1691 sommarting Albo

  In N. D.

  Anno 1691 den 15 Junij hölltz Ordinarie Sommar Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence, Nembl.

  Dommaren, Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nämbdemänn Wäll:tt Måns Frennesson i Elmhullt,
  Per Gregersson i Torrestru,
  Jörgen Persson i Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Håkan Mårttensson i Bierneboda,
  Per Jönsson j Saxhusa,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskiebeck,
  Jacob Gudmundsson i Grefflunda.
  Håkan Arffwedsson j Åkarp,
  Mårten Månsson i Brösarp.

  Dito itererades Kongl. May:tz AllerNådigste Förordningh Angående SkogzEeldar, sampt dheras förekommande och släckiande, daterat Stockholm den 10 Novembris 1690.

  1. Upplästes Kongl. May:tz AllerNådigste Placat af den 14:de Julij 1690 om Skogarnes Conservation, och dhe brotzliges straff, som här effter skole plichta på kroppen, och icke få Bötha medh Penningar.

   3. Dito Itererades förrige Ordres om Saltpeterjordens förbättringh, och tillsades samptlige Nämden, att dhe Jämpte Kyrkians Sex Männ, hwar i sijne Sockner bijwijsta, När jorden blandas och inläggas skall, Sedan företogs Tingzsakerne, Nembl.

   N:o 1
   Wäll:tt Oluff Persson i Hwijteby, ContraKnuth Knutsson och Trulls Hansson ibidem,medh samptlige Grefflunda Byymänn, Angående dhet dhe annan Pingesdagh gångit inn i hans huus och borttagit Een kopparkittel, werdij 10 D:r S:M:t.
   Swaranderne Mötte, och föregifwa sigh hafwa pantat, effter Byys gamble skick, förmedelst hans Olaglige Wångegärder, doch haffwa dhe inthet druckit på pantet, och ähr Pantningen för 6 olaga gärder, och kunna dhe inthet bewijsa at Oluff Perssons Giärder hafwa warit Olaglige, Uthan medh sijne Byymänner inbyrdes, och haffwa dhe pantat, af orsak at giärderne inthet woro färdige täppte till lagdagh, som war Pingeshelgh, Käranden föregifwer sigh wijdh Wallborgmesse tijdh först haffwa flyttiat dijt, och så hastigt icke kunnat färda på Gärderne, och budit Jacob Gudmundsson at Byymännerne eij wille wara för stränge Emoot honom, effterdy han war så nyyss dijtkommen, och at han wille göra gärderne ferdige till effter Pingeshelgen, som Jacob och tillståå måste, och äska parterne doom i saken.
   Resolutio
   Ehuruwähl Wäll:tt Oluff Persson måste tillståå, at han sijne gärder inthet haffwer påtäppt, den tijden pantat bleff aff Knuth Knutsson och Trulls Hansson i Hwijteby, lijkawist ähr inthet bewijst aff Swaranderne, att desse gärder woro olaglige, eller at Någon Ofrijdh dher igenom war tijmat, Oluff Persson war ock Nyyss kommen till Byen, som icke så lijka wiste dheras Grannhelles skick, Uthan budit om Dilation att få täppa, det Swaranderne haffwa måst tillståå; Altså finner Rätten skähligt, at Oluff Persson dhenne gången befrijas ifrån Böther, och låther hempta Pantet sijn kittel igen, Uthan löösen, och Expenserne att wara Upphäffne.

   N:o 2
   Drängen Per Offesson i Bögestorp, Contra Bonden Jöns Påhlsson i Bröserup Angående Eett pahr framfödde Oxar, som han leijt för ½ Pund Rågh och 1 skeppeland jordh Boghwete, och ähr dhen Eena oxen aff Swarandens förwållande förderffwat och dödh blijfwen.
   Swaranden föregiffwer sigh wela bewijsa, medh sijne Naboer, att han icke haffwer illa handterat Kärandens Oxar, som han till Nästa Tingh erbiuder sigh medh Wittnes byrdh bewijsa, och der till medh, när han högg Upp Oxen, war lungan i honom heelt och hållit förderffwat.
   Käranden föregiffwer, at dhen Eene Oxen han fick heem, war så förkiöördh, och hirnet afslaget, at dhen aldeles orkade inthet, och haffwer Swaranden der till med kiördt Oxerne Uth på Marken för Påsk, och inthet hafft föda dhem medh, och dessuthan loffwat honom Oxerne skadeslööse igen, som Ryttaren Manhafftig Mickel Hendricksson i Norrelija betygade.
   Swaranden tillståår at Oxerne 2:ne Nätter, och wijdh Påsketijder legat uthe, och han lofwade skaffa Oxarne skades lööse igen, och hade dhen tijden rijstat Upp jorden.
   Och förlijkades parterne således, at Jöns Påhlsson skall till Michaelis Nästkommande betahla till Per Offesson Sex D:r S:M:t, och straxt restituera huden, hwar på dhe räckte hwar annan händer, och Actionen cesserar.

   N:o 3
   Jöns Ingewarsson i Hwijteby, Contra Anders Persson ibidem, in puncto debitj 2 D:r 16 öre S:M:t, förlijkat.

   N:o 4
   Bengdt Lasson i Grefflunda, contra Jöns Ingewarsson ibidem, Angående resterande Tienstelöhn af wahrur och Penningar, förlijkat.

   Dito Uppstodh Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery, som medh Adjungerade Män haffwer syynat, hwadh Byggningzmaterialier som reqvireras, till RegimentzFeltskärarens Ehrebohren och Konstrijke Mester Jochum Krugers hestehemman i Frörum, sampt Ryttarens och Rusthållarens Jöns Anderssons och Bondens Per Ollssons Ograverade hemman ibidem.
   Och war afsichten sålunda lydandes som fölger, ad Acta lagd: Och wittnade Nämdemannen, att han medh Adjungerade Män sit wärff, etc.

   Dito Borgemestaren och Hospitals Förståndaren Ehrebohren och Wällbetrodde Hr Johan Petrejus, Uppwijst Een Specification på Uthfalldne Städzmåhl pro Anno 1690. Och wittnade Nämdemannen Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru och Anders Håkonsson i Biörnstorp att således ähr richtigt, hwareffter gafz Tingz Attest.

   N:o 5
   Drängen Nills Lasson i Gyrödh, Contra Bonden Oluff Jöransson i Andrarum, in puncto debitj 8 D:r S:M:t.
   Herr Rådmannen Peter Noorbergh haffwer sig reverserat dhenne gälldh betahla till Michaelis effter Uppwijst och påskrijfwin revers af den 7 Junij 1691 iempte 1 mark Citations P:g:r, hwar medh Actionen cesserar.

   Dito Heiderijdaren Jöns Ollsson, Uppwijst sijn Fullmacht på samme Tienst i Georg Knorrs ställe, uthi Ahlbo-, Ingelstadh-, Biäre-[!] och Härestadh Häradt, daterat Mallmöö den 4 Martij 1691. Nu Uppläsin och påskrijfwin.

   Dito Uppå Heiderijdarens Wäll:tt Jöns Olssons reqvisition förordnades samptlige Nämden, at Adjungera sig någre opartijske Männ, att grandska Cronans Eenskijllte och fälletz skogar i Ahlbo Häradt, hwadh som der finnes huggit, stämplat och ostämplat, af fruchtbahr skogh på 1½ åhrs tijdh tilbakars, och så länge Heiderijdaren Wäll:tt Georg Knorr haffwer förwaltat Tiensten, och sådant allt så rättrådeligen, Uthi Wäll:tt Jöns Ollssons och Skogwachtarnes bijwistande, som dhe det innan Tinge Eedeligen wela och kunna besanna.

   Dito Högwälborne Fru Greffwinnans Amalia Wilhelmina Königzmarchs Fullmächtige Wällbetrodde Carl Bagge ingifwit dess undfångne Transport aff Rijkzens Ständes Banco, på dess förpantningz Rätt i Cronowalldh Godz, Emädan hon Banqven skall hafwa för des fordringh förnögdt, medh reservato af alle Praetentioner Emoott Hr Commissarien PijhlCrona, och dess Arffwingar, effter Transportens Innehålldh, och giordes idag 2:dre Uppbudh, och Libellen lades Ad acta.
   Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus reserverade Kongl. May:tt dess Rätt i Cronowalldhz Godz, på Sahl. Hr Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Hr Baron Gustaff Baners wägnar, och för dess skulldh till högstbem:t H:s Kongl. May:tt.
   Wäll:tt Carl Bagge på sijn Högwälborne Principalinnas wägnar håller sigh till Bancqvens Transport, och begärade Extract af det som passerat ähr, som eij kunde förNeekas.

   N:o 6
   Peder Mårttensson i Biörnstorp, contra Hospitals Lendzmannen Anders Håkonsson ibidem, Angående Eett twistigt intäppe aff felletz marken.
   Swaranden mötte och föregifwer, at han hafwer boodt der effter krijget, och det war intäppt för honom, Och förmehnar at Hospitals Förståndaren böör instembnas, som ähr hans Herrskap.
   Interlocatoria
   Differeras till laga Citation på alle wederbörande.

   Dito Uppstodh Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson i Saxhusa, som medh Adjungerade Männ haffwer synat hwad Timmer som reqvireras till reparationen aff Pänemölla, och Nills Bleekz hemman i Andrarum, lijdandes förrättningen som fölger, ad acta lagd.

   Anno 1691. den 16 Junij, Continuerade Ordinarie Sommartinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesense.

   N:o 7
   Lasse Nillsson i Gärstorp, contra Anders Mårttensson ibm, Angående Een handfången häst, som praetenderas igen Wärdij 7 D:r S:M:t.
   Swaranden war till geenmähle, och föregifwer dhe hade lagdt ökelagh tillsammans, och hemptade 16 skepper korn I Dahlby, hwar af dhem skulle der af hafwa åtta skepper, och bleff hans häst dödh uthe wedh Weberedh, och kornet satte han Nider uthe wijdh Werners huus, och om Natten stahls Lasse Nillssons häst bortt, at han inthet kunde råda derom, och giorde sijn otwungne Saligheetz Eedh, at der war honom Mehra Emoot att Kärandens häst bleff bortstuhlin, änn dhet hans Egen häst störtte, och i fall hans Egen Eedh eij måtte Attenderas, så will han till Nästa Tingh medh Wittnen probera att hästen ähr för honom bortstuhlin. Käranden begärar doom i skane, och will lijda halfwa skadan.
   Interlocutoria
   Differeras till Nästa Tingh, att Swaranden sijne Wittnen om hästens bortstiählande fåår producera.

   N:o 8
   Gunne Persson i Guelöff, Contra Oluff Håkonsson i Bonnerum in puncto debitj 9 D:r S:M.t.
   Käranden giffwit dilation till Nästa Tingh, och Citationen effter begäran at ståå wijdh mackt.

