1689 vinterting Albo

  In Nomine Jesu
  Anno 1689 den 28 Januarij hölltz Ordinarie WinterTingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Nembl.
  Dommaren W:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdemänn W:tt Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Elmhult,
  Jörgen Persson i Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Måns Trullsson i Brösarp
  Håkan Mårtensson i Bierneboda,
  Per Jönsson i Saxhuusa,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jacob Gudmundsson  Grefflunda.
  Håkan Arfwedsson i Åkarp

  Samme dagh publicerades
  1. Kongl. May:ttz AllerNådigste Skogzordning, och dess öfwerträdares straff.
  2. Placatet om Barnemordh.
  3. Om Humblegårdars Innrättande.

  Samme dagh förordnades Nämdemannen Wäll:t Per Gregersson i Torrestru, sigh at Adjungera Mårten Månsson j Bröserup, Lars Persson och Per Persson ibidem, att grandska hwadh Bröstfelligheet som finnes på RegimentzFeltskiärarens Manhafftige Jochum Krögers, Och Trumpetarens Manhafftig Johan Mengels Säthe och Rusthålldh i Bröserup Byy, uthi allt hwad som förewijsas, effter medgifwen Uppkräfwelse.

  N:o 1
  Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh, contra Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, in puncto debitj 12. D:r S:M:t och ¾ Tunna åhl, derom richtige Documenter Uppwijstes, af dato den 19 Decemb. 1688 under Söffren Jönssons Egen handh.
  Wäll:tt Söffren Jönsson her emoot Mötte och Uppwijste Mons:r Daniel Croningz Contract Medh Oluff Persson om dhen 4:de Strandåhl af Kijwijkz Sätter, daterat 28. Augusti 1688 sampt Wälbetrodde Hr Befallningzmannens Zachariae Stobaej förbudh af d: 4:de Augustj, at ingen Måtte skattlägga Kijwijkz Fiskeleije öffwer Jordebooken.
  Käranden äskar doom effter Uppwijste Obligationer, Och det så mycket mehra, som Swaranden haffwer Nutit 1688 åhrs åhl sig till Nytta, som Swaranden eij heller kan Neeka till, Documenterne så lydandes, ad acta lagde:
  Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl begärar dilation, att han får sökia sijn skada hoos Mons:r Croningh för sijne Uthlagde StädiePenningar 111 D:r S:M:t Contant, medh wijdare, hwar emoot han ännu inthet Städiebreff haffwer bekommit, Men käranden nu som förra äskar Uthslagh, medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk sijne Uthgifne, Odisputeerlige och ocasserade obligationer honorerar, och effter dess innehålldh betahlar till Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh, 12: D:r S:M:t, sampt medh ¾ Tunna åhl dess föruthan in Naturâ, Eller dess wärde 6: D:r medh 1 D:r dito Expenser effter Lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 2
  Handelsmannen Wäll:t Söffren Jönsson uthj Ystedh contra Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, in puncto debitj effter Obligation af d. 5 Septembris 1683. 16 D:r 14 5/6 öre S:M:t, medh der af flytande interesse 1 D:r 21 1/3 öre, Item hoos dess förman Sahl. Christen Iffwarsson effter Räkning 4 D:r 6 öre S:M:t med 1 D:r 8 öre dito Interesse, som tillsammans blijffwer 23 D:r 18 öre S:M:t, hwaröffwer fordras doom medh Causerade Tingz Expenser.
  Wäll:tt Söffren Dahl mötte, och sijn Uthgifne Obligation agnocerade, men haffwer Silfwerpant dher Emoot uthgifwit 11 ½ lodh uthj Een Bäkare och rundh Ask, och dessuthan 12 D:rs Praetention hoos käranden Söffren Hohlbeck effter Uppwijst attest af d: 10. Augusti 1687 som skulle ståå inne hoos Wäll:tt Hans Larsson i Ystedh, och dhe öfrige Praetentioner will han inthet weta aff, uthan borde warit sökt på skifftet effter hans Sahl. Förmann. Käranden will dhe 12 D:r S:M:t inthet tillståå, såsom Een á part saak, som han förmehnar böra sökias före, wijdh sit Forum.
  Söffren Dahl säger, at hans hustru tillståår hampen och påminner sig hördt om stohlerum, men icke om wäskan.
  Käranden berättar at Christen Iffwarsson fick wäskan full medh Breff=Tobak i Ystadh, i förledne Krijgztidh, och om stohlerummen Uppwijsas richtigh åthkomst och Attester, så lydnandes, ad acta lagde: Och effter sådanne skähl Wäll:tt Söffren Hohlbeck äskar doom medh Tingz Expenser, beklagandes der iempte, at han aldrig fick weta något om skifftet effter Sahl. Christen Iffwarsson, något det alleringiaste ordh. Tillspordes Wäll:tt Söffren Hohlbeck, hwadh tijdh stohlerummen bleffwe klandrade?
  Swarade han wijdh pass 2 åhr sedan, och at ännu ingen ähr dijt insatt.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Wäll:tt Söffren Dahl på Kijwijk, böör sijn Uthgifne Obligation honorera, Och sijn bekände skulldh, till W:tt Söffren Hohlbeck betahla, sampt medh interesse af dhe 5 D:r á 5 Pro Cento uthj 5 1/3 åhr 1 D:r 10 2/3 öre S:M:t Sammaledes dhe bekände 30 öre för hampa, som giör tillsammans 18 D:r 23 ½ öre, medh 2 D:r S:M:t Expenser, och det effter Lagh, eller wijdh Execution, Medh dhen öfrige praetention om Wäskan och stohlsrumen, Differeras till bättre probation; Så lembnas och Swaranden Söffren Dahl frijtt, sijn Contrapraetention, in foru fori, om dhe 12 D:r S:M:t lagligen at sökia, det bästa han kan och gitter.

  N:o 3
  Idem, Contra Nills Andersson i Rafflunda, in pto debiti 6 D:r 5 öre S:M:t, Clarerat.

  Item, contra Wäll:tt Mårten Klockare j Rafflunda, in puncto debitj 1 D:r 12 öre S:M:t, Sammaledes betallt ett för allt 28 öre S:M:t.

  N:o 4
  Idem, Contra Uthrijdaren Wäll:t Abraham Eliaesson i Andrarum, in puncto debitj effter Räkningh, sedan den 9 Maij 1679 för Wahrur 4 D:r 8 öre sampt 2 D:r 4 öre Interesse.
  Swaranden ähr Öfwerreest till Köpenhambn, innan dess Citationen Upplästes, som Nämden Wittnade Altså Differeras till Nästa Ting under förrige Citation.

