1688 vinterting Albo

  In N. D.

  ANNO 1688. den 14 Februarij, hölltz Ordinarie WinterTingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradh, Närwarandes Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt Lagläsaren Nicolaus Brasch, medh tillförordnade Häradz Nämbd, Nembl:

  Dommaren W:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdemän W:tt Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Ellmhult,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Måns Trullsson j Brösarp
  Håkon Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson j Mielby, siuk
  Per Jönsson j Saxhuusa,
  Swen Persson j Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskiebeck,
  Jakob Gudmundsson j Grefflunda.

  Samme dagh företogz Een Uppsatt saak, Emillan Ladufougden på Ousby gårdh Wäll:tt Nills Söhnesson, och Enkian huustru Anna Sahl. Lars Ollssons medh dess Man Söffren Nillsson, Angående Een afhandlat bruun föllia, som sedan haff:r fått Ett bruunt föll, och nu återfordras, dher om insinuerades Sahl. Lars Ollssons attest, daterat 9 Octobrij 1684, att föllian war betallt, så lydandes, Ad acta lagd:
  Item Anna Sahl. Lars Ollssons Attest, daterat 10 Januarij 1685 som Söffren Nilsson recognoscerar sigh sielff haffwa skrijffwit så lydandes, ad acta lagd.
  Item Nills Jacobssons Agers attest af den 16 Maij 1687, at bem:te föllia war betallt, så lydandes, ad acta lagd: Effter hwilke skähl Ladufougden Wäll:tt Nills Söhnesson fordrar doom, medh causerade Tingz Expenser.
  Här emoot mötte Söffren Nillsson till geenmähle och Exciperade emoot Nills Söhnesson, medh Een Contra=Räckningh, som bleff Uppläsin, så lydandes, samme Exception medh Räkningen ad acta lagd.
  Nills Söhnesson här emoot ingaff sijn skrifftelige Praetentions Libell, som bleff Uppläsin, så lydandes, ad cata lagd.
  Rätten tillsporde Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck, som war tillstädes på skifftet effter Sahl. Lars Ollsson, om ock dhenne twistige föllia war ahngifwen på skifftet?
  Swarade Jöns Christensson, at dhen eij bleff ahngiffwen.
  Parterne å bägge sijdor, äska doom och Uthslagh,
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Söffren Nillsson på Ahlunewärket, restituerar till Ladufougden Wäll:tt Nills Söhnesson på Ousby Gårdh, dhen omtwistade hoppan medh dess afföda, oskadd, eller dess wärde effter Mätismanna Ordum, effter dess Egenhendige skrijfne och underskrijffne Obligation, å dess hustrus wägnar uthgifwen, medh 3 D:r S:M:t Expenser, och haffwer han Söffren Nillsson något aff Nills Söhnesson at fordra, giör sig det lagligen in foro fori, det bästa han kan och gitter. Men hwadh Nills Söhnessons praetention belangar som han giör, för dhet Söffren Nillsson bemelte hoppa haffwer brukat; Så Emedan Nills Söhnesson icke bewijsar sigh haffwa affordrat hoppan förra änn nu wijdh Tinget, för dhen skulldh finner Rätten billigt, at arbetet Emoot foderlöhnen Uppgåår, som wederbörande länder till rättelse.
  Effter Uppläsin doom förlijkades parterne, at Söffren Nillsson betahlar till Nills Söhnesson 10 D:r S:M:t till Påska Näste instundande, och I Morgon lefwererar föllet I hans händer, och all öffrig praetention å bägge sijdor warder Upphäffwen, dher på dhe å bägge sijdor räkte hwar annan händer Och actionen cesserar.

  Dito Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus insinuerat at publiceras.
  1. Kongl. May:tz förordning, at ingen må taga frij skiutz= och giästning aff Allmogen, medh mindre han dher på haffwer Kongl. M:tz Nådigste Pass, giffwin Stockholm den 23 Novemb. 1686.

  2. Kongl. M:tz förordning Angående Executionen, daterat Stockholm d. 14. Aprilis 1687. At dhen som sig dher aff finner graverat, och icke boor I sielffwa HoffRättzStaden, sitt käremåhl skall I Kongl. Rätten insinuera innom Een Månadz förlopp, Eller och dhet sedan eij Upptagas etc.

