1687 vinterting Albo

  In Nomine Dominj.
  Anno 1687. den 27:de Januarij, hölltz Ordinarie Wintertingh uthi Rafflunda, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, Närwahrandes Kongl. May:tz Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, medh tillförordnade Häradz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren Nills Ollsson j Skiberup,
  Per Gregersson i Torrestru,
  Måns Frennesson i Elmhult,
  Jörgen Persson i Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Måns Trullsson j Brösarp,
  Håkan Mårtensson i Bierneboda,
  Lasse Jonsson j Mielby,
  Per Jönsson j Saxhusa,
  Swen Persson j Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jakob Gudmundsson i Grefflunda,

  Nämdemännerne Lasse Jonsson j Mielby och Swen Persson j Bestekille, medh dhe adjungerade dannemänn, för Rätten framkommo, och inlade dheras grandskningh öffwer Esperödz gårdh, som bleff läst, påskrijfwen och beedigat, lydandes som fölger, ad acta lagd:

  Nämdemännerne Nills Persson j Rörum och Måns Frendesson j Ellmhult, medh dhe Adjungerade dannemän, för Rätten sigh praetenderade, och inlade dheras förrättning och grandskningh, öfwer Diverse hemman, som förrättades wijdh Eedh, lydandes som föllier, ad acta lagd:

  Nämdemännerne Peder Gregersson j Torrestru och Måns Trullsson j Brösarp medh dhe andre gode Männ inlade dheras grandskningz afsicht, angående Diverse gårdar och hemman dhe grandskat, hwilken afsicht lyder som föllier, ad acta lagd.

  Hr Lars Berthellsson Aqvilonius i Rörum, lät Upplysa Een rödhbelteter Ohrne medh någre swarta Pletter, det högra öhrat twert af skurin, och Een skuur under i dhet Wenstra.

  Huusmannen Mårten Bock i Knebeck framkom för Rätten, och beklagade sigh, huru såsom honom fordras skatt aff huuset på 2:ne Ohrter, och inlade dherom bägge Befallningzmennernes skrifft lydandes som fölger, ad acta lagd: Och begärade Mårten Bock Rättens Wittnesbördh här om, på dhet han eendera måtte blijfwa frij. Här om ransakades aff Nämden, och befans (: som allom witterligit ähr:) at samma huus ähr beliggiandes i Ahlbo Häradt, Raflunda Sockn, och på Lille Juleboda grundh, och betahlar han och här sijne skatter, och hwadh han Uthgiffwer, hwar effter Mårten Bock begärade Tingzwittne.

  Peder Nillsson j Lille Toppheem, lät Uppläsa Consistorij i Lundh Citation, öffwer för dhetta dess Mågh Eskell Andersson j Månslunda och Fullstoffta Sockn, som Nämdemannen Jöran i Tiörnery bleff förelagdt at giffwa på Socknestembnan änn wijdare tillkiänna.

  Herr Bookhållaren Nills Hansson på Andrarums Ahlunewerk, förmedelst sijn Uthskickade Jöran Jönsson, begärte aff Rätten, at Någre Opartijske och Bofaste ährlige Män, Måtte Uthnämbnas, som kunna ofwersij Ett af dess Principals Bondhehemman i Elljarödh, som Sahl. Mauritz Johansson sijdst beboodde, och ödhe lembnat, hurudant det nu Uthsijr, så i Byggning som skough, åker, Engiar och giärder, medh wijdare dhess skrijfftelige begäran förmähler, sålunda lydandes ad acta lagd: och blef Männerne Uthnämde.

  Oluff Pedersson i N: Biörnstorp, effter Nästföregångne Tingdagz föreläggelse d. 8 octob. A:o 1686. fol. 59 begärte äntelig doomb öffwer Bröserup Socknemänn, Angående dhe twenne oxar han i sijdste krijgztijdh för socknen lätt Uthkomma till dhen danska Armeen, hwilke stutar Hr Knuth Tott bekom, och det medh dehlens förorsakade Omkåstningh.
  Bröserup fierding mötte, och inladhe dhess protestation, at dhe inthet wetta uthaff Oluff Pederssons kraff, som dheras skrifft wijdare förmählar sålunda, ad acta lagd: Oluff Pederss: begärar, at medh saaken ännu måtte beroo, in till han får sökt löfftesmannen Måns Myra i Onslunda, hwilket Rätten Consenterar.

