1690 höstting Albo

  In Nomine Dominj
  Anno 1690. den 27 octobris hölltz Ordinarie HösteTingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  Dito publicerades Kongl. May:tz AllerNådigst Förnyade Ordningh och påbudh, Angående Wadstena Krijgzmans huuses indkomster, Daterat Stockholm den 31 Decembris 1689.

  Dito Kongl. May:tz AllerNådigste Placat, Daterat Christianstadh den 14 Julij 1690 att dhen som her effter beträdes Medh olofligt Skogzhygge, aff Eek och Böök, skall, I stellet för PenningeBöter, slijta 30 Pahr Spöö för Tingstugun, etc.

  Företoges Tingzsakerne.
  Dito Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck insinuerat sijn och adjungerade Männs Förrättningh, Angående Boofelligheeten på Lille Mölla, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd.

  Dito Nämdemännerne Wäll:tt Per Jönsson j Saxhuusa och Anders Danielsson i Fiskebeck, Uppwijst sijne ordres aff Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharia Stobaeo, daterat 11 octobris Nästlijdne, att grandska och Taxera, Edle och Högachtbahre Hr Assessorens Hans Nillssons Skogzlåtter, som han haffwer i fellig med Cronan, Och ähr som föllier Nembl. som i åhr kan påsetties och feetas, Gumme Ollssons hemman i Sillerödh 50 st Swijn, Mauritz Johanss: i Ellierödh 50 st Swijn, och wittnade .p.

  Dito Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck, insinuerat sijn, medh adjungerade Männs Förrättning Angående Boofelligheeten på dett ¼ hemman j Luderödh, som Mons. Linnart Jonssons Raffwensteen sigh, aff Tullnären W:tt Nills Larsson i Cimbritzhambn tillhandlat haffwer, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd: Och wittnade, etc.

  Dito Upplästes Nämdemannens W:tt Anders Danielssons Taxt, hwadh Ollon i åhr finnas till det ¼ hemman j Luderödh som Mons:r Linnart Rafwenseen sig tillhandlat haffwer, sålunda lydandes, ad acta lagd: Och wittnade etc.

  Dito Uppstodh Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck, som medh adjungerade Männ haffwer Synat Boofelligheeten på dhet 1/8 hemman j Elljarödh, som Johan Erlandsson ibidem åboor, så lydandes som fölger, ad acta lagd: Och wittnade Nämdemannen, etc.

  Anno 1690. den 28 octobris, Continuerade Ordinarie HösteTinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Dito Wällborne Hr Ryttmästaren Christian Ridderskölldh uppwijst Hr Commissarien Bengt PijhlCronas obligation till Wällborne Hr KrijgzCammerRådet Niclas Jonsson Cronaker, Daterat Hellsingborgh den 24 Septembris 1675 på capital 4000 D:r S:M:t á 5 pro Cento Interesse, medh försäkring af den 27 Martij 1682 at han till honom will förhandla Cronowalldz Godz, 3. Häradztingzdoom af den 6 Februarij 1690. 4. Lagmansdoom aff den 4 Julij 1690 och Copier deraff lagde ad Acta.

  N:o 1
  Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson i Saxhusa, Contra Mårten Rasmusson i Sillerödh, in puncto debitj, 11½ D:r S:M:t som han warit skyldig till Sahl. Nills Mårttensson i Andrarum, som dess Antecessor och Förmand.
  Swaranden föregifwer, det han alleenast warit skyldig 5½ D:r S:M:t och derpå betallt 8 lasserum Äng, á 1 mark lasset, Item ½ pund geetost för 24 öre S:M:t, Men beroopar sigh på Een zedell, som skulle wara dhem Emillan skrijffwin, Och förmehnar, at bem:te Zedell må finnas i Kärandens Boo.
  Käranden heembiuder Swaranden Eeden, den han och otwungen praesterade, sig icke Annorlunda wetta, änn han för Räten haffwer berättat. Käranden äskar doom medh causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Alldenstundh käranden och Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson j Saxhuusa haffwer Defererat Swaranden Mårten Rasmusson i Silleröd Eeden, dhen han ock Diverse reesor otwungen praesterat, sig allenast Effter Affräkningh och Upprättat skrifft warit skylldigh till Sahl. Nills Mårtenssons 5½ D:r S:M:t, hwar på han haffwer betallt medh Eng och Ost 2 D:r 24 öre S:M:t, Altså finner Rätten skähligt, det Mårten Rasmusson bem:te rest till Käranden böör betahla medh 1 D:r S:M:t Expenser, effter lagh, Eller wijdh Execution, och för dhen öfrige Praetention at wara befrijat.

  N:o 2
  Edle och Manhafftige Hr Capitein Lieut:n Anders Masch i Köpinge, Contra Wällborne Hr Lawe Beck, in puncto debitj till Wällborne Hr Öffwersten Peter Cramer 72 rD:r effter Obligation, daterat 28 Julij 1679 hwilken finnes renoverat den 7 Maij 1685 lydandes medh Capital och Interesse, 196 D:r S:M:t, hwar på han föregifwer sig fuller bekommit någon Ahluun j Betahlningh, Men icke wist weet huru myckin, om dhet skall bestijga sig till 100 D:r Eller något mehra, eller Mindre, Uthan sådant Må bäst aff hans Uthgiffne Qvittener sees och förklaras.
  Här Emoot Wälborne Hr Lawe Beck, wijdh sijn Fullmechtige Mons:r Siwert Siwertsson, insinuerade Een Liqvidations Räkningh på 14 Tunner Ahluun, som på fordringen ähro betallte, att alleenast skulle restera till den 11 octobris 1690 37 D:r 9 öre S:M:t, Fullmacht och Räkningen så lydandes, ad Acta lagd:
  Herr Capitein Lieutenanten Uppwijste her Emoot, Herr Beckz Greffwinnos Missive aff den 16 septembris 1687, at Emädan han för sig graverat af Ahluunens prijs till 13 D:r S:M:t, wille hennes herre dhen låtha blijfwa på 12 D:r och fordrar doom, medh causerade Tingz Expenser, och haffwa Parterne inthet wijdare att ahndraga.
  Resolutio
  Alldenstund Capitein Lieut:ten Edle och Manhafftige Hr Anders Masch, agnoscerar Wälborne Hr Lawe Beckz ingifne Räkningh, af den 27 octobris 1690 alleenast 14 D:r S:M:t blijffwa lagde der till, som på 14 Tunnor Ahluun skole wara för högt Uppförde, Eller i föllie aff Högwälborne Greffwinnans, Leonora Sophia Uhlfeltz Breff af den 16 septembris 1687 effterlåtne. Och emedan Hr Capit. Lieutenanten effter Rättens förslagh, inthet will längre låtha saaken Uppståå, och medh skullden dilationera; Altså tillfinner Rätten, Wälborne Hr Lawe Beck, sijne Obligationer aff den 28 Julij 1679 och 7 Maij 1685 fullerligen att infrija, och dhen i Räkningen Uppförde Summan medh dhe 14 D:r S:M:tz Diferentz på Ahluunen, till Wälborne Hr Capitein Lieut:ten Masch betahla, wijdh lagh Eller Execution; Men hwad omkostningen wijdkommer, så Emedan Fru Greffwinnan haffwer effterlåtit hwar Tunna Ahluun á 12 D:r, der doch Hr Capitein Lieutenanten effter Obligationens Innehålldh af d. 7 Maij 1685 äro plichtig taga Tunnan för 13 D:r, Altså och j Regard der aff, warda Expenserne Compenserade.

