1690 sommarting Albo

  In N. Dominj

  ANNO 1690 den 13 Junij hölltz Ordinarie Sommar Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence, ut superius,

  Samme dagh Uplästes,

  1. 1688 åhrs Saltpeter Lewerantz af Ahlbo Häradt, 189 pund 7 mark, som ähr Betallt medh 3 D:r S:M:t hwart Lispundh.
  2. 1689 åhrs Saltpeter Lefwerantz på 70 pund 4 mark, som sammaledes ähr betallt medh 3 D:r hwart pund, och der effter gafz Verification.

   3. Upplästes och ransakades, at inthet Städzmåhl, Sakefalldh eller grääsgälldh ähr fallit aff Doomkyrkians godz i Ahlbo häradht pro Anno 1689. Och deröffwer till Inspectoren Wälbetrodde Swen Kråka gaffz Attestatum.

  N:o 1
  Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Mosenius i Andrarum, contra hustru Christentza Per Sågskärares, och hustru Elena Oluff Spelemans ibidem, angående olaga handel medh dess Trödskieman, Ryttaren Måns Springiare, Nembl. Christentza 4 sk. Korn och 1 sk. Rågh, hwilket hon och sielff tillståår, Item hustru Elena Oluff Spelemans 2 sk. Korn, och tillståår hon sig bekommit desse 2 sk. Korn aff Måns Springare för 3 mark S:M:t, för hwilke 3 mark S:M:t bem:te Springaren hoos henne haffwer bekommit Öhl, Brännewijn och Tobak.
  Tillspordes Christentz och Elena, om dhe eij wiste aff det Måns Springare hade stuhlit säden? Swarade dhe aldeles Neij der till, Men Christentza tillståår sig taget Emoot kornet aff Springiaren Omåhlt, och lijka som Elena betallt det, medh Öhl, Brännewijn och Tobak, kornet á 12 öre S:M:t skeppan, och rågen á 2 mark S:M:t skeppan.
  Herr Pastoren berättar, det Springaren hafwer tingat aff, och betallt 4 skepper korn medh 6 mark S:M:t, wijdh afkortning på sijn Tröskiarelöhn, och lofwat wela betahla det andra medh, och äskar i så måtto doom och Uthslag, medh Causerade Tingz Expenser.
  Swaranderne bidia om Nåde och förlåtelse, att dhe eij bättre seedt sigh före, och kunna dhe icke Neeka, at Ryttaren seent om qwällarna haffwer burit säden till dhem.
  Resolutio
  Ehuruwähl desse Qwinfolk Christentza och Elena, Neeka, sigh inthet Wetat, at Ryttaren Springaren har olofwandes fått dhenne Omtwistade Spannemåhl, hwilken dhe aff honom fått i Betahlning för öhldricko, etc. Icke desto mindre, och Emädan dhe wähl tänka kunnat, at Springaren samma sädh eij medh minne bekommit, Särdeles, såsom han kommit om Nattetijdh, och Kyrkioheerden sijne Tröskiemänn altijdh medh Penningar betahlar; Altså finner Rätten skähligt, at dhe allenast dhenne gången, (: Emädan Springaren för alt aftingat, Een dehl betallt, och det öfrige lofwat betahla 🙂 plichta effter det 4 Capitel köpmåhlesB: L:L: hvarthera medh 3 mark, Så och betahla tillhoopa uthj Expenser 1 D:r S:M:t, och åthwarnas Een annan gångh, at taga sigh bättre till wahra, så frampt dhe icke hårdare wele wara ahnseedde.

  N:o 2
  Lars Persson i Bröserup, contra Trulls Mårtenss:n ibidem, sampt Måns Nillsson j Bonderödh, Een Böök angående, som dhe olofwandes haffwa huggit på Wälborne Hr Holger RosenCrantzes skogzpart till Glimminge.
  Swaranderne Mötte, och föregiffwa, det dhe huggit bemelte Bökestubbe, som warit Uthan Topp, och berätta, att dhe hade betallt till Panttaren Lars Persson, Nembl. Måns Nilsson 2:ne knubbor höö förleden Michäelis tijdh, och Trulls gifwit honom 1 skeppa sallt, och Een gångh hestskoor, at dhe måtte bränna och fälla rutit och fohrnet, doch kunna dhe icke säija, at Lars Persson något haffwer wijst dhem Uth, Uthan giffwit dem loff at hugga.
  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup, och Nämdemannen W:tt Per Gregersson j Torrestru Eedeligen wittnade, at bemelte huggne Stubbe war rutin, fohrnet och uthan Topp, och aldrig kunnat bära Ollon, Käranden berättar dett han aldrig haffwer gifwit dem loff hugga, eij heller någonsin fått leija af dhem, Men Swaranderne tilbiuda honom Eeden, den han eij welat praestera, doch tillståår käranden sigh fått 2:ne Knubbar höö aff Måns för Panttepenningar.
  Resolutio
  Ehuruwähl Trulls Mårtensson j Bröserup och Måns Nillsson i Bonderödh tillståå sigh huggit dhen omtwsitade Bökestubbe, som dock effter Nämdens bewittnande warit aldeles odugligh och ofruchtbahr, hwar till dhe säija aff Pantaren Lars Persson i Bröserup haffwa hafft loff och leija Uthgifwit, hwar öffwer dhe Panttaren Eeden heembudit, den han eij gutit praestera; Altså finner Rätten skähligt, att befrija bem:te Trulls och Måns, som effter dhet 18 Capitel, för Panttarens Lars Perssons tilltahl i detta fall, och Expenserne at wara Upphäffne, och lembnas Wälborne Hr Holger RosenCrantz sijn regress till Panttaren Lars Persson, der han något olagligen handlat, Eller på skogen utwijst, hwar till han eij hafft loff och tillståndh.