  N:o 1
  Hr Bookhållaren Nills Hansson på Andrarums Ahlunewerk, Contra Diverse giäldenärer, saken förlijkat.

  Oluff Pedersson aff Biörnstorp för Rätten sig praesenterade, och begärade, at Någre ährlige Boofaste Männ, måtte honom meddehlas, som kunna grandska och Noga förfahra, hwadh Bröstfelligheeten som sig för tijden, oppå Peder Håkonss:s 7/16 hemman i Bredabeck, befinner, hwilket hemman under Örup ähr beliggiandes. Rätten förelägger dhe Männ dhetta förrätta, som på Mauritz Johanssons gårdh j Elljarödh bleffwe Uthtagne.

  N:o 2
  Anders Danielsson i Fiskebeck, Contra Oluff Jöransson j Bröserup, Angående 11 mk giälldh, Oluff Jöransson mötte, och sade, at giällden härflyter af Ett gammallt öök, han fick aff Lasse j Magleheem för 20 åhr sedan, för hwilken giälldh han födde Een fohle från Helgonomessa till sijdst i Martij Månadt, och förmehnar dherföre må blijfwa otilltahlt, helst emedan ingen honom emedlertijdh kräffdt.
  Parterne bleffwo förlijkte, och Oluff loffwar betahla Een dahler till sijdst i Februarij Månadt, der medh Actionen Upphäffwen.

  Anno 1687. d 28. Januarij, Continuerade Ordinarie Wintertinget i Ahlbo Häradt, och dhet uthi samptl. Rättens Betientes Närwahru.

  Hr Borgemestaren Lars Swahn i Christianstadh, producerade Kongl. May:tz AllerNådigste Resolution, at ingen handell eller wandell här effter uthi Åhuus Idkas skall, till dhen ända ähr och Lilla Tullen, som för dhetta warit tagen, afskaffat, hwilket Nämden bleff förelagt, hwar uthj sijne socknar at giffwa till kiänna.

  Publicerade Kongl. May:tz Aller Nådigste Placat om olaglig skiutzningz afskaffande, Daterat Stockholm den 23. Novembris Anno 1686.

  Dito Kongl. Stats Contoiretz bref af d 7. Decemb. 1686 at ingen skall understå sigh, at giöra Någon fordringh hoos Kongl. May:t för dess praetention innan innewahrande åhrs ända, då Kongl. M:tt först fåår see, huru wijda dhe på sijdste Rijkzdagen uthloffwade medell kunna förslåå.

  Kongl. Götha HoffRättz Breff och förklaringh om heele= och halffsydskions Arff och dess Barn, huru dher medh her effter förhållas skall.

  Probsten Hr Jonas Petri Nericius, praesenterade sigh för Rätten, och effter Nästförgångne Tingdagz förafskiedande, äskade doom och Uthslagh i saken medh Axell Larsson j Rafflunda, anten at få sijne Uthlagde Penningar 87 D:r igien, eller försäkringh uthi dess Skattehemman.
  Axell Larsson Mötte och beklagade sigh icke kunnat så hastigt få Penningar samkat, och för dhen orsaken skulldh, eij kan förwägra Hr Probsten försäkring i gården, dock sijn löserätt effter lagh förbehållin, och att han behåller sitt undantaak, och Hr Probsten brukar gården, så här effter som hijt in till, sampt dhen wijdh lijka håller.
  Probsten effterlåter Axell Larsson, uthan någon skatt, 2 skeppelandh Uthsäde i hwarthera Wangen af Kornjordh, och 3 lass ängh åhrligen, och at Axell och behåller och höstar dhen Rugh han sådt i åhr, der om dhe sloges i hand och worde förlijkade, Men Axell at flöttia aff gården, wijdh fahredagh, effter dy Hr Probsten säger sigh willia dhen Uppbyggia eller reparera, men i wijdrigit fall, dher Axell eller dhess Barn skulle träda till gården, will Hr Probsten hafwa sigh förbehållit, at fordra refusion för Byggningen, här effter begärar Hr Probsten Tingzwittne.