  N:o 5
  Sahl. Oluff Lassons hustru i Bestekille, contra Måns Bagge i Hiellmerödh, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 6
  Anders Smeedh j Andrerum, Contra Lasse Schartto i Luderödh, in puncto debitj, förlijkat.

  Samme dagh förordnades Nämdemannen W:tt Jörgen Persson i Tiörnery, sigh at Adjungera Bengdt Nilsson i Frörum, Per Ollsson och Swen Jonsson ibidem, att grandska 1/8 hemman i Frörum, som Måns Ollsson haffwer påbodt, och drängen Arffwast Jönsson nu skall tillträda, och dess Bröstfelligheet Specialiter i Penningar Taxera effter Medgifwen Uppkräfwelse.

  N:o 7
  Hustru Bereta Peder Ollssons j Biörnstorp, Contra Hospitals Lendzmannen Håkan Andersson ibidem, Angående dhen henne ifrån städde gårdh.
  Swaranden mötte, och beder, at Actionen måtte differeras till Nästa Tingh, förmedelst Borgemästarens och Hospitals-förståndarens absence wijdh Kongl. HoffRätten, och i ty ad interim Uppståår, och citationen at Validera.

  Samme dagh förordnades Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck, sig at Adjungera, Per Winter i Elljarödh, Nills Esbiörnsson och Arffwedh Danielsson ibidem, att grandska Lille Mölla, som drängen Mårten Jönsson åboor, effter Ryttaren Manhafftig Lars Walls Anhållande, och dess Bröstfelligheet Specialiter i Penningar Taxera, etc.

  Samme dagh Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck insinuerat sijn afsicht, effter Uppkräfwelse af den 4 octobris Nästlijdne, Uppåa Bröstfelligheeten af det hemman, som Sahl. Mauritz Johanss:n i Elljarödh förra haffwer åboodt, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd:

  Samme dagh, effter Uppkräfwelse af den 5:te Octobris Nästlijdne giordes afsicht, hwadh Timmer, som reqvireras till Nämdemannens Wäll:tt Håkan Arfwedssons Rusthålldh i Åkarp, så lydandes, ad acta lagd:

  Dito publicerades Kongl. May:tz AllerNådigste Breff af den 5:te Januarij 1689. Angående Wärffningen, som inhiberas, med mindre Kongl. May:tz, General Gouverneurens, Gouverneurens eller LandzCantzellijetz bewijs der om Uppwijsas, iempte Placat och tillståndh om Werffningen.

  Dito Upplästes Hans HögGreffl. Excell:tz Hr Gen:l Gouverneurens Missive till Hr Häradzhöffdingen Ullff af den 7 Decembris Nästlijdne, at Hr Commissarien PijhlCrona, under Auction, aff Rjkzens Ständers Banco haf:r sig tillhandlat Öfwitz Closters Gårdh och godz, och begärt å Tinge måtte inprotocolleras, det han till dhe H:rnes Banco=Commissariernes säkerheet bem:te Öfwis Closters Gårdh och Godz, sampt sijn Säthesgårdh Cronowalld i Fullstoffta Sockn här i Häradet belägen, medh underliggiande Godz Pantsättier, Copia af Attesten lades ad Acta.

  Dito publicerades Höglofl. Kongl. HoffRättens Ordres af den 8 Novembris 1688 at Privati, som för dhetta hafwa Innehafft Kongl. May:tz och Cronans Godz, antingen under Nampn aff Greffwe= eller Frijherreskap, eller andre förlähningz willkohr, måtte medh Titulaturen af samme Godz innehålla, och sådant wijdh Rätterne, uthi Breffz och skriffters uthfördande, observeras.

  Anno 1689. den 29 Januarij, continuerade Ordinarie WinterTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradh, i sanptlige Rätens praesence.

  Samme dagh insinuerades Een afsicht, hwadh Timmer som reqvireras till 3:ne gållffz huus på hemmanet Gussarödh, som aff Wällbetrodde Hr Regimentzskrijffwarens Carl Ekelundz Bönder, Arfwast Lasson och Anders Lasson åboos, och war Taxten så lydandes, ad acta lagd:

  Samme dagh, effter Uppkräfwelse af den 2 Octobris 1688 giordes afsicht, hwadh som finnes huggit i Delperödz skogh och Wangh, så lydandes, ad acta lagd: Och Wittnade Nämdemännerne at dhe hafwa begärt aff Wälborne Hr Majoren Peter von Klingspor, at han wille låtha fölga medh dhem, och bijwista Syynen, sampt wijsa Stubbarne, Tå Swarade han, det war Kongens skogar och Kongens grandskningh, han togh sig inthet dher aff. Heiderijdaren Wäll:tt Måns Simonsson i Flakebroo begärar at saken måtte differeras, till dhess han kan Communicera medh JägerijsFiscalen hwadh som ähr passerat, at Hr Fiscalen sielff Actionen emoot Hr Majoren må kunna låtha instembna och Uthföra, Emädan Heiderijdaren beklagar sigh inthet så stoort förståå sigh på Lagh och Rätt.
  Inter. Resol.
  Effter begäran Differeras.