  Dito Uppå Heiderijdarens Wäll:tt Hans Georg Knorrs reqvisition, förordnades Dommaren W:tt Nills Ollsson i Skiberup, sigh at Adjungera Nämdemännerne Wäll:tt Måns Frennesson i Elmhult, Nils Persson i Rörum, Swen Persson j Bestekilla, Jacob Gudmundsson i Grefflunda och Håkan Arffwedsson i Åkarp, å Nyo att grandska Delperödz skogh, effter Förewijsningh, Uthi Heiderijdarens och skogwachtarens praesence, doch att dhe i tijdh och för uth Hr Major Klingspore derom tillkänna gifwa, att han Eller Någon på hans wägnar, dhenne grandskningen bijwista, etc.

  N:o 3
  Håkan Esbiörnsson i Hwijteby, Contra Nills Lasson i Torup, Angående undfångne 18 mark S:M.t, till 1689 åhrs CronoTijendes affbetahlningh, hwar på inthet blef betallt, men dhe 9 mark wijdh dess heemkomst ifrån Mallmöö Clarerades, och dhe öfrige 9 mark ännu fordras, medh Causerade Expenser.
  Swaranden mötte, och beklagar, at Penningarna blefwo honom på Wägen och 2 Mijhl på dhenne sijdan Mallmöö ifråntagna, och beder om dilation at wela betahla för sigh, och giör praetention för sijn reesa Nider åth.
  Parterne förlijkades sålunda, att Nills Lasson räckte handh at betahla till Håkan Esbiörnsson 6 mark Capital till Missommar Nästkommande, iempte förorsakade omkostningh 1 mark S:M:t, Eller uthan wijdare Process will lijda Execution.

  Dito förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Per Jönsson i Saxhusa och Anders Danielsson i Fiskebeck, Uppå BergzInspectorens, Wälbetrodde Hr Dimbergz reqvisition, at göra Seqvestration hoos Wäll:tt Nills Jakobsson Ager i Bleestorp, på all Sahl. Förwaltaren Stengelins qwarlåtenskap, effter Uthfärdat instruction.

  Anno 1690 den 14 Junij, Continuerade Ordinarie Somar Tinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens prasence.

  Dito publicerades Höglofliga Kongl. Götha HoffRättz Breff af den 12:te Aprilis Nästlijdne, at her effteråth Parterne skola wijdh förefallande strijdigheeter, medh Crono=Militiae hemman, på första stembningen comparera, dem till geenswar, som å Kongl. M:tz wägnar saken drijffwa, I föllie af Hans Kongl. M:tz AllerNådigste Förordningh, och till justitiens så myckit skyndesahmare befrämjande etc.

  Företogz inqvisitionen, Angående den döda Ryttaren Per Skogh, och war för Rätten inhemptat Geetepoiken Rasmus Mårttensson i Måhlerödh, Fers Häradt och Frenninge Sockn, wijdh pass af 12 åhrs ållder, som Summarie berättade lijka, ordh ifrån ordh, som drängen Per Andersson i Sillerödh tillförrende wittnar haff:r och inthet weet Något wijdare till Upplyysning at säija. Tillspoordes Gumme Ollssons hustru Elena Åkesdotter, om hon haffwer något ytterligare at förebringia i dhenne saak? Swarade hon Neij, uthan steller saken i Rättens händer.
  Tillspoordes Nämden, om dhe kunde wetta, at Gumme Ollsson och Mattz Persson woro i Landet? Swarade dhe sigh inthet weta annat, änn såssom tahlet gåår, att dhe bägge ähro Öfwerkombne till Dannemark, hwilcket och Gumme Ollssons hustru berättar, Och förmodar dett hennes Man, som medh Måhlsäganderne ähr förlijkat, måtte komma till sijn frijd igen, och effter förde wittnen och skähl, ifrån saken Libereras såssom hennes Man sigh för Ryttaren måst Nödwärga.
  Klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson i Rafflunda, som ähr Sahl. Per Skogz Swåger, på sijne och sijne systrars Wägnar, nu som tillförrende beder för Gumme Ollsson, och tillståår, det Gumme Ollssons hustru och slächt haffwa Uthlofwat til Sahl. Per Skogz lilla Barns Uppforstringh 100 D:r S:M:t, så frampt han Niuter frijden, och i det öfrige äskar Rättens Uthslagh.
  Interlocutoria
  Alldenstundh denne saak är af slijk beskaffenheet, att UnderRätten det uthi eij äger döma, Altså blijffwer dhen samma till Högloffl. Kongeliga HoffRätten uthj Underdånigheet remitterat.

  Dito Uppstodh Nämdemannen Wäll:tt Mårten Månsson i Bröserup, som medh Adjungerade Männ haffwer grandskat Boofelligheeten på Hospitals godzet här i Häradet, och war dheras Förrättningh som fölger, ad acta lagd: och wittnade Nämdemannen, medh Jöran Erenstsson Eedeligen, etc.