  N:o 3
  Ryttaren Manhafftigh Anders Frijsk i Bröserup, Contra Hr Probsten Jonam Nericium, Angående 4 D:r, som skall restera för någon gammall Monderingh dhe warit förlijkte om. Probsten Erbiuder sigh betahla bem:te 4 D:r enär Anders Frijsk från sigh leffwererar hella dhen gambla Monteringen, medh wärja, geheng och Carbinreem och at han håller Hr Probsten sedan om dhenne handell skadeslöös, derom dhe förlijktes och Actionen Upphäfwen, och tackar Anders Frijsk Hr Probsten för dhess richtige löhn och betahlningh, och har inthet at säija.

  N:o 4
  Joen Esbiörnsson j Bröserup, Contra Oluff Ågesson j Sundre Lögerödh, Angående 14 skepper spannemåhl Oxeleija, Nembl. 8 skepper Rugh och sex skepper korn. Oluff Åkesson tilbiuder betahla uthi Ett för allt 5 D:r, helfften till Nästkommande Påsk, och dhen andre helfften till Sanct Hans dagh innewahrande åhr, hwar medh Actionen Upphäffwes.

  N:o 5
  Wälb: Fru Elsa Frijs till Söstorp och Anderum, wijdh sijn fullmächtige Johan Noorbergh, Contra Lasse Persson j Bonntoffta och Åke Lasson ibidem, Angående olagligt skogzhuggande på Giörödz skogh, Lasse Persson mötte och på sijne och sijn sohns Åke Lassons wägnar swarade, at dhe ingen skogzskada hafwa giordt, uthan alleenast huggit all till 2 släde oken, dhem dhe burit uthur skogen, och liggia lijtet dher ifrån uthj Een Eenebuska, beder at Rätten icke wille wara för strängh, Emädan dhetta monde wara af ringia wärdhe. Fullmechtigen begärar doomb.
  Resolutio
  Rätten finner skiähligt, det Lasse Pedersson, medh dess sohn Åke Lasson, effter egen bekiennelse plichtar för dhen huggne ahl, som ungefehr kunnat warit till itt lass, effter dhet 18 Capitel Byggningeb. L:L medh 3 öre S:M:t, sampt medh omkåstningen Een D:r Silf:M:t, och det effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 6
  S:r Peter Noorbergh på Anderums Ahlunewerk, wijdh sijn B:r Johan Noorbergh, Contra Peder Ollsson j Biörnstorp, Angående resterande fambneweedh 15 fambnar, och ähr medh rätta icke uthan 6 fambnar som resterar. Swaranden absens, plichtar 3 mk och saken beroor till Nästa Tingh, och tå at gåå doom.

  N:o 7
  Wälb:ne Fru Elsa Frijs på Söstorp, förmedelst sijn fullmächtige Johan Noorbergh, lät åthwahrne Anderums Byymänn, at enthålla sigh föröfwa olagligt skogzhygge, så på dheras Byys Mark, som Giörödz skogh. 2. dhen som tagit fönstren från fougdegården, åthwahrnas, medh goda dhem at återföra, 3. Sammaledes dhe som hafft af Egendoommarne någon dehl, att dhe läggia sådant från dhem. 4. Anhåller han at dhen som brukar dhen wägen der ligger uthe wedh Diurödh, måtte hielpa dhem at reparera, Eller och att han dhen mootwillige med få loff att Pantta.

  Dito Wälb:ne Fru Contra Måns j Penemölla, Lars Hahn i Kuskehuuset, och Måns j Nybygget, Angående Skogzskada.
  Måns och Lars Hahn Mötte, och Neeka ingen skogzskada haffwa föröfwat, uthan, hwadh weedh dhe fördt till Wärket, haffwande kiöpt på andra Ohrter, och förmoda derföre blijffwa frije för tilltahl, Fullmechtigen begärar Uppskoff i saken till Nästa Tingh, då han her Om will föra Wittnesbördh, som bleff tillåtit.

