1688 sommarting Albo

  In N. D.

  ANNO 1688. den 1:te Maij hölltz Ordinarie SommarTing, medh Allmogen aff Ahlbo Häradh, Närwarandes Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt Lagläsaren Nicolaus Brasch, medh tillförordnade Häradz Nämbd, Nembl:

  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nemdemän Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru,
  Måns Frennesson i Ellmhullt,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Måns Trullsson i Brösarp
  Håkan Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson j Mielby
  Per Jönsson j Saxhusa,
  Swen Persson j Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jakob Gudmundsson i Grefflunda.

  N:o 1
  Nemdemannen Wäll:tt Nills Andersson i Juleboda contra Anders Smedh j Brunswijk, angående twenne fälleknijfwar, werdij 6 mark S:M.t, förlijkat.

  N:o 2
  Idem, Contra Nils Bock i Brygghuset in puncto debitj 3 mark S:M:t, förlijkat.

  Påropades dhe instemde parter, men fans ingen som hade sijn Contrapart tillstädes, Och således måste Rätten nu, som offta tillförrende, dagen fruchtlööst förnötha, och skillias åth.

  ANNO 1688. den 2 Maij, Continuerade Sommar Tinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradh i samptelige Rättens praesence.

  N:o 3
  Enkian Johanna Sahl. Sifwert Koofootz i Ystadh, genom Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter på Cronowalldh, contra Måns Håkonsson i Raskarum, in puncto debitj 3 ¾ D:r S:M:t för 1 T:a Mallt.

  Swaranden absens, och berättas af Nämdemannen Wäll:tt Måns Frennesson i Ellmhullt, at Måns Håkonssons qwinna Elena Ollsdotter, för honom haffwer sagdt, at hennes Man war siuk, och kunde dhenne gången inthet komma, Altså Differeras till Nästa Tingh under förrige Citation. Och tå at gåå doom, han kommer, Eller Uthan laga hinder, kommer icke, och der jempte sig at förklara om dette Tingz Absence eller plichta.

  N:o 4

  Arendatoren Wäll:tt Poffwell Otter, Contra Ryttaren Manhafftige Lars Wall i Sillerödh, in puncto debitj 1 D:r 20 öre S:M:t för undfångit grått Wallmar.
  Swaranden absens, Differeras till nästa Tingh, Och tå att gåå doom, han kommer eller icke, och Dito att wijsa sitt förfalldh, Eller plichta för stembningens försittiande.

  N:o 5
  Idem, Contra Nills Jakobsson j Bleestorp, in puncto debitj 13 ¾ D:r S:M:t, hwar på något ähr Clarerat, och käranden sielff giffwit dagh; Altså differeras till wijdare och Nyy Citation.

  N:o 6
  Idem, contra Trulls Mårtensson j Bröserup, in puncto debitj 5 D:r 20 öre S:M:t, hwar på käranden säger sig bekommit sijn betahlning 18 mark, Och resterar 1 D:r 4 öre S:M:t.

  Swaranden absens, förelägges mötha till Nästa Tingh sig at förklara, Eller och tå at gåå doom under förrige Citation, Och at wijsa sit laga förfalld, eller plichta pro Absentiâ.

  N:o 7
  Hellie Jönsson i Bonntoffta, Contra Lasse Perss:n ibidem Angående Een twistig åkereen, Een wägz Uppbrytande, sampt olagligt skogzhuggande, dherom Bymännerne ähro instemde at wittna sijn sanningh, och haff:r fordringen warit Een fierding öhl á 20 öre, men sedan aff Bymännerne ähr efftergiffwen på 1/8 T:a öhl, som dhe sielffwe bekiänna.
  Swranden ähr till geenmähle, och tillståår sigh Ombudit Byymännerne att besee dhen Twist, som war emillan honom och Iffwar Trullsson om åkerreenen, och föruth satt Pant á 18 sk. För dheras Omak, men som han förmehnar Bymennerne icke haffwa skifftat som sig borde, disputerar han derföre betahlningen.
  Käranden äskar doom medh Tingz Expenser.
  Tillspordes, af hwadh godz dhesse ähro? Swarandes, at dhe ähro tillhörande Enkian hustru Marena Sahl. Rasmus Klippingz i Mallmöö.