  Dito Wäll:tt Lennart Jonsson Raffwensteen 2:dre reesan låtit Uppbiuda det ¼ hemman i Luderödh, som han aff Tullnären Wäll:tt Nills Larsson i Cimbritzhambn köpt haffwer, at see supra d. 20 Martij.
  Dito förordnades Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck sigh at Adjungera Rasmus Johanss: i Luderödh, Per Skomakare ibidem och Per Ollsson i Elljarödh, att grandska Bristfelligheeten på det ¼ hemman i Luderödh, som Wäll:tt Linnart Jonsson, aff Tullnären Wäll:tt Nills Larsson i Cimbritzhambn sigh tillhandlat haffwer, etc.

  N:o 4: 5
  Inspectoren wijdh Anderums Ahlunewerk, Wälbetrodde Johan Dimbergh, Contra Jöran Erenstsson i Lönnhullt, Angående dess Tienstedreng Per Åkesson ½ åhrs löhn, ifrån Michäelis 1689 till Påsk Nästlijdne, 8 D:r och 1 pahr skoor. Swaranden Mötte, och räckte handh till Hr Inspectoren at betahla drängen, så wijda honom restera kan på sijn halffwa åhrs löhn, iempte Expenser, hwar medh Actionen Cesserar.

  Företogz Actionen, angående Arena Jönsdotters lägersmåhl, medh Pastoris Ehrewyrdige och Wällärde Hr Oluff Axtorps Styffson Clemmet Willumsson, effterförrige Tingz Uppsättelse den 21 Martij Nästlijdne, och ähr bemelte Arena Nu för Rätten, och Eenstendeligen påståår, det hon ingen Annan Barnefader weet änn Clemmet Willumsson, Men, han som Nu ähr ad confrontandum, aldeles der till Neekar, i ty Hr Pastoren begärar, för wittnen, till sijn Styffsons Exculpation.
  Tå framstodh Ryttaren Manhafftig Anders Nillsson Finne i Raskerum, som effter aflagd Eedh å book betygade, att han haffwer funnit drängen Jeppe Pedersson ibidem, den tijdh han tiente Jeppe Månsson, och hon hoos Trumpetaren Hindrich Kilow, och tå lågh hon hoos drängen i hans säng under kläderne, Men hwadh hon hade Uppå sigh dett weet han inthet, Men andre gången fan han dem bägge ihoopa, I Måns Håkonssons hööhääs, och tå hade hon sitt skiörtt Uppå, doch kan han icke säija sigh seedt dhem bedrijfwit någon otucht tillsammans.
  Drängen Nills Månsson j Måsalycke Eedeligen wittnade, at han hade budh till Arena Jönsdotter ifrån Christianstadh och Clemmet Willumsson, at han skulle hellsa henne, och bidia henne sända sigh det Swarta bandh, och wijdare weet han icke at berätta i dhenne saak.
  Klockaren Wäll:tt Jöns Christensson i S:t Ollufz Sochn, Eedeligen wittnade, at Arenas Moorbroder Gregers Persson i Höör, och Tolånga Sockn i Fers Häradt, war inne hoos honom, wijdh pass 3 wekur sedan i Klockarestugun, Tå frågade Klockaren honom, huru Arena wille fått Een annan Barnefader, Tå swarade Gregers, här ähro Landdrijfware nogh till, och Gregers nu swarade der Emoott, att dhe sutto och drucko Een kanna öhl och skämptade så tillhoopa.
  Förrige Klockaredotteren Maria Christensdotter, insendt sitt skrifftelige wittnesbyrdh, om Clemmetz förhålldh emooth Arena i Krugare Engien, så lydandes som fölger, ad acta lagdt.
  Gregers Persson j Höör, inlade Arena Jönsdotters Exception Emoot Hr Pastoris käremåhl j bägge sakerne, som Upplästes, så lydandes, ad acta lagd:
  Ytterligare contesterar Arena Jönsdotter wijd Otwungen Eedh, at hon måtte siunka nider i helfwetes affgrundh, om hon någon annan Barnefader weet änn Clemmet Willumsson, och föregiffwer änn mehra, dett han haffwer legat hoos henne i Prästens Sängh Een gångh, Tå bägge Prästefolken warit hoos Trumpetaren i Raskerum till giäst, Men han till allt sådant Neekar, Och haffwer parterne Uppå tillfrågan inthet wijdhare at ahndraga.
  Resolutio
  Ehuruwähl Qwinfolket Arina Jönsdotter, Uthom TingzRätten, åthskillige reesor haffwer Neekat, inthet hafwa hafft något bestella medh Clemet Willumsson, hwadh detta lönskeläger angåår, myckit mindre at hon dhen tijden warit medh Barn; Icke desto mindre, och emädan hon nu så wäll som wijdh förrige Tingh, haffwer Eenahanda Tahlan, och medh Eedh contesterat, det Clemmet Willumssom ähr fader till hennes Barn, hon, på armarna för Rätten framwijst; Altså uthi föllie der aff, som jämwähl annan lijknelse, at hon wijst rum och ställe finner Rätten skähligt, der Clemmet Willumsson böör sig medh Eedgångh 12 Bohlfasta Manne purgera, och sielff at wara i förEedenom, at han för dhetta lönskeläger ähr frij, Orkar han eij till Nästa Ordinarie Tingh, den Eeden gånga, tå att plichta lägersmåhls Böther 10 D:r S:M:t, och dess uthan at stånda kyrkiodisciplin, Så tillfinner och Rätten henne Arina böra plichta sijne lägersmåhls Böther 5 D:r S:M:t, och der iempte at undergåå Kyrkioplicht, hwilken så mycket mehra böör skiärpas, som hon i oträngda måhle. Månge gräselige Eeder, i detta fall hafwer Uthgutit.
  Emoot dhenne doom inlade Arena Jönsdotter 3 mark waadepenningar, och förmahntes etc.