  N:o 8
  S:r Peter Noorbergh, contra Nills Jönsson i Illstorp, Angående 11 fambnar weedh, han Uppburit betahlningh före, till Juul 1686. at lefwerera, men inthet effterkommit, hwar öffwer begärar doom, medh förohrsakat omkostningh. Swaranden Mötte, och badh om dilation till Näste Tingh, och lofwar emedlertijdh giöra richtigt, och dhet om Een Månadz dagh allersijdst, Eller då at lijda Execution, medh billigh omkåstningh, föruthan dhen allareda ähr giordh.

  N:o 9
  Nills Swensson på wärket, contra Lasse i Rugerödh, Angående giälldzfordran, förlijkat.

  N:o 10
  Nills Clemmetsson j Spiutstorp, å Pijgans Aijda Ostredzdotter wägnar i Frörum, Contra Bookhållaren W:tt Paull Otter för Een koo, här emoot lät S:r Paull Otter insinuera sijn Exception, at han warit förhindrat j Mallmöö och seent härom fåått kundskap, begärar dilation till Nästa Tingh, hwilket käranden effterlåter, med sådan Condition at kallet måtte stå wijdh lijka som Consenteras.

  N:o 11
  Nills Jönsson j Illstorp Contra S:r Paull Otter j Månslunda, Angående slagzmåhl på honom, wijdh förre eller sijdste Tinget föröffwat, här Emoot inlades Påhl Otters Exception, at han warit förhindrat, begärar dilation till Nästa Tingh det käranden samtyckt, under samma citation!

  N:o 12
  Hustru Hanna Ollufzdotter i Elljarödh, Sal. Mauritz Johanssons, bewijste medh Een skrifftelig kallzedell, hafwa låtit instemma Samptl. Ellgarödz Socknemänn, till at wijdstå dheras Uthgifne Attester, den Eena daterat d. 23 Novembris 1681. den Andre af d 2. Januarij 1684 den tredie daterat d. 6 Dito samma åhr, den 4:de d. 1 Martij 1686 och den 14 octobris 1686 den fembte.
  Elljarödz Socknemänn, så många som tillstädes woro, Nembl. Nemdemannen Anders Danielsson i Fiskebeck, Peder Jönsson i Elljarödh, Nills Esbiörnsson ibm, Måns Jonsson ibm, Åke Fayersson ibm, Joen Fayersson ibm, Lars Nillsson ibm, Nills Månsson ibm, Peder Olufsson, Mårten Olufsson ibm, Nills Swensson ibm och Assar Åkesson ibm, swarade, at dhet ähr dhem ännu uthi frijskt Minne, dhet dhe för någre åhr sedan och dhen tijden han lågh uthi Action medh sijn Kyrkioheerde Hr Anders j Anderum, gofwo Mauritz Johansson Sahl. Ett skudzmåhl, Men icke erindra dhe sigh, at samma skudzmåhl war så wijdlyfftigt, som dhe Nu höra det läsas för TingzRätten, dhen tijden ware icke heller Mauritz medh dhem Uthi någon Owänskap, Uthan förlijktes wähl medh Naboo och geenbo, Men hurulunda han sig emoot dhem stelt sedermehra, Uthwijsar Een dehl processer, som Emoot honom förde ähre.
  Rätten tillsporde föreskrefne Männ, om dhe medh Eedh och tryggt Samwette kunna beneeka icke hafwa underskrijfwit eller undersatt dheras kahremärke under det skudzmåhl den 23 Novemb: 1681. Som Nu för Rätten Tydeligen bleff Upläsitt: R:t Kunna inthet frångåå dheras kahremärken, men det ähr dem kommit uthur minnet, at dhet war så wijdlyfftigt, som dhe det Nu höra läsas. Måns Jonsson i Elljarödh, som medh egen handh har skrijffwit och underskrijfwit bem:te skudzmåhl d 23 Novembris 1681. giorde för Rätten sijn otwungne Eedh, att samma skrifft aldrig sedan dhen tijden ähr omskrifwen, och att wederböranderne medh egne händer det tå underskref, lijka som dhet nu finnes, och läste han det för dhem i stugun, så många som då tillstädes woro, hwilke woro stugun full, det Anders Daniellsson Nämdemannen i lijka måtto tillstodh och icke kan beneeka.
  Assar Ågesson j Elljarödh stodh wijdh sijn á parte attest uthj alla måtto, Daterat d. 14. octob. 1686. Sammaledes wijdgick Måns Jonsson sijn á parte attest, daterat d. 1 Martij 1686.
  Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, som dhe Een sockneman och boor i Elljarödz byy, berättade, at dhetta skudzmåhl wara för hans tijdh, och förr änn han kom till Befallningen passerat, men hurulunda Mauritz sigh tå Comporterat, Uthwijsar öfwer honom erwerfwade doommar, och wijdare skall blijfwa bewijst, om för Nöden giöres.
  Enkian Hanna Mauritzes, lät för Rätten framwijsa Kongl. Götha HoffRättz protectorial Breff Dat. d. 20 Novembris Anno 1686 hwaruthj hon tages uthj Kongl. May:tz Wår Aller Nådigste Konungs och Herres hägn och beskydd, för all Orättmätigt tillfogande, hwilket bleff läsit och påskrijffwit.

