporalen Manhafftigh Jonas Månsson, Contra Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck på Torup, in puncto debitj 15 D:r S:M:t för Een Tunna Ahluun, dher om insinuerades Borgmestarens Hr Hendrik Johanssons zedell af d 2. Decembris 1681 som belff Uppläsin, lydandes som fölger, ad acta lagd: fordrandes som resterar 5 D:r S:M:t.
  Wäll:tt Jöns Christensson Mötte, och Neekade, wijdh otwungen sijn siäls Eedh, sigh ingen schilling wara Corporalen skylldigh, och begärar dilation till nästa Tingh, at han dess medlertijdh kan sökia Hr Borgemestaren Hendrik Johansson, och skaffa förklaringh, som Rätten bejakar.

  Samme tijdh för Rätten framstodo Elgarödz Bymän och Uppwijste Ett förlijkningz Contract, emillan dhem och hustru Johanna Sal. Mauritz Johanssons ibidem, aff trenne Nämdemän underskrijfwit, lydandes dhet samme som fölger, ad acta lagt.
  Yttermehra tillstodo samptlige Bymännerne, dhet dhe intet Wetta medh Enkian hustru Johanna Sahl. Mauritz Johanssons, hennes Sahl. Mann, Eller hennes Barn, något annat, än det som ährligit och godt ähr, och hon eij heller med Byymännerne, dheras hustruer eller Barn, uthan all twist effter dhenne dagh Upphörer, hwar på dhe tillstädes wahrande, räckte henne för Rätten sijne händer, på samptlige Bymännernes wägnar, och äskade Tingz attest beskrijfwen.

  N:o 17
  Nemdemannen Wäll:tt Måns Frennesson i Ellmhult, Contra Peder Persson ibidem, in puncto debitj 17 D:r 22 öre S:M.t, härflytande aff Uthlagde Penning:r till Monteringen och Rustningen.
  Per Persson föregiffwer sigh haffwa Uthlagt 18 D:r till städzmåhl, men måst mista een dehl aff sijn jordh, som Nabon Anders Arffwastsohn haffwer bekommit. Parterne förlijkades, at Per Persson betahlar 7 D:r S:M:t Ett för allt till Måns Frennesson, Och sedan hädan effter medh hwar annan hålla godh richtigheeten der på dhe räckte hwar annan händer för Rätten.

  N:o 18
  Peder Jönsson j Frörum, Contra Peder Ollsson ibidem in puncto debitj. förlijkat.

  N:o 19
  Peder Jönsson j Fröum, Contra Ryttaren Jöns Andersson ibidem, Angående tillfogat oförrätt och heemgångh, dherom sigh Emillan ähro förlijkade, Kongl. May:tz Rätt Exciperat, som lembnas Cronans Befallningzman at urgera och tahla Uppå.

  Dito inlades Een afsicht, Angående Peder Håkonssons gårdh j Bredabeck, så lydandes, ad acta lagd: Och wittnade Männerne Eedeligen, etc.