  N:o 6
  Företogz den andre saken, Emillan Pastoren, Ehrew. och Wällärde Hr Oluff Axtorp, och Qwinfolkett Arina Jönsdotter, Angående dhen Suspicion han hafwer på henne, om dhe bortmiste Penningar, hwaröffwer Hr Pastoren begärer föra sijne wittnen.
  Tå framstodhh Pijgan Sina Lassadotter i Måsalycke, som berättade uthan Eedh, at freddagen för Mickelsdagh nästlijdne, kom hon till Prästegården at låtha sigh Examineras, såssom hom tå wille gåå till Altars, och stodh Arina Jönsdotter, och hade huffwudet nider uthi sijn kijsta, och hade Een Boncke Penningar på Eett Ullet kläde, Och när hon bleff Sijna waarse slogh hon kijstelocket igen, så att hon icke kunde weta, huru Månge Penningar det woro, Eller hwadh slagz Penningar det woro, Och säger Arina, at dett war i gången till Fruchthagen, och det war alleenast 3 á 4 öre hon hade.
  Ryttaren Manhafftig Anders Ollsson j Sanct Oluffz Gårdh, Eedeligen wittnade, at han haffwer hördt Bonden Trulls Andersson i Egelstadh och Tolånga Sockn säija, det han wiste, hwarest Arena Jönsdotter hade Uthlåhnt Een stedz 8 á 9 D:r S:M:t, Men nämde doch iche till hweem, och wijdare weet han icke at berätta.
  Drängen Boo Persson j Liunglyckerne, Eedeligen wittnade, dett han låhnte 2 öre af Arena Jönsdotter som hon togh upp aff sijn kista i lukegången, och togh i Eett taagh heela Näffwen full aff kijstan, medh halffmarker och 4 skillingar, Men om hon hade fleere Penningar i kijstan, dett weet han icke, Eij heller, huru Månge desse Penningar woro, om dett war 1 D:r 2 á 3 eller fleere.
  Arina Jönsdotter föregiffwer, det hennes Nyckel lågh på spijskammer boordet iblandh, och ibland satt i kijstan, och om hon hade hafft något Tiuffwagodz deruthj, så hade hon icke låtit sijn nyckel så wårdeslöös.
  Pastoren Hr Oluff Uppwijsar Een skeppePåsa medh Mallt, som han haffwer igenfunnit på Geethuus stänget, Uthan om porten, och begärar aff henne wetta huru dhen samma war dijtkommin, och bad hon wille bekänna, hweem dhen ägde? Arena Jönsdotter swarade, sig inthet wetta der aff att säija, och inthet Tiuffwerij skall henne öfwerbewijsas, Och i det öfrige begärar Gregers Persson, at få föra sijne Wittnen till Nästa Tingh hwar medh Hr Pastoren ähr till frijdz.
  Resolutio
  Effter begäran Differeras, och förelägges Parterne till Dito tijdh haffwa alle sijne skähl wijd handen, och afwachta Uthslagh.

  Dito Upplästes Kongl. May:tz AllerNådigste Resolution af den 5:te Maij 1686 och 4:de punct, at allt Pottaskebrännerij och skogzhygge på 2 Mijhl när omkring AhluneWärket skall förbiudas, Copia lades ad acta.

  N:o 7
  Heiderijdaren Wäll:tt Hans Georg Knorr, Contra Bönderne Jeppe Månsson i Raskarum, sampt Arffwast Månsson och Mårten Pedersson ibidem, Angående olaga Pottaskebrännerij på Dito skogh. Swaranderne mötte och föregiffwer sigh inthet fällt aff rooten, Uthan alleenast hwadh som legat nider af gamble feller, som Nämden och skogwachtaren sielffw medh dem betygade, i ty the förmahntes taga sigh till wahra, at dhe inthet bränna Uthan Uthwijsningh.

  N:o 8
  Wälborne Hr ÖffwestLeut:ten Axel RosenCrantz på Örup, wijdh fullmächtigen Wäll:tt Jöns Rasmusson på Ahlunewerket, contra Skräddaren M:r Hans Hollst i Snärpe, Angående 2:ne lägersmåhl, medh Qwinfolken Töra Truedzdotter och Mätta Jeppesdotter, derom fullmakten Upplästes, så lydandens, ad acta lagd:
  Qwinfolket Töra Truedzdotter, nu som förra tillståår, at ingen annan är fader till hennes Barn, änn Skreddaren Hans Hollst, men han der till Neekar, Käranden begärar föra dhe instemde Wittnen. Och Tå framstodh Gårdmannen Oluff Tygesson j Snerpa, som effter aflagd Eedh betygade, at i Juleheligdagarne sijdstlijdne, och andre dagen, föll Mätta Jeppesdotter i Barnsängh, och 3:die dagz Morgonen kom Skräddaren Hans Hollst inn, Och frågade henne, hweem hon wille lägga Uth till Barnefader? Tå swarade hon sigh ingen annan kunna lägga Uth, änn dhen som war Barnefader. Swarade han, hweem ähr den? Sade hon, det ähro I, Tå badh han henne wrijda det på Een annan, han wille gifwa henne Een koo, och lägga uth Bötherne för henne, sampt föda hennes Barn, sedan det wahntes ifrån Patten, at hon skulle ingen omsorgh haffwa för dett.
  Elena Oluf Tygessons wittnade sammaledes lijka ordh.
  Hans Hollst mötte, och föregiffwer, dett Mätta Jeppesdotter war medh Barn, föra än hon kom till Snärpa, och at Bötherne böra falla till Cronan, och för dhen andra Töra Truedzdotter Neekar han, wijdh högsta sijn saligheetz Eedh.
  Käranden ingaff Hr Pastoris Relation uthi Anderum om desse sakers Beskaffenheet, som Upplästes, så lydnandes som fölger, ad acta lagd: Begärandes fullmächtigen effter sådane skähl, doom och Uthslagh i saken.
  Resolutio
  Alldenstundh Skräddaren Hans Hollst i Snärpa effter Oluff Tygessons wittnesbyrdh, som jämwähl egen bekännelse, giör sig skylldigh i dhenne saak, och lofwat Bötha för Qwinfolket Mätta Jeppesdotter, Altså tillfinner Rätten honom Holst plichta för sigh sielff och henne S:M:t     D:r 15
  Och bägge dess uthan at undergåå Kyrkioplicht, Men Medh det andra lägersmåhls tillwijtelse, Differeras till bättre Upplyysningh.

