1690 vinterting Järrestad

  Anno 1690 Den 15 Januarij höltz Ordinarie Tingh medh Allmogen i Jerestadh häradz och Borby By i närwaro af then der i häradet tilförordnade Nembden.

  Lars Andersson på Wijk Instembt Oluf Ryttar i Grödztorp saakgifwandes honom för skuldfordran 10 m Smt hwarom de sins emällan förlikte dhet Rätten consenterade.

  Lars Andersson på fiskeläget Wijk instempt Jöns Olufson i Carlaby för 6 m Smt han honom skyldigh är. Hwarom de föreente det Rätten consenterade.

  Lars Andersson på Wijk inciterat Niels Person i Tummarup skuldfordran 1 dhl:r Smt hwarom dhe förentes således så att Niels Person bethaler ofwan:de 4 th S:t dhet Rätten consenterade.

  Pastoren Hr Matz i Gladsax inlade i Rätten een skrifft Dat. Borby d. 15 Jan 1690. Dereffter Insinuerade Hr Matz 2:ne Extracter Sub lit: A. och B af dess Antecessoris Böcker inrättade A:o 1635.
  Swen Matson i Wranerup som war wedh tinget tillstädes swarade och sade Hr Matz eller hans förman honom intet krafft den omtwistade helgonskyl.
  Hr Matz deremot Bewiste kräfft samma helgonskyl, der jempte bewisar medh sin Antecessoris Böcker, der och fordrat samma helneskyl. Menhwarpå Swen Matson dem icke heller bethala wehlat, föregifwer och Pastoren, hwad som i hans Antecessoris tijder Passerat, tillkommer honom intet, utan des stibarn arfweligen tillfallet; kan altså på dheras wägnar intet mista.
  Parterne tillfrågades om dhe mer hade i denna saak att Referera, hwartill dhe swarade neij.
  Effter ventilerandet af ofwan.de saak, förentes Parterne således för Rätten att bonden Swen Matson i Wranarp bethalar till Pastoren Hr Matz helgonskyller för A:o 1689 sampt innewarande åhr och alt framgent 3 skp:r korn åhrl:n till helgonskyldh utan ringaste Exception desutan ehrlägger laghz Expenser denna gångh 1 D:r 2_

  Klockaren Per Pålson i Gladsax Instembt Hans Nielson i Gladsax, saakgifwandes honom, för han intet will gifwa helneskyllen i korn utan i penningar.
  Dhereffter Insinuerade klockaren Per Påhlson sin inlaga i Rätten Dat: Borby d. 15 Januarij 1690 dereffter. Bonden Hans Nielsson i Gladsax swarade att han och hans förmanydt helgonskyllen i penningar och icke i spannemåhl, det han lofte bewisa till nästa tingh, och Begiärte Dilation till nästa tingh, dhet Rätten consenterade medh dhet förbehåldh om dhet icke bewises blifwer Hans Nielson skyldigh bethala helneskyllen in Natura medh Expenser.

  Handelsmannen well:t Hans Wellomson i Ystadh instämbt Rasmus Anderson i Baskemölla för gieldh 4 D:r Smt item instämbt Anders Rasmuss: ibm för giäldh 6 D: 20 Smt item, instembt Niels Anderson ibm för 2 D: 24 ör Smt item ncitera Lars Nielson i Gladsax för 1 D: Smt Item, instembt, Niels Olufson i Baskemölla för 3 D: Smt.
  Rasmus Anderson i Baskemölla mötte för rätten, nekar intet fodran utan lofwar gienast bethala medh tingz Expenser, skier det icke då undergå laga Excecution.
  Anders Rasmusson war sielf intet wedh tinget tillstädes utan framsände en skrifft. Dat. Baskemölla d: 13 Januarij 1690 hwarutinnan skuldfordran intet Negeras utan pantsätter 7 stofåhr. Resolverade Rätten att Anders Rasmusson bethalar innom 14 dagars förlop 6 D: 24 ör smt medh tingz Expenser till wel:t Hans Welomson i Ystadh i widrigh hendelse undergå Execution.
  Niels Anderson i Baskemölla mötte för Rätten nekar intet skuldfordran Nembl: 2 D: 24 ör Smt och pantsatt 3 st får. Resolverade Rätten att Nils Andersson i Baskemölla bethalar till Hans Welomson i Ystadh ofwan specificerade peningar medh tingz expenser innom 3 wekors förlop, skier det icke då undergå laga Execution.
  Lars Nielson i Gladsax war wedh tinget tillstädes nekar intet wara skyldigh 1 D.r smt, den han lofwar inom 14 dagars förlop bethala medh tingz Expenser, skier det icke då undergå laga Execution.
  Niels Olufson i Baskemölla war för Rätten tillstädes nekar intet wara skyldigh till wel:t Hans Welomson i Ystadh 3 dhl:r smt: Altså Resolverade Rätten, att Niels Olufson Bethalar ofwan:de peningar till well:t Hans Welomson medh tingz Expenser innom 14 dagars förlop i widrigh händelse undergå laga Execution.