  N:o 3
  Heiderijdaren Wäll:tt Hans Jörgen Knorr, Contra Nämdemannen Wäll:tt Jacob Gudmundss. i Grefflunda, Clemmet Frendesson, Ryttaren och Rusthållaren Hendrich Lustigh, Inger Sahl. Gudmund Jakobss: och Oluff Persson, CronoBönder, sampt Lars Persson ock Gudmund Månsson ibidem, att wetta, hwadh lott dhe sig kunna tillägna Uthj hegnaden, såssom han will wetta, huruwijda han der medh skall hafwa Inspectionen, eij kunnandes han klaga, dhet dhe något till dato huggit haffwa.
  Swaranderna woro alle tillstädes, /:Enkian undantagandes:/ och begära eij at hugga Något Uthan Uthwijsning, medh förmodan, at inge fleere måtte der få loff hugga, änn dhesse, som i bem:te Skogzpark participera, hwar effter Heijderijdaren äskade Tingz Attestatum, etc.

  N:o 4
  Idem, Contra Oluff Trullsson, Peder Trullsson och Jörgen Kubb i Skiberup, Angående Een feld Böök på Kongz ohran, till Pottaskebrännande, och Een af Oluff och Peder Trullssöner, hwilke bägge warit ihåhlige, och ähro desse huggon Något förra änn Hans Kongl. M:tz seenaste Placat Uthgafs.
  Oluff Trullsson Neekar sig Något huggit, Men Per Trullsson säger sig fällt itt rutit Trää, tillsammans Medh Jöran Kubb, som tillståår 1½ Böök.

  N:o 5
  Idem, Contra Andrarums Byymänn, Angående 45 st ihåhla keskebööker och 9 frijske dito som dhe hafwa huggit. Swaranderne Mötte och föregiffwa sigh huggit desse Bööker, såssom ofruchtbahr skogh, till saltpeterweedh, Bränneweedh, Gärdsle och till Ahluunewärket, och aldrig haffwe dhem i fohrna tijdher sådant warit förbudit, Sådant är och skieedt, förra änn Hans Kongl. May:tz AllerNådigste seenare Placat ähr Uthgifwit.
  Tillspordes Skogwachtaren Biörn Hall, hurudanne dhe 2:ne Bööker warit, som ähro huggne på Kongz ohran? Der till swarade han, at dhe haffwa warit aldeles rutne och oduglige. Heiderijdaren ställer saken i Rättens händer.
  Resolutio
  Alldenstundh Hans Kongl. May:tt AllerNådigst har efftergifwit allt sådant Skogzhygge, till dess ahnkomst hijt Nider passerat, Särdeles, det som ähr skieedt på ofruchtbahre Träer, medh dett förbehålldh, at dhe inthet offtare skulle komma igen, så frampt dhe icke wille ahnsees för dubbelt, Eller och plichta effter sedermehra Uthgångne Nådigste Placat; Altså och Emädan dhesse 2:ne Bööker på Kongz ohran huggne, warit aldeles rutne och oduglige effter Skogzwachtarens bejakande, dhe och warit huggne förledne Påsketijder, och innan Hans Kongl. May:tt hijt niderkom, dy har Rätten syntz, att kunna dhem dhenne gången, Uppå Öffwerheetens Nådige behagh, för Bööter befrija, Medh förmahningh, att dhe icke offtare så igenkomma.
  Hwadh Anderums Bönder wijdkommer, som hafwa fellt käske Böökstubbar, Så Emädan dher på aldrigh något Förbudh warit; dy blijffwa dhe och derföra, såssom ofruchtbahr skogh, befrijade, Men förmahnas hereffter dher medh sålunda handla att effterkommanderne eij må brista Teppeskogh.

  N:o 6
  Mårtten Rasmusson i Sillerödh, Contra Nills Jeppesson Bleek i Andrarum, att han öfwerfallit dess Barn j Andrarums Mark, som när hade ländt dhem till största lijffzfahra, Swaranden Neekar sigh öffwerfallit Mårttens Barn, Men tå the kiörde öffwer hans Ängh, hwarest ingen wägh wara böör, Tå Panttade han dem Tömmen aff.
  Per Jeppesson i Andrarum wittnade, at han kom till tå poijken Per Mårttensson skrähnte, och det Eena öök war sluppit ifrån wagnen, och det andra stodh för wagnen wijdh Een Buska, och war lyckan så godh, att poijken icke fick någon skada, doch war han Något blodigh i ansicktet, som han hade fått, tå han kastade sigh baak aff wagnen, Käranden äskar doom, medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Alldenstundh Nills Bleek i Andrarum tillståår, sigh Panttat Tömmen aff Mårten Rasmussons öök I Sillerödh, der poiken skolat kiördt i dhess ängh, doch sedan wangen war Uppgifwin, Säädh och höö inbergatt; Altså finner Rätten skähligt, att emedan dhenne Panttningh ähr skieedd Uthom frijdlyysningh, och sedan wangen war Uppgifwin, det Nills Bleek böör till Mårten Rasmusson Tömmen återställa, och dess uthan betahla honom 1 D:r S:M:t Expenser.

  Dito Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson j Bontoffta Tiörnery, insinuerade sijn, och adjungerade Männs Afsicht, hwadh Byggningz Materialer som reqvireras till Corporalens Manhafftig Lars Braskes Rusthålldzhemman i Bonnerum, lydandes dhen samma som fölger, ad Acta lagd: Och wittnade, etc. Item, hwadh ollon i åhr finnes till Corporalens Rusthålldh, samma skrifft påskrijfwin, och Corporalen restituerat.

  Anno 1690 den 29 octobris, Continuerade Ordinarie HösteTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, I samptlige Rättens praesence.