  N:o 9
  Anders Nillsson i Bestekille, contra Ållermannen Måns Nilsson i Grefflunda, Angående dhet dhe pantat Ållermannen Måns Mårttensson i Bestekille för Anders Nillssons olaga giärde, hwilket Anders Nillsson förmehnar medh 2:ne mäns Attest kunna bewisas warit lagligt, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd: Swaranderne mötte och föregifwa sigh hafwa Pantat effter Byernes Grannewijte och Gammall skick, doch Wetta dhe icke hwart dheras förrige grannebreff är kommit, och haffwa dhe hafft makt vice=vercâ at panta, som bägge parter eij kunde Neeka till, Och woro bägge Byars fullmächtige tillstädes, och sade Giärdet olagligt.
  Resolutio
  Alldenstundh Måns Nillsson j Grefflunda, haffwer effter gammall skick, och bägge Bymännernes doom, Pantat Anders Nillsson j Bestekille för dess Bröde, hwar medh han ingen Orätt synes haffwa giordt; Altså befrijas Måns Nillsson för Anders Nillssons tilltahl i detta fall, och Expenserne at wara upphäfne.

  N:o 10
  Lasse Andersson i Bestekille, contra Lars Truedsson i Hwijteby, Angående dess Broderdotters Elena Ollsdotters Arffwegodz j Skiberup, Capital 25½ D:r S:M:t, hwilket käranden som Moorbroder, will taga Emoot, Eller och Aff Swaranden fordrar Caution. Swaranden, absens, och idag reest åth Mallmöö, i ty Differeras, och Reus pro absentiâ at plichta 3 mark S:M:t.

  Företogz saken, Emillan Hoffmestaren S:r Jöran Kofall, och Bönderne Lasse Andersson i Bestekille N:o 9. Per Lasson ibidem N:o 11 och Måns Nillsson ibidem N:o 8. Angående förmehnt Skatterättigheet, sampt 79, 80 och 81 åhrs rest:de Ränttor.
  Lasse Andersson och Måns Nillsson berätta sigh hafft sijne städiebreff, som dhe Nu inthet haffwa medh sigh, och Per Lasson berättar sig wara dijt skrijffwin wijdh sijdste Indehlningen, I ty förelades dhe 2:ne at Möthe medh sijne qvitteringar och Städiebreff till Nu öffwerMorgon.

  Anno 1690 den 16:de Junij Continuerade Ordinarie Sommar Tinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i Samptlige Rätens praesence.

  Dito Upplästes och inrättades Brandstudz Specificationen Uthj Ahlbo Häradt, effter inkombne Höga Öffwerheetens ordre, och uthi Wederbörande Allmogens praesence och Bijwistande.

  Dito effter Hans Högggreffl. Excell:tz Hr Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Greff Rütger von Aschebergz ordre, aff Dato Mallmöö d 11 Maij Nästlijdne, Cronowalldz Godz, till Rijkzens Ständers Banco, aff Wälborne Hr Commissarien PijhlCrona, Emoot Eett låhn af hypothicerat, hwaröffwer Banco begärar Een Uppbudz Attest, som skiedde.