  Mickel Swenson i Gnalöf instembt Niels Mattz i Glemminge [=Glimminge] angående een caution han lofft för sin son Boo Nilson i Glemminge [Glimminge] för 14 skep:r strörugh.
  Niels Mattson påroptes war intet wedh tinget tillstädes, altså plicktar han för sitt utheblifwande 3 m smt.

  d: 16 Januarij

  Handelsm:n Mickel Hindriksson i Ystadh instembt Tue Matzon i Gislöf skuldfordran angående 2 D:r 26 ör Smt.
  Tufwe Mattson mötte för Rätten nekar intet skulden , lofwar inom 14 dagar att bethala medh tingz Expenser, skier det icke då undergå laga Execution.

  Handelsmanen S:r Mickel Hindrikson i Ystadh instembt Jöns Ågeson i Gislöf skuldfordran angående 2 D:r 26 öre Smt.
  Jöns Ågeson mötte för Rätten. Nekar intet giälden och lofwar Bethala innom 14 dagars förlop sampt Tingz Expenserne, skier det icke då undergå laga Excecution.

  Handelsmanen well:t Mickel Hindrickson i Ystadh instembt klockaren Johan Nielson i Borby skuldfordran angående 4 dhl:r 24 ör smt.
  Klåckaren war tillstädes för Rätten nekar intet skulden lofwar bethala dhe 3 D: Smt till förstkommande påsk och rästen som är 1 D:r 24 öre Smt till nästkommande pinstdagh medh tingz Expenser, skier dhet icke då undergå laga Execution hwarmedh Parterne å Begge sidor woro tillfredz.

  Handelsmanen well:t Mickel Hindrickson i Ystadh instembt Mårten Månson i Borby skuldfordran angående 2 D:r Smt.
  Mårten Månsson i Borby war för rätten tillstädes förnekar intet gielden, utan lofwar innom 3:to wekors förlop att bethalla till S:r Mickel Hindrickson dhe 9 m förutan tingz Expenser skier dhet icke då undergå laga Excecution. Hwar medh Parterne woro tilfredz å begge sidor.

  Mickel Hindrickson i Ystadh instembt Ryttaren Niels Apelrödh i Borby skuldfordran angående 2 D:r smt Rest:e på en häst och 8 ör smt för en ahln cartun.
  Ryttaren Niels Apelrödh mötte för rätten nekar aldeles intet wara S:r Mickel Hindrickson något skyldigh dhe 2 D:r för hesten utan han betalte hästen fullkombl:, förän han den fick af Mickel Hindricksons stall, angående den ahln cartun nekar han intet, hans hustru ha bekommet hwilket han lofwar medh aldra första Betala såsom Jef är om dhe 2 D:r Smt altså Differeras denna saak till nästa ordinarie tingh.

  Ländzmannen well:t Niels Jönsson i Ulstrup Inciterat Anders Swenson och Oluf Jönson i Gislöf för dhe Ridet länsmanens hästar ett stycke wägh, hwarigenom hestarne blefne willse dock oskadde igien fundne och egermannen igien lefwererade hwarom dhe förliktes således att hwar af dem gifwer till ländzmannen 5 D:r smt sampt dessutan Betalar Tingz Expenserne och där medh saaken dem emällan uphäfwen, Gunnar Elofson caverat för drengen Anders Svensson för dhe 5 D:r Smt, att bethala innom 14 dagars förlop eller undergå Execution.

  Saaken som förgånget Tingh Incaminerades emällan well:t Giert Hanson i Ystadh och sahl: Lorentz Vitinghz enkia i Walbyskuldfordran angående 4 D:r 20 ½ ör Smt. Blef för rätten denna gångh uptagen och ventilerat således att häradzskrifwaren well:t Daniel Anderson på sin swermoders wegnar förlikte saken således att sahl. Lorentz Vitingz enkia Bethalar i ett för alt sex dhl:r Smt till S:r Giert Hansson i Ystadh till dhen 12 Martij och då Contante penningar utan widare Exception eller Expens i Ystadh at bethala eller medh gyltigh warur effter då gångande markegångh, hwarmedh Parterne förentes och gofwo hwar andra händer in för Rätten, dhet Rätten således consenterade.