  N:o 8
  Bonden Pelle Truedsson j Bröserup, Contra Ryttaren Manhafftig Anders Frijsk ibidem, Angående Öfwerfallande medh hugg, slagh och skällsordh, der om han begärar föra dhe instemde Wittnen.
  Tå framstodh Huusmannen Oluff Jonsson j Bröserup, som Eedeligen Wittnade, at Söndagz afftonen för Maremesse Nästlijdne, kom han Uthaf sit huus, till att köpa Een pott öhl till Een fremmande Man, Och tå såg han, at Ryttaren Anders Frijsk stodh öffwer Pelle Truedsson, som lågh omkull på Bröserups gatu, Men inthet han sågh Ryttaren slåå eller spierna, fast mindre hörde honom bannas eller Uthskiälla honom i ringiaste måtto, och wijdare weet han icke att wittna.
  Pijgan Hanna Assarsdotter, ObeEedigat wittnade, at samme tijdh trätan skulle warit skiedd emillan Anders Frijsk och Pelle Truedsson, wille hon gångit effter fååren medh fleere Byygrebborne, Tå kom Huusmannen Oluff Jonsson, och sade, dhe sloges på Gatun, Frijsken och Pelle Truedsson, Tå sende Hanna budh inn till Pelles Qwinna medh poijken Pelle Katt, och tå hon kom uth till Anders Frijsk, stötte han henne omkull, Men hwadh ordh dhe hade tillhoopa, Weet hon icke, eij heller såg dhem slåås, men Pelle Truedsson som stodh nider på Gatun, bannandes, och sade till Anders Frijsk, du giorde som Een Tiuff och Skiellm.
  Nämdemannen Wäll:tt Måns Trullsson i Bröserup medh Mårten Månsson ibidem, Eedeligen wittnade, att dhe wetta inthet aff dhetta Clammerij at säija.
  Tillspordes samptlige Bröserup Byymänn, om dhe hafwa seedt slagzmåhlet eller hördt Något skällerij emillan Ryttaren Frijsk och Pelle Truedsson? Swaradhe dhe till bägge Neij.
  Tillspordes Ryttaren Frijsk, om han kunde Neeka sigh stött omkull Pelle Truedssons hustru Hanna Trullsdotter, sampt slagit Pelle? Swarade han sigh fuller stött henne ifrån sigh, att hon föll omkull, Ty hon Wille hålla honom, Och honom för sijn elaka Munn skuldh slagit, och i det öfriga begärar dilation, at få Citera sijne Wittnen till Nästa Tingh, såsom tijden nu war honom för kort, och hans bästa Wittne, Saltpetersiudaren Jöns Drake ähr j Mallmöö.
  Resolutio
  Effter begäran giffwes dilation.

  Samme dagh Jägerijs Fiscalen Wällbetrodde Magnus Gabriel Bussius begärt Männ af Tinget, som kunna grandska alla Kongl. May:tz och Cronans, så Eenskijllte som felletz skogar i Ahlbo Häradt, hwadh nu på 2:ne åhrs tijdh, nembl. Pro Annis 1687 och 1688 kann wara Uthwijst och fällt, och at dhe Noga Specificera hwadh som af Heiderijdaren kan wara stemplat, så frijska som Rutna träer, så och hwadh som finnes wara fällt och ostemplat ähr, det ware sigh frijska eller förderfwade, som altsammans måste Separeras och Specification, hwilket icke så myckit skall wara anseedt till Skogzskadan (: effter om dhen förr ähr her inom Tinget wordet ransakat 🙂 men mehra till at jämpnföras medh Heijderijdarens och Betienternes Räkningar och Specificationer, om dhe sålunda finnas wara richtige, som dhe ingifne ähro hwartill förordnades samptlige Nämden, som sigh Adjungera någre Ährlige och Boofaste Männ uthj hwarie sijne Sockner, och dhetta förrätta, som dhe medh godt samwette achta förswara.

  N:o 9
  Peder Ingewarsson i Sellsöö, genom sijn Mågh Nills Clemmetsson i Spiutztorp, Contra Arfwedh Persson i Österödh, Angående Een Pantsatt Silfwerkanna om 80 lodh, för 53 D:r S:M:t, som käranden will inlösa.
  Arffwedh Persson mötte, och berättade, at han haffwer betallt Silfwerkannan medh 60 D:r S:M:t, derom dhess Libell så lyder som fölger, ad acta lagd:
  Ytterligare, såsom på ingen aff sijdorne finnes Någre Wittne, heembiuder Swaranden Käranden Eeden, Eller och sielff will giöra Eedh, at han ährligen haffwer kiöpt kannan, och der jempte will cedera sijn Praetention hoos Sahl. Arffwat Lassons hustru Johanna Månsdotter på 12 D:r 3 mark S:M:t.
  Nills Clemmetsson begärar, at Arffwedh Persson wille effterlåtha hustru Johanna Silffwerbäkaren igen, så må Actionen cessera.
  Parterne i dhet samma förlijkades, at Arffwedh Persson skall giffwa till hustru Johanna Månsdotter 1 Silfwerstoop om 6 lodh, Nu medh snaraste, hwar medh all twist Upphörer.

  N:o 10: 11
  Rådhmannen och Handelsmannen j Mallmöö, Wällwijse Hr Gierdt Frankesson, genom Fullmächtigen Mons:r Magnus Krabbe, contra Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Bonntoffta Tiörnery, sampt dhess sohn Per Jörgensson, Angående resterande Landgille effter Obligations Copia aff d: 16 Septemb. 1687 på 100 D:r S:M:t, sampt grandskningz Männs Upptagande på Gårdh och skogh, Documenter lagde ad acta.
  Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson j Tiörnery, Uppstodh, och insinuerade sijn Exception Emoot bem:te praetentioenr, så lydandes, ad acta lagd:
  Kärandens Fullmechtige äskar Rättens Uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstundh Original Obligationen för Rätten eij ähr framwijst; Altså och in till dess haffwer Rätten funnit skähligt medh dhenne Saak, till Nästkommande SommarTingh at böra differeras, då tillijka silefwa Affräkningen med Jöran Pedersson hållin böör framtees, Emedan Jöran Pedersson beklagar sigh warit drucken, och sålunda sigh i det fallet förseedt, När han Obligationen underskreeff, I medler tijdh kan grandskning skiee, så öffwer gården som skogen, effter uthfärdade Ordres, Tå sedan öffwer allt, och å Eena wesso, kan skiee laga Uthslagh.

  Förordnas her medh Nämdemännerne Wäll:tt Håkan Mårtensson j Bierneboda och Anders Danielsson i Fiskiebeck, at Uppå Wällwijse Hr Rådhmannens Gerdt Frankessons wägnar, Adjungera sigh Truedh Jeppesson i Bonnerum, och Lars Arffwedsson i Bonntoffta, sampt Per Ollsson i Elljarödh och Nills Månsson ibidem, att grandska Nämdemannens Wäll:tt Jörgen Perssons hemman i Tiörnary, sampt tilliggiande skogz beskaffenheet, effter medhgifwen Uppkräfwelse.