  N:o 11: 12
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Nicolaus Stobaeus wijdh Fullmächtigen Wäll:tt Magnus Krabbe Contra Cornetten Wälborne Hr Georg von Vitinghoff att höra på hans instemde wittne, i dheras twistige saak, derom fullmachten Upplästes, så lydandes ad acta lagd: Här emoot mötte Ryttmästaren Hr Fahlman, och inlade sijn fullmacht aff Hr Cornetten lydandes dhen samma som fölger ad acta lagd:
  I det öfrige, och ehuruwähl han hade orsak at protestera, det citationen inthet ähr Uthgifwin af Hr HäradzH:n sielff, Uthan allenast aff Protocollisten Nicolao Brasch, på Hr Häradzhöffdingens wägnar, Lijkawijst, at winna tijden, tillstädier han, at dhet instemde wittne måtte höras, så wijda at han icke haffwer Emoot det samma någon Legal Exception. Och der jempte protesterade han qvam solennissime Emoot Cronans Befallningzman Wällbetrodde Hr Zachariam Stobaeum, att han will taga affträde, I wijdrigit fall will fullmechtigen Hr Fahlman sigh straxt absentera och i ty Befallningzmannen Hr Zacharias ifrån Rätten Uppstodh och sigh afsöndrade.
  Tå framstodh wittnet, Ryttaren Manhafftigh Johan Berthellsson, och tillsporde Rätten fullmächtigen Hr Fahlman, om han på sijn Principals wägnar Något haffwer Emoot honom att Excipera? Swarade han, det bemelte Johan inthet haffwer warit tillstädes, när twisten war i Winslöff, och dess uthan inthet kan swara honom på det spörsmåhl han haffwer nu giordt till honom för Rätten, hwadh det 8:de Budet haffwer at betyda, och i ty förmodar honom inthet böra till Eedh admitteras.
  Ryttaren Johan Berthellsson förklarade sigh, Uppå Rättens tillfrågan, at det 8:de budet lyder, Du skallt icke bära falsk wittnesbyrdh Emoot dijn Nästa. Herr Fahlman insisterar, at bem:te Ryttaren haffwer icke warit tillstädes, när den Brådeskillnaden I Winslöff skieede, Uthan i Lummarp effter Tobak, och i så måtto inthet böör till Eedh eller Wittnesmåhl admitteras.
  Fullmächtigen Mons:r Krabbe förmehnar wittnet måtte Examineras, och submitterar det Rättens Uthslagh. Hr Fahlman repeterar piora, och qvam solennisseme protesterar, att detta instemde wittne af anförde 3:ne skähl dhenne gången eij skall admitteras, såsom han och haffwer warit Hr Stobaei Tienare.
  Resolutio
  Alldenstundh Ryttaren Johan Berthellsson ähr Nu uthur BefallningzMannens Wälbetrodde Nicolaj Stobaej tienst, och dessuthan ähr kommin till sijne laga åhr, warit till Herrans Högwärdiga Nattwardh, Och hwarken ähr slecht eller Byrdh medh bem:te Herr BefallningzMannen; Altså finner Rätten skähligt, det han till wittne böör admitteras, på dett saken der igenom måtte blijffwa Upplyyst.
  Tå framstodh Ryttaren Manhafftigh Johan Berthellsson Hollmbergh, som effter aflagd Eedh å Book wittnade, at Hr Cornett Vitinghoff medh sijn Fru kom till Herr BefallningzMannen i Winslöff effter Middagen, Tå dhe hade Höö jnne, men icke Säädh, och Hr Cornetten satte sigh för Boordzändan, och dhe druko tillsammans, och såssom BefallningzMannen icke hade gåhlt Toback, skickade han Johan Berthelsson till Lummarp att hempta Tobak, hwarest han icke fick gohl Tobak, uthan Swartt, hwilken Hr Cornetten inthet wille haffwa, och Cornettens Fru satt tå reeda på Wagnen, och wille reesa heem, och hon skickade sijn dräng in att bidia Hr Cornetten fölga sigh heem, Tå hon och straxt reeste bortt, och Cornettens dräng kom in och hwijskade honom något i Örat, Tå sprang Hr Cornetten Upp ifrån Boordet, och sade, Gott Sacrament soll Ich hier sitzen Undt Crepieren, undt meine pferde deraussen Crepiren, Tå Befallningzmannen befallte Johan gå på lofftet effter haffra, som han och giorde, och hemptade Nider wijdh pass een halff skeppa haffra, och satte för Hr Cornettens hästar, som stodo på Gården affbetzlade, doch hufwudlaget om hallsen, och tå gick Johan inn igen, och Hr Cornetten, som war temmeligh druken, (:Så wäll som BefallningzMannen:) stodh och talade medh BefallningzMannens hustru wijdh kökzdören, men hwadh dheras tahl war, weet han icke, och tå togh Cornetten henne på Buuken eller magan framman på, Tå sade hon till honom, dragh Fahnen i Wålldh och fägna Edra hooror, och icke Een ährligh hustru, och hon gick fram till Boordet, der Hr Capitein Rosenaker och BefallningzMannen sutto, medh tårarne j Ögonen, och beklagade sigh, at hon aldrigh bleff aff någon Menniskia så begegnat, som aff Hr Cornetten, Tå sprang BefallningzMannen Upp ifrån bordet, och sade, hwadh är dett? Kan Jagh inthet få Niuta frijdh i mitt huus, och få behålla Mijn hustru i frijdh? Och tå greep BefallningzMannen Hr Cornetten före till i Råcken och för Bröstet, medh högra handen, och förde Hr Cornetten, at han hållade medh ryggen något öfwer Bordet, och hade Wärjan halffdragen, Och tå roopade Hr Capitein Rosenaker, Treutiger, kom Undt hilff, och han kom, Och dhe fingo fast i Wärjan och skillde dhem åth, och hiulpo Cornetten uth om dören, och behöllo BefallningzMannen inne, och hade Rosenaker uthi Hr Cornettens Eene ärm. Och Treütiger uthj dhen andra, och icke han sågh dem mehra wara tillsammans, äwen dhen Eena gången Eij heller at Hr Cornetten warit omkull, och Hr Rosenaker folgde honom uth om dören, och såg Johan icke någon draga eller släpa Hr Cornetten Uth, Och När Hr Cornetten war i dören, sade BefallningzM:n, Phui, han luchtar som Eett Aas, på dören, och kom här aldrigh mehr.
  Tillspoordes Ryttaren Johan, om han förnamm någon ond lucht samme tijdh? Swarade han Neij, ty han gick straxt Uth, och Pijgan Sissela inkallades aff BefallningzMannens hustru at rökia i stugun medh Eenerijs, och han bad Pijgan gåå in effter hustruens ordh, och Johan bleff uthe på Gården, och Hr Rosenaker badh Hr Cornetten reesa heem, han hade inthet giordt rätt hwarken inne eller uthe, och tå drogh Hr Cornetten sijn wärja uth på gården, och ropade, ästu Een skällm och hundzfott, så kom uth på Gården, men Nämde ingen, och befallningzMannen hade dören halff öppen, och wille warit uthe, men bleff hindrat af Treütiger och sijn hustru, och dhe andre, at han inthet kom Uth, Och Hr Cornetten satte sigh på hästen, och rees sijn wägh, och ingen hielp honom på hästen, uthan drängen höllt i stigbygelen.
  Parterne å bägge sijdor och vice versâ begärade Extractum Protocolli aff hwadh hellst Nu ähr passerat, som Rätten dhem eij kunnat denegera.