  1. Kongl. May:tz Placat, Angående interesserne och dhe missbrukens affskaffande, som här till kunne dher wijdh förelupne warda, daterat Stockholm d. 16. Decembris 1687.

   4. Itererades Kongl. May:tz Påbudh, Angående Barnemoordh, dat. Stockholm d. 15. Novembris 1684.

  2. Publicerades Hans Excell:tz Hr General Gouverneurens ordres af d. 19 Decembris 1687, at Allmogen som I Mallmöö haffwer Något wijdh General Gouvernamentet sökia, kommer om Måndag och Toorsdagerne, Elliest skole dhe inthet blijfwa hörde.
  3. Dito ordres om diverse wägars förferdigande, dat. Jordzberga d. 3. Decembris 1687.
  4. Dito ordres af d. 2 Januarij 1688.Angående Bibeltryckerije Tunnan at inddrijffwa.

   8. Dito ordres af den 9 Decemb. 1687. Om Rijkzdagz bewilgningens fördersammare inddrijfwande änn förra skiedt ähr.

  5. Dito ordres af den 15. Junij 1687. at dhe som bytt godz medh Kongl. M:t och Cronan, måtte icke dhe samme effter Öfwerståndit Bythe förmedla.
  6. Itererades förrige förordningar om Saltpeterjordens förbättring, sampt grooper kring om Ladurne.

   N:o 1
   Handelsmannen Wäll:tt Hans Brockmöller i Christianstadh, contraW:tt Oluff Persson på Esperödh, Angåendegälldzfordringh, 34 D:r 20 öre S:M:t, Berättas wara betallt, och citationen af Swarandens Brodher inleffwererades.

   N:o 2
   Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, lagligen instemdt Nills Andersson j Rörum, sampt Jöns Månsson j Bonntoffta, som äger Nills Anderssons syster Bolla Andersdotter, Angående 3/8 Skattehemman j Bröserup, som Bonden Jöns Poffwelsson d. 2 Februarij 1680 af ödesmåhl hafwer tillträdt och Emoottagit, sedan dhen i 2:ne åhr hade ståndit ödhe, tillspörgandes bem:te Bördemänn, Nills Andersson och Jöns Månsson, om dhe nu wela taga emoot bem:te sijn skattejordh, förnöija nu wahrande åboen sijn bekostningh, och betahla dhe resterande skatterne för ödesmåhls åhren, och ähr dheras förklaring begärandes?
   Tå swarade Nills Andersson och Jöns Månsson, at dhe ähre inthet mechtige bem:te skattejordh att tillträda, eller emoottaga, uthan dhen samma aldeles renunciera och affsäija, och aldrigh wela klandra der på. Cronans Befallningzman förmehnar bem:te 3/8 hemman sålunda wara skattewraak, och ähr doom begärandes.
   Resolutio
   Alldenstundh dher 3/8 skattehemman j Bröserup, hwilket Bonden Jöns Poffwelsson A:o 1680. aff ödesmåhl haffwer Emootagit och tillträädt, nu å Tinge, rätte Bördemännerne Nills Andersson i Rörum och Jöns Månsson j Bonntoffta ähr heembudit att wedertaga och skatteföre, som dito löösningzRätten sigh ifrånsagdt haffwa;
   Altså finner Rätten skähligt bem:te 3/8 hemm:n at döma till skattewrak, och Bonden Jöns Poffwelsson dhet samma här effter framgeent at niuta, bruka, behålla och uppbyggia, som han achtar at ahnswara, och dhet så längie han kan skatta och skylla dherföre, som wederböör.

   Framdeles påroopades dhe instemde parter ifrån begynnelssen till ändan, Men war ingen som hade sijn Contrapart wijd handen, och sålunda Rätten beklageligst dhenne dagh fåfengt måst protrahera och tillbringia, och klockan 3 skillias åth.

  Anno 1688. den 15 Februarij, Continuerade dhet Ordinarie WinterTing, med Allmogen aff Ahlbo Häradh, i samptl. Rättens praesence.