  Anno 1687. den 4 Maij Continuerade Tinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  För Rätten framstodh Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, och insinuerade sijn Libell emoot Corporalen Manhafftigh Jonas Månss:n, Angående dhen twistige Jernkakelugn, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd: Begärandes Hr Probsten at hans Wittnen måtte förhöras.
  Tå inkallades Bonden Swen Johansson j Rafflunda, som effter aflagd Eedh betygade, at uthj förlijden krijgztijdh, kom han gångandes på Rafflunda gatu, hwarest Snapphanen Tage Jönsson och hans Cammerater mötte honom, medh Een Wagn jernwahror, som dhe kommo ifrån kyrkiogården medh, och twingade honom kiöra dhen Wagnen medh dhem till Fullstoffta., och war dher på någre Jernkakelugnsstycken, och Ett långt krokot Järn, som syntes hafwa warit på Een Carett Wagn, men han weet inthet huru månge stycken dher woro aff kakelugnen, ty han war intet medh att lasta dhen, hwarken aff Eller på, men Snapphanerne trätes sigh Emillan, Nembl: Poffwel Juthe och Tage, när dhe kommo nider till Fullstoffta dher medh, och sade at dher feeltes Ett stycke, och dhe wille lägga dhet inn hoos Bonden Nills Tysk, som sade till Tage, i föra migh på förtreett, medh dhesse Wahrur, och giöra illa emoot migh dher medh. och tå begynte Tage slåå honom, och Swen Johansson lopp sijn koos ifrån dhem, och weet intet wijdare huru tillgick, eij heller kan kiänna styckerne igien.
  Probsten Hr Jonas Nericius wijdh otwungen Eedh bedyrar och kiännes wijdh kakelugnen, som han och hoos Sal. Oluff Jönsson haff:r wijdhkiäntz, Och begärar doom i saken.
  Rätten tillsporde Corporalens hustru Johanna hwadh henne om dhenne kakelugnen ähr bewust[?], och hwadh afftahl Emillan Sal. Oluff Jönsson och honom Probsten dherom Warit haffwer,? Swarade hustru Johanna, at andre ressean Probsten war uthj hennes Sal. Manns huus i Andrarum, tå sade han kakelugnen war hans, och lät honom få förestycket till bythes Emoot twenne Porthängsler, om 18 mk Järn och at Oluff Jönsson sade sigh fått kakelugnzstycken ifrån Snapphanerne.
  Herr Probsten, till at kårtta Processen och öfwerflödh, tilbiuder Swaranden, om han will Eller kan praestera sit jurament, at kakelugnen icke ähr Probstens, I wijdrigit fall erbiuder han sigh till, sådant medh sijn lijfflige Eedh at contestera. Corporalen sade sighj derom ingen Eedh kunna praestera Uthan insisterar få Processen beskrijffwin, och Dilation till Nästa Tingh, effter Hr Häradzhöffdingen Paulins begäran.
  Resol. Interlocutaria.
  Rätten finner billigt dhenne twistige kakelugns saak ännu till Näste Ting differera, medh wijdhängdh förmahning till Corporalen, at han till dito tijdh, dhe påberoopade skähl, sielff, eller wijdh laga ombudzman framskaffar, och sammaledes Jernkakelugnzstycken hijtföra låter, till bättre Upplysningh, tå parterne uthan wijdare Uppskoff hafwa at affbijda Rättens Uthslagh.

  N:o 20
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, Contra Tyge Nillsson j Grefflunda Mölla, Angående Något Wallmar, förlijkat.

  N:o 21
  Dito Hr Probsten, contra Anders Smedh j Brunswijk, Angående Uthlofwat beslagh på Een lijsta, Emoott Een dehl Uppburin arbetzlöhn. Käranden gifwit dilation, at i fall han icke får sit Nöije innom Nästa Tingh, tå Citationen at Validera och att gåå doom, som consenterades.

  N:o 22
  Corporalen Manhafftig Jonas Månsson i Illstrup contra Ryttaren Hendrik Lustig, Angående giälldzfordringh. Swaranden absens, och ähr lagligen stemdh, plichtar 3 mk, och förelägges att mötha till Näste Tingh, under förre Citation.

  Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon för Rätten framstellt drängen Anders Esbiörnsson i Miälby, som lägrat Qwinfolket Hanna Bengtzdotter ibidem, hwilket födt ett drängbarn Rasmus benemdt, som nu ähr 15 wekior gammallt, och ähr bägges förste förseelse, Och Cronans godz.