  N:o 12
  Wälborne Hr Ryttmester Mont de Gommery, Contra samptlige Hiellmerödz Byymänn, Angående Olaga Panttningh på Huusmannen Swen Nillsson ibidem, som ähr lagd under Rusthållet, Tå dhe tagit ifrån honom ett kläde.
  Bymännerne mötte, och förklarade sigh, at samme huus aff gamble tijder ähr bygdt på Byys gatujordh, Och deraff åhrligen warit gifwen ½ Tunna öhl för huuset till Byen, och haffwa dhe icke wetat af Kongl. Commissionens ordre, doch icke druckit på klädet Uthan Huusmannen Swen Nillsson fått dhet igien, som allenast warit aff 12 öre S:M:tz wärdij.
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus protesterar, att Hiellmerödz Byymänn, som Uthan Lagh och doom haffwa Pantat Huusmannen Swen Nillsson, bööra för slijk egenwilligheet plichta sijne Wålldzböter.
  Wällborne Hr Jacob Beck haffwer insendt sijn Exception och protest emott Wittnens affhörande i dhenne saak, och äskar dilation till Nästa Tingh, så lydandes ad Acta lagd:
  Cronans befallningzman förmehnar, at ingen lährer kunna disputera Kongl. Commissionens ordre i detta måhl, Men Nu twistas eij om huuset, uthan allenast om Byymännernes Olaga Pantningh, hwaröfwer Nu som förra äskas doom medh TingzExpenser.
  Bymännerne swarade, at huuset för 30 åhr sedan först ähr Uppbygdt aff heela Byen, Och förundt till Een gammall Man Erik Bengtzon, Men tillförrende war det Allenast Een Innahms hage, och ähro 3:ne Adelige Herrskaps Bönder j Byen, föruthan Cronans, förmodandes dhe dhenne gång förskoonas.
  Resolutio
  Alldenstundh detta Huus ähr Bygdt på Byens grundh, och förr warit Een Innahms hahe som Rätten ähr bewust; dhesuthan ähr och Bruuk i Häradet, att Bönderne, hwarest sådane Allmenningzhuus finnas i Byar, hafwa hafft makt panta sådane, som sijn åhrlige Räntta i rättan Tijdh till Bymännerne icke Uthgifwa, Så hafwa och Hiellmerödhz Byymänn straxt dhe fått wetta, at samma huus war Rusthålldh tillslagit, gifwit Huusmannen sijn Pant igien, som warit Ett gammallt kläde, af 12 öres werdij; Altså haffwer Rätten funnit skähligt Hiellmerödz Byymänn i dhetta måhl dhenne gång att befrija, doch medh åthwahrning, at dhe Een annan gångh taga sigh bättre till wahra.

  Dito Upplästes Mons:r Daniel Croningz städiebreff, på sijne och interesserande Medharffwingars wägnar, till Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Tollgården i Kijwijk, medh skenkerijet och åhlesettz Rättigheeten, effter dess Innehålldh af den 26 Novembris 1687, Nu påskrijfwit.
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus protesterade, att Kijwijks huus och åhlesetter, eij måtte högre graveras, änn Jordebooken Innehåller.

  Änn Upplästes Kijwijkz Boernes Upprättade Contract medh Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl om öhlsahl, att dhe sigh emillan inbördes ähro förlijkade, effter dess Innehålldh, nu påskrijfwit.

  Samme dagh förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Swen Persson i Bestekille och Jacob Gudmundsson i Grefflunda, sigh at Adjungera Lars Andersson i Bestekille och Nills Ollsson i Grefflunda, att grandska Oluff Allbrechtssons Rusthålldh i Hiellmerödh, hurudant det nu förefinnes, och hwadh een hwar aff wederböranderne der på kan haffwa bygdt, och sådant allt Specialiter Annotera, som dhe finna förswarligit, etc.

  N:o 13
  Wäll:t Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, Contra Rasmus Frantzon, Anders Ollsson, Per Berthelssohn och Lars Nillsson på Kijwijk, Angående olofl. Öhlsahl. Citationen ähr inthet förkunnat.

  N:o 14
  Idem, contra Isaach Tidemansson på Kijwijk, att höra på Wittnen om sitt öhlsahl, förlijkat.

  DitoWäll:tt Söfren Dahl begärt doom på Huusmannen Per Jbbesson för olofl. Öhlsahl. Rätten tillsporde Om han haffwer dhe påberoopade Documenter wijdh handen? Swarade han Neij, men ännu begärar dilation dhem at framskaffa.
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Hr Stobaeus reserverar sigh sitt frije tilltahl till samptlige för dheras Olaga öhlsahl, i ty ad interim differeras.

  N:o 15
  Plichtzfougden Wäll:tt Reinholdt Jacobsson j Luderödh Contra drängen Nills Nillsson j Biörnstorp, Angående dhet han städiat sigh hoos honom i tienst, och inthet tillträdt Tiensten.
  Swaranden Mötte, men Käranden ligger siuk, och begärt dilation i saken, som tillåtes, Sub Novâ citatione.

  N:o 16
  Bookhållaren Wällbetrodde Nills Hansson på Ahlunewärket, Contra Diverse i Fullstoffta Sockn, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 17
  Idem, Contra diverse i Bröserup Sockn, in pto debitj, der aff Trulls Mårttensson j Brösarp resterar 3 D:r 28 öre S:M:t.
  Swaranden Mötte och tillståår skullden och räkte handh att betahla för sigh i dhenne ingående Februarij Månadt, hwar medh Fullmächtigen ähr förnögdh.

  N:o 18
  Idem, Contra Åke Jönsson i Elljarödh in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 19
  Idem Contra Diverse i Andrarum Sockn, in puncto debitj, dheraff resterar Per Swensson i Illstorp 3 D:r 20 öre, Nills Gusse ibm, 20 D:r 4 öre, Lars Hahn i Kuskehuuset, 2 D:r 16 öre, Per Lange j Andrarum 2 D:r 2 öre, Swaranderne Absentes, plichta hwarthera 3 mark. Och förelägges at Mötha till Nästa Tingh, Eller tå att gåå doom.

  Samme dagh Regimentz Auditeuren Manhafftigh Christiern Osengius Uppwijst Wällborne Hr Öfwerste Carl Gyllenpistohls Ordre, at begära förbudh på Corporalen Manhafftigh Jacob Ryss i Fiskiebeck, emoot hans Olaga Skogzhygge på Fiskiebeckz och Berthelstorpe skogar, hwar till aff Rätten deputerades Nämdemännerne W:tt Per Gregersson i Torrestru och Per Jönsson i Saxhuusa, effter medgifne Instrux.

