1690 höstting Järrestad

  Anno 1690 d: 29 octobris Bleff hållet ordinarie tingh medh allmogen i Järestadh häradh och Borby By I närwaru af dhen dher i häradet tillförordnade nämbden.

  Publicerades först hans kongl. Maij:tz förnyade ordningh och påbudh angående Wadstena krigzmanshuus Inkombster, Dat. Stockholmd: 31 xbier 1689.

  Publicerades hans kongl: Maij:ts Placat om olofligt skougzhygge Dat: Christianstadh d: 14 Julij 1690.

  Publicerades dhernäst een obligation af Hr Hans Jostson i Borby utgifwen på 73 D:r smt och der i Hypoticerar dher utj til Rådmannen Petter Hegardh i Malmö, sin präste Tijonde i Blästorp till dess samma skuldfodran betalt blifwer Dat: Malmö d: 14 Aprilis 1681 och confirmation dherpå Dat. Löderup d: 10:de Septemb:s 1687.

  Hr Corneten Edle och manhaftigh Petter Grönwall instämbt smeden Mickel Mårtenss: i Gislöf saakgifwandes honom flött ifrån smedian der sammastädes, och taget der ifrån medh sigh 2:ne golfz huus, som på platzen upbygde stodo, och nu begieres Resusion före, eller dhe 2:ne golfz huus på platsen igiän.
  Smeden Mickel Mårtenson som tillstädes war säger att chronans Befallningzman wälb:de Zacharias Stobaeus gifwet honom lof flötta samma huus derifrån platzen och lofft swara dherföre, men kunne intet skriffteligt wijsa.
  Hr Corneten swarar emädan hans högh grefl: Excell:tz Hr kongl: Rådet Hr Feltmarskalken och General Gouverneuren wijst detta till lagh och rätt blifwer han derwedh, eij häller kan bonden giöra de orden Bewijslige han säijer altså påstår Hr Cornäten bonden betahlar husen, eller sätter dhem på platz igiän, hwareffter han begiärer Rättens uthslagh.
  Bonden hade intet widare förebära utan allenast chronans Befall:n gifwet honom lof flötta huset bort af platzen medh sigh hwarföre han lofft swara.
  Hr Corneten framlade hans höggrefl: Excell:z Hr kongl: Rådet, Hr feltmarskalken och General Gouverneurens nådige Resolution Dat: Ingelstadh d: 30 7bris 1690.
  Hr Corneten Insinuerade sin inlaga Dat: Gislöf d: 29 Octob:r 1690: der Jempte Reffererade Hr Corneten att Bonden flött huusen ifrån chronans grundh inpå sin egen skatte hiordh det Bonden eij neka kunde, widare hade Parterne i denna saak intet att Referera.
  Effter ventilerandet af denne saak blefwo parterne för Rätten således förente att Mikael Mårtenson betahlar till Hr Cornet Grönwall 12 D:r Smt för dhe 2 golfz huus han nedrefwet af chronans grundh och satt på sin egen skatte Jordh och dhet till förstkommande jul skier dhet icke, då undergå Excecution hwar medh dhem emällan uphäfwes all wijdare träta.

  Saaken emällan fältskiärn i Cimbrishambn Lodwik Pretorius och Ryttaren Måns Wästman i Gislöf skuldfordran angående 6 D:r Smt förentes att Ryttaren betahlar samma penningar inom 8:ta dagars förlop i widrigt undergå Excecution.

  Hr Per i Stijby mötte för Rätten och Begiärer Actor må effter komma dhet som Rätten honom pålade wedh senaste Tingh, i widrigh händelse wara frij för widare tilltahl, och Betahla tingz Expenser sampt Reesors Bekostnadh.

  Per Person i Gislöf instämbt Per Mickelson ibm skuldfordran angående 10 dhl:r Smt. Peer Mickelson mötte kunne giälden intet beneka, men war heelt utharmat, och hade intet att betala medh annat än någon skattejordh som hans sohn nu i Bruuk hafwa. Altså Resolverade Rätten skiäligt, att när samma skatte hiordh selges då skall Per Person för någon annan åthniuta betahlningh af samma medel eller penningar som gfwes för jorden.