  Samme dagh Häradzhöffdingen, Edle och Wällwijse Hr Anders Perssohn, Uppwijste Cronans Lendzmans Wäll:tt Berthel Mattzons Obligation aff dato Nääsby d. 22 Martij 1682 på 1002 D:r S:m:t hwilken Summa han nu haffwer Cederat på 150 D:r som betahlas 30 D:r åhrligen, i Penning:r Eller Nöijachtige wahrur, in till dess helle Summan ähr betallt, Men om Berthel Mattzon till Missommar näst instundande, uthi Een Summa kan betahla 100 D:r S:M:t, låter Häradzhöfdingen all öfrig praetention falla, som och aff Tingz Rätten bleff attesterat, så wara passerat.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, emillan Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Aqvilonium och Måns Persson, sampt Christen Alexij sohn i Rörum, och haffwer Hr Pastor sielff giffwit Måns Persson dilation, men nu fordrar doom på Christen för 16 D:r Capital effter Obligation, medh causerade Tingz Expenser.
  Christen Alexij sohn mötte, och beröttar sig hafwa kiördt 4 reesor åth Ystadh, och 1 reesa åth Lundh uppå Hr Pastoris begäran och medh dess hästar, hwarföre han praetenderar 4½ mark, item dess uthan så skurit för honom, som sammalunda böör komma honom till Liquidation.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Christen Alexij sohn i Rörum, betahlar till Kyrkioheerden ibidem, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Berthellsson Aqvilonium 16 D:r S:M:t Capital. Medh 1 D:r dito Expenser, hwar på kommer honom till godo, och affkortning, hwadh han skähligen kan afbewijsa sig haffwa clarerat, medh Penning:r eller arbete, som wederbörande länder till rättelse.

  N:o 3
  Lagläsaren uthi Fers- och Froste Härader, Wällbetrodde Mattz Nillsson Harlösa, Contra Arendatoren W:tt Poffwell Otter, Angående förklaring öffwer sijn afgångne Missive, och des post scripto.
  W:tt Poffwel Otter mötte och Contesterade wijdh otwungen Eedh, sigh aldrig skrijfwit lagläsaren till uthi någon ondh mehning, uthan par raillerie till honom, som Een sijn Trogne Broder och gode Wänn, hwar medh Actionen ähr componerat och cesserar, at dhe hädan effter ähro gode Wänner som tillförrende.

  N:o 4
  Dito företogz Een Uppsatt saak sub N:o 17 Emillan Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter, och Mårten Persson i Bengtemölla, in pto debitj 7 D:r S:m:t hwar på ähr betallt medh Bödker timmer 1 ¼ D:r S:M.t och wijdare insinuerade Poffwel Hr Lieutenampt Dahlepijhls Attest igåår daterat, som bleff Uppläsin, så lydandes, ad acta lagd:
  Änn framstodh Gierdt Friderichsson Bödker på Ahlunewerket, som Eedeligen betygade att wijdh pass 2 åhr sedan, kiörde Mårtten i Bengtemölla till honom någre lass Bödker timmer, men antingen det war 4 eller 5 lass, minnes han icke, ty han altijdh kiörde det dijt om Nattetijder, och sade dhet skulle warit i betahlningh på hans skulldh hoos Poffwell Otter, och dess uthan bödh han honom och ett otterskinn i betahlning till Poffwell, men Bödkaren tog skinnet inthet emoot.
  Mårten Persson mötte, och säger sig betallt 12 lass Bödker timmer, men haff:r nu inthet bewijs, och Poffwel Otter Neekar sigh icke mehra bekommit änn 5 lass, och äskar doom, medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Mårten Persson i Bengtemölla, betahlar till Wäll:tt Poffwel Otter effter förlijkning 5 D:r S:m:t medh 24 öre dito Expenser, Eller at lijda Execution, och gifwer käranden ännu Swaranden Een Månadz dilation.

  N:o 5
  Arendatoren Wäll:tt Poffwell Otter, contra Corporalen Manhafftige Lars Brasch j Bonderum, Angående låhntagne 2:ne läster kalk, förlijkat.

  N:o 6
  Idem Contra Diverse j Andrarum Sockn in puncto debitj, och haffwer käranden sielf gifwit Swaranderne dilation willkohr, at dhe inom Näste Tingh skola Clarera för sigh, Eller tå at gåå doom, uthan wijdare Citation, som Nämdemannen W:tt Per Jönsson i Saxhusa dhem tillsäija måste.

  N:o 7
  Idem, Contra Diverse i Elliarödz Sockn, in puncto debitj, käranden gifwit på lijka willkohr dilation, och Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson dem der om at Notificera och tillsäija.