  Anno 1689 den 30 Januarij Continuerade Ordinarie WinterTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Samme dagh, drängen Anders Mårtensson i Illstorp, bekommit TingzAttest, at dhet hemman N:o 2 som Eskell Månsson förra haffwer åboodt, och i rum tijdh legat ödhe, meriterar 3:ne åhrs frijheet, Nembl: pro Annis 1689, 90 och 1691.

  Dito Upplästes Wällborne Fru Elsa Frijses städiebreff till drängen Måns Nilsson i Andrarum på Fougdegården ibidem, medh 4 åhrs frijheet, daterat 12:te decembris 1688. och bleff aff Tingz Rätten Attesterat, at han Meriteras 3:ne åhrs frijheet, Nembl: pro Annis 1688, 1689 och 1690.

  Dito Attesterades om Kiellehuuset i Hielmerödh, som Skräddaren Suhne Håkonsson j Grefflunda haf:r städiat, att dher ingen sticke eller staake finnes, Uthan aldeles warit affhyyst.

  Dito Attesterades om ett ödehuus i Grefflunda som Mårtten Enewallsson haffwer Upptagit, at dhet meriterar 3:ne åhrs frijheet, Nembl: 1689, 90 och 1691.

  Dito Attesterades om Ett ödehuus i Anderum, som Oluff Bengtzzon haffwer Emoottagit Medh 2:ne åhrs frijheet.

  N:o 20
  Arendatoren Wäll:tt Berthel Söfrensson på Heckeberga, wijdh Lendzmannen Truedh Jeppesson j Bonnerum, Contra Bengdt Mauritzon i Elljarödh in puncto debitj effter Räkning och restlängd, 12 D:r 12 öre, Item, Contra Swen Mårtenson j Mölle Tiörnery för rest 22 D:r der på ähr betallt 10 D:r, Och  skall restera 2 åhrs Eckepenningar 12 D:r.
  Bengt Mauritzon i Elljarödh här emoot insin:de sijn Exception hwadan skullden härflyter, Nembl: at af 1/8 och 3/16 hemman fordres åhrligen af hwarthera 4 D:r Eckepenningar, effter bijfogat Contra=Räkningh, bem:te Documenter så lydandes, ad acta lagde:
  Swen Mårtensson i Mölle Tiörnery förklarade sigh, att dher aldrig gafz Eckepenningar aff hans Bruuk, förra änn i Sahl. Hr Kiell Krags tijdh så dher bleff påsatt 6 D:r S:M.t på hans 5/16 Bruuk, som Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Bonntoffta Tiörnery bewittnade, sigh således förhållit haffwa, dhen tijdh han war Lendzman öffwer godzet, Och sedan Kongl. Commissionen höltz på Söffde Anno 1680 haffwer han allenast gifwit 3 D:r Eckepenningar åhrligen, effter Uppwijste Qvittentier, in till 1687 och 1688. Tå honom igen ähr påfördt 6 D:r Eckepenningar åhrligen, der aff han allenast will betahla 3 D:r åhrligen, och kienner sigh dhem skylldigh.
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, Uppå Böndernes wägnar protesterade, att Rätten wille considerera, det Eckepenningar ähro beräknade i TerminsSkatten, och dhen halffwa dehlen haffwer Kongl. May:tt AllerNådigst förundt Adelen, emoot Böndernes arbeete, Synes altså wara oskähligt allt dhet som öfwer halfwe Extraordinarie Ränttan praetenderas, ty skulle Bonden af 1/8 hemman graveras medh 4 D:r Eckepenning:r åhrligen, skulle dhet stijga af ett heelt hemman 32 D:r, som woro Ohörligt procederat, och Hans Kongl. May:tt till största skada, enär hemmanet genom slijka pressurer råkade i ödesmåhl, och förmodar Bönderne för slijke Herrskapetz beswäär rättwijsligen Libereras.
  Lendzmannen Wäll:tt Trued Jeppesson j Bonnerum, äskar doom och Uthslagh i saken.
  Tillspordes Nämden, om dem ähr witterligt, hwadh tijdh Ecke- och Arbetzpenningar af dhetta Godz först fordrades? Swarade Nämdemannen W:tt Jörgen Persson i Tiörnery och Måns Trullsson i Bröserup, som bägge warit på dhetta godz, at dher af aldrig gafz Eckepenningar, förra änn i Sahl. Hr Kiell Krakz tijdh, uthan af Elljarödz och Fullstoffta Sockns Bönder giordes alleenast Sex Slottedagzwerker om åhret, men aff Bröserup inthet, och aff samptl. Kiördes allenast åhrl: fram någre lass lijmsteen, och iblandh ett pahr lass lijm nider till Kråkehollm, Eller Jordzberga.
  Bengt Mauritzon och Swen Mårttensson förmoda slippa medh det som drägeligt ähr, elliest nödgas dhe sijne hemman och bruuk Öffwergiffwa, och äska doom.
  Resolutio
  Alldenstundh dhenne förklaringh tillkommer alleena Höga Nådige Öffwerheeten, antingen Bönderne bööre slippa eller betahla ½ Extraordinarie Ränttorne till dheras Huusbonde, lijka så mycket som till Kongl. May:tt och Cronan Uthlägges, Eller och Uthgifwa dhe Arbetz- och Eckepenningar som Adelen dem här pålagdt, Eller her effter torde påläggia, Altså warder dhetta ährendet dijt hen uthj Underdånigheett remitterat.

  N:o 21
  Idem, Contra Oluff Trullsson j KrubbeMölla, för 1687 och 1688 åhrs Landgille, åhrligen 2 Pund Miöhl á 12 öre skeppan, blijffwer 30 D:r S:M:t.
  Swaranden mötte, och föregifwer sigh wela betahla 1687 åhrs Landgille, och 1688 åhrs Landgille ähr inthet förfallit förra änn Nästkommande Philippi Jacobi dagh 1689. exceptionen så lydandes, ad acta lagd: Parterne förlijkades, at Oluff Trullsson straxt will förnöija Truedh Jeppesson 1687 åhrs landgille, Och 1688 åhrs dito till Nästkommande Philippi Jacobi dagh. I medler tijdh tå at gåå doom, uthan wijdare citation.

  N:o 22
  Wäll:tt Magnus Krabbe på Ahlunewärket Contra Ryttaren Manhafftigh Lars Wall i Sillerödh, in puncto debitj D:r 3: 4 öre.
  Item, Simon Larsson i Kuskhuuset              D:r 1:-
  Swaranderne Nu tridie dagen Absentes, plichta hwar 3 mark och till Nästa Tingh at gåå doom, under samma Citation.