  Resolutio
  Rätten pröffwar skähligt, det Lasse Persson i Bonntoffta, som tillijka medh Iwar Trullsson ibm Uthlofwat till Bymännerne ½ T:a öhl, för dheras Omaak medh åkerreenens dehlning, dhen Bymännerne sedan på ¼ T:a efftergifwit, betahlar sijn ahndehl deruthj 10 öre S:M:t, medh 3 mark Dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution, och der som Lasse Persson finner sigh wara för när skiedt uthi förbem:te dehlning, tå slijkt sit Herrskap behörligen at tillkiänna gifwa, at dher öffwer wijdh ahnfordring laga syyn kan förordnas, om så behöffwes.
  Tillspordes Lasse Persson i Bonntoffta om dhen Uppbrutne wägh? Swarade han sig kiördt Upp wägen för sijn Egen åker, och inthet wijdare, som Bymännerne och tillståå, men föregiffwa wägen wara Omisteligh, såsom det ähr dheras Allmänne höstawägh. Om skogzhuggandet swarar Lasse Persson sig inthet till Oplicht föröffwat, wijdare änn hans lått tillåter.
  Wäll:tt Poffwell Otter begärer på sitt Herrskaps wägnar, at saken måtte Differeras till nästa Ting, at dheröffwer kan föras probation, och bättre Upplyysningh.
  Resolutio
  Effter begäran warder dhetta differerat.

  N:o 8
  Lars Arffwedsson i Bonntoffta, Contra Lasse Persson ibidem, Angående Een omtwistad och Uppbrutin kulle. Lasse Persson swarade sigh inthet wijdare hafwa bruti Upp änn sit Eget.
  W:tt Poffwel Otter, på Cronowalldz Herrskapz, Och Lars Arffwedssons wägnar begärar at få syyn, och saken at differeras till nästa Tingh.

  Resolutio
  Rätten finner skähligt dhenne saak at remittera till laga syyn, om så reqvireras, tå wederbörande Herrskap tillijka instembnes, Emädan sådant anrörer grundh och Egendoom, Tå och parternes wittnen i lijka måtto Citeras, och effter sakzens beskaffenheet kan skiee Uthslagh.

  N:o 9

  Edle Wälb: Hr Majoren Peter von Klingspor, Contra Oloff Månsson i Österry, Assessoren Hr Christian Simonsson i Köpenhambn tillhörande Angående 2:ne Eekers afhuggande, som Hr Majoren förmehnar warit på Delperödz grundh, och i ty äskar syyn.
  Oluff Månsson i Österryy ähr i laga förfalld, och på sijn sottesäng liggiandes, som Nemdemammen W:tt Måns Frennesson i Ellmhult bewittnade tillijka medh Arffwedh Persson i Österryy.
  Resolutio
  Såsom dhenne Qvaestion angåår grund och Egendoom dy finner Rätten skähligt, at käranden låter citera Bondens Oluff Månssons Herrskap till laga syyn, som Rätten sielff lährer bijwista, Om så reqvireras, effter föregående Communication medh höga Öffwerheeten.

  Samme dagh framstodo Nämdemännerne, som hafwa grandskat 1/8 hemman Tullekille och Rafflunda Sockn, och Taxerat hwadh Timmer, som till dess reparation reqvireras, och war Taxten så lydandes, ad acta lagd: hwar effter gafs Tingz Attest.

  Dito föresteltes Tiggiaren och Brottfellingen Per Andersson i Elljarödh, som haffwer lägrat Qwinfolket Margreta Nillsdotter ibidem som gåår medh Barnet under bälltet, hans första och hennes andra förseelse, och haff:r hon för första lägersmåhlet plichtat, och i ty Cronans Befallningzman öffwer dhesse äskar doom.
  Resolutio
  Per Andersson i Elliarödh tillfinnes plichta   D:r 10:-

  Margreta Nillsd:r dito för andre förseelsen  10:-
  Och dher eij orkas Botum, tå at niderföras till Mallmöö, till föllie aff hans höggreffl. Excell:tz Hr General Gouverneurens ordres af d: 14 Aprilis Nästlijdne, som Cronans Befallningzmans försorg remitteras.

  N:o 10
  Trumpetaren Manhafftig Hindrich Killow uthi Raskarum, contra Hendrick Stenkelsson j Liunglyckorne, Angående olaga huggen suurskogh.
  Förlijkat, och käranden sijn Rätt låtit falla, och blijffwer dheras förlijkning wijdh macht, Salvo jure Regiô, som Cronans Befallningzman åligger att påtahla.