  Kyrkiowerderne till Cimbris kyrkia framkommo för Rätten angofwo dem misswäxt som för åhret A:o 1684 öfwergick som och deras nabor att de intet kunna betahla kyrkiotijonden dhet åhret blef altså Pro Resto 14 T:r och 3/4 skp:r korn, 5 ½ skp:r Rågh och 1 T:a 1 1/4 skpp:a hafra effter Specificationtens Innehåldh, dhet nämbden medh dhen betygade, sampt 4 af kyrkiones 6män Nembl: Niels Jöranson i Cimbris, Jeppe Person ibm, Bengt Person ibm, och Hans Person ibm, hwareffter dhe Begierte Tingz Attestatum, dhet Rätten consenterade.

  d: 17 Januarij

  Framkom Mårten Olufsons enkia i Gislöf Giertrudh Erikzdotter och lät andra gången Publicera dhet kiöpebref på dhen gårdepart hoon åboer och kiöpt af Mårten Rasmusson i Wiarp, dat Gislöf d. 26 Augustij A:o 1686.

  Hr Cornät Grönwall i Gislöf framkom för Rätten Begierte laga syn på en Rusthåldz Gårdh och dess bröstfelligheet som Mickell Person tillförne Åbodt utj Nybbelöf hwar till blef af Rätten anbefalt nämbdemanen Swen Anderson i Tullstrup, taga till sigh effterskrefne dannemän Nembl:n Anders Månson i Gislöf, Tufwe Matson ibm, Matz Jönon, ibm, Gunnar Eloffson ibm, Anders åkeson ibm, Måns Knutson ibm och Per Hanson i Tullstrup, och wedh Inhändigandet af detta begifwa sigh på Bopeler, der granska all gårdsens Bröstfelligheet och det i penningar Taxera som dhe medh edh för Rätten verificera kunna.

  Corporal Samuel Manfelt i Jerestadh begierte laga syn på ett sitt hästehemman som Anders Bengtson för detta åbot, utj Jerestadh By, hwartill Rätten anbefalte Nembdemannen Niels Clemmetson i Glemminge [=Glimminge] taga till sigh effterskrefne dannemän Nembl:n Boo Anderson i Glemminge, Tue Hindrickson ibm, Tue Nielson ibm, Håkan Nilson i Wästanbeck, Oluf Tueson ibm, Thor Anderson ibm och Niels Bengtson ibm, och wedh inhändigadet af detta Begifwa sigh till hemmanet, der granska all dess bröstfelligheet och i penningar Taxera, som dhe medh edh för Rätten verificera kunna.

  Karna Larsdotter hemma i Borby besofwen första gången och för några åhr sedan för det samma tingh fördt och uthlade då till barnafader en wedh nampn Guudmund Angel effter Ryttaren Niels Ekelos befallningh, men bekänner nu aldrig kändt någon som så heter utan wedstår nu aldeles Niels Ekelo är Rätta Barnafader hwarpå hoon willa aflägga sin saligheetz edh.

  Qwinfolket Elin Matzdotter framwiste en suplique hon gifwedt till hans högGrefl: Excell:tz Hr kongl. Rådet Hr feltmarskalken och Gen:l Gouverneuren Aschebergh, hwaruppå hans höggrefl: Resolverat, och Remmitterat saaken till lagh och Rätt.Angående ett lönskaläge emellan henne och drengen Oluf Thorson i Borby qwinfolket föregifwer drengen loft henne äktenskap det drengen ehrbiuder medh edh Bruka der jempte säger sigh aldrigh willia äkta henne utan lofwar dock betahla böterna så för henne som sigh sielf, qwinfolket förhöltz om hon kunna bewijsa drengen loft henne ächtenskap dhet hon medh witnen icke häller giöra kunne, Rätten tillbödh henne förlikas medh drängen dhet han icke heller wille. Altså kunne Rätten denna gångh intet Resolvera dheruthinnan utan Differerade saken till nästa tingh och widare förfrågan.

  © Magnus Lindskog, 2004
  (viss redigering pågår fortfarande)