  Niels Arwedson i Comta instämbt Håkan Anderson och Jöns Person ibm, ngående een stuutz af 10 D:r verdie blef funnen af en lie för deras wållande, Håkan Anderson lofde betahla på sin part till Niels Arfwedson 2 D:r Smt och det till Juul, eller undergå laga Excecution.
  Jöns Person lofwar betahla 2 D:r Smt till förstkommande Michaeli 1691 för samma stuudt.

  Jeppe Nielson i Nöbbelöf instämbt Anders Nielson ibm, angående någon jordh han höstat höet af sampt skurit torf af samma stycke och förderfwa grönwallen. Anders Nielson blef påropt, mötte intet altså pliktar han denne gångh för tredsko 3 mk Smt.

  d: 30 octobris

  Effter hans kongl. Maij:ts sampt hans höggrefl: Ecell:z Hr kongl: Rådetz Hr feltmarskalken och General Gouverneurens allernådigste Befallningh giordes förste gången upbudh till vederböranderne på dhe godz som dhe H:ne Excecutionscommissarier Hr öfwerkrigz commissarien Ehrenflykt och Hr häradzhöfdingen Tigerschiöldh giordt för 6:te penningen här i häradet, af dhe godz som de härrar öfwer ifrån danska sidan här försälgt och tillbiudes dem lösningzrätten efftersom lag säger.

  Hans Lasson i Houby instämbt Matz Nielson i Glimminge angående fosterlöhn för ett oächta Barn, han medh sin Tiänstepiga aflat hwilken saak för några åhr sedan afdömbt, och Barnet nu på 7.de åhr gammalt.
  Parterne förentes således att Matz Nielson gifwer 26 hl:r Böter för qwinfolket dhe öfriga betahlar hoon sielf eller hennes Broder Hans Lasson som Cautionsman för dhe 4(?) D:r Smt.

  Hr Cornet Grönwall sampt Hr Corporal Manfelt som instämbde woro af General Gouverneurs Fiskalen Donner angående een saak medh en drängh wedh nampn Niels Person tiänte Måns Jönson i Charlaby, att drengen af dem werfwat, och sedan löös gifwen för några penningar som föregifwes dhe af honom … nammat emot kongl. förordningh och medan Actor intet är tillstädes att saken må beroo och åh nyoo Insiteras, medh protest på Tijdzspillo och Expenser.

  Nämbdemannen Thor Olufson i Borby instämbt Jäppe Anderson i Glifwarp, på en drängz wägnar Lars Jönson, som nu tiänar i Tyskland angående 4 t:r hafre á 10 mk och en tuna korn á 26 ör skpp:n är 4 D:r 28 ör Smt.
  Bonden Jeppe Anderson mötte för rätten wedstår intet mehr än 2 t:r hafre och en T:a korn.
  Dereffter Insinierade Jeppe Anderson sin inlaga Dat: Glifwarp d. 29 8bris 1690.
  Drängens syster Sissa Jönsdotter mötte för Rätten och bedyrade medh sin edh att skulden war 4 t:r hafre och 1 t:a korn, och detta war i ofreden Jeppe denne sädh bekommet.
  Tor Olufson påstår emädan han wedgår giälden att han må betahla, och han wijdare hafwer att sökia drengen för någon annan saak, då giöra dhet lag:n på sine wederbörlige ställen, widare hade parterne i denna saak intet Referera.
  Resolutio
  Såsom Jeppe Anderson i Glifwarp medh full thalan för Rätten wedstådt wara Rätt witterligh giäldh skyldigh 2 t:r hafre á 10 mk t:n och en tunna korn á 4 D:r 26 ör till drengen Lars Jönson, som nu tiänar i Tyskland, och Jeppe fått samma korn och hafre i ofreden när dhet så kostade som ofwan förmählas altså dömmer Rätten skiäligt att Jeppe Anderson i Glifwarp Betahlar samma ofwan.de 2 t:r hafre och 1 t:a korn medh 9 D:r 28 ör Smt till nämbdemannen Tor olufson i Borby ampt Tingz Expenser 1 D:r Smt och det inom 1 månadz förlop i widrigh händelse undergå laga Excecution, angående dhe 2 tunner hafre Jeppe Anderson benekar åligger begge parterne skaffa bättre Bewijs till nästa Tingh om dhe dhet widare åthala willia.