  Dito förestellt Qwinfolket Hanna Strickersdåtter, som berättar sigh wara lägrat aff Ryttaren Nills Larsson, aff Hr Ridderschantzes Compagnie, som nu skall liggia i Wram Wockn, och haffwer hon födt ett drängiebarn, Stricker benemdt, som ähr på tridie åhr gammallt, hennes andre förseelse, Cronans godz, och ähr hon tillförrende lägrat aff drängien Gudmundh Knutzon på Wijk, i Råboda och fått Ett drängebarn Per benemdt, som nu ähr åtta åhr gammall, och aldrig warit tingfördh för dhesse lägersmåhl. Cronones Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon, äskar doom i sakerne.
  Resolutio
  Drängien Anders Esbiörnsson tillfinnes att plichta för begångit lägersmåhl medh Hanna Bengtzdotter D:r 10:-
  Hanna Bengtzdotter dito D:r 5:-
  Hanna Strickersdotter dito D:o 15:-
  Och der eij orkas Botum, tå at lijda på kroppen.

  Häradzhöffdingen Edle och Wälbetrodde Hr Carl Paulin begärty Männ att grandska skogzskadan på dhe dödas lotter och Fiskeibeckz lijer, hwar till Nominerades Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery, som sigh adjungerar Nämdemannen Wäll:ttt Håkan Mårtensson j Bierneboda, Bengt Nillsson j Frörum, Per Ollsson, Swen Jonsson, Ingewar Mårtensson, Per Nillsson och Nills Persson ibidem, hwilkom förelägger, etc.

  N:o 23
  Rådhmannen i Christianstadh Ehrebohrne och Wällwijse Hr Johan Bostell, contra Kirstina Sahl Anders Perssons j Skiberup, in puncto debitj. käranden giffwit dilation.

  N:o 24
  Dito idem, Contra Torsten Torstensson i Brösarp in puncto debitj 1 D. 24 öre S:M:t. Betallt.

  Bleff påroopat, Om Någre fleere parter woro tillstädes, Men war ingen, i ty Tinget till öfwermorgon Uppskiutes.

  Anno 1687. d 6. Maij, Continuerade SommarTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt i samptl. Rättens praesence.

  Dito framstodo dhe Männ, som hafwa grandskat Bröstfelligheeten på Lars Nillssons hemman i Saxhusa, och war Taxten lydandes som fölger ad acta lagd: Och wittnade Männerne Eedeligen at dhe sit wärff rätteligen haffwa effterkommit.

  N:o 25
  Måns Swensson j Frörum, Contra Nills Persson ibidem, in puncto injuriarum.
  Käranden absens, plichtar 3 mk, och Cronans Lendzman W:tt Berthell Mattzon påmmines att Urgera och uthföra saken.

  N:o 26
  Jörgen Persson j Tiörnery, contra Söfren Nillsson j Bryggerhuset, Angående borttagen weedh, förlijkat, at Swaranden betahlar till käranden Ett för allt 7 mk S:M:t, och betahlar 2 mk till dhe fattige som skole leffwereras j Rätten.

  Dito Upplästes Consistorij Citation af d 2. Maij på Kirstina Per Trullssons j Köpinge, at Mötha sijn Man för Consistorio, till Näste Landemöthe i Lundh.

  N:o 27
  Måns Trullsson j Brösarp, Contra Diverse ibidem, Angående rest:de Cronotijonde, hwaröffwer gick doom på honom och löfftesmannen Måns Anderss: i Bosarp. Förlijkat, och wederbörande loffwat betahla för sigh, och part betahlte straxt, hwarmedh Actionen cesserar.