   N:o 9
   Cronans BefallningzMan Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Gårdqwinnan hustru Sijna Lassadotter, Sahl. Per Mårtenssons j Elljarödh, Angående skuhrne spånor af hans huusknutar, på dess Rusthålldz hemman ibidem Num. 6 hwar igenom han håller henne Misstänkt för Signerije.
   Swaranden Mötte och föregifwer sig inthet ondt wetat här medh, ty hon hade hördt för Någre åhr seden aff Thoor i Sönderslöff, at om Någon Menniske blefwo illa siuk och Man skuhro spånar af Eekestolpar och brände öffwer dhen samma, skulle dhen blijffwa hellbregda, och så gick hon och skahr först 3 stickor aff hörnestolpen Uthan till wijdh brunnen, och sedan till dhen andre ifrån Brunnen wijdh lukan, der skar hon lijka så 3 spånor, och gick så in uthi gården och skahr sammaledes af den 3:die och 4:de stolpen 3 spånor aff hwarthera, och kan icke Neeka sig gångit afwugt omkringh, och Mehnt at bränna desse spånor öfwer hustru Gertrudh Per Winters, som war heelt illa siuk, och när hon kom in till henne tå kröp hustru Gertrudh i Ugnen, och Sijna kastade Spånorne på Ugnskiötet, och brände dhem inthet öffwer henne, Uthan gick sijn wägh.
   Nämdemännerne W:tt Håkan Mårtensson i Bierneboda och Anders Danielsson i Fiskebeck, effter aflagd Eedh å book wittnade, at dhe woro ombudne aff Cronans Befallningzman, at gåå Nider och see Uppå, huru Gårdqwinnan Sijna Lassadotter hade skurit Spånor aff hörnestolperne på hans Rusthålldhz Gårdh, Och fråga henne hwar till hon dem bruka skulle? Tå gingo dhe Nider, och sågo, at hon hade skurit 3 spånor aff hwar stolpe och aff 4 stolpar, och hon swarade sig inthet giordt dhet af någon ondh Mehningh, och at spånorne föllo straxt Nider på marken och wijdare witte dhe i dhenne saak inthet at wittna.
   Hustru Anna Gregersdotter, Mårten Ollssons j Elljarödh Edeligen wittnade, det hon sågh gårdqwinnan Sijna gåå afwugt om längan och skahr spånor af hörnestolparne på BefallningzMannens Rusthålldz Gårdh 4:de Pingesdagh klockan 3 á 4 effter Middagen, och drängen Oluff Ollsson i Elljarödh spoorde Sijna, hwadh hon wille göra der medh, om hon wille Trulla eller sijgna der medh, Tå swarade hon inthet ordh Uthan gick fort in uthi Åke Jönssons Gårdh, hwarest hon ähr till huusa.
   Drängen Oluff Ollsson i Elljarödh, effter aflagd Eedh å Book wittnade lijka ordh, och at hon tog spånorne i handen när hon gick sijn wägh, och inthet ord wille swara honom.
   Nämdemännerne Wäll:tt Håkan Bierne och Anders Danielsson tillijka medh drängen Oluff Ollsson, säija, att tahlet gåår, som skulle Sijna kunna sijgna, Men dhe wetta inthet at hon haffwer Sijgnat Någon.
   Gårdqwinnan Sijna Lassadotter förskiuter sig till wittnen, och sijne Byymänns och Nabooqwinnors skudzmåhl, Men Cronans Befallningzman haff:r henne Suspect förmedelst sijn fänadt, aff hwilke Een Oxe nyligen ähr steörtt, och Een annan igen blijfwin siuk, Och i ty äskar doom öffwer henne effter lagh, at hon måtte plichta för sijn wijdskeppelse och Trulldoomb, Eller lagwärga sigh, och i fall saken eij skulle nu afhielpas, at hon tå måtte ställa Caution, at hans Boskap inthet ondt måtte wederfahras her effter, Men Sijna roopar Gudh till wittne om sijn Oskylldigheet.
   Interlocutoria
   Effter Swarandens begäran Differeras, att Ellgarödz Byymänn och Byqwinnor inkomma till i morgon bittijda.

   N:o 10
   Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Anders Persson och Torkel Ollsson j Meelby Angående slagzmåhl.
   Swaranderne Mötte, och tillståå sigh hafwa håårdragit hwar andra, och inthet wijdare, bidiandes om förlåtelse dhenne gången.
   Käranden begärar at wittnen måtte Examineras och förhöras. Tå framstodh Studiosus D:n Söffren Persson Norrager j Meelby, som effter aflagdh Eed å book wittnade, att förleden d. 24 Augustj 1690. ½ tijma effter Predijkan, som han wille gåå ifrån Prästegården till sijn Moders Rusthålldhz Gårdh, tå hörde han Anders Persson i Meelby kallade Torkell Ollsson Tiuff och skällm, och Torkell retorqverade, at han sielf måtte wara Een skällm, och dhe sworo och förtörnade Gudh medh hårda Eeder och Bannor, och Anders fordrade Een halff mark, som Torkell war skylldig till honom, Och Anders tog Upp 2:ne steenar, när han kom till Torkels luka, och tå sprang Torkel Uth om lukan, och Anders kastade till Torkel medh steenen, och råkade honom i hufwudet, och så flugo dhe tillsammans i håår, och Torkel fick Anders under sigh. Tå roopade Anders, och badh släppa sig upp, som Torkel och giorde, och lopp inn i sijn gårdh, Och Anders tog Upp Een steen igen, och kastade åth Torkel in öffwer gärdet, men råkade honom inthet, och rände Anders sedan in till Torkel i hans gårdh, och tog dhen samme steen upp igen, och slogh Torkel på Bröstet medh, Och så rökio dhe åter tillsammans i håår, och tå gick Klockaren till och skillde dem åth, och the bannandes illa om fahnen och dieffwulen, och Anders kallade Torkel skällm och Snapphane, och Torkel igen sade, at Anders Persson skulle wara Een Tiuff och skällm, till dhess han sådant bewijsade.
   Klockaren och diegnen j Meelby Wäll:tt Jacob Jönsson effter aflagd Eedh å Book wittnade, tå han hörde slagzmåhlet inne uthi Torkels gårdh, och Barnen roopade, at dhe slogo dheras fader ihiähl, och tå lopp Klockaren in i Torkels gårdh och skillde dhem åth, och dhe woro bägge reeffne och blodige i Ansichtet, och Torkel kallade Anders, skällm och Snapphane, och sade, du hade icke warit så rijker som du äst, om du icke hade brukat sådant, Tå sade Anders Persson till Torkel, du äst lijka så godh som Jagh, och haffwer brukat samma handtwärk.
   Men Anders Persson säger sig sagdt, om han icke annorledes sökt sijn föda än han, tå hade det warit bättre för honom än det ähr.
   Bonden Esbiörn Lasson i Mielby, effter aflagdh Eedh å book wittnade, det han sågh Anders Persson och Torkel sloges Uthan för Torkels Portt, och tå Torkel släppte honom Upp och lopp in i sijn gårdh, Så gick Anders in effter honom, och han gick ifrån dhem, och weet inthet hwadh sedan passerade, men han hörde dhe bannades och önskade hwar annan fahnen.
   Huusmannen Jöns Hendricksson i Meelby, effter aflagd Edh å book wittnade, at han kom gångandes och sågh, at Anders och Torkel lågo omkull och håårdroges, Uthan för Torkels Portt, och hörde han dhem inthet bannas, ty han gick sijna färde till Hr Ryttmästaren i Swijneberga.
   SaltpeterWärkmästaren Anders Ollsson i Swijneberga effter aflagd Eedh å book wittnade, at han alleenast sågh Anders och Torkel liggia omkull Uthan för Torkels Port Eller luka, och weet inthet hwadh wijdare passerade.
   Bonden Anders Persson förklarade sigh, at tå Torkel mahnte honom at komma inn och slååss medh sigh, tå kunde han icke annat, än för respect skuldh, gåå inn och förswara sigh, effterdy der stodh myckit folk och såg der på, och det han haffwer kallat Torkel Snapphane, der till hade han skähl, ty han fölgde medh det partijet, och berättade Nämdemannen Swen Persson i Bästekille, at Torckell folgde Snapphanerne wijd pass 8 dagars tijdh, men Nämden wittnade at Anders Persson aldrig haffwer hafft medh det partij bestella, och ähro dhe elliest sigh emillan förlijkade,
   Torkell Ollsson föregifwer sig warit Twungen, att fölga Snapphanerne Någre dagars tijdh, Och så snart han slapp ifrån dhem, tå gick han i sijn tienst igen.
   Cronans Befallningzman äskar doom och Uthslagh i saken effter lagh, medh Causerade Tingz Expenser.
   Resolutio
   Alldenstundh dhesse instemde, hafwa hwar Annan angrijpit medh håårdragh och skällsordh, bannande och Gudz förtörnelse, särdeles om Sabbatzdagh; Altså finner Rätten skähligt, at dhe bägge plichta, i föllie af dhet 13. Capitel SåremåhleB. LL med willia för Pust och håårdragh, hwarthera 6 mark S:M:t till treeskifftes, Så och för Eeder och Swoordom å Sabbatzdagen, hwarthera 5 D:r S:M:t i föllie af Placatet om Eeder och Swoordoom 3 punct, Eller och at sittia 2:ne Söndagar å raadh i stocken, der eij orkas botum, androm till skyy och wahrnagell, och dessuthan at betahla till Käranden 1 D:r S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

   N:o 11
   Idem, Contra Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, Isach Tidemansson, och drängen Nills Mårttensson i Meelby, Angående slagzmåhl, som skall wara tijmat i Frantz Hanssons Gårdh, begärandes att wittnen måtte Examineras, effterdy dhesse Neeka till slagzmåhlet.
   Tå framstodh Anders Hansson i Esperödzmölla, som effter aflagdh Eedh å Book wittnade, att han såg W:tt Söffren Dahl kom till Frantzes Gårdh ther drängen Nills Mårtensson stodh och hade Een Ahlekiepp i handen, och war Bloodigh på Munnen och dhen Eena käfften, och tå wille Söffren hafwa honom heem medh sigh att liggia, och togh honom i armen, badh honom komma medh sigh och icke skrijka och roopa, och giöra Clammerij, och sade, der du icke gåår medh, så får du hugg, och slogh honom så 3 á 4 slagh på ryggen medh Een lijten Ahlekiäpp, och drängen Nills kastade sigh omkull, och bleff liggiandes dher på backen, och weet han eliest inthet aff trätan.
   Ryttaren Manhafftigh Oluff Lustigh j Meelby, Eedeligen wittnade, at han sågh Söffren Jönsson slogh drängen Nills Mårttensson 3 á 4 slagh på ryggen medh Een lijten Ahlekiepp, och drängen Nills kastade sig omkull och weet inthet wijdare af slagzmåhlet att säija.
   Wäll:tt Söffren Dahl berättar sigh welat styra till godo, och hafft drängen Nills heem medh sigh, och derföre slogh han honom någre slagh, Och dessuthan, at han ock någre andre bannades och trätade heela dagen, ifrån Klockan Nijo om morgonen in till afftonen, och bemelte drängen Nills Isach Tidemansson och Hans Frantzon slages, och skällde dhe hwar annan för Tiuffwar och bedragare.
   Interlocutoria
   Differeras till i Morgon och fleere wittnens instemmande till saakzens Närmare Upplyysningh.