  Anders Ollsson j Skepperödh och Långerödz Sockn effter Nästförgångne Tingdagz Uppsättelse begärade Uthslagh i saken emoot Sigfreedh Duffwa, Nemdemannen Peder Jönsson i Saxhusa, berättar, at dhe ähro förlijkte, Och skall Sigfredh Dufwa giffwa Anders Ollsson uthi Ett för allt Een D:r Sölf:rM:t, och dher medh skall actionen dhem emillan wara Upphäfwen, hwilket Anders Olufsson samtycker, som Rätten Consenterade, emädan dhen warit af ringia wärde.

  Anno 1687 den 29 Januarij Continuerade Tinget i samptlige Rättens praesence.

  Kongl. Maij:tz Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, effter Nästföregångne Tingdagz Uppsättelse, äskar fram Sahl. Mauritz Johanss:s Arffwingarom dhe willia ståå wijdh dhe ordh i Mauritzes saak, det han skolat angifwit Hr Befallningzmannen för Een wåldzman i Kongl. Götha HoffRätt. Sahl. Mauritz Johanssons hustru Hanna Oluffzdotter, medh sijn dotterMann Håkan Knalle i Hwijdeby, swarade, att Sal. Mauritz låg länge wijdh sijn Sottesängh, och på sijdstonne inthet wijste hwadh han tahlade, och det förmedelst swåår wärk, Bude dher hoos Befallningzmannen Ödmiukeligen, han inthet wille räkna honom något till onda, Uthan allt effterlåta och medh honom låtha wara dödt, hwilket Befallningzmannen bewilljade, och effterlät medh dhe ordh, att Hanna Mauritz håller sigh her effter stilla, och låther honom wara medh frijdh.

  N:o 13
  Mårten Deign i Rafflunda, Contra Mårten Hansson på Kijwijk, för giäldzfordringh, förlijkade.

  N:o 14
  Söffren Nillsson på Wärket, Contra Oluff Nillsson i Anderum, och Oluff Tygesson j Snerpa, Angående giälldzfordringh, doch berättar han sigh medh Oluff Tygesson förlijkat, Oluff Nillsson swarade, at han inthet weet wara Söffren Nillsson skylldigh, uthan hwadh han fått, har han betallt, Sören Nillsson skiuter sigh till wittnesbördh, Och begärer saken till nästa Ting måtte Uppståå, doch under samma citation, som Rätten Consenterade.

  Hr Bookhållaren Påhl Otter wijdh sijn fullmechtige Ingell Påhlsson, äskar doom öffwer Oluff Persson i Lönshullt för 4 D. 30 öre och Per Oluffsson i Biörnstorp6 D:r 30 öre, medh förorsakadt omkostningh, helst emedan dhe nu 2:ne Tingdagar hafwa suttit öfwerhörige, doch giffwer fullmechtigen dhem ännu dagh till nästa Tingh, Men då att fåå doomb.