  Fullmächtigen på Torup, Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeckeffter förrige Tingz Uppsättelse Sub Numeris 16 och 17 Contra Munsterskrijfwaren Mons:r Daniel Croningh, och Wäll:tt Oluff Persson på Esperödz Gårdh, derom insinuerade Wäll:tt Jöns Christensson sijn skrifftelige klage=Libell och Deduction om saken, som bleff Uppläsin, så lydandes, ad acta lagd: Wijdare begärade Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck, at dhe instemde Wittnen måtte accepteras till förhöör.
  Tå framstodh Byfougden på Kijwijk Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl, som ingaff skriffteligen sit Wittnesbördh; hwilket han och Eedeligen besannade, lydandes som fölger, ad acta lagdt. Ytterligare förklarade W:tt Söffren Dahl sit wittne, att Wäll:tt Jöns Christensson förneekade sigh haffwa det Uppläste Breff, tå Mons:r Daniel Croning inkom och sporde der effter, och sade sigh eij wara uthskickat aff sitt Herrskap, Uthan wara reest dijt nider för lust skulldh, och at Jöns Christensson swoor dher på, Och hörde han ingen annan trugsell aff Croningen och Oluff Persson, änn at Oluff Persson sadhe, at Jöns Christensson borde få skam för det han Neekade till Breffwet.
  Hustru Kirstina Jacobsdotter, Wäll:tt Söffren Dahls, Wittnade lijka ordh Eedeligen, som hennes Mann, och hon hörde Mons:r Croning säija till Wäll:tt Jöns Christensson, om han hade sit Herrskapz Breff, Tå Neekade han dertill, och at Oluff Persson sade, sedan Jöns Christensson war uthgången, at han borde få skam, som Neekar sijn Herres Breff, Men icke hörde hon Jöns Christensson säija sig eij wara Uthskickat aff sit Herrskap, Uthan för lust skulldh dijt nidher resst, ty hon gick uth och inn i sijne huussysslor och achtade inthet dher effter.
  Rasmus Frantzon på Kijkwik, effter aflagd Eedh betygade, at Wäll:tt Oluff Persson war inkommen uthi dess Sahl. Swärfaders Per Mattzons huus, och som dhe sutto, kom Mons:r Daniel Croningh och tillijka dijt inn, och dher bleff omtahlat, att Wäll:tt Jöns Christensson hade låtit tinka och tänka Ett breff på sambningen, at Kijwijkzborne eij skulle lägga uth något Landgille till Croningen. Tå frågade han Croningen, huru det war tillgångit? Och badh Rasmus Frantzon och Mårten Hansson gåå Upp till Jöns Christensson och begära Copia aff Breffwet, som dhe och giorde, tå Jöns Christensson swarade dhem medh all höffligheet, at han wille gierna giffwa Copia dher aff, men han hade inthet Pappeer, men wille han bijda till dhess han kommo till Torup, wille han sända honom Een Copia dher aff, och wijdare weet han intete at wittna i dhenne saak.
  Mårten Hansson på Kijwijk, effter aflagd Eedh wittnade lijka ordh ifrån ordh, som Rasmus Frantzon wittnat haffwer.
  Berthell Persson på Kijwijk, effter aflagd Eedh betygade, at Wäll:tt Jöns Christensson war kommen nider i hans huus, ifrån Byfogdegården, Och lade sigh på Bänken, Emädan wagnen der oppifrån hemptades, och straxt effter inkom Mons:r Daniel Croningh, och Oluff Persson kom effter och satte sigh på grufwesteenen att rökia Een pijpa Tobak, och talade inthet ordh, Men Croningen frågade effter Breffwet som war Uppläsit, och hwarföre han war rymd ifrån laget, och icke betahlte sitt öhl? Tå swoor Jöns Christensson at han icke hade breffwet, och at han eij hade Penningar hoos sigh, och lijtet dher effter gick Nills Ostredsson effter, och satte sigh på wagnen, och kiörde bortt, och Berthell gick inn i stugun, tå Oluff Persson satt på gruffwesteenen i stugun, och drack Een pott öhl, Men Croningen war borttgången.
  Lijtet effter gick han uth om dören igien, och hörde Nills Ostredsson säija, låt oss fahra medh frijdh, Tå han gick att see hwadh der hwar på färde, och När han kom bort till Nills Ostredsson, som stodh och höllt om hästetömmen wijdh wagnen, togh han om lijffwet på Croningen och sade, inthet så, och dhe föllo bägge omkull på Sanden, och icke han sågh något slagzmåhl emillan honom Croningen och Jöns Christensson, ty det war kåhlmörkt, eij heller weeta wijdare at wittna i dhenne saak, ty Croningen gick bort, och Berthell gick in till Rasmus Frantzons.