  N:o 11
  Drängen Måns Jonsson j Sletteberga och Fullstoffta Sockn, Contra Arffwedh Danielsson i Elljarödh in puncto debitj 5 ½ D:r S:M:t effter uthgiffwen obligation. Swaranden mötte och tillståår skullden erbiudandes sig till straxt Clarera 11 mark Och resten till Pingeshelg Nästkommandes, Eller lijda Execution, som blijfwer der wijdh, och käranden dhe 11 mark annammade, och resten betahlas till Pingeshellg, medh 3 mark Expenser, godwilligen, Eller genom laga Execution.

  N:o 12
  Probsten och Pastoren, Ehrewyrdige och wällärde Hr Jonas Petri Nericius i Rafflunda, contra sijne Rusthålldz Bönder ibidem, Angående rest:de Räntta pro Anno 1687. Nembl. Mattz Bock 6 D:r 16 öre, Lars Axellsson 6 ½ D:r, Mattz Persson 3: 8 öre, Nills Andersson 14 D:r, Swen Ollsson 13 D:r, fordrandes doom medh Causerade Tingz Expenser.
  Swaranderne mötte, och insinuerade sijn Exception hwadh hellst dhe haffwa betalt till Hr Probsten, hwar och Een in specie, sampt hwadh Extraordinarie dhe haffwa giordt, som Upplästes så lydandes ad acta lagd:
  Wijdare protesterar Wälborne Hr Jacob Beck, som Bönderne Nu haffwer under Rusthålldh bekommit och Emoottagit, eij måtte sålunda graveras, att dhe dher igenom skulle komma i ruin och ödermåhl, honom i längden till skada medh samma Rusthålldh.
  Bönderne ähro till frijdz medh, att dhe betahla det sijdste åhr effter Jordebooken, hwadh hellts icke ähr betallt, allenast att dhe blijfwa frij för Probstens wijdare tilltahl.
  Hr Probsten nu som tillförrende äskar doom effter Contractet, och Wällborne Hr Jacob Beck sammaledes, haffwandes inthet wijdare at ahndraga.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt dhenne saak, till Kongl. May:tz Befallningzman Wällbetrodde Zachariam Stobaeum, sampt Regimentzskrijffwaren Wällbetrodde Carl Eekelundh at remittera, som sigh adjungera Någre ährlige dannemänn aff nämden och dhenna twistigheet Liqvidera, och Kongl. May:ttz ordningar lijkmätigt wara.

  N:o 13
  Probsten Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius, Contra Diverse på Knebeck och Skogdahla, in puncto debitj aff resterande PrästeRäntta, förlijkat.

  N:o 14
  Idem, contra Oluff Andersson j Bosarp, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 15

  Hr Stobaei skrijfware Mons:r Per Söffrensson, Contra Enkian hustru Johanna Sahl. Mauritzes i Elljarödh in puncto 8 D:r S:M:t på Scholemästarens Mons:r Steenbergz wägnar, hoos henne deponerade. Dhesse 8 D:r S:M:t betalltes aff Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson j Saxhuusa, emoot qvittens, till Mons:r Söffrensson, och Actionen sålunda cesserar.