  N:o 15
  Kyrkioherden Magister Oluff Noordström i Mielby, contra Esbiörn Lasson i Miälby; Angående strööRugh 14 skeppor, Esbiörn Lasson Neekar inthet till ströösäden, men säger dhen inthet kan wara mehr änn 12 skepp:r, Ty så mycket skall han haffwa såådt på dhen halfwa part, och dhessuthan inlade ett inlegg under dess handh den 27 Januarij innewahrande åhr, som bleff läsit och påskrijffwit, lydande som fölger, ad acta lagdt: Kyrkioherden förmehnar sigh eij wara plichtigh swara till Esbiörn Lassons praetention emädan han dher till eij lagligen ähr inciterat, Uthan fordrar sijn strööRugh, medh förorsakat Omkostningh, och begärar uthslagh i saken, Esbiörn tilbiuder medh goda betahla strööRugen 12 skeppor, Enär han får wetta, hweem dhen skall haffwa, och effter tillfrågan tillståår han, att Kyrkioherden har låtit Uthsåå Rugen. Parterne haffwa intet wijdare at framföra.
  Resolutio
  Rätten pröffwar skiähligt, att Esbiörn Lasson lefwererar Kyrkioherden strööRugen 12 skepper, som han låtit Uthsåå, och Esbiörn sedan höstat, medh 1 D:r S:M:t Expenser, och dett effter lagh, Eller wijdh Execution, och sökie för sijn praetention dess huusbonde, dhet bästa han kan och gitter.

  Dito Kyrkioheerde Hr Magister Oluff Noordström, effter lagl. citation contra Ryttaren Johan Möller i Bestekille, för Hellneskylldh 1 sk. Rugh, 1 sk. Korn, och 1 lamb qwektijondeMåns Jeppesson ibidem1 lamb qwektijoendeNills Larsson ibm 1sk. rågh och 1 sk korn hellneskyldh sampt 1 lamb qwektijonde, hwilket Hr Pastoren för Nästförledet åhr af dhem fordrar, som dhe skola restera medh, hwaröff:r han begärar doom, medh Causerade Expenser.
  Swaranderne woro absentes, plichta hwarthera pro absentiâ 3 mk, och förelägges mötha till Näste Tingh under samma Citation, och då at gåå doom i saken.

  Herr Magister Olaus Noordström effter Nästförgångne Tingz Uppsättelse Sub N:o 4 äskar doom Uppå Oluff Pedersson på Esperödz gårdh, at få sijn Tijonde in Natura, och på åkeren, effter Tijonde Placatet, Emädan han icke skall kunna wara nögder at taga dhen j skeppan, doch låter han sigh nöija för 1686 medh dhet han fått, allenast det här effter, icke skall dragas till Något Exempell, Uthan begärar få dhen på åkern, Eller som till dess förmänn warit gifwit.
  W:tt Oluff Pedersson inlade dess Libell d. 27:de Januarij huius anni, som bleff läst och påskrijfwen sålunda lydandes, ad acta lagd.
  Herr Magisteren håller sigh effter sit förra propos, och begärar Uthslagh i saken, medh förorsakade Expenser, och parterne haffwa inthet wijdare at föra.
  Resolutio
  Alldenstundh Tijonden in Natura och som åhrswexten blijff:r, effter 1681 åhrs Tijonde Placat till Prästen på åkorn affsättias måste; Altså finner Rätten skähligt, det Wäll:tt Oluff Persson håller sig her effter och dher wijdh, och sijn Tijonde till dhess Kyrkioheerde Magister Olaus Nordström, så för innewahrande åhr, som dhe fölliande, och så länge han bem:te Esperödz gårdh brukar, in Natura och j Strået lefwererar, och dher han finner sigh dheraff, förmedelst dhess Upprättade contract graverat, då att sökia sijn Man, det bästa han förmåhr och gitter, compensatis Expensis.