  N:o 23
  Idem, contra Jöns Påhlsson j Bröserup in puncto debitj 1 D:r 24 öre S:M:t, Swaranden absens, citeras på Nytt, emedan Man eij weet, om han ähr lagligen stämdh.

  N:o 24
  Mester Anders Smeedh i Andrarum, Contra Ryttaren och Rusthållaren Manhafftig Hindrich Lustig i Grefflunda in puncto debitj 2 D:r 16 öre SilfwerMyntt.
  Swaranden påroopades Mötte icke, plichtar pro absentiâ 3 mark S:M:t, emädan han warit på Socknestembna tå citationen Upplästes, och till Nästa Tingh att gåå doom under förrige Citation.

  N:o 25
  Kyrkiowerderne Nills Larsson j Skartoffta och Nills Jacobsson j Bleestorp, Contra Samuel Persson i Järstorp, Angående rest:de Kyrkiolandgille pro Annis 1682, 1683 och 1684 åhrligen effter Kyrkiostohlens Innehålldh 3 D:r 1 öre 15 th:r

  N:o 26
  Åke Jonsson i Illstorp och Gumme Ollsson j Sillerödh Kyrkiowerder, Contra Samuel Persson i Gärstorp, Angående rest:de Kyrkiolandgille pro A:o 1685. 3 D:r 1 öre 15 th:r fordrandes desse doom, medh TingzExpenser.
  Swaranden mötte, och föregifwer sigh inthet betallt eller warit fordrat öffwer 3 D:r 30 öre KyrkioLandgille åhrligen, sedan Jordreeffningen skiedde, och blijfwit der emoot Upphögd uthj Terminsskatten 3 D:r 31 ½ öre, och i ty förmodar slippa medh Ett thera.
  Resolutio
  Alldenstundh Höga Öffwerheeten alleena tillkommer uthj sådane måhl disponera, antingen Kyrkian skall niuta sit Landgille och åhrlige Ränta effter gambla eller Nya jordebooken; Altså warder dhetta ährende der hen uthj Underdånigheet remitterat.

  N:o 27
  Bonden Oluff Persson i Anderum, Contra Nills Torstenssohn ibidem, in puncto debitj 1 D:r S:M:t, giäldzfordring till hans Qwinna.
  Item, contra Mårten Rasmusson j Sillerödh, in puncto 6 mark S:M:t, rest:de Tienstelöhn.
  Nills Torstensson swarade, at han icke weet, det hans qwinna ähr honom eller hans hustru Något skylldig, Uthan för 1 fierding swagöhl, och der emoot såådde han 1 fierding höörfröö till Oluff Perssons qwinna, Och dhen Tunna öhl som sålldes för hans hustru dhen haff:r han betallt, Men käranden säger, at på samme Tunna öhl rest:de 3 mark S:M:t.
  Mårten Rasmusson föregifwer sig betallt Oluff Persson sijn löhn till yttersta Penningh och ähr honom inthet skylldigh.
  Nills Torstensson förlijktes medh Oluff Persson att gifwa honom Een halff fambn weedh, Mårten Rasmusson kan inthet Neeka sig lofwat Oluff Persson att hålla honom frij för Rootepenningar, Så frampt han giorde honom Een drängz arbeete, Men som han det icke giorde eller giöra kunde, förmehnar han icke heller wara obligat honom frij hålla, Uthan Rootepenningarne i hans löhn afkortat. Käranden fordrar doom medh TingzExpenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Mårten Rasmusson i Sillerödh, betahlar till Oluff Persson i Andrarum dess resterande Tienstelöhn, som han för Rootepenningar tillståår sigh hafwa innehållit 1 D:r 16 öre S:M:t. Compensatis Expensis. Och det effter Lagh, eller Wijdh Execution, och haffwer han något reciproce at klaga, öffwer Oluff Persson, för fällt och försummat arbeete, giöre sig det lagligen, det bästa han kan och gitter.

  Dito Simon Torstensson j Andrarum tillträdt Smedegården ibidem, med 3 åhrs frijheet, Nembl: pro Annis 1689, 90 och 1691 såsom der hwarken fanns sticka eller stake på platzen.

  Samme dagh Bengt Mauritzon i Elljarödh, uthj Lendzmannens Wäll:t Truedh Jeppessons j Bonnerum praesence, för Rätten, Uppsade det 1/8 Bruuk i Elljarödh, som han her till dagz hafwer hafft i Bruuk, Altså Truedh Jeppesson aff Rätten äskade Männ till bem:te hemmans besichtigande, hwadh Bröstfelligheet der på finnes, och hwadh Bengdt Mauritzon der på bygdt och förbättrat haffwer, hwar till förordnades Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck, Per Winter i Elljarödh, Nills Esbiörnsson, och Arfwedh Danielsson ibidem, och sådant allt säärskilldt och specialiter i Penningar Taxera och ahnskrijfwa, som dhe finna rätt och förswarligit, och dhe å Tinge Eedeligen kunna besanna.

  N:o 28
  Pastoren i Mielby, Ehrewyrdige och Höglärde Magister Olaus Noorström, contra Peder Lasson i Torup in puncto debitj 1 D:r 7 öre S:M:t.
  Swaranden absens, plichtar pro absentiâ 3 mark Och till Nästa Tingh gåår doom under förrige Citation.

  N:o 29: 30
  Rasmus Mattzon j Saxhuusa, contra Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon i Miellby, in puncto injuriarum af groffwe skällsordh, der om han begärar föra sijne instemde Wittnen.
  Swaranden ligger så siuk, at han inthet kunde komma till Tingh, effter Nämdemännernes Swen Persson och Håkan Arffwedssons Wittnesbyrdh.
  Altså saken differeras till Nästa Tingh, under förrige Citationer,