   N:o 12
   Idem, contra Oluff Nillsson i Torup, och Mårten Håkonsson i Hwijtebyy, Angående slagzmåhl och knijffstiungh.
   Swaranderne Mötte och tillståå sigh wara förlijkade, och att dheras slagzmåhl ähr skieedt i dryckenskap, tå the druckit grannegille om Wallborgmesse affton, och Oluff Nillsson slagit Mårten ett knijffstiung j armen och Eett i ryggen, Cronans Befallningzman äskar doom och Uthslagh i saaken.
   Resolutio
   Alldenstundh Oluff Nillsson i Torup, effter egen bekännelse haffwer stuckit Mårten Håkonsson 2:ne stiung medh sijn knijff, Nästlijdne Wallborgmessedagz affton; Altså tillfinnes han derföre att Plichta i föllie af SäremåhleB. L:L: medh willia 10 Capitel, för hwart Såår Sex mark S:M:t, till treeskifftes, sampt 1 D:r S:M:t Expenser till Käranden, och der effter lagh, Eller wijdh Execution.

   N:o 13: 14
   Oluff Jöransson i Andrarum, Contra Bengdt Persson ibm Angående olaga Panttningh och Vice Versâ, förlijkat inbyrdes Emillan, Salvo jure Regio, som wederbörande lembnas åtahla, om saken finnes aff Något wärdhe.

   N:o 15
   Qwarteermestaren, Edel och Manhafftig Johan Törner i Sanct Oluffz Gårdh, contra Arffwast Clemmetsson i Hielmerödh, in puncto debitj till Ryttaren Alexander Holltz, och honom sielff effter á part Obligation och förskrijffningh aff den 20 septembris 1689.
   Swaranden mötte och agnoscerar sijn handh, Men förmehnar sigh hafwa betallt Ryttaren Alexander, och säger sigh dessuthan förährat Qwarteermästaren Een kalff och Ett Ållonswijn, som han mehnar böör komma honom till godo i Qwartermästarens fordringh.
   Qwarteermästaren will göra godt dhen Eene skeppe Rågh Ryttaren tillståår sigh haffwa bekommit, och fordrar doom på dhet öfriga, medh causerade TingzExpenser.
   Resolutio
   Rätten finner skähligt, dhet Bonden Arffwast Clemmetss: bör sijn pure obligation infrija, och betahla till Hr Qwarteermestaren Johan Törner till Michäelis Nästkommande 4 skepper korn och 1 Sk: rågh in Natura, och Penningarne 10½ mark, iempte 1 D:r S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution, Och i fall han haffwer betallt något till Ryttaren Alexander, lembnas bem:te Arffwast frijtt sijn reconvention hoos honom at sökia, hwarest han finnes, dhet bästa han kan och gitter.

   N:o 16
   Drängen Bonde Persson j Rörum, contra gamble Måns Persson ibidem, in puncto debitj, förlijkat.

   Dito företogz Een Uppsatt saak, Emillan Wäll:tt Nills Jakobsson Ager j Bleestorp, och Arendatoren W:tt Poffwell Otter, Angående gälldzfordringh. Swaranden Mötte, och föregiffwer at hafwa recoproce at fordra aff Käranden, för Nijo Tunnor Rågh. Käranden Uppwijste Marqvetenterens Christian Wilckens attest, att han haffwer bekommit Rågen uthj Marqvetenterijet, förbakat i Brödh, lydandes dhen samma som fölger, Ad Acta lagd: Änn Uppwijste Nills Jakobsson Een Attest af Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Pedersson j Tiörnery och Bonden Per Håkonsson i Stråå, at När han Lefwererade Christian Willckens zedel på Bröödet aff dhe Nijo tunnor Rågh, så wille han betahla, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd: Och giorde Nämdemannen W:tt Jörgen Persson sijn Eedh, att hans Attest ähr sannferdigh. Ytterligare berättar Nills Jacobsson, att Christian Wilckens war Marqvetentere så länge som Wäll:tt Poffwell Otter war Bookhållare på Wärket, och honom aldrigh war förbudit leffwerera Brödet till Wilckens, och war icke heller Annat om honom ryktbahrt, änn han war Een ährlig Tiänare, som och Nämden betygade, sigh inthet annat om honom hördt haffwa, och ytterligare berättar Nills Jakobsson Agger sigh haffwa at fordra 21 3/4 D:r aff Wäll:tt Poffwel Otter, och Poffwer der Emoot Uppwijsar Nills Jakobssons Revers på 8 D:r 3 mark på undfången Ahluun, för hwilken han skulle sätta Brännewedh, lydandes dhen samme som fölger Ad Acta lagdh. Föruthan dhe skähl Käranden haffwer producerat, tillbiuder han Swaranden Wäll:tt Poffwell Otter Eeden, att icke det förbakade Brödh ähr kommit i Marqvetenterijet, och till dess arbetzfolkz Nytta, I wijdrigit fall ähr han erbödigh at praestera Eeden.
   Wäll:tt Poffwel Otter swarade, sigh ingen Eedh kunna giöra, och icke heller samtycker honom Eeden på Annat sätt at gånga, änn at han haffwer lefwererat Brödet till Poffwel Otter, och tillståår Poffwel Otter, at Christian Wilcken war hans Marqvetentare, så länge han hade Wärcket. W:tt Nills Jakobsson Agger giorde sijn otwungne Saligheetz Eedh, till Öffwerflödh, det han Brödet effter dhe twistige Nijo Tunnor Rågh haffwer förbakat, och till Marqvetentaren Christian Wilcken lefwererat, och at dhet ähr kommit till tå wahrande W:tt Poffwel Otters Wärkzfolkz Nytta, och fordrar doom Med Tingz Expenser.
   Resolutio
   Alldenstundh Wäll:tt Nills Jakobsson Agger haffwer bewijst sigh haffwa Clarerat dhesse Nijo Tunnor Rågh i Brödh till Marqvetenterijet, och behöffde inthet giordt Eeden, dhen han Wäll:tt Poffwel Otter heembudit; Altså finner Rätten skähligt, att befrija Nills Jakobsson för dhesse Nijo Tunnor Rågh, och Poffwel Otter der Emoot at betahla till Nills Jakobsson, dhen, å bem;te BrödBaakningh resterande Arbetzlöhn, sedan dess 8 D:r 24 öre S:M:t för återstående Weedh ähro afdragne, nembl. 13 D:r S:M:t, medh 6 mark dito Expenser effter lagh, eller wijdh Execution.
   Den 18 Junij Wäll:tt Poffwel Otter appellerat etc.

   N:o 17
   Peder Pedersson i Grefflunda, Contra Mårtten Enewalldssohn ibidem, in puncto debitj 3 D:r 12 öre S:M:t, förlijkat.

   Dito Uppå Rådemannens och Fullmächtigens på Ahlunewärcket Wälbetrodde Hr Peter Noorberg reqvisition och Anhållande, förordnades Nämdemännerne, Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery, Håkan Mårttensson j Bierneboda, Peder Jönsson i Saxhuusa och Anders Danielsson i Fiskebeck, sampt Christen Murare i Bonntoffta och Nills Månsson i Elljarödh, at syna och grandska Gården Gyrödh, hwadh Byggnadh och Meliorationer han der på ahnwändt och bekåstat hafwer, Och sådant allt styckewijs i Penningar Taxera, som dhe finna rätt och förswarligt, och dhe dhet wijdh påfordran, innan Tinge Eedeligen wela och kunna besanna, Och förra änn dhe dhetta Wärk ahnträder, haffwa dhe först och föruth, det högAdelige Beckigske huusetz Erffwingar sådant tillkännagiffwa, att dhe, om så behagar, kunna haffwa någon fullmechtigh wijdh Taxeringen, tillstädes, hwilket till Effterrättelse.

   Dito för Rätten framstodh Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Mossenius i Andrarum, beklagandes hurulunda hans hemman och Prästegårdh tillijka medh fleere Andras j Byen, aff Een Oförmodeligh och hastig WåådEeldh förleden d. 26 Martij Anno 1691 Uppbrändes och lades i aska, att dhe hwarken fans sticka eller stake på platzen; Och såsom Eelden uthi hans huus först ähr ahntändh, erbiuder sig bemelte Hr Pastoren at fylla Wååda Eedh effter lagh, om sijn och sijnas Exculpation och oskylldigheett uthi Eeldens lööskommande; Altså praesterade Hr Pastoren Mossenius Eeden, medh hans å Book, dhet hwarken han sielff, hans hustru, Barn eller huus och Tienstefolk warit wållande i Eeldens lööskommande, Uthan sådant ähr tijmat aff Een Oförmodeligh och hastig wåådEeldh: Och wittnade medh honom Eedeligen Dommaren, Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup och samptl. Nämden, dhet dhe fullkombligen troo, att Hr Pastoris Eedh ähr reen, och icke Mehn, hwar effter Hr Pastoren, tillijka medh klockaren Per Hansson, Oluf Jeppesson Ståhl och Mårten Persson, äskade doom till Brandstudh effter lagh.
   Resolutio
   Alldenstund Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Mosseinus, i ahnledning aff Byggningeb. L:L 35 Capitel, haffwer praesterat och fyllt Wåda Eedh, om sijn och sijnas oskylldigheet, uthi Prästgårdzens och dhess Naboers hemmans affbrännande; Altså finner Rätten skähligt, dhet dhe samme Bööre Niuta Brandstudh, i föllie aff Hans Kongl. May:ttz AllerNådigste Brandstudz förordhningh, till hemmanens igen Uppbyggande, så snart medlen Colligeras och Uthfalla kunna. Nembl. Pastoren Hr Lars Mossenius i Andrarum, och till Prästegården N:o 1, hemman 1, 200 D:r S:M:t. Sahl. Nills Mårtenssons hem:n N:o 21, 1/8, 40 D:r, Klockaren Per Hansson i Andrarum, till hemmanet Num: 22, 1/8, 40 D:r. Bonden Oluff Jeppesson Ståhl till hemmanet N:o 23, 1/4, D:r 80. Bonden Mårten Persson till hemmanet N:o 24, 1/8, 40 D:r S:M:t.

  Anno 1691. den 17 Junij, Continuerade Ordinarie Sommar Tinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Dito Professoren, Edle Wälb. Hr Nicolas Silfwerskölldh, Uppwijst sijn Undfångne Obligation aff Handelsmannen Sahl. Hr Lars Ollsson Birön i Mallmöö, datareta 11:te Aprilis 1691. på 500 D:r S:M:t, och dess fordring i Ahlunewerket till Underpant för 400 D:r, sampt i huus och Gården i Mallmöö 100 D:r, Nu Uppläsin och påskrijfwin, Hr Professoren restituerat. Änn Uppwijste Hr Professoren 3:ne Missiver af dess Fullmächtige Abraham Kleen, det 14 Maij 1691, sampt 26 och 29 dito, hwilke icke Upplästes, för sijne särdeles orsaker skulldh.