  N:o 7
  Anders Torkellsson j Bonnerum, contra Peder Torkelsson i Munslunda, Angående Barnegodzes Emoottagande för dess Broder Esbiörn Torkelsson, dhen halffwa dehl, aff Capital 78 D:r 4 öre, effter skifftesbreffz innehålldh, aff den 3 Decembris Anno 1688. Swaranden Mötte och föregiffwer sigh inthet kunna taga Något Emoot, och han icke haffwer aldeles skilldt sigh wijdh sijn Systers Arff, Men käranden föregiffwer dheras Syster Brita wara gifft, nästan åhr och dagh sedan, och wittnade Nämdemannen Wäll:tt Jöran Pedersson I Tiörnery, det Peder Torkellsson nogsampt ähr så wederhefftig som hans Broder Anders, Och änn bättre.
  Resolutio
  Alldenstund Peder Torkellsson i Munslunda, ähr wederhefftigh, och haffwer bättre hemmans Bruuk änn dess Broder Anders, han och haffwer skilldt sigh wijdh dett förra godzet för sijn Syster Brita, som han under Förmynderskap hafft; Alltså tillfinnes Peder Torkellsson Emoottaga hellfften godzet medh sijn Broder Anders af dheras Broders Esbiörns Arff, Nl:n 39 D:r 2 öre S:M:t Capital, och dett effter Mätismanna ordum, och dhet sedan sålunda föreståå, som lagh och förmyndere ordningen Dicterar.

  N:o 8
  Drängen Jöns Håkonsson j Munslunda, Contra Wäll:tt Påhl Otter ibidem, Angående resterande Tienstelöhn sampt der ofwan på tillfogade injurier, tå löhnen fordrades, hwaröffwer Käranden begärar Wittnen Måtte affhöras. Wäll:tt Påhl Otter, medh sijn Tienare Ingel Påhlsson, insendt sijn Exception, af dhen 26 huius på ÖffwisCloster daterat, hwaruthinnan han sökier dilation till Nästa Tingh, förmedelst dhet hinder han haffwer, att hoos sijn Principal, Wälborna Hr Commissarien PijhlCrona göra sijne Räkningar.
  Interlocutoria
  Rätten finner Swarandens förfalld inthet gijlltigt, Uthan tillstädier, at wittnen mått admitteras till förhöör.
  Tå framstod Bonden Truedh Jeppesson j Bonnerum, som effter aflagd Eedh å Book wittnade, at han stod i Gården Munslunda, der W:tt Poffwel Otter boor, i förledne wåras, och tå kom drängen Jöns Håkonsson uth aff stugun, blodig i ansichtet, men hwarest han hade fått skadan, weet Truedh inthet, eij heller sågh Poffwel Otter, ty han wille talat wijdh honom, doch icke kom honom i tahl den gången, doch sades, at han war hemma, och weet han inthet wijdare i dhenne saak at wittna, eij heller hörde något skellerij dhem emillan.
  Gårdmannen Lasse Persson j Bonnerum, Effter afflagd Eedh å Book, wittnade lijka ordh.
  Gårdmannen Per Nillsson i Lilla Toppheem, effter aflagd Edh å Book wittnade, dett han, medh Bonden Thoor Lasson war ombudin, at gåå till Wäll:tt Poffwel Otter och förnimma, om han wille taga Emoot honom Jöns Håkonsson i Tienst igen? Tå swarade W:tt Poffwel Otter, dett han icke wille taga honom i tienst igen, innan dess Lagh och Rätt dem hade åthskilldt, ty drängen hade dragit honom i sit håår, Tå tillsporde dhe W:tt Poffwel Otter, om drängen måtte taga sig annor tienst? Swarade han, det lährer wäll ingen taga honom Emoott, innan dess wij ähro lagligen åthskillde, Och om någon tager honom i Tienst, så will Jag tala medh dhen, och wijdare weet han icke i dhenne saak at wittna.
  Bonden Thoore Lasson i Lille Toppheem, effter aflagd Eedh å book, wittnade lijka ordh, och dessuthan berättade dhe bägge, och W:tt Poffwell Otter sade sigh inthet haffwa att klaga på drängen annat, änn det han hade grijpit honom i hååret.
  Drängen Per Nillsson j Munslunda, Eedeligen wittnade dät han sågh, at drängen Jöns Håkonsson war slagen i huffwudet Någre små håhl, och war swullen i huffwudet, så at han låg 3 á 4 dagar till sängz, och inthet gagn giöra kunde, Men han sågh inthet hweem som slogh honom, och wijdare weet han icke att wittna.
  Drängen Jöns Håkonsson förskiuter sig till ytterligare wittnesbyrdh om behooff giöres, det Poffwel Otter hafwer låtit Uppläsa på Kyrkiogården, at drängen hade rymdt ifrån honom som Een Tiuff och skällm.
  Tillspordes, om någon aff dhe instemde wittnen, Eller och andre aff Allmogen kunde wetta, sådan zedell wara Uppläsin? Swarade Bonden Thoor Lasson sigh hördt Een sådan zedell läsas på Fulltoffta Sochnestembna under Poffwel Otters handh, at drängen Jöns Håkonsson war bortrymd ifrån honom som Een Tiuff och skiällm. Det samme wittnade och Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörneryy, och at Klockaren Håkan Söffrensson Uppläste samme zedell.
  Interlocutoria
  Effter bägge Parters ansökiande Differeras till Nästa Tingh, och förelägges dhem tå at haffwa sijne skähl wijdh handen.

  N:o 9
  Ystadz Hospital, effter Borgemester och Rådz fullmacht, till dess medh=Collega der sammestädes, Wällwijse Hr Rådmannen Swen Bellijn, Contra Wälborne Hr Commiss:e Bengdt PijhlCrona, Angående gälldz fordring 600 D:r S:M:t Capital, effter Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Hr Gustaff Baneers obligation, dat. Den 11 Junij 1669 herflytande, der om Uppwijstes, iempte Libellen, Allegata Lit. A. B. C. lydandes samptl. Desse Documenter, nu Uppläste, och Emoot Originalerne confererade, sålunda som fölger, ad acta lagde: Wällborne Hr Commissarien Bengdt PijhlCrona påroopades, Mötte icke, eij heller Någon på hans wägnar till geenmähle, Men hans skrifftelige swar finnes på Copian af Citationen, at han inthet kienner sigh skyldigh att swara Något her till, Uthan alleenast för Een ringia gårdepart, som han Uthan process will betahla, och i dett öffrige förwijsas Hospitalet till Sahl. Rasmus Klippingz Arffwingar, som dett Pantsatte Godzet innehaffwa, at sökia sijn regress, lydandes bem:te Documentet som föllier, ad acta. NB: vide citationen. Herr Rådmannen Bellijn begärar heruthinnan Rättens Uthslagh.
  Interlocutoria
  Alldenstundh Wälborne Hr Commissarien Bengdt PihlCrona, icke ähr till geenmähle, och Möijeligt Något her Emoott hade att swara; Altså finner Rätten Nödigt dhenne Action till Nästa Tingh differera, och parterne å bägge sijdor förelagdt haffwa, till dito tijdh frambskaffa alle dhe skähl, som till Närmare Upplyysningh och Uthslagh tiena kunna.