  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, Anklagade HäradzProfossen Nills Persson Hamboo, att han haffwer släppt förrige Profossen Åke Jönsson af Listerum j Smidztorpe Sockn, som tillförrende lupit 8 gånger gatulopp för sit Tiufwerij wijdh Torne Häradz Tingh, men sedan 2:ne gånger warit i hechtelse för Nytt Tiuffwerij, Men altijdh brutit sig löös och echapperat, och Nu tridie reesan war fasttagen för sådan gierning i Giers Häradt, och åter ähr undankommen, såsom och warit suspect för Röffwerij wijdh Ohnslunda Steen j Ingelstadz Häradt, och dessuthan warit Snapphane i Krijgztijden. Och wittnade samptlige Nämden Uppå tillfrågan, at bem:te Åke Jönsson haffwer warit Een argh skiällm, så at hans Make icke ähr funnin af allehanda argheett i långan tijdh, och sitt lijff Länge sedan hade förwärkat, I ty Cronans Befallningzman öffwer Profossen Hamboo, för dhenne fångens och arge skalckens bortsläppande, äskar doom och Uthslagh.
  Profossen Hamboo beklagar sigh, att dhenne fången emoot hans willia och minne ähr bortkommen, Och betygar, at han haffwer tagit wahra på honom det bästa han haffwer kunnat, Men fulleligen haffwer dhen Troo och tankan, det han kunde gåå bort när han wille, lijka såsom han det och tillförrende giordt haffwer, Och nu ströök af sig både Trääblocken aff Beenen och handklöffwerne aff bägge händer, och gick sijn wägh ifrån dhem.
  Rätten tillsporde Profossen hwadh han giorde tå fången gick bort, och hwadh tijdh det skiedde? Swarade han, det han gick bort om morgonen den 12:te Januarij, tå the hade tändt Eeldh i Ugnen, och han soff, ty han hade wakat heela Natten öffwer, och drängierne skulle tå wakat öfwer honom som han hadhe medh sigh, Nembl. Siuhne Mårtensson j Brösarp, Offe Perssons dräng j Bosarp, och Lars Pofwelss:s dräng i Bosarpe Mölla.
  Interl. Resolutio
  Saken differeras till i morgon at så wähl drängierne som dheras Huusbönder blijfwa hemptade, till dess bättre illucidation.

  N:o 31
  Axell Larsson i Rafflunda, contra Mester Anders Smeedh i Brunswijk, in puncto debitj 13 mark S:M:t för 2 Tunnor öhl etc. Swaranden absens, Citeras på Nytt till Nästa Tingh.

  Förestelltes Qwinfolket Bereta Persdotter j Rafflunda, som ähr lägrat aff Een krympling i Giers Häradt Anders Benemdh, och födt ett Pijgebarn Hanna benemd, som för 10 wekur sedan dödde, men 14 dagar effter Christendoomen, hennes första förseelse, och hon betygade sig ingen Annan Barnefader wetta, wijdh otwungen sijn Saligheetz Eedh.
  Resolutio
  Qwinfolket Bereta Persdotter tillfinnes plichta D:r 5:-
  Eller lijda effter förordningen.

  N:o 32
  Oluff Persson på Esperödh, contra Anders Ollsson i Elljarödh, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 33
  Ryttaren Manhafftigh Anders Winge på Swabeshollm contra Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh, in puncto debitj, effter Obligation. Betallt.

  N:o 34
  Arbetaren Jörgen Nillsson på Ahlunewärket, Contra Ostredh Persson i Berthelstorp, Angående giälldzfordring för 1 Tunna Ahluun effter Obligation, förlijkat.

  Företogz Een Uppsatt saak, emillan Per Månsson Skräddare i Bröserup, och Christen Muurare j Bonntoffta, Angående Eett låhntagit Boordh, att see Supra N:o 39 den 4:de Octobris, wärdij 6 mark S:M:t, och haffwer Nämdemannen Jörgen Persson honom Ahntydat at möta till detta Ting att swara för Bordet. Men Swaeanden sigh doch absenterat nu som tillförrende, och sagdt, att Bordet ståår på platzen i Brösarp, der må han taga det igien. Men käranden föregifwer Bordet nu wara förderfwat, at han inthet kan taga det igien, i ty han äskar doom medh causerade TingzExpenser. Måns Trullsson i Bröserup Ästimerar Bordet Nu allenast för 24 öre S:M:t.
  Resolutio
  Alldenstund Christen Murare ähr lagligen hijt till sijdste HösteTinget Citerat worden, tå han suttit Rätten Öffwerhörigh, dhesuthan han å Nyo ähr förelagdh och elliest aff Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery tillsagd at möta till dhetta Ting, sijn wederpart till geenmähle, som dock icke ähr effterkommit, Alltså finner Rätten skähligt, det bem:te Christen Muurare böör samme låhntagne bordh till Ägermannen Peder Månsson, lijka så godt som han dhet togh, återlefwerera, Eller dess wärdij 6 mark S:M:t, medh 3 mark dito Expenser effter Lagh, Eller wijdh Execution, och giöre sigh sedan det förderfwade Boordh så Nyttigt, som han gitter.

  Anno 1689 den 31 Januarij Continuerade dett Ordinarie WinterTingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt i samptlige Rättens praesence.

  N:o 35
  Wälborne Fru Elsa Frijses fullmächtige Jöns Rasmusson, Contra Diverse i Bröserup Sockn, för giälldh, Käranden absens, och förmehnas wara förlijkat.

  N:o 36
  Idem, Contra Diverse i Andrarums Sockn för giälldh, finnes aff lijka beskaffenheet.

  N:o 37
  Idem, Contra Diverse i Elliarödhz Sockn för giälldh, aff lijka willkohr.

  Dito Upplästes Wällborne Fru Elsa Frijses städiebreff aff den 6:te Junij 1688 till Esbiörn Håkonsson på Per Bengtzons huus i Hielmerödh, som i lång tijdh ståndit ödhe, och meriteras frijheet pro Annis 1688, 1689 och 1690.

  Dito Upplästes Wällborne Fru Elsa Frijses städieBreff af d. 15 Januarij 1688 till Biörn Andersson j Torup på Ett hallfft hemman j Torup, /: som Oredt Ollsson tillförrende hafwer åboodt :/ medh medh 3 åhrs frijheet, och ähr Een annan honom till sublevation kommen d: 11 Septemb. 1688. Swen Knutsson benemdh, och bleff Attesterat, dhem behöffwa 2:ne åhrs frijheet, Nembl: pro Annis 1687 och 1688.

  N:o 38
  Gullsmeden Swen Fahlbergh i Christianstadh, Contra Corporalen Manhafftigh Jacob Ryss i FiskebeckCorporalen Manhafftigh Jonas Månsson i Illstorp, och Ryssens Swäntienare Oluff Winge, Angående något twistigt Lärfft. Käranden absens, så wähl som swaranderne.