  N:o 16, 17
  Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck på Torupz gårdh, Contra Munsterskrijfwaren W:tt Daniel Croningh, Angående Öffwerwåldh på dess Rätta reesa, och uthi dess herres ährende; Uthi lijka måtte Wäll:tt Oluff Pedersson på Esperödh, som förmehnas warit medh bem:te Munsterskrijfwaren i flock och föllie, hwarom begäres föra Wittnesbördh.
  Munsterskrijfwaren bleff påroopat, men inthet Comparerat, Oluff Pedersson Mötte och swarade, att Emädan huffwudmannen Croningen icke ähr tillstädes, begärar han dilation till Näste Tingh.
  Resolutio
  Rätten har för Nödigt funnit, att Emädan hufwudmannen icke ähr tillstädes, det medh saken till Näste Tingh beroor, doch under samma citationer.

  Kongl. May:tz Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, för Rätten lät praesentera åthskillige ordres, aff höga öffwerheeten Uthgifne, dhem han begärade måtte publiceras, Allmogen och wederböranderne till Underrättelse, Nembl.

  1. Rijkzdagz Beslutet, Daterat Stockholm d 9:de Novembris 1686.

  2. Kongl. M:tz AllerNådigste Placat om Barnemoordh, Daterat Stockholm d. 15 Novembris 1684.

  3. Kongl. May:tz Placat Angående all olaglig skiutz och giästningz afskaffande, daterat Stockhollm d. 23 Novemb. 1686.

  4. Kongl. May:tz stadga och Förordningh om Tienstehiohn och leijefolk.

  5. Kongl. May:tz förordningh om alla wärderingar d. 25 Octobris Anno 1686.

  6. Kongl. Stats Contoretz breff, at ingen skall falla Kongl. May:t Eller dess Stats Contoir an om någre Liquide fordringar innan åhretz ända.

  7. Kongl. May:tz förordningh om Tingzgiestningz penningarne, at dhe här effter inthet skola lefwereras i Mallmöö, Uthan till Rättens desto bättre Commoditet, uthi Häradzkijstan, tillijka medh räkningen, förwahras.

  8. Kongl. May:tz förklaringh om Ridderskapetz och Adelens Afwels= och säthe=gårdar.

  9. Hans Excell:tz Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens Breff, Angående Een Mandråpare etc.

  10. Diro Breff om dhe förrymde Båtzmänn Uthur städerne, at dhe skole fasttagas.

  Item insinuerade Hr Befallningzmannen Stobaeus, så Uppbördz= som Affkortningzlängderne pro Anno 1686 dhem han begärade måtte igenomsees och verificeras, Nembl.

  1. Maalagzlängden hwareffter Lagmans och HäradzhöffdingeRänttan sampt Tingzgiästningz Penningar Upptages.

  2. Specification Uppå dhe hemman som uthj Cronones Jordebook ståå för Uthsochne Frällse, och Een dehl warit Pantte, och Een dehl Cronan heemfallne.

  3. Specification Uppå dhe hemman, som för dhetta Warit insochne, Men nu betahla sijn Terminsskatt, medh mehra.

  4. Specification Uppå ödhe och obesådde hemman.

  5. Dito Uppå Upptagne hemman på Frijheeth.

  6. Dito på Förarmades hemman.

  7. Dito Uppå RootePenningarne.

  8. Dito Uppå Een dehl hemman som ähro för Chrono Uppförde, och dock finnas wara gammalt frälse, item Annexe= och Wekudagz=hemman.