  Per Staffanson i Glifwarp instämbdt ålderman Matz Hindrikson ibm, saakgifwandes honom för een häst, han mist i Glifwarp bro, förmedelst han bröt benet af sigh i samma bro, som han förmehnar ållerman bör hafwa inseendhe medh, och hålla wedh lijka, på heela Byens wägnar.
  Åldermannen Mass Hindrickson swarar och förmenar dhet kommer honom intet mer wid än dhe andre der i Byen, och är aldrigh flyt på Bron denne saak blef upskutin.

  Saaken emällan Per Staffanson i Glifwarp och ibm åldermannen Matz Hindrickson på samptl: Bymennens wegnar förlijktes således för Rätten effter Per Staffanson giordt bewijsligt hästen omkommen på Glifwarps brostycke, att matz Hindrickson på Byens wägnar betahler till Per Staffanson för halfwa lijdne skade effter verderingh på hästen 3 dhl:r Smt, och dhet innom en månadz förlop i widrigt undergå laga Excecution och dessutan betahlar Matz Hindrickson på Byens wängnar i Expenser 2 D:r Smt.

  Saaken som i senste tingh Incaminerades, emällan Pastoren Hr Hans Jostson i Borby och upbördzmannen well:t Peer Sörenson, angående skuldfordran om någon spannemåhl Hr Hans upbördz mannen Transporterat i Betahlningh effter Puur obligation, som är Tijonden af Sochnemännen i Sandby by och än till Datum dhe eij medh godho betahla wehlat, fördenskull har skulden stådt obetalt, är nu åh nyo emällan Hr Pastoren förafskiedat således nu att upbördzmannen gifwet Dilation till näta ordinarie tingh i medler tijden saken Hr Pastoren bönderne lagl: och dem dermedh till betahlningh obligera, i widrigt effter ehrhållen Resolution sökia höga öfwerheeten och Hr Biskoppen om wijdare Assistens, skulle Hr Pastoren der med hwilket ehrhålla då swarar Hr Pastoren upbördzman för allan skadan i dy måhl.

  Anders Person i Gladsax instämbt Jon Lasson i Gladsax saakgifwandes honom för ett swin Anders Person för Jon Lasson ihielslaget.
  Jon Lasson påroptes war wedh tinget intet tilstädes altså pliktar han denne gångh för tredsko 3 mk Smt.

  Upbördzmannen well:t Niels Jönson instämbt Ryttaren Swen Swenson, angående olof:t kroghåld.
  Ryttaren Swen Swenson war tillstädes kunne intet neka klagemåhlet, förmehnar att dhet är honom som ähr en Ryttare lofgifwet.
  Der Jempte Insinuerade ländzmannen ett förbudh på samma krough Dat: Wranerup d: 16 Maij 1690.
  Der Jempte inlades Hr Mattz Stures klagomåhl i Gladsax Dat: Gladsax d: 30 8bris 1690.
  Effter ofwanstående och inkombne klagomåhl Resolverade Rätten skiähligt, att Ryttaren Swen Swenson aldeles förbiudes hålla wijdare krogh i Tommerup, skulle dhet medh honom offtare befinnes då effterlåtes wederböranderne bort taga öhlet dhe 2 dhelar försälges och lefwereras penningar derföre till Tyska kyrkian i Malmö, dhen 3:die dhelen dhelas emällan beslagen och de fattige i sochnen, och nu Batahlar Swen Swenson till Expenser 1 D:r 1 ör Smt.