  Dhet ordh, inthet så, förklarar Berthell Persson, att han mehnte dher medh, at Croningen inthet skulle gåå effter Jöns Christensson, uthan låtha honom reesa wijn wägh.
  Nills Ostredsson i Torup, effter aflagd Eedh betygade, att han kiörde Jöns Christensson till Kijwijk, i Byfogdegården, hwarest han badh Wäll:tt Söffren Jönsson sambna Fiskiarna, till att Uppläsa för dhem dhen Wälborne Fru Elsa Frijses Breff, som ock straxt skiedde, at bem:te breff bleff Uppläsit, och af Byfogden Söffren Jönsson påskrijffwit, och twenne beskickelse Männ kommo Upp till Jöns Christensson, at begiära Copia aff Breffwet som war Uppläsit, till Mons:r Daniel Croningh, Tå Jöns Christensson swarade sigh wela gifwa Copia, om han hade Pappeer, Eller Mons:r Croningh hade Något at låhna honom, Och dher medh gingo dhe tilbakars igien, Och dhen tijdh Jöns Christensson kom nider till Berthell Perssons, och badh hempta wagnen ifrån Byfogde gården, Tå kommo Croningen och Oluff Persson in effter honom, och Oluff Persson satte sigh nider på grufwesteenen, och röökte Een pijpa Tobak, Men Croningen sporde Jöns Christensson, om han icke måtte få breffwet at see, Tå han swoor sigh icke haffwa dhet, Uthan togh i lummorne, Och wijste Upp både handskarne och törrklädet, och Oluff Persson badh Croningen, at han skulle låtha blijfwa honom, Emädan han så swoor, och straxt gick Nills Ostredsson uth, och wille wändt om wagnen, Men Jöns Christensson sade, Neij, låt oss kiöra nider åth Sanden, så see dhe oss inthet, tå swarade Nills Ostredsson, hwart wij kiöra, så see dhe oss, och han hörde på Croningens Tahl, at dher wille blijfwa ondt aff, Och när dhe kommo 50 á 60 al:r ifrån Berthell Perssons gårdh, war Croningen hoos dhem, men icke han weet antingen han war kommen effter honom, eller hade warit för dhem, ty han såg honom inthet förr änn han stod wijdh wagnen på högra sijdan wijdh före Jiuhlen, och sporde straxt Jöns Christensson, om han icke måtte få see Breffwet, tå Jöns swoor sigh icke haffwa dhet, och Croningen der på slogh honom Uthi ansichtet och öffwer hufwudet medh pijskan, Och han sågh dhe droges bägge om Wärjan, men icke weet, om han slog honom med wärjan, ty det war mörkt, och När Berthell kom och togh Croningen om lijffwer, at dhe föllo bägge omkull på Sanden, kiörde dhe sijn koos, och Croningen medh Berthel gingo åth Byen, och Nills Ostredsson kiörde Jöns Christensson till Torup, och lät honom in genom porten, och skilldes wijdh honom, och berättar Nills Ostredsson sigh gångit tilbakars straxt effter slagzmåhlet war öffwerståndit, och Uppsökte Jöns Christenssons Mössa, och j medlertijdh kiörde Jöns sielff wagnen Upp åth Backen, men Jöns Christenss: klagade sigh wara illa slagen, at bådhe Näsa och Munn blödde.
  Axel Larsson i Rafflunda Eedeligen betygade, att han kom till Torup oförwahrandes, at fråga effter Wälborne Hr Jacob Beck, och tå talade medh Jöns Christensson, och frågade Jöns, om han hade Warit siuuk, effter han war så såår på läpparne? swarade Jöns, haffwa I inthet hördt dhet, huru Croningen haffwer handteerat Migh, och wijste så sijn blodige halsduuk och rocken, sampt Wärjestycket, som han sade Croningen hade brutit sönder, och weet eij wijdare at wittna.
  Hans Frennesson j Rafflunda Eedeligen wittnade, at han sågh bem:te blodige kläder, och afbrutne Wärjestycket, eij wettandes hweem skadan hade giordt Jöns Christensson, wijdare, änn det han siellf sade, at Croningen sådant hade giordt.
  Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh här Emoott mötte, och insinuerade sijn skrifftelige Exception öffwer sijn Oskylldigheet, lydandes dhen samme som fölger, ad acta lagd:
  Käranden äskar doom i saken medh causerade Tingz Expenser.
  Mons:r Daniel Croningh mötte icke, eij heller Någon på hans wägnar till geenmähle.
  Resolution
  Rätten finner skähligt, i ahnledningh aff Tingmåhleb. L:L: 12. Capitel, dhenne saak till Nästa Ting att Differera, under förrige Citationer, och tå at gåå doom.