  Dito företogz Een å sijdste Ting Uppsatt saak, emillan W:tt Sören Nillsson på Ahlunewärket och Bonden Hellie Åkesson j Saxhuusa, Angående föröfwat slagzmåhl och heemgång emoot dhess hustru, der om dhess Libell så lyder, ad acta lagd:
  Wijdare insinuerade Söffren Nillsson Eett beEedigat grufwetingz Protocoll, som i lijka måtto Upplästes, så lydandes, ad acta lagdt:
  Rätten tillsporde Nämdemannen W:tt Per Jönsson j Saxhuusa på hwadh sätt förlijkningen ähr passerat och tilbuden I Corporalens Manhafftige Jonas Månssons och hans praesence, wijd Bryggerhuset? Swarade han sig warit ombuden af Corporalen fölga sig nider till Söffren Nillsson at förhöra, huru det war tillgångit emillan Hellie och Sören Nillssons hustru, och tå hade Söffren sagdt till Corporalen, om I icke skaffa mig rätt på Hellje, som ähr eder Bonde, tå will Jag klaga för Öffwersten, och woro tå tillijka medh dhem, Ryttaren Manhafftig Berthel Kråka sampt Corporalskan, Gunne Ollss:s hustru i Sillerödh Elena, sampt Hellies hustru Bolla, och låg Sörens hustru j Sängien, och klagade sig, at Hellie hade slagit henne, Tå sade Corporalen till Sören Nillsson, det ähr bäst I förlijkas, Och träda på det skarnet, men hwadh Sören swarade, weet han inthet, och i medler tijdh dhe woro inne, drucko the öhl för 2 mark, der aff betallte han 4 öre S:M:t hwilke Corporalen tog till sigh, och sade, att Hellie skulle betahla öhlet, som hade förorsakat dhetta. Elliest säger Per Jönsson, at Hellje för honom haff:r refererat, dhet han kom rijdandes wijdh Brygghuset, och fordrade it törrkläde af Sören Nillssons hustru, som han hade der pantsatt för Een potta öhl, och tå sade hon wijdh fahnen i wåldh din kielltringh och dijn hundzfott Jag haff:r Nu inthet stunder at leeta Upp dit törrkläde, och sleet honom aff ökiet, och slog honom med en rafft, Och wijdare weet han inthet at wittna i dhenne saak.

  Swaranden Hellie Åkesson ingaff sijn skrifftl. Exception om sijn oskylldigheet, som upplästes, så lydandes, ad acta lagd:

  Corporalen Manhafftig Jonas Månsson begärar saken måtte Differeras till Nästa Tingh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt och nödigt, dhenne action till nogare illucidation och Upplyysning at Uppsättia, och föreläggies parterne till Nästa Tingh at hafwa alla sijne skähl wijdh handen, och afwachta sluuth och uthslagh.

  Samme tijdh Corporalen Manhafftige Jonas Månsson urgerat på sijn fordring hoos Ryttaren och Rusthållaren Manhafftig Hindrich Lustig, som ähr till geenmähle och begärar få Liquidera sig emillan, i ty Actionen effter begäran differeras.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, Emillan Arendatoren W:tt Poffwel Otter på Cronowalldh, och diverse debitorer, Nembl.
  Nills Bleek i Andrarum                               9 öre
  Oluff Jeppesson ibidem                              D:r 2: 4
  Samuel Persson j Järstorp effter obligation 6:28.
  Per Swensson i Jllstorp                              1:31               .
  Öffwer desse fordras doom, medh causerade Tingz Expenser.
  Swaranderne Absentes, och mötte icke, undantagandes Samuel i Järstorp, som agnosierar sijn Obligation, men förmehnar betallt weedh, som inthet ähr godtgiord, och käranden säger sig inthet wetta dher aff, Uthan äskar doom som tillförrende.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det ofwanskrijfne betahla sijn skulldh effter Specificationen, sampt hwarthera 12 öre S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution, och haffwer Samuel i Järstorp någon illiquide Contrapraetention hoos Wäll:tt Poffwell Otter, sökie sig dhen lagligen, det bästa han kan och gitter.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, Emillan Arendatoren på Cronowalldh W:tt Poffwell Otter, och Diverse Debitorer i Elljarödz sochn, Nembl:
  Lars Nillsson i Luderödh                            D:r 3: 1 öre

  Nills Månsson i Elljarödh                            1:12
  Nills Bödker ibm                                        3:24
  Swaranderne påroopades, mötte icke, och ähro aff Nämdemannen W:tt Anders Danielsson lagligen stemde, käranden fordrar doom, medh causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det ofwanskrijfne betahla dhen Specificerade fordring till Wäll:tt Poffwell Otter, sampt medh 12 öre S:M:t Expenser hwar af dhem särdeles, Eller at lijda Execution.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, emillan Arendatoren Wäll:tt Poffwell Otter, och Diverse debitorer i Bröserup sockn, Nembl.