  N:o 18
  Handelsmannen i Christianstadh, S:r Andris Jönsson Skytt, Contra Rådhmannen Wällwijse Hr Peter Noorbergh på Gyrödz Gårdh, in puncto debitj effter 2:ne Obligationer, dhen Eena af dato Ahlunewärket d. 13 Januarij 1688. på 170 D:r S:M:t att förräntas ifrån dito dato A:o 1688.
  Item, effter Een annan Obligation af dato Anderums Gårdh d. 25 octobris 1689 Capital 120 D:r S:M:t, att förränttas ifrån Missommars tijden 1690.
  Item effter á part Räkningh, ifrån den 27 octobris 1689. till den 30 octobris 1690 23 D:r 10 öre S:M:t hwar på Uppföres wara leffwererat 4 Tunnor Ahluun, d. 23 Augustj 1690 á 14 ½ D:r S:M:t.
  Änn praetenderas effter förrige Tingz Uppsättelse, för Sahl. Handelsmannens Per Einertssons Barns fäderne Arff, effter skifftebreff af d. 15 spetemberis 1686. capital 50 D:r interesse 15 15 D:r, ähr 65 D:r sampt 4 3/4 åhrs interesse ifrån dito till den 15 Junij 1691 aff bem:te 65 D:r, 18 D:r 16 4/5 öre S:M:t, fordrandes öffwer allt doom medh Tingz Expenser.
  Swaranden haffwer inseendt sijn Exception medh Allegatis, och begärar dilation medh Betahlningen, lydandes som fölger, ad acta lagd. Käranden will försökia, om dhe kunna inbördes komma öffwer Eens, och i medlertijdh medh dhenne Action Differeras.

  N:o 19
  Handelsmannen Wäll:tt Magnus Mattzon i Christianstad, Contra Huusmannen Bengt Swensson i Swijneberga, in puncto debitj 5 D:r S:M:t för Een undfången häst, effter Obligation aff d. 16 Decembris 1690.
  Swaranden war till weder Mähle och agnoscerar skullden begärandes dilation medh betahlningen något lijtet, Men Kärandens Fullmächtige Ryttaren Manhafftig Per Swensson i Hammarby äskar doom, medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt dhet Bengdt Swensson i Swijneberga böör betahla till handelsmannen Wäll:tt Magnus Mattzon, sijn bekände skulldh 5 D:r S:M:t medh 6 mark dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Dito föreställtes Gårdqwinnan Sijna Lassadotter i Elljarödh, som haffwer förskutit sigh till Elliarödz Byymänns och Byyqwinnors skådzmåhl. och woro dhe samptlige tillstädes, och berätta, at hon plägar Sijgna folk och fänadt för Wreedh, sampt hästar för fångh, och hon sielf tillståår sigh sådant giordt, och wijdare wetta samptlige Bymännerne på sijne och sijne hustruers wägnar henne inthet att tillwijta.
  Sijna Lassadotter säger sigh sijgna folk och fää för wreedh, Medh dhe Orden, Aff Wreedh i Elldh, i Nampn Gud faders, sohns och helig Andes, Och när hon Sijgnar hestCreatuur Medh hors, tå skole dhe wara 3 Persooner, Nembl. hon, Een Swän, och Een Möö, och tå håller hon mit Uppå Een wärja, Pijgan om Udden, och drängen i fästet, och säger, här håller Qwinna mit på, Möö om Udde, och Swen om hielte, och signar digh för fång och wällte, I Nampn Faders, etc.
  Cronans Befallningzman Herr Stobaeus, äskar doom och Uthslag i saken, beklagandes, att åter Een oxe för honom ähr siuk blijfwen, och så muckit mehra henne misstenker för dhe stickor hon haffwer skurit af hörnestolperne, stellande dhetta i Rättens händer.
  Resolutio
  Alldenstundh Gårdqwinnan Sijne Lassadotter, Sahl. Per Mårtenssons i Elljarödh måst tillståå, sigh at haffwa brukat Sijgnerije, och der igenom miisbrukat det Heliga Treefalldigheetz Nampn, såssom och giordt sigh Misstänkt, som skulle hon kunna häxa, förmedelst dhe 12 spåhnors afskärande Uthaf 4 hörnstolpar på Cronans Befallningzmans Rusthåldzhemman, ehuruwähl doch inthet ähr bewijst at Någrom någon skada dher af ähr wederfahrin; Altså och emeden bem:te Sijne Lassadotter ähr Een ållderstijgin och siuklig qwinna, finner Rätten skähligt henne dhenne gången alleenast böra plichta, Medh 14 dagars fängelse på Wattn och Brödh, i ahnledning aff Kongl. May:tz förnyade stadga om Eeder och Sabbatzbrått 9 Articul, och dessuthan at undergåå Kyrkioplicht, androm till Skyy och wahrnagel, hwilket forum Ecclesiasticum remitterat warder.

  Dito företogz Actionen angående slagzmåhlet på Kijwijk, och framstodh drängen Hans Frantzon på Kijwijk, som berättar Isach Tidemansson slogh honom under öhrat, uthan Någon gifwin orsak, och tå slogh han Isaach igen, och sedan håårdroges dhe bägge, och ähro sigh Emillan förlijkade, och skiedde dhet wijdh Laurentij tijdh 1690: Sedan slogz Isaach Tidemansson medh drängen Nills Mårtensson, och dhe sworo och bannades om fahnen och dieffwulen, och inthet skällerij hörde han, Men Ryttaren Oluff Lustigh och Hans Frantzon skillde dhem åth, och Hans badh dem gåå aff sijn faders Gårdh, om dhe wille så låtha, emädan hans fader inthet war hemma.
  Pijgan Kristina Andersdotter på Kijwijk, Eedeligen Wittnade att hon sågh Isaach Tidemansson och Nills Mårtensson sloges och håårdroges på Frantz Hanssons Gårdh, bannades, och budo den Onde fahra i hwar annan, och såg hon Isaach slogh effter drängen medh staken, men råkade honom inthet, och Bössan, som han hade fått i handen, den togh hon och bahr in.
  Fiskiaren Håkan Lasson på Kijwijk, Eedeligen wittnade, det han inthet ordh weet aff dheras skällerij, swordom eller slagzmåhl.
  Hustru Elena Per Berthelssons på Kijwijk, Eedeligen wittnade, at hon sågh Smededrängen Nills gick uthan för Frantzes gårdh, och Isaach innan före, och hade hwaruthan sijn stake i handen, och bannades illa.
  Fiskiaren Nills Persson på Kijwijk, Eedeligen wittnade, at han sågh Smededrängen lågh på Marken, Uthan för Frantzes Gårdh och war slagen, och Isaach gick innan före, Men hweem honom hade slagit, det weet han icke, eij heller wijdare hafwer at wittna.
  Isaach Tidemansson och drängen Nills Mårttensson tillståå sig slagitz och trättatz tillsammans, och warit drukne, bidiandes dhenne gångh om Nåde, Men Cronans Befallningzman äskar doom och uthslagh, medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Isaach Tidemansson och Hans Frantzon för slagzmåhl, medh Pust och håårdragh, betahla hwarthera, effter dhet 13 Capitel Såremåhleb. L:L: medh willia 6 Mark S:M:t till treeskifftes, Item Isaach Tidemannson för slagzmåhl medh drängen Nills Mårttensson effter samma Capitel 3 mark sampt för Eeder och Swoordom, effter förnyade Stadgans 2 Articul 1 D:r S:M:t, Nills Mårtensson i lijka måtto 3 mark Slagzmåhlet och 1 D:r för Eederne, och dhessuthan hwarthera aff desse at betahla till Käranden 2 mark S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Dito föresteltes drängen Baltzar Reinholtsson, som lägrat Qwinfolket Elsa Månsdotter i Luderödh, som bär Barnet under bälltet, bägges första förseelse, och lägersmåhlet ibm skiedt på danskt godz, aff Doctor Jöns Fosses, och tillståår han sig loffwat hafwa, Men inthet ächta henne, och haffwer hafft henne, så länge som han haffwer welat, och Nu inthet will wetta af henne Mehra, men hon påståår det han måtte ächta henne effter sitt Uthfäste löffte.
  Resolutio
  Alldenstundh Baltzar Reinholtsson, under Echtenskaplöffte haffwer lägrat Pijgan Elsa Månsdotter j Luderödh, hwar Uppå Qwinfolket stadigt ståår, och will at han sitt löffte effterkomma skall, Men såssom han icke kan bringas der till, dy warder dhetta ährendet till Forum Ecclesiasticum remitterat.
  Cronans Befallningzman påståår, att Baltzar Reinholltzsohn, som Een flychtig karl, måtte ställa Caution, och loffwade han sielff wela blijffwa i Arest, till dess Hr BefallningzMannen för honom får löfftesman.

  Dito förestelltes drängen Håkan Persson j Bonntoffta som haffwer lägrat Qwinfolket Anna Månsdotter ibidem, som födt Eett Pijgebarn Bereta benemdh, hennes andra, och hans första förseelse, och bär hon detta Barn på armerne Een Månadt gammallt, och det förriga ett drängebarn Trygge benemdh, som änn leffwer, för 14 åhr sedan aflat, medh Een snapphane, Åke Andersson af Elljarödh, och säger hon, at han för sig och henne haffwer bött till Cronowalldz Herrskap, men kan det inthet bewijsa, lägersmåhlet nu tijmat på Ofrällse godz.
  Resolutio
  Drängen Håkan Persson i Bontoffta plichtar för lönskeläger medh Qwinfolket Anna Månsd:r af hustru Marena Klippingz godz Ofrellse D:r 10:-
  Anna Månsdotter dito för 2:ne förseelser 15:-
  Och der eij orkas botum, tå att lijda på kroppen, sampt öffwer allt at undergåå Kyrkioplicht.

  N:o 20
  Wälborne Hr Jacob Beck Uppå Sahl. Hans Swenssons i Rafflunda Erffwingars och Omyndiges wägnar, såssom på dhess Rusthålldh, Contra Probsten ibidem, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonam Petri Nericius, Angående 16 lodh förgyllt och annat Silfwer, som han sigh på skifftet effter Sahl. Hans Swensson, skall hafwa bemechtigat, derom Libellen Upplästes, så lydandes som föllger, ad Acta lagd:
  Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius war till wedermähle, och Uppwijste skifftesbooken, hwar uthi finnes Uppfördt, dett han på skifftet haff:r tagit till sigh 17 lodh Silffwer på Rächningh, Nembl. förr 10 st Bräder 10 mark, noch till Hr Probsten 24 öre, som berättas haffwa warit för hiuhl, och sedan för förste Termin af RusthålldzRänttan, 4 D:r 10 öre, Och är sådant skiffte passerat den 7 Februarij 1687 och ähr Hr Probsten till frijdz, at skifftet förnyas, i fall Rätten finner sådant lag lijkmätigt. Käranden påståår, att Een wiss tijdh der till måtte determineras.
  Interlocutoria
  Häradzhöfdingen will sielff draga omsorg, att dhetta skiffte wijdh beläglig tijdh blijffwer företagit.