  Dito Wäll:tt Lennart Jonsson Raffwensteen 3:die reesan låtit Uppbiuda dhet ¼ hemman j Luderödh, som han aff Tullnären Wäll:tt Nills Larsson i Cimbritzhambn sig tillhandlat haffwer.

  Dito Upplästes Wälborne Hr Commissarien Bengdt PijhlCronas Gåffwebreff, till sijn huusFru Brigitta Uhrne, på Cronowalldz Godz, etc samme Breff daterat Billeshollm d. 18 Novembris 1686.

  N:o 10
  Oluff Jeppesson j Anderum, contra Oluff Bengtzon ibidem in puncto injuriarum, förlijkat, Salvo jure Regio, som wederbörande lembnas frijtt at påtahla.

  Dito Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery giordt sijn afsicht, huru månge Swijn i åhr kunna feetas på Cronowalldz skogen, och till Rusthålldet I Munslunda, sålunda lydandes, ad acta lagd:

  N:o 11
  Bonden Boo Matthiesson i Wranarp och Tommerup Sochn, Contra Ryttaren Manhafftigh Lasse Davidsson i Rafflunda, in puncto debitj 3 D:r S:M:t för undfången spannemåhl, Käranden låter saken ännu och in till wijdare Uppstå.

  N:o 12
  Mantahlsskrijffwaren W:tt Lars Persson på Andrarums Ahlunwärk, Contra Plichtefougden Wäll:tt Reinholt Jakobsson, Angående Upprättat Contract om Luderödz Gården, som Swaranden eij will hålla. Parterne ähro bägge Eense, at saken Uppståår till Nästa Tingh, effter Monsieur Magnus Krabbes berättelse.

  Dito Nämdemännerne Wäll:tt Måns Frennesson i Ellmhullt, och Nills Persson i Rörum, insinuerat dheras Förrättningh, at syna hwadh Swijn i åhr kunde feetas på Bonntoffta Tiörnerydz Skogzlotten, och hwadh Skogzhygge der på giordt ähr, lydandes dheras Förrättning som föllger, ad acta lagd: Och wittnade, etc.

  N:o 13
  Mons:r Magnus Krabbe på Ahlunwerket, contra Diverse Nembl. Per Swensson i Illstorp, in puncto debitj 1 D:r S:M:t för undfångne wahrur, item, Oluff Jöransson i Andrarum, in pto debitj 2 D:r 20 öre för ¼ Silldh, fordrandes doom medh causerade TingzExpenser.
  Swaranderne påroopades, Mötte icke, och berättade Nämdem:n W:tt Per Jönsson i Saxhuusa, det Oluff Jöransson war bortgångin, och sagdt sigh wara skylldigh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt dett Per Swensson j Illstrup betahler till W:tt Magnus Krabbe, dhen praetenderede skulldh 1 D:r S:M:t och Oluff Jöransson j Andrarum dito 2 D:r 20 öre S:M:t, och hwarthera 2 mark S:M:t Expenser, effter lagh, eller wijdh Execution.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, som hafwa syynat, hwadh Swijn i åhr kunna feetas på skogarne till Åkerödh, Fiskiebeck, Gusserödh, Diurödh och Berthelstorps ägor, och war dheras Förrättningh som fölger, ad acta lagd: och wittnade, etc.

  N:o 14
  Tullnären Wäll:tt Nills Larsson i Cimbritzhambn, Contra Jeppe Arrfwedsson i Bonntoffta Tiörnery, Angående resterande Landgille och Annan gälldzfordringh, effter Libell, så lydandes, ad acta lagd:
  Swaranden war till geenmähle, och förmehnar sigh böra godt göras Rijkzdagz bewillgningen sampt Termins Skatten han för högdt betallt haffwer, och at hans Städie måtte honom återgiffwas. Käranden förmehnar honom bööra sökia sijn städia igen hoos dhen, som honom haffwer Uthträngdt, och sijn praetention af 33 ¾ D:r S:M:t, Cederas på 20 D:r S:M:t, och begärar doom medh Causerade Expenser.
  Resolutio
  Alldenstundh Tullnären Wäll:tt Nills Larsson i Cimbritzhambn, aff generositet effterlåter gällden på 20 D:r S:M:t alleenast han måtte få doom i saken till sijn säkerheet; dy tillfinnes Jeppe Arffwedsson samma 20 D:r S:M:t, medh 2 D:r dito Expenser, till bem:te Hr Tullnären at betahla effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 15
  Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter, contra Diverse för Giälldh, effter Specification så lydandes, ad acta lagd: dhe instemde Mötte Een part, M:r Lasse Åkesson i Biörnestadh, tillståår sijn skulldh 2 D:r 18 öre, Per Håkonsson i Stråå, giorde sijn otwungne Eedh, sig betallt 3 D:r 4 öre, och ähr ännu skylldig 1 D:r 23 öre, Nills Jakobsson Ager för skiuter sig till Liqvidation medh W:tt Poffwel Otter, Käranden fordrar doom, medh Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt effterskreffne böra betahla till Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter dheras skulldh, Nembl.
  Lasse Åkesson j Biörnestadh                                             D:r 2:18
  Ryttaren Manhafftigh Nills Skateboo                                   2:25
  Ryttaren Manhafftig Lars Wall                                            2:-
  Hans Börgesson i Lönshullt                                               5:25
  Jakob Månsson i Penemölla                                              :27
  Per Håkonsson j Stråå                                                                            1:23
  Och dess uthan hwartehra 12 öre S:M:t Expenser effter Lagh, eller wijdh Execution, Men medh Per Jönsson j Agusa, som nu ligger siuk, och sagdt till Nämdemannen i Saxhusa sigh inthet wara skylldigh, Differeras, till probation, såssom och Uppsättes medh praetentionen hoos Nills Håkonsson till Nyy Liqvidation, honom ock Käranden Emillan, och om the I medler tijdh eij kunna förEenas, tå at gåå doomb, effter föregående Citation till Nästa Tingh.

  N:o 16
  Lars Siuhnesson i Hwijteby, Contra Elena Pedersdotter ibm, Angående Eett Pantsatt skiörtte för 6 mark S:M:t förlijkat.