  Gumme Persson j Berthelstorp                                         D: 2:17.
  Per Ollsson j Biörnstorp                                                   7:
  Oluff Nillsson i Brösarp                                                    1:8½
  Oluff Åkesson j Sundre Lögerödh                                    6:4
  Oluff Anderss: och Offe Persson j Bosarp                      1:16
  Swaranderne påroopades, men Mötte icke, och Nemdemannen W:tt Måns Trullsson wittnade sigh dhem lagligen haffwa tillsagdt at skola Mötha på Tinget, sigh at förklara. Käranden äskar doom medh causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Ofwanskrijfne betahla den Specificerade fordring till Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter, sampt hwardhera 12 öre S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Anno 1688. den 3. Maij, Continuerade Sommar Tinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradh, i samptl. Rättens praesence.

  Samme dagh sig angifwit Christen Christensson och Jöns Persson j Bonntoffta, som tagit Emoot et halfft ödeshemman ibidem aff hustru Marena Sal. Rasmus Klippingz godz, medh 3:ne frijheetz åhr, effter Fullmechtigens, Arendatorens Anders Andersson Ebeltofftz Breff, daterat Girsnääs d: 26 Aprilis 1688 at räkna ifrån den 12:te Julij 1687 och fingo dhe Tingz Attest, at böre allenast Niuta frijheet pro Annis 1688 och 1689 Emädan dhe pro A:o 1687 höstat hööet, och någre skeppor wåårsädh haffwa Uthsådt.

  Dito, förordnades Dommaren W:tt Nills Ollsson i Skiberup, sampt Nämdem:n W:tt Måns Trullss: i Brösarp, sig att adjungera Timmermannen Lasse Nillsson j Lönnhullt, Bengt Smedh på Knebeck, Christen Murare i Bonntoffta, Tyghe Snidkare i Skiberup, Trulls Ollsson ibidem och Trued Persson i Österåkra, at grandska, hwadh bekåstning Probsten i Rafflunda, Ehrewyrdige Wällärde Hr Jonas Petri Nericius haffwer ahnwändt på Rafflunda i krijgztijden affbrände Prästegårdh, och dhen samma Specialiter i Peningar Taxera effter medhgifwen Taxt etc. doch at sådant företages, i Hr Häradzhöffdingens och Cronans Befallningzmans praesence.

  Dito publicerades Kongl. M:tz Allernådigste Bönedagz Placat för innewahrande åhr 1688. daterat d: 28 Januarij nästlijdne.

  Dito publicerades Een vidimerat Copia af hans höggreffl. Excell:tz Hr General Gouverneurens Aschebergz ordres af d. 7 Decemb. 1687. Angående Cronojachten, at dher till skaffas dugligt mannskap, och at Adelen eij böör hafwa föres[?]Jachten, hwarest dhe medh Cronan haffwa felltz mark, etc.

  N:o 16
  Nemdemannen W:tt Per Jönsson j Saxhuusa, contra Per Winter i Elljarödh och Nills Esbiörnsson ibm, angående Caution för heela Byen, och dhe resterande Penningar till Sahl. Mauritz Johanssohns Enkia.
  Förlijkat, och Swaranderne lofwat clarera hwadh som resterar till Missommar Nästkommande, I wijdrigt fall citationen at Validera till Nästa Ting.

  N:o 17
  Dito föresteltes Qwinfolket Elsa Nillsdotter på Kijwijk, som berättar sig wara lägrat af Ryttaren Manhafftig Johan Möller, af Wälb: Hr Ryttmester Mont de Gommerys Compagnie, hwilken nu ståår medh sit Barn under Bälltet, och ähr hennes andra förseelse, och första Barnet dödt 3 wekur effter Christendoomen, och war drängen Christen Persson på Kijwijk Barnefader dher till, dhess nampn Hendrik, för hwilket dhe bägge plichtat haffwa, till Sahl. Hr Nills Juul.

  Johan Möllers hustru Sara Ollsdåtter mötte, och berättar hannes Man icke ähr hemma, men hafwa tillståådt gierningen, beklagandes, at dhen hooran haffwer bedragit hennes Mann, och han måst giffwa henne Pantt at komma till henne igen, och hennes fader Nills Boosson haffwer offta förmahnt dhem bägge taga sig till wahra för sådant lettferdigt leffwerne.

  Cronans Befallningzman äskar doom i saken, och Nämdemännerne, W:tt Lasse Jonsson i Mielby och Swen Persson i Bestekille wittnade, att Johan Möller åthskillige gånger för dhem haffwer tillståådht sijn syndh.
  Resolutio
  Ryttaren Manhafftig Johan Möller tillfinnes plichta för bedrijffwit hoor i sit Echta ståndh medh kåhnan Elsa Nillsd:r på Kijwijk                                            D:r 80:-
  Elsa Nillsdåtter dito                          40:-
  Och der eij orkas botum, tå at lijda på kroppen effter lagh och förordningar.