  N:o 21
  Idem Contra Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonam Nericium, Angående Een koo, afhemptat ifrån dess Rusthålldh, och Oluff Persson Julares bruuk, sedan dhess han war bortrymdh, derom Libellen Upplästes, så lydandes som föllger, ad acta lagd:
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius swarade, at såssom dhen bortrymde Oluff Persson war honom skylldigh någre åhrs PrästeRänta öfwer 11 D:r och någre öre effter dess Bookz innehålldh, då spoorde han dess hustru Elena, på hwadh sätt hon wille betahla denne gälldh? Tå swarade hon sig icke weta, medh hwad medel dhen kunde betahlas, medh mindre hon måtte få migh Eenthera koen, hwar till han inthet swarade, Men såssom foderet slapp för henne j Wååras, leffwererade hon koon till Pijgan, och sade, at det war så godt han behöllt koen, som hon dödde.
  Hustru Elena tillståår, at Hr Probsten fick koen medh willia, såssom hon inthet hade att föda dhen medh, och att Warmen drogh bort Påske lögerdagh, och 4:de dagh Påsk lefwererade hon Uth koen till Hr Probstens folk, och säger hon, at hennes Man hade sagdt, att dett war 5 D:rs gälldh Probsten hade att fordra, doch weet hon inthet huru myckit dett ähr, och at Probstehustruen hade kallat henne hijt Upp, och talade medh henne föruth derom.
  Fullmechtigen Mons:r Johan Jerpe protesterade, att hustru Elena ingen macht hade att bortfåå koen, Emädan Mannen war skylldig för RustningzRäntan, och at swara till Gårdzens Boofelligheet, och at ingen kan Transportera högre Rätt ifrån sigh, änn han sielff äger, Och påståår prioriteten.
  Hr Probsten beroopar sigh på Een Kongl. Resolution, att Prästerskapet böör Niuta sijn rättigheet, och hoppas att Niuta koen uppå sijn betahlning.
  Interlocutoria
  Såssom effter dhen bortrymde Oluff Persson måste skiee laga skiffte; Altså icke allenast om Prioriteten kan disputera, Uthan och dhen Omtwistade koo, till dito tijdh skaffas på platzen.

  N:o 22
  Idem, Contra Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Herr Jonam Nericium, Angående Olaga handteering medh Axell Larssons Gårdzbruuk och Byggnadt, medh wijdare dhess oskählige disposition, till Rusthålletz skada och deterioration, och praetenderas,
  1:mo Att Hr Probsten måtte tillhållas betahla Boofelligheeten, effter 1689 åhrs grandskning d. 7 Junij Verificerat, som beståår aff NijoTijo Tree dahl:r S:M:t, allt hwadh sedan dess eij finnas wara bygdt och reparerat.
  2:do Begäras Een Nyy grandskningh, på humblehagen, Giärdesgårdarne, Wägar och Broostycken, Brunn och annat.
  3:tio At foderet och Säden ähr förd ifrån hemmanet till Prästegården, twert Emoot Jordebalken L:L 24 Capitel, hwarigenom jorden på Axels gårdh ähr aldeles deteriorerat, och påstååss fördenskulldh, at Hr Probsten skadan måtte refundera, och effter lagh plichta.
  4:to Att såssom ingen Liqvidation öffwer Räntorne och Axells Gårdh ähr ännu skeedd, fast änn dhen Lofl. TingzRätten sådant förra determinerat; Altså tienstl. sökies, at tijdh och stelle till Liqvidation måtte nampngiffwas.

  N:o 23
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas P. Nericius her Emoot war till geenmähle och inlefwererade sijn Exception, Angående befrijelse ifrån Hemmanetz Bristfelligheet, medh sijne Contra Praetentioner Emoot Axel, hwilken Upplästes, lydandes dhen samma som fölger, ad Acta lagd:
  Ytterligare Uppwijste Hr Probsten Synens Taxt aff den 6 Maij 1687 att Axels gårdh funnitz Boofellig till 64 D:r S:M:t, och haffwer parterne inthet wijdare att ahndraga, Uthan äska doom.
  Resolutio
  Rätten förblijfwer wijdh dess fattade Mehningh aff d. 5 octobris 1689 hwadh dhen 1:te och 2:dre puncten Angåår, och blijffwa Männerne förelagde effterlefwa hwadh uthi samma Resolution finnes förmählt, hwilcket till dato af wederbörande synes wara försummat, Men hwadh dhen 3:die Påsten ähr wijdkommande, om Sädens och höetz borförande aff Grunden, och dess skadeståndh: Så ähr Ofwanbem:te dato Ventilerat, och uthi slutet medh handslående Upphäfwit och förlijkat, hwilket Wälborne Hr Jacob Beck d: 22:dre Martij 1690 medh sitt stillatijgande Confirmerar, och allenast begärar Gården måtte honom Cederas, jorden till Wåår Sådh Upprijstas, eller wåhrfoder Uthsättias, wijdh hwilken förlijkningh Rätten och stadnar, hwadh 4:to Liqvidationen beträffar, så lähre dhe förordnade Liqvidations Commissarier, Cronans Befallningzman Hr Zachries Stobaeus och Regimentzskrijffwaren Hr Carl Ekelundh, dhenne twist, Uppå wederbörlig ansökningh afhielpa, och kan Rätten dhem ingen tijdh föreskrijffwa, Uthan lembnas sådant dheras eget godt finnande, När dhe ifrån sijne Embetes sysslor haffwa tijdh och råderum, och Expenserne compneseras.

  Dito förordnades Nämdemännerne, Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru och Mårtten Månsson i Bröserup, Jöns Larsson ibidem och Anders Håkonsson i Biörnstorp att grandska Tiörnerödz Skogh, effter Wälborne Hr Professorens Nicolaj Silffwerskölldz anhållande, hwadh hällst ähr huggit sedan senaste grandskningh, sampt att syna dito hemmans Boofelligheet, effter medgifwen instruction.

  Anno 1691. den 18 Junij Continuerade Ordinarie Sommartingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Dito för Rätten inkom Handelsmannen i Christianstadh S:r Andris Jönsson Skytte, och Uppwijste.
  1:mo sijn Contract medh Rådmannen Wällwijse Hr Peter Noorbergh, daterat igåår på Anderoms Gårdh, Angående Sahl. Per Ennertssons Barns fordring 25 D:r 27 öre S:M:t hwar på Hr Rådmannen lofwat 2 T:r Ahluun, om 14 dagars förlopp at lefwerera, och fåår sålunda at fordra 4 D:r 5 öre S:M:t, och Uppsättes till Nästa Tingh, och tå at gåå doom, i fall betahlningen eij skeer.
  2:do Upplästes Een Annan Liqvidations Räkningh effter 2:ne Obligationer, Salderat på Capital och interesse 350 D:r af samme Willkohr Differerat.

  N:o 24
  Måns Nillsson i Grefflunda contra Håkan Nillsson på Kijwijk, in puncto debitj Een Tunna öhl, förlijkat.

  N:o 25
  Bonden Lasse Nillsson i Heinge, och Färs häradt sampt Löffwestadz Sockn, Contra Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonam Petri Nericium i Rafflunda, Angående Een twistig hoppa medh sitt föll, som bägge parter wela wijdhkännas.
  Herr Probsten Nericius war till geenmähle, och förmehnar, det hans Wittnen först böra förhöras, Men käranden begärar att dess instemde Wittnen måtte aflägga sijne wittnesbyrdh, som Rätten bejakade och fann skähligt.
  Tå framstodh Bonden Jöns Bengtzon j Ahlestad och Kierrstrup Sockn, som effter aflagd Eedh å Book betygade, att dhen Swartstiernate hoppan, som ståår uthe för dören, tilhörer Lasse Nillsson i Heinge, och ähr pålagd af Een Bruun sluddöhrat hoppa, som änn finnes på Heinge skogh, och hafwer han kiändt dhenne hoppan, sedan dess hon war på annat åhr, och sielff welat köpt henne aff Per Nillsson i Heinge, som ähr Lasse Nillssons Swäärfader, emädan dhen war ihoop medh hans öök, och der hoos dhem warit i twenne Wintrar, och dhen hiuhlning eller Märke hon haffwer i sitt högra öhra, hade hon, när hon war föll, och Per Nillsson haffwer äffwen sådant märke på sijn fänadt, och war hon brändt på hallsen och låhret medh Lasse Nillssons bränne.
  Bonden Jöns Ollsson i Wästra Brösarp och Wallsiöö Sockn, effter aflagdh Eedh å Book wittnade, att han haffwer kändt dhenne hoppan sedan, hon war föll, och seedt När hon pattade Moderen på Heinge skogh, Nembl. Een Bruun hoppa, och weet at hon war brändt på låhret och hallsen, medh Lasse Nillssons bränne, och Nu sees Eet annat Bränne uthan på det förrige som ståår på Låhret, och det Märke j öhrat ähr Per Nillssons Märke, och det hade hon för ohngefehr 5 åhr sedan, tå Lasse Nillsson fick henne medh sijn hustru till heemgifft.
  Bonden Mårten Nillsson i Nääsby och Tolanga Sockn, effter aflagd Eedh å Book wittnade lijka ordh ifrån ordh, som Jöns Ollsson wittnat haffwer.
  Bonden Per Mattzon i Heeinge och Löffwestadz Sockn, effter aflagd Eedh å Book wittnade, att dhenne twistige hoppan, som ståår Uthe för dören, ähr Lasse Nillssons, Och den haffwer han fått till heemgifft medh sijn hustru Inger Persdotter, och hiuhlningen i högra öhrat, ähr Per Nillssons Märke, och det hade hon, när Lasse Nillsson fick henne, Men om Brännet på hallsen och lååret weet han inthet at wittna.
  Bonden Jöns Isaachsson i Heinge effter aflagd Eedh å Book wittnade, sigh hafwa kiändt dhenne twistige hoppan, sedan dess hon war een fiohlingh, och weet at dett ähr Lasse Nillssons hoppa, som han haffwer fått till heemgifft aff sijn Swägerfader Per Nillsson, och haffwer hans Märke, Een hiuhlningh j öhrat, Och han brukar inthet Annat Märke, och sedan Lasse Nillssohn fick henne, tå haffwer han brändt dhen på hallsen och låhret, medh sit bränne, som ähr giordt som Een Skräddaresax, och systerne till henne ähr och her tillstädes, och Moderen ähr Een Bruun hoppa, som änn gåår på Heinge skogh, ähr Sluddöhrat, af orsak, at hon bleff för hårdt märkt, när hon war lijten.
  Bonden Per Torkelsson i Heinge effter aflagd Eedh å Book wittnade lijka ordh, som Jöns Isaachsson wittnat hafwer.
  Ytterligare framleddes Een annan hoppa, som och ähr Swartstiernat, och märkt medh Een hiuhlning j öhrat, och Een Sax på låhret, och jämpnfördes medh dhen andra twistige och Swartstiernate hoppan, och wittnade förberörde 6 dannemänn Eedeligen, at dhe twenne hoppor, som ståå hoos hwar Annan, ähro systrar, och bägge pålagde aff Een Bruun Per Nillssons hoppa i Heinge, som änn gåår der på skogen, och kiännas dhe fullt och fast wijdh denne swartstiernote twistige hoppa, at dhet ähr dhen samme Lasse Nillsson fått till heemgifft af sijn Swägerfader Per Nillsson.
  Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, begärade i lijka måtto, at hans wittnen måtte förhöras, saken till Upplyysningh.