  Samme tijdh hustru Anna Rasmusdotter j Cimbritzhambn låtit Uppbiuda sitt hemman i Luderödh, som hon aff Hans Möllare j Hallemölla inbördat haff:r.

  Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh begärt Männ, att grandska sijne giärder kringh om Esperödz gårdh, hwar till förordnades, Nemdemannen W:tt Nills Persson i Rörum, som sigh adiungerar Per Thommesson wijdh Killan jbidem, Håkan Månsson och Mårten Thuesson ibidem, som bemelte ährende förrätta, som dhe pröffwa rätt och förswarligit.

  Dito förordnades Nämdemannen Wäll:tt Pedher Gregersson j Torrestru, at tag till sigh Peder Håkonss: i Sundre Lögerödh, Håkan Håkonsson ibidem och Anders Lasson j Gussarydh, at grandska Bröstfelligheeten på Wälbetrodde Hr Inspectoren Dimbergz tienstehemman, som Anders Danielsson j Fiskiebeck, och Arffwedh Persson i Hallemölla beboo, huru dhe för tijden Uthsij, till huus och byggningar, etc.

  Nills Torkellsson j Bonnerum gaff tillkiänna för Rätten, hurulunda han haffwer hafft under händer sijn styffdotters Bolla Månsdotters fäderne arff, som hon effter sijn Sahl. fader Måns Persson skulle haffwa, och nu ähr leffwererat till hennes Man Anders Torkellsson i Bonnerum, som och för Rätten ähr tillstädes, och tackar sijn hustrus styffader Nills Torkellsson för godh och richtig betahlningh, Warandes i alla måtto förnögdh och till frijdz ställt, och gofwo dhe hwar annan för Rätten dher å sijne händer, hwareffter Tingz Attest eij kan denegeras.

  Samme dagh inkom dommaren W:tt Nills Ollsson i Skiberup, som medh dhe sigh adjungerade Männ, haffwer grandskat Bröstfelligheeten Uppå Probstens, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonae Nericij Rusthålldh i Rafflunda, och war Taxten så lydandes ad acta lagd: Och wittnade etc.

  Samme Männ Dito grandskat Bröstfelligheeten på Giöde Larssons hemman ibidem, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd, och wittnade Männerne Eedeligen, etc.

  Borgemestaren i Cimbritzhambn, Ehrebohren och Wällbetrodde Hr Hendrik Johansson, begärade Tingz Attestatum Angående Broopenningarne till Christianstadz långe brygga, at dhe aff honom inthet ähre Uppbuhrne, pro Annis 1680 och 81. Altså effter inquisition bewittnades, att bem:te Broopenningar, så wähl för krijgzåhren 77, 78 och 79 som 80 och 81 hoos Allmogen ähro inneståendes.