  Företogz saken Angående Profossen Nills Hamboo, Och Fångens Åke Jönssons bortsläppande, tå dhe instemde drängiar för Rätten Sisterade, Nembl. Drängen Suhne Mårtensson j Bröserup, tienandes Trulls Mårtensson ibidem af 18 åhrs ållder, drängen Nills Mattzon, tienandes Offe Persson j Bosarp, aff 16 åhrs ållder, drängen Swen Jeppesson, tiänandes Lars Poffwelsson i BosarpeMölla, af 15 åhrs ållder, och berätta dhe sigh eij Wetta när Fången gick bortt, ty stugun stodh full aff röök, men dem tycktes det wara wijdh pass een halff Tijma för dagen, Och Profossen Hamboo hade lagdt sigh nider at soffwa, och dhe sutto på Gålfwet omkringh liuset.
  Tillspordes dhesse drängiar, om dhe icke woro lagligen bådade till Wakt öffwer fången? Swarade dhe Ja, ty Wachten gick rundt omkringh Häradet.
  Nämdemännerne berättade sigh hördt säijas, at dhenne Åke Jönsson hade det ryckte om sigh, at han kunde gåå bort När han wille, och att han Nu hade suttit fången j 13 wekur.
  Profossen Nills Persson Hamboo beder om Nåde, och icke om Rätten.
  Resolutio
  Alldenstundh Profossen medh dhesse trenne drängiar, af sielfzwåldh och Oachtsamheet hafwa warit Orsak till dhenne fångens Echapperingh, som warit Een argh skiellm; Altså har Rätten funnit skähligt dhet dhe bööre plichta effter det 12 Capitel TiufwaB: L:L: Nembl: Profossen Hamboo som hufwudman 40 mark, och drängierne tillsammans 40 mark S:M:t, Årka dhe eij bootum tå plichte medh kroppen, androm till åthwahrning och bättre achtsamheet.

  Påroopades, Om Någon war som talade på dhen Action emoot Hoffslagaren Oluff Smedh j Mielby, Men war ingen, ty Lendzmannen Berthell Mattzon ligger siuk, och Oluff Smedh eij heller tillstädes.
  Resolutio
  Differeras till Nyy Citation, i fall Actionen skall proseqveras.

  N:o 39: 40
  Estats=Commissarien, Wälborne Hr Billingschöldh, genom fullmechtigen Wällbetrodde Hr Inspectoren Zachries Klingh, contra Rådhmannen Wellwijse Hr Peter Noorbergh in puncto debitj, effter Obligation, och Dito Noorbergh, contra Wälborne Fru Elsa Frijs och samptlige dess Arffwingar, Vice Versa, samme saak angående, derom Hr Noorbergz Exception lyder, at betahlningen skall skiee inom Näste Tingh, och ad interim begäras dilation, lydande som fölger, ad acta lagd: Käranden steller saken i Rättens händer.
  Resolutio
  Rätten städier dhen begärte dilation till Nästa Tingh under förrige Citationer, och tå att gåå doom, i fall i medler tijdh eij Clareras.

  N:o 41
  Wällbetrodde Hr Befallningzmannen Zacharias Stobaeus, genom fullmächtigen Per Söffrensson, Contra Mester Anders Smeedh j Brunnswijk, Angående 2:ne Skåpzlååsar och Eett pahr hengsler eller dörrjärn, som han icke så noga weet. Men Smeden föruth fått sijn fulla betahlningh.
  Anders Smeedh mötte och beder om dilation at få Clarera och giöra sitt arbeete ferdigt, hwar medh Fullmechtigen låter sigh Nöija.

  Samme dagh för Rätten framkom Bonden Oluff Jeppesson i Andrarum, berättandes sigh ännu behöffwa Timmer till 2:ne golffz huus, på hwilken platz eij finnes sticka eller stake, derom afsichten så lyder, ad acta lagd: Och wittnade Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson j Saxhuusa, att sigh således j sanningh befinner, hwar effter Tingzattest eij kan wägras.

  Samme dagh, Uppå Cronans Befallningzmans Wällbetrodde Zachariae Stobaei anhållande, Uthfärdades Seqvestration Uppå Lendzmannens Berthell Mattzsohns Egendoom, effter Copian som lades ac acta.

  Samme dagh för Rätten Uppstodh Nämdemannen Wäll:tt Måns Trullsson j Bröserup, och förmedelst sijn höga Ållderdoom skulldh, som sigh sträcker till Åttetijo åhr, begärade dimission och förloff ifrån Rätten och sitt Nämdemans Säthe, som han ifrån begynnelsen af Uniformitetz Introdectionen beklädt haffwer, föreställandes sijn Sohn Mårten Månsson, (: om Rätten så synes 🙂 at Niuta Successionen; Alltså förehölltz samptl. Nämden om dhe wetta Någon annan redeligh Man at Nominera i Måns Trullssons ställe, och aff Adels Godz?
  Swarade dhe sigh samptlige Votera på Mårthen Månsson, att han, som Een oberyktat och redeligh Mann, sin gamble fader måtte få Succedera, i Ty honom tillsäijes till Nästkommande Tingh sigh instella, at praestera sijn Nämdemans Eedh.

  Upplyysningar
  Corporalen Manhafftige Jonas Månsson i Illstrup, låter Upplysa Een Bruunbläsot gillingh, som haffwer Een hwijt Ringh om dhen Wenstra förefoothen, och Een skuur nidan under i dhet Wenstra öhret.

  Gumme Ollsson i Sillerödh, låter Upplysa Een rödh stuutkalff, som haffwer Twenne rijst i det högra Öhrat och ett skiäär nidan under i samme öhra.

  Lasse Arffwedsson i Elljarödh, låter Upplysa Een rödhsootot drifftehoppa, aldeles Omärkt, som aff honom ähr Upptagen wijdh pass åtta dagar effter Michaëlis.

  Peder Arfwedsson j Bestekille, Upplyser Een Swartt Qwijgekallff, som Nu ähr Åhrs=Gammall, och ähr honom det högra örat affskurit, och Een rijst i Stubben, hwilken förledne S: Martins tijdh ähr Upp= Och intagen.

  Swen Swensson i Hielmery låter Upplyysa Een hwijt Soo, som haffwer Axellmärke Offwantill i det högra Öhrat, och Een skuur under till i det Wenstra Öhrat, och ähr kommen till hans Swijn, om Sanct Michaëlis tijdh nästlijdne.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 2930-3100 (AID: v217883.b2930, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016