  N:o 8
  Idem Contra Diverse j Bröserup Sockn, in puncto debitj, käranden gifwit sielff dilation på lijka willkohr, och Nämdem:n Wäll:tt Måns Trullsson j Bröserup, dhem der om at Ahnsäija.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, contra Per Jeppesson i Andrarum, in puncto debitj 1 D:r 14 öre S:m:t, Swaranden, effter kärandens heemskiutelse, giorde Otwungen sijn siäls Eedh, att han ingen skilling eller skillingz wärde ähr Poffwel Otter skyldig, och altså Libereras.

  ItemRasmus Falk i Illstrup, in puncto debiti 4½ D:r S:m:t, Swaranden Absens, käranden giffwer sielff dilation.

  Item, contra Oluff Persson i Illstorp, in puncto debitj 5 D:r S:m:t för Een häst, effter obliagtion af d. 1 Decembris 1683.
  Käranden gaff sijn praetention effter på 3 D:r S:m:t, hwilke 3 D:r Swaranden räkte hand at betahla medh allersnaraste, och actionen sålunda cesserar.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, Emillan Ingel Påhlsson i Munslunda och Per Håkansson j Stråå in puncto debitj 5½ mark S:m:t
  Per Håkansson mötte, och räkte handh, bem:te penningar 5½ mark S:m:t at betahla, inom Een Månadz tijdh, eller at lijda Execution.

  N:o 9
  Söffren Nillsson på Ahlunewärket, contra Hellie Åkesson j Saxhusa, Angående tillfogat Oförrätt in på dess hustru, derom Wittnen först först skulle föras och förhöras wijdh Gruffwetinget, som ännu, förmedelst Bergz Inspectorens Dimbergz absence eij kunna skiee, och i ty ad interim differeras.

  N:o 10
  Söffren Nillsson på Ahlunewärket, Contra drängen Per Swensson j Andrarum, at wittna sijn sanning, Angående Een soo, som Sahl. Oluff Nillsson haffwer sålldt till hustru Anna Sahl. Lars Ollssons, och bleff kiörd tilbakars igien. Måns Giöng swaranden Mötte och fordrar ännu 3 mk aff Söffren Nillsson på bem:te afhandlade swijn, och föregifwer, at drängen ähr så lijten och ung, och ännu aldrig haff:r warit till alltars, derom klockarens Attest så lyder ad acta lagd: fordrandes doom på bägge sijdor medh Causerade Tingz bekostningar.
  Parterne förlijkades, at Sören Nillsson gifwer Måns Giöng ett för allt 8 öre S:m:t, hwar medh Actionen cesserar.

  N:o 11
  Nämdemannen W:tt Nils Persson j Rörum, Contra Swen Arffwedsson och Oluff Nillsson ibidem, Angående qvittens på Någre till dhem betalte penningar, som angå Rörums kyrkia.
  Och tillspordes dhem, om Nills Persson och Jacob Simonsson, som warit desse kyrkiowerders Antecessorer, något ähre till kyrkian Eller dhem skylldige?
  Swaradhe dhe, at Nills Persson och Jacob woro kyrkian 7 D:r skylldige, och Nills Person haffwer betallt helfften till Swen Arffwedsson 14 mk S:m:t, och Jacob haffwer betallt till dheras Successor Per Nillsson i Rörum sijne 14 mk och Per Nillsson haf:r räkt Oluff Nillsson handh at hålla honom derföre skadeslöös, för samme 14 mk S:m:t, hwarmedh actionen cesserar, och Swen Arffwedsson erbiuder sig till at wela förlijkas medh Nills Persson om Expenserne.

  N:o 12
  Enkian hustru Aijda Sahl. Peder Larssons i Atthuusa, Contra Oluff Jönsson j Nödeboda, Lasse Siuhnesson i Lilla Elljarödh och Per Nillsson i Maary, Angående någre i krijgztijden Uthlagde Contributioner, som hon aff dhem återfordrar.
  Swaranderne Mötte, och föregifwa, at dhe aldrig hafwa wetat aff dhenne skuldh at säija, fast mindre warit derföre någonsin kraffde, förra änn Nu, at Citationen på Tinget ähr Uppläsin, och derom otwungne giorde sijn Saligheetz Eedh, och dhessuthan berätta dhe, at fijenden och krijgzfolket togo alt det dhe fingo och funno, så wäll ifrån dhem som andra j Soknen, och i fall dhe skulle betahla Något ifrån sigh, så tillböör dhem ock hafwa betahlning tillbakars igien.