  N:o 17
  Företogz actionen Emillan Hr Oluff j Sanct Oluffz, och Pijgan Arina Jönsdotter, och begärade Hr Pastoren dess wittne måtte affhöras, Nembligen,
  1. Trumpetaren Manhafftig Hendrik Kilow, dess wittnesbyrdh ähr skriffteligt, at Arina Jönsdotter hoos honom deponerat 3 D:r Penningra till it Tröijekläde, så lydandes,ad Acta lagdt.
  2. Bonden Arffwast Månsson i Raskerum, tillståår sig låhnt aff Arina Jönsdotter 4 D:r S:M:t, förra änn hon kom i Hr Oluffz Tienst, och dem äger han henne ännu.
  3. Nills Ollsson ibidem, tillståår sig låhnt af Arina 6 mark S:M:t, tå hon tiente i Prästegården, och satt till henne Een silkieslist i Pantt.
  4. Joen Skomakare i Lilla Förbättringh, köpt 2:ne Silfwerspennen aff Arina Jönsdotter för 2 mark.
  5. Enkian hustru Susanna Sahl. Hans Tyskes, sålldt till Arina Jönsdotter 2 al:r lerfft á 1 mark alnen, och 2 strumper för 1 mark.
  6. hustru Inger Jönsses j Egerödh, sålldt till Arene een Särk för 30 öre, tå hon tiente till Prestens.
  7. hustru Elena Torstens j Sanct Oluffz, seedt, Arina köpte Een särk af Een wandringz hustru, för 3 mark S:M:t, dhetsamma Huusmannen Joen Nillsson wittnade.
  Herr pastoren förmodar, att Arina Jönsdotter måtte sigh förklara, Emoot dhe förde Wittnens bekännelse, och hwarest hon haffwer bekommit dhe Månge Penningar? Men war ingen till geenmähle, Uthan hennes Fullmächtige och Moorbroder Gregers Persson i Höör, ligger siuuk Nider i Byen, i ty differeras till wijdare.

  N:o 18
  Skräddaren Mester Hans Hollst i Snerpa, Contra Lasse Swensson i Rugerödh, Angående dhet han haff:r slagit dhess pijga Mätta Jeppesdotter, i höstas tijdh, derom han begärar föra wittnen, Swaranden absens, i ty Differeras under Ny Citation, och Swaranden pro absentiâ at plichta 3 mark S:M:t.

  Idem, Contra Lasse Swensson j Rugerödh, Angående olaga Panttningh, i hans Absence tagit Een Jerngryta, Swaranden Absens, Differeras.

  N:o 19
  Ingel Påhlsson på Ahlunwerket, Contra Per Håkonss:n i Stråå, in puncto debitj 2 D:r 4 öre S:M:t. Förlijkat.

  N:o 20
  Skomakaren Joen Nillsson i Lilla Förbättringh, Contra Hendrik Steenkelsson i Liunglyckorne, Angående 6 mark Uthlagdt Städzmåhl för Böösahuset, hwarifrån han måst wijka, Emoot sijn willia, och i ty sit städzmåhl igenfordrar. Medh Causerade Tingz Expenser.
  Swaranden mötte, och föregifwer, dett Ryttaren fick huuset effter Ryttmestarens Befallningh.
  Resolutio
  Alldenstundh Hans Kongl. May:tz AllerNådigste förklaringh, gifwen Allmogen på senaste Rijkzdagen, innehåller och förmåår, dhet dhe, som ifrån sijne huus och hemman blijfwa drijfne, skole hafwa sijn Uthlagde Städia igen; Altså finner Rätten skähligt, det hendrich Stenkelsson böör betahla till Joen Nillsson sijn städia, 6 mark S:M:t, medh 1 D:r dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 21
  Nills Persson i Berthelstorp, Contra Skräddaren Hans Jakobsson i Snerpa, Angående 12 st giäss, som funnes 5 döde Uthan hans wangegiärde, och 1 på hans dyngia, och dhe andre 6 sågh han aldrigh.
  Swaranden berättar, at dher haffwer warit åthskillige reesor giäss uthi hans wangh, och dhe giordt honom skada på sijn Rågh, och dhem haffwer han kiördt uth af wangen på Uthmarken, Käranden uppwijste Een Attest at Swarandens Gärder och leedh warit olgalige, Så lydandes ad acta lagd:
  Resol.
  Differeras till bättre probation.

  N:o 22
  Wällborne Hr Axel Rosencrantz på Örup, Contra Mester Hans Hollst i Snerpa, Angående lägersmåhl med Qwinfolket Tyra Truedzdotter, derom fullmechtigen W.tt Jöns Rasmusson föregifwer, at Qwinfolketz påroopade wittnen inthet wille ståå wijdh orden, doch begärar doom, at dher måtte blijfwa ändskap i saken.
  M:r Hans Skräddare j Snärpa beder, at Gudh aldrig wille låtha honom Niuta dehl i Himmelen, om han någonsin hafft bestella medh bem:te Qwinfolk Tyra Truedzdotter, och förmodar för hennes tilltahl befrijas, helst såsom samme Qwinfolk inthet ähr fullwittigh, och wittnade Nämden, att hon inthet ähr Wijdh sit fulla förståndh, eij heller haffwer Någon wiss heemwist, uthan gåår omkringh at tiggia.
  Resolutio
  Ehuruwähl Qwinfolket Tyra Truedzdotter ifrån Nybygget /:som doch inthet wist heem hafft, Eller Nu för tijden har:/ hafwer Uthlagdt Skräddaren Hans Jakobsson i Snärpa, för hennes Barnefader, Så hafwer hon doch der Emoot inthet gutit probera, medh dhe påberoopade Qwinfolk, det Skräddaren skolat medh henne welat aftinga, Så ähr hon ock Een Toosa, och icke fullwittigh effter Nämdens Uthsagu, och skulle effter hennes berättelse, gierningen skiedt förste gången på Een Måsa, om Juletijder, då Sniöen låg på marken, hwilket synes wara otroligt; Altså, och Emedan Skräddaren Hans Hollst dher Emoot otwungen, offta haffwer giordt gräselige Eeder, det han aldrig hafft medh henne Tyra Truedzdotter bestella, dy har Rätten funnit skähligt, att han Hans Jakobsson, för hennes löösa angifwande bliffwer befrijat, och hon Tyra Truedzdotter att ståå Uppenbahra kyrkioplicht, så wijda hon der till skulle pröffwas wara qvalificerat.

  Dito effter Wällborne Hr Axel RosenCrantzes Fullmechtiges, Wäll:tt Jöns Rasmussons reqvisition, förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Peder Jönsson j Saxhuusa, och Anders Danielsson i Fiskiebeck, at grandska Bröstfelligheeten på des hemman j Snerpa, som Skräddaren Mester Hans Jakobsson åboor, effter medhgiffwin Instruction etc.

  N:o 23
  Måns Ollsson j Nybygget, Contra Lasse Åkesson j Biörnestadh, Angående Oxeleija 3 skepper Rågh och 9 skepper korn, förlijkat.

  N:o 24
  Idem, contra Oluff Tygesson i Giärstorp in pto debitj 5 D:r 28 öre S:M:t, förlijkat.