  N:o 26
  Tå framstodh drängen Mårten Ollsson i Torup, och effter aflagdh Eedh å Book wittnade, at Hr Probsten Nericius hade Een sådan hoppa lijk dhenne twistige hoppan, och han icke rättare kan see, änn det ähr den samma som Hr Probsten bortmiste, och weet inthet berätta om Brännet på låhret, eller Märket j öhrat, och i Wååras 2 åhr seden kom hon till Torup, och hade Eett bruunstiernot Määrföhl medh sigh, och icke weet han när dhen Nu seenaste gång kom igen.
  Huusmannen Måns Nillsson i Torup, effter aflagd Eedh å Book wittnade lijka ordh, Alleenast tillägger, att Probstens hoppa inthet war märkt i öhrat, eller bränd på låhret, tå hon förste gången för wijdh pass 7 åhr sedan kom bort, och tå ware dhen i fierde åhret, Och Prästens drängh Oluff Lasson kiörde dhen, och brööt dhen i bringan, som ännu ähr at syna.
  Bonden Per Lasson i Torup effter aflagd Eedh å book wittnade dett han icke rättare kan see, änn att dhenne twistige hoppan ähr dhen samme, som kom bort för Hr Probsten, tå hon war på fierde åhr gammall, och weet han inthet at hon tå war Märkt, eller brändt, när hon gick ibland Hr Jacob Beckz öök på Torup, Och in Emoot 3 åhr effteråth kom den förste gången igen, sedan Hr Probsten allestädes her omkring hade låtit lysa och fråga effter henne, och syntes tå inthet märkt eller brändt, och han medh Nills Ostredsson i Torup besågo henne, och Nills gaff Probsten der om tillkänna, ty alle Menniskior sade, at dett war Hr Probstens hoppa, och hade hon tå aldeles inthet bränne på hallsen, men nu sijdst ähr igenkommin, ähr hon bränd på hallsen.
  Bonden Nills Möllare j Rafflunda, effter aflagd Eedh å Book wittnade, sigh icke rättare kunna see, änn at dhenne twistige Swartstiernate hoppan, ähr Hr Probstens, och kiände han dhen, När hon war i fierde åhr, tå drängen Oluff Lasson harfwade medh henne, och hon bleff brutin aff Sehlom, som än ståår till at Syna.
  Bonden Måns Nillsson i Rafflunda, effter aflagdt Eedh å Book wittnade, at dhenne twistige hoppan ähr den samme som Hr Probsten bortmiste, ty hon ähr lijka sådan.
  Bonden Jöns Göransson i Rafflunda, Eedeligen Wittnade lijka ordh, tilläggnades, at den war brutin förr j Brystet, när hon kom bortt, och hon kom hijt igen 3 åhr effter och åter Nu i Winters dreef inn i Hr Probstens gårdh, och hade medh sig sijdste gången, Een bruunstiernot hoppa som dreef tilbakars igen, och När den förste gången kom bort, war hon aldeles omärkt.
  Bonden Lars Nillsson i Rafflunda effter aflagd Eedh å book wittnade lijka ordh, och at han haffwer kändt dhenne hoppan, när hon war föll.
  Bonden Giöde Larsson i Rafflunda, effter aflagd Eedh å Book wittnade sig inthet wetta berätta her om, Uthan alleenast, at Hr Probsten låhnte hans Bränne.
  Dominus Studiosus Carolus Udebergh, i Raflunda, efter aflagd Eedh å Book wittnade, sigh icke rättare kunna see, änn at det ähr dhen samme hoppan som Hr Probsten mist haffwer, och haffwer han aff Hr Probsten tillhandlat sig Moderen till samme hoppa, och weet inthet af något märke eller bränne att säija.
  Bonden Oluff Gödesson j Skiberup, effter aflagd Eedh å book wittnade, sigh icke rättare kunna wetta, änn dhenne twistige hoppan ähr Hr Probstens, ty Hr Probsten hade lijka sådan Een.
  Bonden Mattz Nillsson i Rafflunda effter aflagd Eedh å book wittnade, lijka som Nills Möllare Wittnat hafwer.
  Drängen Oluff Lasson i Rafflunda, som tienar Herr Probsten, berättade, at han inthet rättare wetta, änn at dhenne twistige hoppan, ähr dhen samme, som Hr Probsten mist haffwer, och han brööt henne med sehlan i bringan, när hon war på det fierde åhret, tå han Medh henne harfwade, och hon war aldeles omärkt när hon kom bortt, och När hon, in emoot 3 åhr effter kom heem igen, Tå märkte drängen Nills Andersson henne offwan till i högra öhrat, och tå war dhen icke heller brändh, hwarken på låhret eller hallsen, Och tå hon i Julas andre gången heemkom, brände Oluff Lasson dhen medh Göde Larssons Bränne, effter Hr Probstens Befallningh, och kunde tå inthet skönia något annat Bränne på dhen, och haffwer hon äfwen samma facter på sigh som Moderen, at hon bijter ifrån sigh dhe andre ökien, och tå hon förste gången kom igen, hade hon medh sig ett Swart=bruun=stiernot määrföll, och dreff sielff in i Gården, när hon kom igen bägge reesor.
  Bonden Nills Ostredsson i Torup, ähr inthet tillstädes uthan siuk i Behnet, och ähr dess skifftelige Wittnesbyrdh som fölger, ad acta lagdt.
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius påståår, att såssom hoppan ähr kommen sielff drijfwandes till honom bägge reesor, och han icke låtit taga dhen :/i fall Rätten skulle pröffwa den tilhöra Lasse Nillsson i Heinge, att han tå måtte betahla honom foderlöhn för 2:ne Wintrar han dhen födt haffwer, och ähr doom begärandes.
  Samptlige Hr Probstens Wittnen betyga, at dett föll hoppan hade medh sig dhen första gången hemkom Igen , bleff borta samme Wintern, at ingen Weet hwart det kom hen.
  Käranden Lasse Nillsson i Heinge äskar doom i saken medh Tingz Expenserne, som aff dhenne trätan ähro Causerade.
  Resolutio
  Alldenstundh Lasse Nillssons wittnen i Heinge hafwa aflagdt juramentum Veritatis, och Hr Probsten Jonae Nericij dito, Credulitatis, Angående dhen omtwistade hoppan; Altså finner Rätten skähligt att Lasse Nillsson behåller hoppan medh föllet, och wari för dhet öfriga all twist, tillijka medh Expenserne, dhet Eena emoot dhet andra, Upphäffwit och compenserat.

  Dito framkom drängen Jöns Håkonsson i Munslunda, och effter 2:ne Tingz Uppsättelser, ingaff sijn Libell Emoot Wäll:tt Poffwell Otter, medh praetention på löhn, och för undfångne såår, fordrandes doom medh Tingz Expenser, Libellen så lydandes som fölger, ad Acta lagd:
  Här Emoot mötte Wäll:tt Poffwell Otter, och inlade sijn Exception, huru drängen Jöns Håkonsson honom hade rijfwit i hååret, och inthet welat Mötha på Tinget, derom Exceptionen, sampt Bondens Nills Håkonssons attest i Bäretoffta, så lyda som fölger, ad acta lagde:
  Ytterligare heembiuder Wäll:tt Poffwell Otter drängen Eeden, om han törs swärja sig icke dragit honom i hååret, Men Jöns Håkonsson wille inthtet Eller kunde dhen praestera, i ty giorde Otter otwungen sijn högsta saligheetz Eedh, at drängen reeff heela näffwan håår af honom, som han förmodar böra straffas.
  Interlocutoria
  Rätten finner Nödigt dhenne saak at Differera till bättre Upplyysningh, särdeles och Emädan Poffwel Otter haffwer Citerat drängen till Fers Häradtz Tingh, hwarest icke haffwer welat Mötha tillförrende.

  N:o 27
  Qwinfolket Arena Jönsdotter j Nääsby, Contra Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Oluf Axerup i St. Oluffz, Angående rest:de Tienstelöhn, 5 D:r S:M:t, som hennes Moorbroder Gregers Pedersson i Höör fordrar på hennes wägnar, med causerade Tingz Expenser.
  Swaranden war till geenmähle, och Neekar inthet betala hwadh han ähr skylldigh, när hon kommer dijt, Och dhe få Liqvidera tillsamman, och om hon will taga Nämdemannen Måns Frennesson, eller Någre fleere Medh sigh, tå skall hon få hwadh rätt ähr.
  Cronans Befallningzman, Wälbetrodde Hr Zacharias Stobaeus protesterade, at bem:te Gregers Pedersson icke Måtte accepteras, att procurera i dhenne saak, innan des han Uppwijsar Höga Öffwerheetens ordres.
  Resolutio
  Såsom Arena Jönsdotter ähr Eett omyndigt Qwinfolk och hennes Moorbroder Gregers Persson af begynnelsen dhenne saak på hennes wägnar drijfwit haffwer, Så synes Rätten honom ock alleenast dhenne gången föra hennes tahlan i hennes absence.
  Käranden äskar doom och Uthslagh i saaken.
  Resolutio
  Såssom Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Oluff Axtorp erbiuder sig till, at wela betahla, hwadh hellst han effter Liqvidation kunde blijffwa Arina Jönsdotter på sijn löhn skylldig, så snart hon dijtkommer, och dhe få räknas wijdh; Altså effter Gregers Pederssons begäran der till förordnas Anders Danielsson i Fiskebeck, och effter Hr Oluffz anhållande, Måns Frennesson i Ellmhullt, som parterne emillan Liqvidera, som dhe finna rätt och förswarligit, och dhe wijd påfordran innan Tinge Eedeligen wele och kunna besanna.

  N:o 28
  idem, contra Arffwast i Raskerumb, Nills Möllare, Höns i Möllerne, Peder i Maaret och Arffwedh j Österödh, sampt dhe 3 andre Kyrkians Männ, att wittna, dhet dhe hafwa hördt Hr Oluff A:o 1689 uthj Rörum beskyllat drängen Håkan Månsson, för otrooskap.
  Hr Oluff swarade sigh hertill inthet wara citerat, och drängen eij heller tillstädes, Uthan i Eett annat häradt.
  Resolution
  Emädan Gregers Pedersson ingen fullmacht hafwer at tala på drängens Rätt, eij heller drängen her i häradet at finna, fast mindre Hr Oluff Axtorp till Wittnens anhörande lagligen ähr citerat; Altså tages dhenne saak Nu icke upp, Uthan föregående laga medhfahrt.

  N:o 29
  Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Berthelss: Aqvilonius, contra Edle Wälb: Hr Majoren Peter von Klingspor på Delperödh, angående resterande Rättigheet aff Tijonde och Helgoneskölldh, och at få Tijonden i strået, derom Libellen så lyder som fölger, ad acta lagd: Och belöper sigh 9 åhrs resterande Tijonde effter TijondeSättningen till Annum 1691. Exclusive, 33 3/4 sk. rågh, 63 sk. korn.
  Wälborne Hr Majoren lofwar at wela dhenne skulldh betahla medh det allerförsta, om icke i spannemåhl, tå medh Penningar effter Cronones wärderingh, till Martinj Nästkommande, hwar medh Hr Pastoren för förflutne åhren ähr till frijdz, och accorderade Parterne, att Hr Majoren ifrån Anno 1691 d. 1:te Januarij skall giffwa Hr Pastoren åhrligen Eett för allt både för Tijonde och helgonesköldh sampt annan rättigheet, Offeret Eximerat, Nijo skep:r Rågh och Nijo skepp:r korn, åhr ifrån åhr, i dheras tijdh, Posteritetens Rätt der medh oförkränkt, hwarmedh Actionen Cesserar.