  9. Specification Uppå grääsgiälldh.

  10. Dito Uppå saaköhrene.

  11. Dito Uppå ödeshemman och Ordinarie Räntorne.

  12. Dito Uppå Militie och Landtbetientes hemman.

  13. Afkortningh Uppå lille förbättringh.

  Kongl. May:tz Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, frameskade Smeden Jöran Jöransson nu boandes j Bonnerum, Simon Torstensson j Anderum, och Qwinfolket Elsa Bengtzdotter ibidem, om dhe sigh effter Nästförgångne Tingdagz föreläggelse, kunna medh Eedgången för bedrijfwit lönskeläger, befrija, man mehnar Jöran Jöransson och Simon Torstenssöner, woro alle Absentes, doch berätta Nämden, at dhesse sijdste haffwa tillståådt gierningen, och ståndit Oppenbahra skrifft, och Qwinfolket Oppbudit sijne Böther, Befallningzmannen begärade doom i saken, så och at käranden, som icke haffwer fullfölgdt sit käremåhl, må Bötherne haffwa förlohrat.
  Resolutio
  Alldenstundh desse föreskrijfne Persooner hafwa tillståådt gierningen och sijne förseelser; Altså finner Rätten skähligt, dhet dhe plichta, Nembl:
  Jöran Jöransson 10 D:r
  Simon Tostensson 10 D:r
  och Elsa Bengtzd:r 5 D:r S:M:t
  alt treeskifftes, och det effter lagh, Eller wijdh Execution. Hwadh åkiärande Rätten wijdhkommer, som Hr Befallningzmannen påståår och praerenderar. Så Emädan Wälborne Hr Jacob Beck sigh för Rätten i dhet samma praesenterade, och äfwen begärte doom i saken, förblijfwer honom åkärande Rätten förbehållin.

  Befallningzmannen Wälbetrodde Zacharias Stobaeus äskar doom öffwer Qwinfolket Bool Jeppesdotter, emedan Måns Jeppesson, dhen hon påskutit wara Barnefader, icke kann igienfåås.
  Resolutio
  Rätten pröffwar skähligt, det Bool Jeppesd:r effter egen bekiennelse plichtar för sitt förste förseelse 5 D:r S:M:t effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Probsten Hr Jonas Nericius effter Nästförgångne Tingzdagz Uppsättelse, begärade doom i saken medh Hr Corporalen Jonas Månsson, Angående den omtwistade Jernkakelugnen, han låhnt till Sahl. Oluff Jönsson Heijderijdaren, som war Corporalens Förman. Corporalen påroopades men war Absens, berättades att han har fallit medh sijn häst och ligger wijdh sängien, och det aff Per Jönsson i Saxhuusa, och Joen Månsson i Illstorp.
  Resolutio
  Rätten har funnit Billigt at Differera medh saken till Näste Tingh, då Corporalen förelägges mötha under samma citation och doom afwachta.

  Peder Mattzon i Magleheem lät lysa effter 4 st. Sooswijn, märkte som hoos föllgande Uppsattz Uthwijsar, och dher som någon dhem Uppspana kan och honom tillkänna giffwa, loffwar han Omaket betahla.

  Probsten Hr Jonas i Rafflunda lät Upplysa Een swartbeltog sugg i 4:de åhret, det wänstra örat afskurit, och skall dhen giordt honom stoor skada.

  Probsten Hr Jonas Nericius begärte Några Ährl. dannemän aff Rätten, som kunna ofwersij och grandska dess och Giöde Larssons Rusthålldzhemman uthj Rafflunda, huru medh dheras Byggningar Nu för tijden finnes wara beskaffat, och att dhe Bröstfelligheeten uthi reede Penningar öffwer ett hwart hemman Specificera, som dhe kunna förswara, hwar till Uthnämdes Dommaren Nills Olufsson j Skiberup, Söhne Håkonsson j Skiberup, Oluff Giödesson ibidem, Trulls Oluffsson ibidem, Lasse Månssohn ibidem och Nills Knutzon etc.

  Joen Månsson i Illstorp för Rätten Uppwijste sijn Herres Wälb: Hr Iller Whrnes frijheettz Breff på 5/32 hemman dher sammestädes, han aff ödhe Upptagit haffwer, hwar öffwer han begärer aff Rätten Attestatum, om medh bem:te gårdh icke så förewetter, som Wälbemelte dhess Herres Frijheetz Breff sålunda förmähler.
  Herom Bleff aff Nämden noga ransakat Och befunnitz, at till dhenne partens reparation, requireras, allenast 2:ne åhrs frijheeter, Nembl. för 1686 och 1687 emädan han tillförrende har stugu, och sålunda Een stoor hielp.

  Wollmar Nillsson j Anderum lät Upplysa, Een Swartgrimmot qwiga i andra åhret, tiufwat i det wänstra öhrat, och dett högra lijtet affskurit.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 1910-2020 (AID: v217883.b1910, NAD: SE/VALA/0382503)

  /…/ – anger att mer text finns att läsa i originalet/källan.

  © Magnus Lindskog, 2015