  N:o 25
  Idem, contra Måns Jönsson i S:t Oluffz, in puncto debitj, förlijkat

  Dito, Uppå Wälborne Hr Lieut:ten Swen Dahlpijhls reqvisition förordnades Nämdemännerne, W:tt Per Gregerss:n i Torrestru, och Mårtten Månsson i Bröserup, sampt Swen Persson j Bestekille, och Håkan Arffwedsson i Åkarp, att grandska dess Rusthåldh i bestekille, Bröserup och Luderödh, effter förewijsningh, etc.

  Anno 1690. den 30. octobris, Continuerade Ordin:rie Höste Tinget, medh Allmogen aff Ahlbo häradt, I samptl. Rättens praesence.

  Dito skiedde 3:die Uppbudh, aff Rådhmannen Wällwijse Hr Peter Noorbergh, på Gyrödz Gårdh effter Sahl. Wälborne Fru Elsae Frijses Contract, och Copia lades ad acta.

  N:o 26
  Rådhmannen, Wällwijse Hr Peter Noorbergh, Contra Bonden Håkan Ollsson i Torup, Angående gälldz fordring för Oxeleija ett åhr, och Kooleija 2:ne åhr effter räckning D:r 10.
  Swaranden war till wedermähle, och föregifwer dett Hr Rådmannen fått kalffwen igien af dhen Eena koen, bägge åhren, som war framfödd till Michäelis, Och dessuthan haffwer han Någon Tienstelöhn, at fordra, begärandes, att Actionen måtte Uppståå, att han medh Hr Rådhmannen får Liqvidera, hwilket Rätten samtycker, och Citationen Validerar.

  N:o 27
  Håkan Knalle i Hwijdeby, Contra Johan Smedh ibidem, angående ett pahr låhntagne Jernwiggar, som Käranden eij mått fåå igien, dhe samme werdij 1 D:r S:M:t, Johan Smeddh j Hwijtaby påroopades Mötte Icke, plichtar 3 mark S:M:t, och förelägger till Nästa Ting at Mötha, och tå at gåå doom, antingen han kommer Eller icke.

  N:o 28
  Ryttaren Manhafftig Carl Bergh, contra Plichtsfougden Wäll:tt Reinholt Jacobsson i Luderödh, medh dhess hustru och sohnen Baltzar, Angående tillagde Beskyllningar, att höra på wittnes byrdh.
  Swaranden påroopades, och warit Nu på 4:de dagen bortta, plichtar pro absentie 3 mark S:M:t, och Citeras på Nytt till Nästa Tingh, och tå wittnen att förhöras.

  N:o 29
  Rådhmannen Wällwijse Hr Oluff Klug i Christianstadh, contra Jeppe Swensson i Rafflunda, in puncto debitj 3 D:r 12 öre. Swaranden mötte och betallte 3 D:r 12 öre S:M:t sampt 1 mark citations Penningar, hwar medh Actionen cesserar.

  N:o 30
  Arffwedh Persson i Österödh, contra Sahl. Arffwast Lassons Enkia ibidem, Angående ¾ tunna åhl, och 2 D:r Penningar.

  N:o 31
  Sahl. Arffwast Lassons Enkia Hanna Månsdotter i Österödh, contra Arffwed Persson ibidem, Angående Een hoppa, som hennes Sahl. Mann aff honom tagit i Barnegodz, och sedan ähr blijfwin dödh. Actionen Differeras till Nästa Ting under förrige Citationer.

  N:o 32
  Pastoren och Probsten Hr Jonas Nericius i Rafflunda contra Nills Mårtensson Bock i Brygghuset, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 33
  Lendzmannen Wäll:tt Jöns Persson Gatzbergh, contra Frantz Hansson på Kijwijk, Per Jeppesson, Anna Per Mattzons och Håkan Ysingh, Angående olofflig öhlsahl. Swaranderne Neeka till öhlsahlen, I ty Differeras till probation, och I medler tijdh blijfwer Öhl medh Tunnorne relaxerade.

  N:o 34
  Hustru Elizabeth Fullartohn, Sahl. Hr Borgmester Hindrich Johanssons effterlåtne Enkia, wijd Fullmechtigen och RegimentzAuditeuren Manhafftig Nicol. Öelreich, contra Probsten och Pastoren i Rafflunda Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonam Petri Nericium, Angående något Crediterat kläde, som Nu Disputeras, medh någre der aff flytande injurier, der om Fullmachten så lyder, ad acta lagd:
  Pastoren och Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Herr Jonas Nericius her Emoot producerade sijn Exception beneekandes, sig aldrig at haffwa köpt något kläde aff Sahl. Hr Borgemestaren, lydandes tydeligare som fölger, ad acta lagd: I det öfrige begärade Hr Probsten, at hans instemde wittnen måtte tagas till förhöör.