  N:o 18
  Pijgan Karijna Binges j Rafflunda, contra Lasse Månsson j Torup, Angående rest:de Tienstelöhn, förlijkat.

  N:o 19
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Swentienaren Manhafftigh Carl Bergh, Angående Landgille aff Siöhuset pro Anno 1687 medh Termins skatt, som praetenderas, allenast  D:r 6
  1 långbordh af stugun borttagit
  1 slaglåås som satt för Cammaren dito borttagit
  1 fönster dito af stugun borttagit

  Praetenderandes Befallningzmannen, at Penning:ne måtte betahlas, och dhe borttagne saker restitueras, och han der iempte at plichta för wåldzböter.

  Swaranden mötte, och insinuerade sijn skrifftelige Exception som bleff Uppläsin, så lydandes, ad acta lagd. Änn bijfogades Een praetentionsräkningh, som Upplästes, och lades ad acta.
  Rätten tillsporde Carl Berg, om han siellf dhetta haffwer skrijffwit, och om han will ståå wijdh, bem:te Uppläste skriffterne? Swarade han sig eij allenast wela ståå dher wijdh, uthan ock bewijsa, hwad helst skrijffwit ähr, allenast begärar dilation till nästa Tingh.
  Resolutio
  Rätten städier dhen begärte dilation, och förelägges Swaranden sijne skähl tå at föra; Uthan någon inwendning, och i wijdrigit fall att skiee Uthslagh.

  N:o 20
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Anders Smedh j Brunnswijk, angående något resterande arbete på 12 D:r Uppbuhrne penningar och 2 pund Järn.
  Swaranden haffwer warit här förste Tingdagen och ähr nu icke tillstädes, i ty Differeras till nästa Tingh, under förrige Citation.

  N:o 21
  Nills Esbiörnsson i Elljarödh, Per Ollsson, Per Winter och Nills Swensson ibidem, Contra Johan Erlandsson, Angående 5 D:r Caution till Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson, förlijkat.

  N:o 22
  Axell Larsson i Rafflunda, Contra Anders Smedh j Brunnswijk, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 23
  Idem, Contra Oluff Nillsson j Brösarp, in puncto debitj 2 D:r Silf:M:tt. Swaranden absens.

  Dito Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus insinuerat effterskrefne at Revideras och Verificeras, Nembl.
  1. Specification Uppå Oförmögnas afkortningh, som inneståå med Rijkzdagzbewillgningen pro Anno 1687.

  2. Specification Uppå oförmögnas rest, som effter hållin inqvisition och Execution inthet kunnat Uthgåå pro Anno 1687.

  3. Dito Roothe och Uthskrijffningzpenningars Rest pro Anno 1687.

  1. Dito öde, obefindtlige och Inlagde hemman Och Ränttor, hwar effter Extra ordinarie Ränttan och Rijkzdagzbewillgningen afskrijffwes pro Anno 1687.

  1. Dito Uppå öde och obesåådde hemman, hwar aff ingen CronoTijonde Uthgångit pro A:o 1687.

  1. Dito Uppå Någre Militiae hemman och gatehuus, som dhe betiente sielfwe åboo, och bruuka, hwilke för Rijkzdagz bewillgningen ähro befrijade pro Anno 1687.

   7. Dito Lands-Staats Betientes hemman af Lijka Natur och beskaffenheet.

  1. Specification Uppå Uppbuhrne Städzmåhl grääsgiälldh af Cronans Ograverade och ödegårdar sampt gierningzöhren af handtwärkare pro A:o 1687.

  1. Specification på hemman Upptagne på Frijheet, effter Uthgångne Resolutioner Dito Anno.

   10. Specification på gamble Frellsehemman, hwilke i Jordebooken under Titulo Crono ähro Uppförde, deras Ordinarie och ½ Extraordinarie Ränttor afkortas pro Anno 1687.

  1. Item Annexe-hemman hwaraff ½ Terminsskatten affkortas.

  1. Dito Crono-Sätherijer, som för CronoTijonden ähro befrijade pro Anno 1687, fast dhe i dhen Nya Tijonde Jordebooken ähro Uppförde.