  Gumme Person i Tullestrup instämbt Swen Jonson i Wranarp angående Rothe penningar 2 D:r 17 ör Smt.
  Swen Jonson kunne intet beneka skulden men Insin:de sin Inlaga Dat: Wranerup d: 29 8bris 1690.
  Gumme Person begiärer domb i saaken effter giälden är witterligh.
  Såsom detta Befinnes wara en riktigh fodran altså dömmer Rätten skiäligt Swen Jonson i Wranarp betahlar till Gumme Person i Tullestrup de omtwistade 2 D:r 17 ör Smt medh Tingz Expenser 3 mk Smt i widrigh händelse undergå laga Excecution och det inom 14 dagars förlop.

  Chronans ländzman Niels Jönson instämbt Ryttaren Jöns Kohlare angående een koo han taget i Snugge och huden funnen hoos Anders Matzon i Tommerup, widare hade han intet i detta måhl Proponera utan Remitterat till Ingelstadh häradz Tingzrätt imedlertijdh giör Chronans ländzman sigh försäkrat om Ryttaren, och den på Ingelstadh häradz tingh framförer.

  Chronans länsman Niels Jönson lät framföra Ryttaren Lars Anderss: i Järestadh under wälb:ne Hr Ryttmäster Mondegomerij Compagnie som Begånget lönskeläge med qwinfolket Brita Andersdotter under ektenskaps lofwan det ingen af dhe framstälte lagl:n kunna ifrångå. Altså dömbde Rätten skäligt att Ryttaren pliktar effter strafordningen och Betahlar Böterne så för henne som sigh.

  d: 31 octobris

  Måns Fränneson i Elmhult instämbt Jöns Anderson i Tummerup in Puncto Debiti 6 skp:r korn för stutelega.
  Jöns Anderson i Tummerup framkom för Rätten nekar intet tillskrefwet och lofwar att betahla till förstkommande Martini.
  Såsom Jöns Anderson i Tummerup siälf för Rätten wedgått skulden 6 skpp:r korn han skyldigh för stutelega till Måns Frenneson i Elmhult altså Resolverade Rätten skiähligt att Jöns Anderson betahlar ofwan:de 6 skpp:r korn till Måns Frenneson till förstkommande Martinij tijdh medh Tingz Expenser 3 mk Smt skier det icke då undergå laga Execution.

  Hustru Susanna Sahl: Hr Holgers i Cimbrishambn instämbt Lars Person och Arfwedh Olufson i Järestadh in Puncto Debiti som är Tijonde hafre för 1688.
  Lars Person och Arfwedh Olufson i Järestadh mötte Beneka aldeles intet sådt någon hafre dhet åhret, som dhe medh sochnemännens Attest bewijste, till medh säga sigh intet ingådt något Accord medh sahl: Holger emedan dhe dher i Byen den tijdh intet bodde der. Attesten Date: Jerestadh d: 26 8bris 1690.
  Parterne förentes således för Rätten att Bönderne Lars Person och Arfwedh Olufson i Jerestadh gifwa Begge 2 skp:r Rågh och 1 skp:a korn för Resterande hafren, och Citations penningar hwarmedh saken dem emällan uphäfwes.

  Upbördzmannen well:t Niels Jönson är förlikt medh sin wederdheloman således att Jöns Nielson i Wranarp gifwer till upbördzmannen i ett för alt 2 dhl:r Smt och det inom 8:ta dagars förlop eller undergå laga Excecution.

  Möllaren Jöns Håkanson i Tummerup mölla framkom för Rätten begiärte laga syn på Christianstadz hospitals mölla i Tummerup huru möcken grundh der är till möllan och huru offta han om åhret kan mela, hwartill anbefaltes nämbdemannen Erik Swenson i Järestadh och Mårten Nilson i Tommerup, hwilka wedhinhändigandet af detta begifwa sigh på platsen och besichtiga samt giöra sigh informerade om saakens beskaffenheet, som dhe medh edh verificera kunna

  [Sigill] Carl Paulin

  © Magnus Lindskog, 2004
  (viss redigering pågår fortfarande)