  N:o 35
  Tå framstodo hustru Sissa Andersdotter i Rafflunda, hustru Hanna Månsdotter och Ingeborgh Axelsdotter, sampt pijgan Karijna Hansdotter ibidem, hwilke alle Eedeligen wittnade, at Anno 1678 i Krijgztijden, d: 15 Martij, Plundrades Rafflunda Kyrkia af Snapphanerne tå och desse qwinnor af dem tiggt undan, eij allenast sitt Godz, Uthan ock något aff Hr Probstens, Men när dett omtwistade kläde kastades Uth igenom fönsteret, (:som war swart ijsprengt kläde:) war Een ibland Qwinfolken som wille Salverat bem:te kläde, och sade dett war hennes, Tå swarade snapphanerne, Neij, dett ähr inthet Bondeklädhe, och togo dhe dett sålunda bortt, medh fleere andre Hr Probstens saker, som dhe uthur Rafflunda Kyrkia bortröffwade.
  Herr Probsten begärar, at Per Månsson i Hwijdeby måtte tillfrågas effter fölliande ährender, Nembl.
  1:mo Om han haffwer giordt kiöp medh Hr Probsten om klädet? Der till Swarade Per Månsson, at han inthet kiöp giorde medh Hr Probsten der om, eij heller han någonsin såg dett, ty dett war beseglat, i ett linnet kläde.
  2:do Tillspoordes Per Månsson, hweem som war i Kyrkian När klädet inlades, Togh emoott dett, och hwarest dett lades? Swarade han Hr Probsten war medh i Kyrkian, och lades klädet i Een stohl, Men han icke Minnes, antingen han sielff lade dett j stohlen, Eller och Hr Probsten tog dett och la det i stohlen, ty dett ähr Nu så lång tijdh sedan.
  3:tio Tillspordes Per Månsson, om han war medh, Tå Patrontasken och dhe andre små saker af Kyrkian toges Uth, och hwar klädet tå war? Swarade han, det Hr Probsten war medh och Nills Persson, (:men Hr Probsten wijdh otwungen Eedh der till Neekar:) och han hade ordre aff Hr Borgmestaren, at taga alle sakerne Uth, Och effterdy Hr probsten sade, han wille behålla klädet, och handla medh Hr Borgemestaren der om, dy frågade Per Månsson inthet mehra der effter.
  4:to Tillspordes, hwarest Tahlet om kläde handelen skiedde? Swarade Per Månsson, det skiedde i Hr Probstens huus, Och sedan recolligerar Per Månsson orden, och säger sih eij wetta, antingen dett skiedde i Hr Probstens huus, Eller I Kyrkian, Men Hr Probsten föregiffwer, at Samtahlet om klädet, skiedde i dess huus, förra änn dhe gingo åth Kyrkian, och at han intet war medh i Kyrkian, eij heller dhe woro i hans huus, sedan dess dhe kommo uthur Kyrkian.
  5:to tillspordes Per Månsson, om han haffwer fordrat på klädet, mehra änn Een gångh? Swarade han sigh icke Minnas at hafwa fordrat det mehra änn Een gångh, och såssom han Per Månsson icke admitterades till Eedh, Effterdy Hr Probsten angiffwer honom för sijn afwundzMan, ty giorde Per Månsson sijn otwungne Saligheetz Eedh, att han haffwer Nu berättat sijn sanningh, Herr Probsten föregiffwer, honom aldrig skola bewijsas öffwer, hwarken at haffwa contraherat om klädet, eij heller någonsijn förwägrat Per Månsson at taga bort klädet, och refererar sig wijdare till sijn Exception.
  Herr Auditeuren Öelreich, refererar sig Uppå Nills Perssons Attest, som så lyder, ad acta lagd: Men Hr Probsten förmehnar, at ingen må kunna fundera sig på samma Attest, Och hwadh injurierne wijdkommer, will Hr Probsten sig för RådstuguRätten declarera, hermedh och Fullmächtigen Ohlreich ähr till frijdz, och Uppwijste Per Månssons, Hr Probstens sig gifne Attest om bemelte kläde, som Upplästes, så lydandes som fölger ad acta lagd: Och haffwa parterne Uppå Rättens tillfrågan inthet wijdare at ahndraga, eij heller Uppå Rättens inrådande, till Wenligh för Eeningh kunna Öffwertahlas, Uthan äska doom och Uthslagh.
  Resolutio
  Ehuruwähl probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius 1:mo Neekar, sig aldrig Accorderat om samme Omtwistade kläde, 2:do Skall han det aldrig haffwa Emoottagit. 3:tio fast mindre hafft gagn dher aff, Uthan 4:to Snapphanerne dhet borttagit tillijka medh mehra annat dhess godz som war i Kyrkian inlagdt: Så bewijsar doch der Emoot Kärandens hustru Elizabeth Fullertohns Fullmechtige, medh Per Månsson i Hwijteby, och Nills Persson i Cimbritzhambn, 1:mo Att Probsten sade, sigh wela behålla klädet, när dhe andra saker hemptades Uthur Kyrkian, och medh Sahl. Hendrik Johansson derom Accordera, 2:do bleff och klädet på sådant löffta Hr Probsten lembnat, 3:tie hade icke Herr Probsten sådant löffte Uthfäst, då dhe klädet medh sig tagit, och at dhet för det 4:de sålunda kommit till ägermannen, tillijka medh dhe andre saker; hwilke skähl Rätten å båda sijdor noga öfwerlagdt haffwer, och befunnit, at Hr Probsten fuller i förstone har sagdt sig wela behålla klädet, och der om medh Hendrik Johansson Accordera, hwar igenom det blijffwit liggande, och sålunda råkat i hender aff Snapphanerne, Men så har och Sahl. Hindrik Johansson der Emoot warit försummeligh, at han icke, Emillan Martins och Martij tijder sökt, och uthi orichtigheet swäffwa; Altså och Uthi föllie aff finner Rätten skähligt, att hustru Elizabeth Fullarthon och Hans Ehrewyrdigheet Hr Jonas Petri Nericius, böör uthi så måtto, med hwar andra skarffwa skadan, och Hr Probsten at betahla till bemelte hustru Elizabeth halffwa klädetz wärde, som ähr 12 D:r 8 öre S:M:t, och Expenserne at wara Upphäffne.
  Emoot dhenne doom ähr appellerat vice versâ etc.

  N:o 36
  Wälborne Fru Majorskan Elizabeth Stake på Ingelstadh, contra Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh, angående Upprättet Arende=Contract, som föregifwes i Något öffwerskrijdas. Swaranden Mötte till wedermähle och beroopar sigh på sitt Upprättade Contract, och effter lång strijdigheet Emillan Wälborne Fruens Fullmächtige, Regimentz Auditeuren, Manhafftig Niclas Öelreich, och Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh, bleffwo dhe sålunda medh hwar annan förlijkade, att Wäll:tt Oluff Persson betahlar till Wälborne Fru Majorskan, Elizabeth Stake, Trettijo Sex D:r S:M:t till Juull Nästkommande, för dhe 4 förflutne åhren, 1686. 87. 1688 och 1689, och för innewahrande åhr 1690 betahlar han dito Sextijo och twå dahler S:M:t, till Philippi Jacobi 1691 och till wåårdagen Nästkommande, Eett godt lass höö, Och blijffwer på Gården, sit öffrige foder att förnötha, warandes W:tt Oluff Person frij för alt annat ytterligare Anspråk och tilltahl, hwar medh och Actionen cesserar och all strijdigheet Upphäffwes; Så betahlar och Wälborne Fru Majorskan Tijonden för innewarande åhr, iempte alle andre i åhr förflutne eller påkommande Uthlagor aff Rusthållet, och när Tå han Gården att affträda, medh jempngodt jnventario, som han dhen Emoottagit och tillträdt haffwer, sålunda, etc.

  Dito förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Jöran Pedersson i Tiörnery och Anders Danielsson i Fiskebeck, sigh at adjungera Någre ährlige Dannemänn, at grandska dhe reducerade Godzens skogar i Ahlbo Häradt, aff Fru Sophia Krabbes, sampt Grefflunda Heignadt, etc. effter Heiderijdarens ahnsökningh, och medhgiffwin Instruction.

  Dito för Rätten Uppstodh Nämdemannen W:tt Anders Danielsson i Fiskiebeck, och på sijne och adjungerade Männs wägnar, insinuerade dheras förrättningh, Angående hwadh Skogzskada som ähr skiedd Uppå dhen skogzlått, som ligger till Lars Nillssons Gårdh j Luderödh N:o 3 lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd.

  Dito Nämdemännerne Wäll:tt Jörgen Pedersson j Tiörnery och Anders Danielsson i Fiskiebeck bewittnat, at på Sahl. Doctor Christian Fosses Arffwingars Skogzlott, i åhr kan feetas 50 st Swijn etc.