  1. Dito, hemman i Crono-Jordebooken innförde för Adelens Uthsockne, hwar aff dehls warit Panttehemman, dehls elliest ifrån Adelen Tiende till Cronan, och Militien indehlte, som till Uppbördh tagas pro Anno 1687.

  1. Specification på Någre Frällsehemman, som förre warit Insockne, men sedan Diverse tijder bliffwit Uthsockne.

  1. Byteshemman ifrån Frällse till Crono pro Anni 1684.

  1. Specification Uppå Mattlagen, hwar effter Lagmans- och HäradzhöffdingzRänttan medh Tingzgiästningzpenningarne betahlas pro Anno 1687.

  1. Specification på Kongl. May:tz Tertial saaköhren pro Anno 1687. 13 D:r 24 öre S:M:t.

  1. Specification på Rijkzdagz bewillgningen pro Anno 1687.

  Anno 1688. d. 4 Maij, Continuerade SommarTinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradh, i samptl. Rättens praesence.

  Kongl. May:tz Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus insinuerat at publiceras.

  1. Kongl. May:tz Allernådigste Placat af den 12:te Aprilis 1687 emoot Tobakz införande, sampt Tobakzbladers införskrijfwande och Spinnerijers inrättande.

  1. Hans höggreffl: Excell:tz Kongl. Rådetz, Feldtmarskalkens och General Gouverneur Aschebergz ordre af den 14 Februarij 1688, at ingen må underståå sig bränna Pottaska på 2 Mijhl när Ahlunewärket.

   3. Dito ordres af den 2 Aprilis 1688, at dhe som sig wijdh Kongl. Reductions Commissionen inthet haffwa infunnit, och giordt för sigh richtigheet, sig praecise till Terminerade tijdh infinna, Eller imputera sig sielfwom, hwadh skada dhem igenom Utheblijffwandet tillstöter.

  1. Dito ordres af den 24. Aprilis 1688. ifrån Kongl. Commissionen i Mallmö, at jus Patronatus till Sanct Oluffz sockn till Kongl. May:tt och Cronan återkiennes, och Cronotijonden medh 1658 åhrs Räntta, sampt Interesse á 6 pro Cento af dem betahlas, som dhen åthniutit, sampt för kyrkioTijonden giöres Räckning, som Nemdem:n Måns Frennesson i Ellmhult tillsades, sig till rättelse ställa, och hädan effter, tillijka medh socknen sig ifrån dess Nyttiande enthålla.

  Samma dagh företogz Een å sijdste Tingh d. 16 Februarij Nästlijdne, Sub N:o 15., incaminerat och Uppsatt saak, emillan Oluff Smedh j Mielby, af Wälb:ne Hr Ryttmester Mont de Gommerys Compagnie, som beboor ett gatehuus ibidem, å Präste=Enkians grundh, tå lagligen war instemd, och nu igen aff Nämdemannen Wäll:tt Swen Persson j Bestekilla antydat, sig effter Rättens föreläggelse at infinna, Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon i Mielby till geenmähle, Wittnesbördh at påhöra och till dooms, Angående tillfogade injurier.
  Swaranden bleff påropader Diverse tijder, men icke sisterade, uthan Nu som tillförrende Utheblijffwit. Lendzmannen begärar wittnen måtte affhöras.
  Resolutio

  I föllie aff Tingmåhleb. Ll: 12 Capitel tillåtes wittnen at föras, såsom Oluff Smedh Twenne ressor ähr lagligen instemdh.