  N:o 30
  Idem, Contra Wälborne Hr Majoren Peter von Klingspör, in puncto injuriarum, wittnesbyrd at påhöra och till dooms, hwadh som passerade wijdh Tijonde- Commissionen i Rörum dem emillan den 31 Decembris 1690.
  Wälborne Hr Majoren berättar, att detta ähr skiedt aff hastigo moode, och han weet Hr Pastoren inthet annat at efftertahla, änn det som ährligt och godt ähr, och hwadh sålunda ähr talat, sågo han gierna woro osagdt, och beder det måtte ställas i förgätenheet, och loffwar at sådant hädan effter inthet skall mehra skiee, hwarpå dhe för Rätten gofwo hwar andra sijna händer, och all twist cesserar. Libellen medh attesterne, lades ad acta.

  N:o 31
  Idem, Contra Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon i Elljarödh, in puncto debitj 50 D:r S:M:t och Pantetz Uppbiudelse. Käranden gifwit Swaranden dilation änn framdehles och till Michaelis.

  Dito Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Berthelsson Aqvilonius till Rörum och Wemmenlöff Socknar, Uppwijst ett författat Testamente, Emillan sigh och sijn kära huustru, dhen Ehrebohrna och dygdesamma Matrona hustru Anna Pedersdotter Koofoot, lydandes det samme som fölger, ad acta lagdt: Sålunda in för sittiande Rätt wara passerat, attesteras här medh under Egen handh och Häradtz Signete.

  Dito Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus låtit föreställa fången Lasse Månsson Drake af Skiberup, Angående föröffwat Tiuffwerij, Nembl. aff Truedh Persson i Österagra, som ähr hans södskionebarn, haffwer han nu i wååras, tillijka medh Jörgen Kubb i Skiberup, stuhlit af logan, okastat Rågh, som sedan när dhen bleff kastat, war 2 Tunnor Rågh, som tå gulli 2 ½ mark skeppan.
  Änn Uppwijstes 1 pund 6 mark kött, som fans hoos Lasse Månss:n hwilket han säger tillhördt Jöran Kubb.
  Jöran Kubb inkallades, tillståår Rugen, han hafwer warit medh i Österagra att stiähla, men säger, at köttet hörde honom inthet till, Lendzmannen Wäll:tt Jöns Persson berättar, att köttet satt upp under taket i Lasses huus, ett stycke ifrån annat, skiuhlt och betäckt medh lööff, och Een Fläskesijda lågh på golfwet, betäckt med hallm, Och när det fans, tå kallade Lasse Drake honom afsijdes, och bödh honom dhe 3 swijn som gingo igen medh grijserne, och hans hustru bödh honom Een lerfftz skiorta, at han skulle tijga och döllia om det kött och flesk.
  Lasse Drake tillståår sig hafft 5 st Swijn, och 1 st. gammall Soo haffwer han fått af Per Christensson i Biäret och Kierrstorpe Sockn, Een st. ung gallt fick han af Lars Drake i Biörnstorpehuus, och 2 sijdor köpte han af Een Göngh och Knisslinge Sockn, som inthet woro rökade, der af haffwer han 3:ne behålldne hemma, och slachtat 2:ne, sålldt Eett till Håkan Håkansson i Elljarödh, medh ijstrar och allt, Eett till Anders Fästa ibm dito, Eett till Klockarehustruen i Wemmenlöff, och 1 sijda flesk till Smeeden ibidem, lijtet rökat, och finnes ännu hoos honom 2½ sijda, af hwilke dhen Eena sijdan effter hans berättelse skall wara af dhen köpte Soo i Biäret, men effter Nämdens grandskning finnes af Een gallt.
  Elliest berättar Oluff Gödesson i Skiberup, at der gick Een drifftOxe i Skiberup Skogh, och dhen samme bleff hastigt bortta, och Lasse Drake kiörde Een Natt i mörkret bortt medh kött åth Åhuus, och åhret effter sållde han Een stutehuudh till Måns Jonsson i Carleby, som war barckat, och hufwudflätan affskurit, och fick för dhen 14 sk. korn och 2 skeppor hafra. och Måns Jonsson sade, at han wille icke mist huden för 5 D:r, och Jöran Kubbbs qwinna war medh honom, men Lasse säger, hon hade inthet der medh bestella, ty det war af hans koo, och huffwudflätan haff:r han tagit at flika skoor medh.
  Änn finnes 7 st fåårskinn som öhronen ähro afskurne, och Lasse berättar warit hans Egne fåår.
  Änn berättas, at han haffwer lupit ifrån 2:ne hästar på Ahlunewärket, som een Man uthe wijd Trälleborg wijdhkändes, men Lasse säger sigh inthet lupit ifrån dhem, doch miste dem för inthet, och han hade fått dem af Bonden Isaach Andersson i Arreskogh, som sedan rymde bortt.
  Eett lijtet hors köpte Lasse af Asser i Arreskogh, som sedan rymde bortt, som han sedan måtte betahla till Arffwedh i Gussarödh med 8½ D:r och 1 sk. rågh, aff orsak, att Een Mann i Börka och Fers Häradt, kände det igen, ifrån honom.
  Jöran Kubb berättar sigh köpt dhe 2:ne geetskinn af Een Mann i Rörum, Men sedan säger han sigh stuhlit getterne i Stijelundh. Twenne Persejärn haffwer Jöran Kunn stuhlit i Elljarödh, som Skräddaren Anders I fästan ibidem, och Bodell Månsson j Siööhuset wijdkändes, men han säger sigh köpt det Eena aff Per Gudmundsson i Skogdahla, för 12 sk. öhl.
  I förleden Wårras ähr Jörgen Kubb funnen at bränna Pottaska i Kongzohran, och fällt 2:ne Bökestubbar dher till, Tree säckar stuhles i Oluff Trullssons gårdh i förledne effterhöstas, som hörde Någre Bönder i Herrestadh till, och Kubben säger at hans sohn funnit dhen Eena säcken, under gärdet, och hans hustru säger, at hon lähnte säcken, af Een gammall Man, Säcken märkt 1B.
  Swen Swensson i Hiellmerödh berättar, at Någon hampa bleff stuhlin bort för honom i effterhöstas, som Jöran Kubb tillwijtes hafwa stuhlit, och gårdqwinnan Elsa Bengtzdotter i Skiberup, haffwer brutit åth henne 4 ugnar som hon hade fått af sit södskionebarn.
  Margreta Jöran Kubb säger, dhe hade såådt det på sijn Egen grundh, men Byymännerne säija, at han allenast hade såådt wijdh pas 1/2 Pott, och der bleff inthet effter, Inger Siuhnes i Skiberup haffwer spunnit 5 mark hampebruer åth Kubbens Qwinna, och hon fick af henne kött och flesk i betahlningh. Twenne Bockskinn af 4:de åhrs Bockar, hafwer Kubben at låtha bereda hoos Mester Henning i Christianstadh effter Bondens Lasse Truedssons ord j Bestekille, men Kubben Neekar.

  Dito Uppå Wäll:tt Oluff Perssons i Hwijteby reqvisition, förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Swen Persson i Bestekille och Jacob Gudmundsson j Grefflunda, sigh att adjungera Nills Ollsson ibidem, och Måns Mårtensson i Bestekille, till at syna Boofelligheeten på dhess hemman ibidem N:o 1 effter medgifwen instruction, etc.

  Anno 1691: den 19 Junij Continuerade Ordinarie SommarTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl: Rättens praesence.

  N:o 32
  Oluff Tygesson i Gäärstorp, Contra Skräddaren mester Hans Hollst i Snerpa, Angående 10 skeppor Ströörågh som fordras igen.
  Swaranden Mötte och uppwijste Een Contract af d. 14 Januarij 1689 at all twist medh Uthsäöde och Ströösädh skulle wara Upphäfwin. Käranden Uppwijste, Wälborne Hr ÖffwerstLieut:t RosenCrantzes zedell, daterat 3:die Pingesdagh Nästlijdne, at Hans Hollst skall betahla dhe 10 skepp:r Rågh.
  Interlocutoria
  Differeras till Nästa Ting och bättre probation.

  N:o 33
  Ystadz Hospital wijdh Förståndaren och Rådmannen Wällbetrodde Hr Swen Bellijn, Contra Commissarien, Edle Wälb: Hr Bengdt PijhlCrona, Angående 600 D:r S:M:t Capital, effter fordum Hr Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens Sahl. Hr Gustaff Baners Obligation, af den 11 Junij 1669 medh 18 åhrs rest:de Ränta, derom Libellen Upplästes, lydandes som fölger, ad Acta lagdh:
  Wällborne Hr Commissarien PijhlCrona nu som tillförrende Mötte inthet, uthan skrijfwit på Citations Copian, at det honom inthet angåår Swara Hospitalet till dhess praetention, såssom at dhe till Hospitalet pantsatte hemman, äfwen wäll woro pantsatte till Sahl. Resamus Klippingh i Mallmöö, lydandes som fölger, ad acta.
  Käranden inlade Eett Extract af Hr PijhlCronas Contract medh Sahl. Hr Feltmarskalken Baner, och 10:de punct, hwaruthinnan Hr PijhlCrona Obligeras betahla Hospitalet sitt interesse, åhligen 36 D:r S:M:t lydandes som fölger, ad acta lagdt. I det öfriga refererar Hr Rådmannen och Förståndaren sig till dhe förra insinuerade Documenter, och Uppå Hospitaletz wägnar äskar doom och Uthslagh i saken.
  Resolutio Interlocutorialis
  Ehuruwähl, Wälborne Hr Commissarien PijhlCrona Uthj föllie af dess, medh Hr Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Sahl. Hr Gustaff Baners fullmächtige Palm slutne Contract af den 23 Januarij 1676, war skylldig betahla till Ystadz Hospital, det åhrlige interesse af 600 D:r S:M:t Capital 36 D:r S:M:t, Högwälbem:te H:s Excell:tz, samme Hospital war skylldigh, Så förnimmes doch lijkwist af Hans Höggreffl: Excell:tz Hr Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Greff Rutger von Aschebergz resolution af den 6 septembris 1682 sampt Hr PijhlCronas Swar, på citationen den 4 huius, att dhe gårdar, /:undantagandes Een fästa:/ som till Hospitalet warit förpantade, sedermehra ähro till Sahl. Rasmus Klippingz Enkia och Arfwingar effter doom inrymde, hwarföre och Emädan Rätten inthet kan wetta hwadh Ograverat godz under Cronowalldh woro at tillgåå, till Hospitaletz och fleeres befredigande, icke heller ähr med Herr PijhlCrona sedan den tijden något Liqvidum träffat; Fördenskulldh haffwer Rätten funnit skähligt, medh dhenne fordring böra Differeras, in till dess richtighet framwijsas, hwaruthi det Ograverade godz beståår, och at dhessuthan och i medler tijdh medh Hr PijhlCrona Liqvideras, hwar öffwer den Loffl. Magistraten i Ystadh, hans Höggl: Excell:tz Hr general Gouvern:s Höggunstige Adsistence och handeräckning, ödmiukeligst haffwer at ålijta och sökia.