  N:o 13
  Erik Erlandsson j Atthusa, contra Kirstina Persdotter i Kyrkiory, in puncto debitj, på sijn Sahl. Manns Mårten Nillssons wägnar för någre i krijgztijden debiterade Contributioner 6½ D:r SilfwerM:t.
  Jöns Ollsson j Kyrkiory mötte, och swarade sigh allenast hafft Kirstina Sahl. Mårtens i 4 åhr, och såledez inthet weet aff dhenne giäldh at säija. Parterne å alle sijdor äska doom och Uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstund desse Contributioner ähro uthj krijgztijden till dhe danske uthlagde, och aldrig förra änn Nu fordrade, effter swarandernes Otwungne Eedelige Contestationer, dessuthan ock hafwa dhe fleste aff Allmogen på andre tijder åthskillige Creatur och skatter uthgifwit, Een dehl medh goda, och een dehl medh ondo. Hwarföre ingen refusion ähr skieedd, Och skulle dhetta gifwa Een stoor irring i Häradet, om dhen Eene sålunda skulle få för dhe tijder satisfaction och dhen andre inthet, som möijeligen äffwen så myckit, och ibland fast mehra kunde hafwa tillsläppt, och måste Uthgiffwa; Altså har Rätten funnit skähligt sådane praetentioner, som för så lång tijdh ähro passerade aldeles at Upphäffwa, och det Eena emoott dhet andra Uppgåå böra, Compensatis Expensis.

  N:o 14
  Lasse Persson j Bonntoffta, contra Hellie ibidem och hans medhföllgare, Angående Olaga Pantning Een gammall koppargryta werdij 3 D:r S:m:t.
  Swaranden mötte och tillståår Pantningen som ähr skiedd medh Bymännernes Minne på ½ t:a Öhl, aff orsak at dhe hade kiördt Upp Een åkerreen som Hellie och Iffwar Trullsson bägge hade kiördt upp, och Iffwar betallte för sigh, Men Lasse Persson wägrade sig at betahla, och begärar dilation, at Bymännerne må skaffa sijne skähl wijdh handen, som för seent stemde, i ty Differeras.

  Dito publicerades, Kongl. Commissionens ordres aff den 12:te Januari 1688. at wijdh alle Uppbudh och fastebreffz Extradition praecaveras och reserveras Kongl. May:tz interesse, om något aff privat kiöp skulle förelöpa, som framdeles skulle befinnas reduction wara underkastat.

  Dito af Cronans Befallningzman wijdh Lendzmannen Wäll:tt Berthel Mattzon förestelltes drängen Joen Trullsson i Andrarum, som haffwer lägrat Qwinfolket Lucia Olufzdotter, nu andre reesan, och går hon nu medh Barnet under bälltet, och ähre dhe för förrige förseelsen saakfällte, och haffwa betallt sijna böther.
  Resolutio
  Joen Trullsson tillfinnes plichta                    D:r 20:-
  Lucia Oluffzdotter dito                               10:-

  Samme dag Regimentzskrijfwaren Wällbetrodde Carl Eeckelundh, andragit för Rätten, huru han reqvirerar till Gussery hemmanetz fullferdigande, och till dhen rest:de tridie längan af 6 gålff huus, något Timmer, och Emädan dhetta ähr synat aff Nämdemännerne Wällachtade Per Gregersson j Torrestru och Måns Trullsson i Brösarp som contesterade, at sig således i sanning befinner, och at till dhetta finns Nödigt Timmer på hemmanetz grundh; Altså remitteras dhetta till heijderijdaren at Uthwijsa, hwadh skähligen pröffwas Regimentzskrijffwaren behöffwa, doch uthan skogz skada, på berörde Gårdz Egen grundh.

  Samma dagh förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Måns Frennesson i Ellmhult och Nills Persson i Rörum, sig at adjungera 4 Männ, at grandska hwadh Timmer och Materialier, som åboerne i Rörum, Måns Persson, Håkan Månsson, Peder Rasmusson och Peder Hansson ibidem requirera och Nödwendigst betarffwa, till sijne hemmans Nödwändige reparationer och Uppbyggiande hwilket dhe Specialiter haffwa at för Een hwar af dhem Uppsättia, som dhe finna rätt och förswarligt, och dhe å Tinge Uppå ahnfordring Eedeligen kunna besanna, om så påfordras.