  Tå framstodh Nämdemannen Wäll:tt Lasse Jonsson i Mielby, som aff Rätten förmahntes betänkia sijn Eedh och tillståå sijn sanning, och giorde sijn relation, at han war medh Cronans Lendzman W:tt Berthell Mattzon, kort för Wintertinget sijdstlijdne, at bijwista Executionen för dess richtighetz skulldh, och iblandh annat kommo the inn til Oluff Smedh, i PrästEnkians hustru Cicilia Sahl. Hr Pers gatehuus j Mielby, at fordra Rijkzdagsbewillgningen 1 D:r S:M:t, som Lendzmannen sade sig wara påfördh, Tå swarade Smeden, Jagh ähr kongens Tienare, och när du ligger hemma baak kakelugnen, så måtte Jagh ressa i fällt, medh mijn hammar och Tångh, och han wille inthet betahla, ty han war under Militien, Tå swarade Lendzmannen igen, det ähr mig påfördt, at Jag skall fordra uth det, att Jag kan inthet dher om. Swarade Smeden, Een hundzfott och Een skiellm haffwer mig det påfördt, och gick till bordet och satte sig at dricka, men Lendzmannen och Nämdemännerne gingo uth, och smakade dher inthet, och dhe gingo straxt upp till PrästEnkian, Tå Lendzmannen henne tillfrågade, om hon skulle betahla för huuset som Smeden bodde uthj, Men hon swarade sig icke wela betahla för Smeeden, ty han hade hennes Städzelzedell, och måtte betahla sielff för sigh, och wijdare weet han icke at wittna i dhenne saak.

  Nemdemannen Wäll:tt Jacob Gudmundsson i Grefflunda i lijka måtto, effter Rättens Allfwarlige förmahning at betänkia sijn Eedh, giorde sijn relation lijka ordh ifrån ordh, som Lasse Jonsson berättat haffwer, allenast dhetta tilläggiandes, at Smeden sade, Präst Enkian måtte betahla för huuset, som Lasse Jonsson sig påminner af Smeden sagdt wara.

  Tillspordes bem:te 2:ne Nämdemänn, på hwadh sätt Oluff Smedh besitter huuset? Swarade dhe, att huuset ähr på Enkians Rusthålldzgrundh, och Oluff Smedh sitter dher uthj som een annan huusman, medh Präst Enkians loff och minne, som ock fleere af Nämden är witterligt, Nembl. Måns Frennesson, Håkan Bierne och Swen Persson, att sig således förhåller.

  Kongl. May:tz Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, Uppå Embetes wägnar, äskar doom och Uthslagh öffwer bem:te Oluff Smeedh, medh förmodan at Rätten Noga observerar lagen och Kongl. May:tz AllerNådigste förordningar, hwadh Schimff både honom och UppbördzMannen i dhetta måhl ähr wedefahrin, i Kongl. May:tz Ränttors infordrande, som icke warit någon Privat syssla.
  Resolutio Interlocutorialis
  Alldenstund Reus Oluff Smedh, icke ähr tillstädes, Ty Differeras saken ännu till Nästa Ordin:rie Tingh i föllie Tingmåhleb. L:L 12. Capitel, och förelägges honom till dito tijdh sig at infinna, (:som nämdemännerne Nills Persson i Rörum och Swen Persson i Bestekille Smeden ahntyda:) sijn Exculpation at ahnbringia, at han icke må haffwa Ohrsak klaga sigh medh Rätten öffwerijhlas.

  Dito publicerades Kongl. May:tz Allernådigste förklaringh af d. 27 Martij Nästlijdne, at dhe Extraordinarie Tingh som reqvireras uthi Kongl. M:tz publique ährender, och inthet drögzmåhl tåhla, böra inthet förståås under förrige förbudh medh Civile saker, som aff Häradhöffdingerne, Uthan föregående Communication medh högloffl. Kongl. HoffRätterne, eij böre hållas.

  Änn Upplästes hans Greffl. Excell:tz Hr General Gouverneurens ordres, af d. 14 Aprilis 1688, at Hooror, som inthet hafwa at bötha medh, sampt poijkar af 7, 8, 9 och 10 åhr, som inthet willia lära läsa, skole föras till Mallmöö, dher at arbeta på Barnhuset.

  Samme dagh RegimentzAuditeuren uthaff Wälb:ne Hr Öffwersten Carl Gyllenpistohl, Mons:r Christiern Osengius, sigh för Rätten angiffwit, Och sökt grandskningh, huru dess Rusthålldh Nu förefinnes j Bosarp, och in specie ödegården Ibidem N:o 5 hwilken Oluff Andersson förra haffwer åboodt, hwadh nu på platzen finnes att Taxera, sampt ock att Uthsäija, hwadh till bem:te hemmans Uppbyggiande betarffwas, Och ähr Dommarens medh Nämdens förrättning som föllier ad cata lagd:

  Här effter äskade Regimentz Auditeuren Osengius Tingz attestatum, hwilket eij kunde honom förwägras.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 2530-2660 (AID: v217883.b2530, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016