  Dito Hr Rådhmannen Peter Noorbergh andre reesan låtit Uppbiuda sitt Pantt om Gyrödz Gårdh .p. att see Supra d. 25:te Febr. 1690.

  Cronones BefallningzMan Wälbetrodde Zacharias Stonaeus låtit förestella Qwinfolket och Enkian Karijna Persdotter, Sahl. Nills Anderssons i Rafflunda, som Uthj sitt EnkieSäthe ähr lägrat af Ryttaren Lasse Dawidsson ibidem, som Een gifft Man, och bäär hon Barnet under Bälltet, medh det samma Nästan hallfgången, och tillståår han sielff gierningen, och Uppå Rättens tillfrågan, eij weet någon annan Barnefader, iempte sigh, att Nampngifwa, och haffwa dhe inthet att Bötha medh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt Ryttaren Lasse Dawidsson böra plichta för Enkelt hoor, medh Enkian Karijna Persdotter                                                     D:r 80:-
  Enkian Karijna Persdotter dito                   40:-
  Och der eij orkas botum, tå at plichta på kroppen, och der jempte at undergåå Kyrkioplicht, doch hon att förskoonas, förmedelst det foster under Bälltet, in till dess hon bliff:r aflagdt.

  Änn föresteltes Qwinfolket Hanna Mattzdotter i Hiellmerödh, som ähr lägrat aff Ryttaren Swen Ståhlhammar 2:ne reesor, och ähr dett första Barn 7 åhr gammallt, Lisebeth benemdt, det andra 4 åhr gammallt, Swen benemdt, hwilke bägge lefwa, och han Nu at finna i Iffwetoffta Sochn i Willandz Häradt, och haffwer hon inthet at bötha medh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt Hanna Mattzdotter böra plichta för desse 2:ne förseelser              D:r 15:-
  Och der eij orkas botum, tå at lijda på kroppen effter lag och straffordningen, och der jempte at undergåå Kyrkioplicht.

  Företogz Actionen Emillan Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericium i Rafflunda och Wälborne Hr Lawe Beck, Angående dheras twist om Fiskierijet på Axels drett, och effter långt Ventilerande, förlijkades parterne således, at Hr Probsten revocerar och aldeles afbeder, hwadh han haff:r infördt Uthi dess Libell, och Wälborne Hr Lawe Beck touchera skulle, och tilbiuder sigh betahla Landgillet åhrligen ¼ åhl aff bem:te Axels drett, för så många åhr som han Nutit der aff någon Nytta, allenast honom dess hommor blijffwa lijka goda restituerade, hwar medh Wälborne Hr Lawe Beck på Rättens Intercession för Hr Probsten, war tillfrijdz, och räkte dhe vice-versâ hwar annan sijne händer, och Expenserne at wara Upphäffne, och förlijkades parterne om ¾ Tunna åhl, som Hr Probsten till Wälborne Hr Beck betahla skall.

  Cronans BefallningzMann, Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, förestellte dhe Wälborne Hhr Beckerne, Om icke han haffwer Communicerat dhem Hans Höggreffl. Excell:ties Hr Kongl. Rådetz och General Gouverneurens ordres, att dhe skulle sigh wijdh General Gouvernementet förklara, på hwadh sätt dhe sutto i Possession aff Diverse åhledrätter wijdh Haffstranden?
  Wälborne Hhr Beckerne Uppwijste Concept af dato Mallmöö d. 16 Aprilis Nästlijdne, at dhe hafwa ingifwit sijn förklaring i Mallmöö, och det till Wälborne Hr General Gouvernementz Cammereraren Adlersteen sielff, welandes der af gifwa Hr BefallningzMannen Copia, medh begäran, han wille haffwa dhen godheet, på sijn sijda saken till sluut befordra, hereffter Extractum Protocolli eij kan förneekas.

  Dito inkommo Nämdemännerne, som effter Instruction aff den 24 Februarij Nästlijdne, och Uppå Heiderijdarens Wäll:tt Hans Georg Knorrs anhållande, haffwa grandskat Skogzskadan j Ahlbo Häradt, sedan senaste grandskning skeedde, och in specie sedan Sahl. Heiderijdaren Måns Flakebroo dödde, och war dheras Förrättning som fölger, ad acta lagd: och wittnade, etc.