  Dito förestelltes Qwinfolket Bool Lassadotter j Bröserup, som ähr lägrat i Bonnerum, af Lendzmannen Jöns Persson ibidem, och födt itt Barn Peder benemdh, som döptes aff Bonden Åke Nillsson j Bonnerum, Men eij fick Christendoom, doch leeffde 3:ne dagar effter döpelsen, bägges förste förseelse, och hon warit Möö och aff Echta sängh född.
  Rätten finner skähligt, dhett Lendzmannen Jöns Persson plichtar för lönskeläger, medh Qwinfolket Bool Lassadotter, både för sigh och henne                                                                 D:r 15:-
  Och dessuthan bägge, hwar för sigh, at undergå Kyrkioplicht.

  Anno 1690: den 31 octobris, Continuerade ordinarie HösteTinget, medh Almogen aff Ahlbo häradt, I samptlige Rättens praesence.

  N:o 38
  Per Boosson i Gadderödh, Contra Lasse Pedersson j Lönnhullt in puncto debitj, ec. Parterne absentes.

  N:o 39
  Anders Möller I Esperödz Mölla, contra dess Tienstedrängh Truedh, Angående olaga cession af Tiensten förlijkat.

  Dito Upplästes Nämdens Afsicht, angående Innewahrande åhrs misswext uthj Ahlbo Häradt, så lydandes som fölger, ad acta lagd:

  Dito Wällborne Fru Majorskan Elizabetha Stake, Uppwijst Hans Kongl. May:tz AllerNådigste DonationsBreff af dato Christianstadh den 22 Julij 1690 på Skatte- och RustningzRätten till Esperödz Rusthålldh, Nu Uppläsit och påskrijffwit.

  Dito Uppå Cronans BefallningzMans Wällbetrodde Zachariae Stobaej ordres, haffwa Nämdemännerne Synat Boofelligheeten och Meliorationen, på Lendzmans Säthet i Mielby, som Wäll:tt Berthel Mattzon till dato åboodt, haffwer, och finnes ibidem N:o 1 lydandes dheras Förrättning som fölger, ad acta lagd: Och wittnade, etc.

  Dito Doommaren, med adjungerade Nämdemänn giordt sijn Affsicht, effter ordre af den 14 septembris Nästlijdne, på Esperödz Gårdz Boofelligheet, etc. lydandes dhen samma som fölger, ad Acta lagdh, och wittnade, etc.

  Dito Nämdemannen W:tt Jöran Persson j Tiörnery, Uppwijst sijn Förrättning, hwadh Ollon i åhr finnas till Marena Sahl. Rasmus Lindegårdz Bondegårdar i Bonntoffta Byy, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagdh: etc.

  Dito Nämdemännerne, W:tt Måns Frennesson i Elmhullt och Nills Persson i Rörum, insinuerat dheras Förrättningh, hwadh ollon i åhr finnas till Wälborne Hr Holger RosenCrantzes skogar her i Häradet, lydandes som fölger ad Acta lagd: Och wittnade Nämdemännerne, sigh rätteligen haffwa syynat, etc.

  Dito Wälborne Hr Ryttmester David Christoff Mont de Gommery, begärt Syynamän at grandska dess Rusthålldh i Rörum och hestehemman j Swijneberga, hwadh Melioration der på, sedan förrige grandskningh finnes wara ahnwändh, sampt hwadh brist ännu och till dato dher på finnes, och sådant allt Specifice till Numer Byy och Bonde etc, hwartill förordnades Nämdem:ne W:tt Nills Persson i Rörum och Swen Persson i Bestekille, som sig Adjungera Lasse Andersson ibidem och Öedh Jönsson i Rörum, som sådant förrätta i wederbörandes praesence och effter förewijsning, etc.

  Dito förordandes Nämdemännerne, Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru, och Mårten Månsson I Bröserup, at grandska Booelligheeeten på Dommarens Wäll:tt Nills Ollssons Rusthålldh j Skiberup, effter Medgiffwin Instruction.

  Dito Cronans Lendzman Wäll:tt Jöns Persson Gatzbergh, förestellt drängen Swen Nillsson j Skiberup, som tillståår sigh haffwa lägrat Qwinfolket Sijna Larsdotter j Bröserup, hwilken war till wedermähle, och gåår medh Barnet under Bälltet, hans förste, och hennes andre förseelse.
  Resolutio
  Drängen Swen Nillsson plichta                                            D:r 10:-
  Sijna Larsd:r dito andre förseelsen                                      10:-
  och der eij orkas Botum, tå at lijda på kroppen., iempte öffwer alt Uppenbahra Kyrkioplicht.

  Dito Upplästes Hhans Höggreffl. Excell:tz Hr Gen. Gouvern:s ordre af dato Önnestadh den 20 septemb. Nästlijdne, Angående dhen Tiuffnad som är tijmad om Natten emillan den 5 och 6 Septembris, uthj Bellrödz kyrkia j Smålandh, Jöneköpingz lähn och Norra Weedbo Häradt, hwarest Een Silfwerförgylltt BrudeCrona ähr bortstulin aff 400 D:r Kopp:M:tz werdij, medh steenar besatt, 12 D:r S:M:t Penning:r, och 3:ne Pantsatte silfwerskeder.

  Dito Doomaren W:tt Nills Ollsson i Skiberup Uppwijst sijn Förrättningh, effter Cronans BefallningzMans Wälbetrodde Zach: Stobaei ordre, hwadh melioration Ryttaren Manhafftigh Jonas Polack haffwer ahnwendt på det huus N:o 26 i Rafflunda, som han haffwer åboodt, lydandes sålunda som fölger, ad acta lagd:

  Dito Cronans Lendzman Wäll:tt Jöns Persson Gatzberg i Elljarödh, förestellt fången och bortrymde Ryttaren Robbert Berling, för hwilken förestelltes Diverse qvaestioner och frågepuncter, så lydandes, ad Acta lagd:

  Upplyysningar
  Regimentzskrijfwaren Wälbetrodde Carl Eekelundh i Gussarödh, låter lysa effter 2:ne stycken hästar, dhen Eene Bruun medh 4 hwijta fötter, dhen andra swart, medh Een lijten stiern i Pannan, och högra Baakfooten hwijt, bägge brände på Wenstra låhret M. B: E. för 6 wekur sedan bortkombne.

  Bergzskrijfwaren Wäll:tt Magnus Krabbe, låter lysa effter Een rödskimblot häst, wijdh pass Rustningzgilldh, medh Een lijten stiern, och dhen högre baakfooten hwijtt, brendh på högra låhret [symbol ”X”].

  Item Een bruun hoppa medh Een bruunbläsog hästeföllsing i andre åhre, Dito Krabben låter lysa effter.

  Per Thommesson i Rörum, låther lysa effter twenne Swartgrimmote Stuutekalffwar sneeskuhrne på det högra öhrat och rijst under till i det wenstra, för honom bortkombne.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 4030-4190 (AID: v217883.b4030, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016