  Anno 1688. den 16: Februarij, Continuerade det Ordinarie WinterTingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradh, i samptl. Rättens praesence.

  Samma dagh sigh angifwit, dhen Ehrewyrdige och Wällärde Mann Hr Jonas Petri Nericius Pastor till Rafflunda och Bröserup socken, sampt Probst uth Ahlbo Häradh, begärandes, at Rätten wille ahnordna honom Något Byggningz Timmer till sijna tarffwer, och dhen i krijgztijden af snapphanerne affbrände Prästegårdzens härsammestädes, fullkomblige Uppbyggiande; Altså haffwer Rätten tagit Hr Probstens käremåhl i Ögnamärke, och befunnit, att han ännu behöffwer Timmer till åtta gålfz huus, och remitterar i ty dhetta till heijderijdaren på Kongl. May:tz och Cronones grunder at Uthwijsa, till Hr Probsten Uthan skogz skada, hwadh skähligt pröffwas honom der till desiderera och betarffwa.

  N:o 15
  CronansLendzman Wäll:tt Bertehll Mattzon, contra Oluff Smeedh j Mielby, in puncto injuriarum.
  Swaranden absens, differeras till Nästa Tingh, under förrige citation, som Nämdemannen W:tt Swen Persson i Bästekille, Smeden haffwer at ahntyda, och tå Wittnen at afhöras.

  N:o 16
  Peder Jacobsson i Hwijteby, contra Christen Hansson ibidem in puncto injuriarum. Parterna sigh emilla förlijkat, som här medh passerar, Salvo jure Regio, och bleff dheras förlijkningzskrifft Uppläsin och påskrijfwin, käranden igen restituerat.

  N:o 17
  Idem, Contra Åke Esbiörnsson jbidem, Angående 14 mk S:M:t för Een häst, och Een drätteduuk i underpantt. Swaranden mötte, och begärar dilation till Nästa Tingh at föra sijne skähl.
  Parterne förlijkades, at käranden behåller drätteduken och får 2 mk S:M:t till, der på dhe räkte hwar annan handh, och all praetention i dhetta fall och å bägge sijdor Upphörer.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, emillan Probsten i Rafflunda, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonam Petri Nericium, Ahngående Een Tunna låhntagit korn á 3 mk skeppan Anno 1673. och ähr Swaranden nu som tillförrende absens, ut supra N:o 36 Nills Swensson j Torup benemdh, ähr att förnimma. Differeras till nästa Tingh, och tå att gåå doom, han kommer, Eller uthan laga förfalldh kommer icke.

  Samma dag förordnades Nämdemannen W:tt Håkon Mårtensson j Biernboda sampt Jacob Gudmunsson i Grefflunda sig at Adjungera Oluff Persson och Nills Håkonsson ibm, till at grandska hwad Timmer som Gregers Månssons betarffwar till sit Rusthålldz Nödwendige reparation, och bebyggiande, och dhet samme styckewijs Annotera och Uppsättia, som dhe finna rätt och förswarligt, och dhe å Tings Eedeligen kunna besanna, om så påfordras, Och i lijka måtto dhesse Männ at Öfwersij på lijka willkohr, hwadh Timmer som reqvireras till Trumperarens Manhafftige Hindrich Killows Sätheshemman i Raskerum och Sanct Oluffz sockn, Och dhet Specialiter anskrijffwa, som förswarligit pröffwas.

  Samma dag dommaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup, Per Gregersson j Torrestru Nämdeman, Och Nills Persson j Rörum Dito, effter Cronans BefallningzMans Wälbetrodde Zachariae Stobaei begäran, öfwerseedt hwadh Timmer som reqvireras till dhet hemman i Skiberup, som Trulls Ollsson påboor, Och hafwa dhe befunnit at dher till reqvireras Timmer till fem gållffz huus, hwilket her medh Attesteras, och remitteras till wederbörande effter skähligheeten att befordra till hemmanetz Upphielpande.

  N:o 18
  Stadz Notarien i Ystadh, Wällbetrodde Johan Schmitt Contra klockaren Jacob Jönsson j Mielby, in puncto debitj, bägge absentes.