  N:o 13
  Probsten i Rafflunda, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, Contra Tyge Nillsson i Grefflunda Mölla, Angående 28 al:r stampat Tygh af Engelsk Ull och hemma giordt, som han för honom borttskämdt, så at det Nu i dhen Eena sijdan aldeles finnes Upprutit, hwilket för Rätten wijsas och bewijsas, och i ty Hr Probsten påståår, att stamparen det samma måtte betahla medh 1 D:r S:M:t Allnen, och giöra sedan aff Tyget hwar han will, Swaranden Mötte, och beklagar sigh inthet rådt före at der ähr kommit skada på samme Tygh, och beder både Hr Probsten och Rätten ansee hans willkohr, och wara Nådige Emoot honom, effterdy sådant ähr tijmat Emoot hans willia, och biuder han på hwario aln 4 öre S:M:t, i fall Hr Probsten will Tygett eller Wallmaret återtaga.
  Herr Probstens hustru säger sig inthet kunna giöra der medh, Men doch lijkwähl, och om hon skulle taga dett tilbakars så förderffwat, som det ähr, kunde hon inthet ringiare haffwa, änn 16 eller allerringiaste 12 öre S:M:t Allnen.
  Tillsades Nämden, bem:te stycke Wallmar at öfwersij och estimera, som dhe finna rättmätigt, Och till i morgon at giöra dheras afsicht, Emädan parterne Uppå Rättens förmahningh, eij wela sig till förlijkningh beqwäma.

  Anno 1690 den 17 Junij Continuerade Ordinarie SommarTinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt i Samptlige Rättens praesence.

  Dito inkommo samptlige Nämden, hwilke haffwa öfwerseedt det twistige Wallmar, som Tyge Stampare tillwijtes hafwa fördärffwar, och berätta dhe, at såssom innfletten eller Ööffgarnet synes hafwa warit något skiöört, som af sielfwa wäffwen ähr att förnimma; Alstå sättia dhe Allnen der af, dhen tijdh Stamparen samma Wallmar togh Emoott, inthet mehra kunde wara wärdt, än 12 öre S:M:t, Och uthj det öfrige synes och, som skulle Stamparen hafft skulldh, att han aff Wårdeslöösheet låtit Wallmaret liggia i dråp, som han icke kunnat sielff Emootsäija.
  Herr Probsten lät sig öfwertahla, och för Stamparens Fattigdoom skulldh, cedera praetentionen på 6 D:r S:M:t och sielff at behålla det förderfwade Wallmar, och räckte Stamparen Hr Probsten handh, at betahla samme 6 D:r i Wahrur eller Penningar, till Michäelis Nästkommande, Eller will lijda Execution, hwarmedh Actionen Cesserar.

  Företogz saken, Emillan Bönderne Måns Nillsson j Bestekille, Lasse Andersson och Per Lasson ibidem, Angående dhen Skatterättigheet, som Sahl. Mester Per Arensbeckius, i bemelte Böndernes hemman, och bruuk äger, och war Hoffmästaren S:r Jöran Koofall, Nu som förra för Rätten tillstädes, och alleenast begärar, att hans Sahl. Swägerfaders Köpebreff måtte för Rätten Uppläsas, och påskrijffwas, som och effter begäran skiedde, och woro effterfölliande, Nembl. 1: Probstens Hr Jonae Nericij köpebreff och sköthe, Daterat Ahlbo Häradtz Tingh den 24 Novembris 1670 af Lasse Andersson i Bestekille, som Nu finnes Sub N:o 9: 1/8. 2:do Dito köpebreff och sköthe, af samma Dato Uthaff Peder Frennesson och Nills Månsson j Bestekille, på dheras Skatterättigheet, som Nu beboos aff Måns Nillsson, och finnes 3/16 Bruuk, Sub N:o 8., 3:e Sahl. Hr Magister Arensbeckij köpebreff aff Hr Probsten Jonae Nericiô, Oppå offwanbem:te 2:ne hemman N:o 8 och 9 för 108 D:r S:M:t, Daterat Christianstadh den 21:te Julij 1671., 4: Lars Lasson Smeedz Breff och Sköthe till Sahl. Hr Magist:r Arensbeckium på dess skatterättigheet j Bestekille af hemmanet N:o 11 som Nu aff Per Lasson beboos, och finnes Nembl. 3/16. Daterat Christianstadh, d. 14 Septembris 1671, Bem:te Breff S:r Kofall restituerade, her effter Uppå reqvisition gaffz Tingz Attestatum.

  Dito företogz Inqvisitionen om Adelens Wekudagz i Ahlbo Häradt ifrån Anno 1658 hwar öffwer Eett särdeles Instrument skall Upprättas, och läggas ad acta.

  Dito Wällborne Hr Lawe Beck Uppwijste ett breff aff Sahl. Hr Axel Juulls effterlåtne Enkia, Nu Sahl. Fru Lisebeth Frijs, till sijn Sahl. Syster Elsa Frijs Uthgifwit, d. 19 Septembris 1673 uthj Mallmöö, hwar medh han will bewijsa, det Beckigske huusetz Rätt, till Godz, Mölleskölldh och Fiskierije, hwilket medh Hr BefallningzMannens Zachariae Stobaej consens bleff Uppläsit och påskrijfwit, och begärade Hr BefallningzMannen Copia aff bemelte Breff, hwilken Wälborne Hr Lawe Beck lofwade at wela anskaffa, Copia ad Acta lagd:

  Upplyysningar
  Nills Bleek uthj Andrarum låter Upplysa Een Bruunskömblot hesteföllsingh, som och ähr bläsot och 2:ne åhr Gammall, haffwer 3: hwijta fötter, och bränder på det högra lååret medh sådant Bränne [Symbol ”A”].

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 3880-4020 (AID: v217883.b3880, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016