  Joen Fayersson i Qwijhusa, insinuerade sitt, frijheetz Breff aff hustru Marna Sal. Rasmus Nillssons j Mallmöö d. 16 Junij 1686. Uthgifwit, på dhet ödhe 5/16 hemman ibidem, som han Emotth trenne åhrs frijheet haffwer Emoottagit, och Per Eriksson för honom åboodt, och ifrån gångit: lydandes dhet samma som fölger, Copia ad acta lagd: Och effteer Noga inquisition befinnes, dhet samme hemmans Åboo Jon Fayerss:n till dhess reparation och Uppkomst behöffwer twenne åhrs frijheet, Nembl. 1686 och 1687. hwar effter Tingzattest eij kan wägras.

  Dito Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus låtit publicera Diverse, Nln:
  1. Kongl. May:tz Allernådigste Bönedagz Placat, i detta innewahrande åhr, Daterat 28:de Januarij 1687.

  2. Stadga och förbudh om Slagzmåhl och Oliudh, Daterat 22 Decembris 1686.

  3. Dito Kongl. Förbudh om Ryttarhästarne, eij at brukas till Privat ährende och sysslor, daterat 7 Martij 1687.

  4. Hans Excell:tz Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Hr Baron Rutger von Aschebergz ordre af d _ Martij 1687. Angående Saltpetterwäsendet.

  5. Dito ordres aff d. 7 Aprilis 1687 at alle dhe som hafwa något att bestella wijdh General Gouvernementet, skola sigh innfinna om Måndagh och Toorsdagerne, medh sijne Suppliquer; och i wijdrigit fall eij blijffwa hörde.

  6. Dito ordres aff d. 26 Martij 1687 Angående städzmåhlen, som Officerarne taga aff sijne Bönder, at dhe Upphäffwas, wijdh straff öffwer dhen, som här Emoott bryter.

  7. Dito ordres aff d. 19 Martij 1687. Angående dhen bewillgade Contribution aff Ridderskapet att dhe dhen sielffwe böra betahla, och icke dheras Bönder etc.

  8. Dito ordres af d. 21 Martij 1687 om Skatte= och Crono Gathehuus Männernes Contribution Een D:r hwarthera, sampt Allmogens Contributioner, Twå D:r aff Skatte= och Crono, Een dahler aff Uthsockne, och Een halff dahler aff insockne frelse.

  9. Dito ordres af d. 22 Martij 1687 at Hospitals Bönderne ähro frije för Rijkzdagzbewillgningen.

  10. Dito ordres af d. 19 Martij 1687 at Rusthållerne icke måtte handteera sijne Rusthålldz Böndher som dhe wela, och drijffwa dhem ifrån Ett hemman till annat, Uthan wederbörligh Communication medh Ryttemestaren.

  11. Extract aff Kongl. May:tz Alller Nådigste Resolution af d. 10 Novembris 1686, om Landkiöp.

  Upplyses.
  Een swart föllia finnes hoos Lasse Persson j Lönnhult som ähr wijdh pass 4 åhr gammall, och ähr lijtet hwijt öffwer högra ögat, och haffwer warit dher snart Ett åhr.

  Dito Regimentz Auditeuren Manhafftige Christiern Osengius äskat, dhen begärte Syyn måtte Nu aff Rätten företagas, som och Consenteras.

  Dito Hr Öffwer Inspectoren Johan Ankar insendt Een Specification på 1686 åhrs Saltpeterlefwereringh i Ahlbo Häradt, sampt medh dhess betahlningh á 3 D:r pund hwilken och effter befinnandet bleff Approberat och Verificerat.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 2030-2200 (AID: v217883.b2030, NAD: SE/VALA/0382503)

  /…/ – anger att mer text finns att läsa i originalet/källan.

  © Magnus Lindskog, 2015