  N:o 19
  Borgemestaren och Hospitals förståndaren i Christianstadh, contra Per Ollsson i Biörnstorp, Angående resterande Landgille, sampt dess hemmans Bröstfelligheet som twistas om. Påroopades, men bägge Parterne absentes.
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus Angaff för Rätten, hurulunda Hospitals Lendzmannen Håkan Andersson, för Per Ollss:s rest haffwer brändt Ett pahr Oxar, som tilhöra Sockneskräddaren Per Månsson aff Bröserup, och i ty protesterar, at bem:te Oxar måtte blijffwa skräddaren frije at disponera om, såsom dhe ähre hans egne och ingen Annars. Och wittnade Nämdemännerne W:tt Per Gregersson j Torrestru och Måns Trullsson j Bröarp, at dhem i sanning witterligit ähr, att Oxerne ähro skreddarens Egne, och ingen annan haffwer dher på Någon praetention, Och i ty Skräddaren äskar Rättens tillståndh om sijne Oxars frije disposition.
  Resolutio
  Såssom effter twenne Eedswurne Nämdemäns Contestation, dhet pahr Oxar, som Hospitals Lendzmannen Håkan Andersson i Biörnstorp haffwer brändt, för Per Ollssons resterande skulldh ibidem, tillhöra Sockneskräddaren Per Månsson j Bröserup, och ingen annan; Altså finner Rätten icke alenast skähligt, honom wara berättigat at taga sijne Oxar igen, Uthan ock dhem bortlåhna och bortleija till hweem honom lyster, antingen till Bonden Per Ollsson, om han blijffwer widh hemmanet, Eller och, at han säkert kan få taga dhem igen om Per Ollsson skulle afflöttia, som till Cronans befallningzman remitteras, att hålla hand öffwer.

  Dito föreställtes Qwinfolket Karijna Jönsdotter j Biörnstorpehuus, som ähr lägrat aff Smedegesellen Gustaff ibm och leffwer Barnet Håkan benemdt, 21 wekur gammallt, bägges första förseelse, Och ähr han absens.
  Resolutio
  Karijna Jönsdotter tillfinnes plichta S:M:t till Herrskapet och Häradet      D:r 5
  Samptlige sijn Rätt efftergiffwit.

  Samma dagh Borgmästaren och Hospitals förståndaren i Christianstadh Wällbetrodde Johan Petrejus insinuerat Een Specification på Uppbuhrne Ollonswijn i Ahlbo Häradh, som Dito beEedigades aff Per Gregersson j Torrestru och Måns Trullsson i Brösarp.

  Dito förordnades Nämdemännerne Wällachtade Per Gregersson j Torrestru och Måns Trullsson i Brösarp, sig at adjungera 2:ne ährlige Männ, at grandska hwadh Timmer Joen Esbiörnsson i Bröserup betarffwar till sit Rusthålldz Nödwändige reparation och bebyggiande, effter medgiffwen Uppkräffwelse.

  Upplyysningar
  Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Berthelsson Aqvilonius i Rörum, låter lysa effter 2:ne st. fåhlar, i andra åhr, dhen Eene Swartskimblot och aff temmelig stoor wäxt, dhen andra Swartbruun, och bägge brände medh hans Nampn [Symbol (LB)] således.

  Peder Erlandsson i Rörum låter lysa effter Een Swartbruun fohle, som ähr 2 åhr, och Een Swartbruun föllia som ähr i tridie åhr, medh sådant Märke [Symboler (H+)]

  Item lyses effter 5 stycken fåår, 3 swarta och 2 hwijta, medh Een rijst i högra Öhrat, och een hiuhlring före till i dhet Wenstra Öhrat.

  Mattz Persson j Bonnerum låter Upplysa Ett hwijtt fåår, som ähr skurit aff högra öhrat, och ett håhl igenom dhet Wenstra, sampt ett skuur under till.

  Corporalen Manhafftig Lars Brask i Bonnerum, låter Upplysa Een hwijt wäder, dhet högra Öhrat afskurit.
  Idem låter lysa effter Twenne stycken kåhlswarta Qwijgekalffwar, dhet högra Öhrat afskurit, sampt rijst 2:ne stycken j stubben och 1 rijst i det Wänstra.
  idem låter lysa effter een hwijt och Een swartt wäder medh samma märke.

  Trumpetaren j Bröserup låter Upplysa 2:ne st. hwijta Sugger, som ähre affskurne dhet högra öhrat.

  Källan: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 2410-2520 (AID: v217883.b2410, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016