  N:o 34
  Torkel Lasson i Wantarödh, Contra Anders Nillsson i Rafflunda, in puncto debitj 6 D:r S:M:t, förlijkat.

  N:o 35
  Pastoren, Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Olaus Noordström i Meelby, contra Per Jppesson på Kijwijks Allehuus, Angående dess huuses reparation, som han eij effterkommit, Swaranden Absens, och rest nider åth Landet, citeras på Nytt.

  N:o 36
  Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl, contra Lasse Månsson Smedh i Rörum, in puncto debitj, effter Extract aff Smedelagz Book af d. 6 Februarij 1687 15 mark S:M:t, lydandes som fölger ad Acta lagd: Swaranden påroopades, Mötte icke, ity käranden fordrar doom medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Smeden Lasse Månsson i Rörum, betahlar till Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, 15 mark S:M:t, med 1 D:r dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 37
  Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl, Contra Isaach Tidemansson på Kijwijk, Angående Eett stohleställe i Meelby Kyrkia, hwarom dhe sigh Emillan ähr förlijkade, således som fölger, ad acta lagd: Här effter Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl, war Tingzattestatum begärandes, som Rätten eij kunde förneeka.

  N:o 38
  Idem, Contra hustru Elena Mester Oluff Hoffslagares j Meelby medh dess lagwärga, Angående någon twist emillan henne och dess styffdotter i kyrkian. Swaranden ähr behindrat af Compagnies Mötet, och ity actionen till Nästa Tingh Uppskiutes.

  N:o 39
  Mons:r Jacob Månsson Pontoppidan i Nibbelöff och Broby Sockn, contra Wäll:tt Abraham Eliesson Krefft i Andrarum, in puncto debitj 2 D:r S:M:t danske Penningar, effter Obligation af den 4 Februarij 1689. Förlijkat, och Swaranden loffwat betahla 11 Mark S:M:t till 22 Julij Nästkommande, Eller att lijda Execution.

  N:o 40
  Wäll:tt Söffren Hohlbeck i Ystadh, Contra Wäll:tt Abraham Eliesson i Andrarum, in puncto debitj 4 D:r 8 öre S:M:t Capital.

  Item contra Nills Esbiörnsson i Elljarödh in pto debitj 2 D:r 2 öre S:M:t Capital, och haffwer käranden gifwit dilation till Nästa Tingh.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, som effter instruction aff den 31 Januarij Nästlijdne hafwa synat, hwad Hans Perssons Mölledam i Hallemölla will kåsta at Uppbygga, lydandes dheras förrättningh som fölger, ad acta lagd, Och wittnade Nämdemännerne, at dhe, etc.

  N:o 41
  Pelle Truedsson j Bröserup och Håkan Lasson i Ellgerödh, contra Bengt Smeedh j Skiberup, Angående Sahl. Oluff Månssons dotters Marena Ollsdotters arff ibidem, Swaranden Mötte, och sielff begärar blijffwa skilldh wijdh arffwegodzet, igenom laga skiffte; Altså, i Hr Häradzhöffdingens ställe förordnades Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup, som bem:te, skiffte bijwistar, och effter föregående registrering och wärdeeringh, sålunda detta förrättar, som pröffwas, och at dhe wederbörande lagwärgar her om tijdigt Notificeras, så at dhe kunna wara på skifftet tillstädes, Barnegodzet at taga ahn, Emoott wederbörligh Caution, Och sin förrättningh haffwer dommaren sedan at giffwa beskrijfwin.

  N:o 42
  Kyrkians 6.Männ j Rörum Sochn, Contra Wälborne Hr Majoren Peter von Klingspor på Delperödh, Angående Crono- och KyrkioTijondens rest, sampt Brandstudens wägrande, förlijkat.

  N:o 43
  Ryttaren Manhafftig Jonas Pohlack, contra Ryttaren Manhafftigh Peter Bergh, Angående Eett twistigt Gatehuus, förlijkat.

  N:o 44
  Mons:r Lennart Jonsson Rafwensteen j Luderödh, contra Klockaren Wäll:tt Johan Gunnarsson Bernerum in puncto debitj. Swaranden absens. Differeras till Nästa juridicam, under förrige citation, i fall parterne, i medler tijdh eij förlijkas.

  N:o 45
  Idem, Contra Jeppe Arffwedsson j Siööhuset, Angående gårdefelle effter afsicht 75 3/4 D:r S:M:t, item Extraord:die praetentioner 2 D:r 24 öre, och will käranden, Emoot städzmåhletz affkortning, 20 D:r, sampt någon Bohagzwahra som han haffwer bekommit, cedera all sijn öfriga praetention på 10 D:r S:M:t, Swaranden påroopades, Mötte icke, Men Lendzmannen W:tt Berthel Matzon, beder, at saken Måtte differeras, till dess Cronans Befallningzman inkommer.
  Interlocutoria
  Differeras effter ansökiande till i Morgon.

  Dito förehades fången Lasse Drake j Skiberup och förmahntes tillståå sanningen, angående dess Tiuffwerij, Men han swarade sig inthet mehra haffwa at bekänna, Och det swijn han fick af sijn Broder Lars Drake i Biörnstorpehuus, war Een lijten hwijt gallt, med hiuhlning ofwan och under till i det högra öhrat.
  I det samma inkallades Lasses Broder, Lars Drake, som säger, at han fick af honom ett plettot swijn, det högra öhrat afskurit och rijst i stubben, som war i lijfwe, och dhessuthan fick han af honom 1/2 koo, och ett lefwandes fåår, som hade hiuhlning under till i Wenstra öhrat, sampt ett rijst uthi hvarthera öhrat, och war detta Eett swartbläsot fåår, och fick han igen af sijn Broder Een swart hoppa, som Lasse sedan bytte sig till igen, och gaff honom Een sootot hoppa igen, som änn finnes hoos Huusmannen Per Swensson.
  Een Bruunstiernot fåhle säger Lars Drake sig tagit på Bestekille gatu, som Oluff Andersson j Leerbrotorp ägde, hwilken Nu boor i Hiellmerödh, och dhen förde han uth till Arreskogh till sijn Broder Lasse Drake, och lembnade den dher, och någre dagar effter kom ägermannen till honom, och han folgde honom Uth till sijn Broder Lasse hwarest han fick sijn häst igen, och hade Lars mist Een sådan, och tänkte dhenne fåhle warit hans, dhen swarte koo som slachtades hoos Lars Drake af bägge Bröderne, dhen fick han af Een huusman i Tunby Per Pihl benemd, och gaff honom derföre Een Swartbläsot häst, som han fick af Per Ericksson i Lilleheem, och gaff Per Pijhl inthet till Bytes.
  Twenne fåårskinn haffwer han sålldt till Måns i Myrestadh och 2:ne Lambskinn gifwit Een Pinkare Anders Hansson till Bytes på Eett öök, som alle warit uthan Öhron, ty han hade tänkt sielff at beeta dhem, och sielff haffwer han flagit dhem, och 4 skinn fick Måns i Myrestadh af honom i fiohl, som och öhronen woro afskurne, och 2:ne fåårskinn säger han sig köpt af Per Mårtensson på Wärket, som öhronen warit afskuhrne.
  Inkallades fången Jöran Kubb, och alfwarligen förmahntes bekänna sanningen, men wille inthet bekänna.

  Per Gudmundsson i Skogdahla berättar att hans hustru haffwer köpt Persejärnet aff Een Obekant Ryttare i hans frånwahru, för 4 sk. öhl, 2 sk. brödh och 2 sk. Toback, och sållde det igen till Jöran Kubb för 8 sk.
  Drängen Oluff Nillsson i Hielmerödh, Eedeligen betygade, at i fiohl wijdh Michäelis tijdh, tå tiänte han Jöran Kubb, och han kom om afftonen, När drängen fick Maat: Tå sade drängen till hustrun, skall Jag gåå Uth och hielpa låtha ifrån Ökien?
  Swarade hon, sitt du och få Maat, Jag will gåå Uth och hielpa honom, och war det hoffliga på qwällen, Tå han kom heem, och ingen hampa war i huuset om afftonen, men om morgonen war dher Eett stoort partij hamp, och wäll 1/2 lass, och Jöran hade ingen hampa sielff det åhret. I Krijgztijden hafwer han Ryttarens Daniel Bergz Qwinna plundrat, tå hon hade låhnt Dommarens Nills Ollssons öök i Skiberup, at köra åth Christianstadh medh, Och han kiörde henne medh Ökien tilbakars igen, och togh Kubben ifrån henne 2 skeppe=bark Brödh, som hon hade medh sig.

  Drängen Oluff Nillsson berättar sigh seedt, at Jörgen Kubb hade 2:ne halfwe Swijnehufwudh i kijstan, som woro frijske, och han fick ibland frijskt kött och ibland suurt kött till Maats, ty han tiente honom Kubben 3 dagar om weckan, och 3 dagar hoos Oluff Gödesson, och sade Jöran Kubb sig hafwa slachtat ett lamb, och han fick till sigh Een tijdh effter annan 4 låårbeen suurt kött, och således haffwer det lamb hafft 4 låhr. Elliest hafwer Kubben hafft at förwahra för Anders Skräddare i Howby hans Ollonswijn, och körde dhem heem om afftonen, hwar iblandh war Een stoor gallt, och kördes swijnen inn i Oluff Trullssons Mannhuus, och der bleff gallten borta, när Mannen om Morgonen kom at hempta sijne swijn, så at han inthet fick dhen igen. Jörgen Kubb tillwijtes hafwa sålldt Een stuut i Weberödh Krugh, Men han Neekar, och säger sigh fuller haffwa sålldt hästar och öök, och aldrig någon fänadt.
  Föreställtes Fången Mårten Swänsson af Jerestadh Mölla och Sockn, som tillförrende haffwer warit Soldat i 3 Månader under Capitein Budbergz Compagnie, och wijdh sijdste Generals Munstring ähr Casserat, och berättar han sig tröskiat öfwer Winteren hoos Asmund Lendzman, och i Cimbritzhambn, och städiat sig till Wåhrkarl hoos Lars Frijs i Ystadh, och när han skulle gåå der Nider, tå kom han till Erich Andersson i Tommarp, som lockade honom till at gåå Upp till Mattz Bock i Rafflunda, och stiähla Een hoppa ifrån honom, som Erich hade der pantsatt på 2 tunnor åhl, och Erick folgde honom sielff Upp på Rörums Mark, och Mårten gick Upp och stahl hoppan, och kom til Erich Andersson igen wijdh Ottunga Broo, och sedan folgdes dhe åth till Tommarp, och Erik gaf honom ett par strumpor och inthet mehra, men lofwade wara honom så godh som Een Rijkzdahler, och war han tå 2 á 3 dagar hoos Eriks halffBroder Bengdt Åkesson i Tommarp, som äger Mårtens syster Elena Swensdotter, sedan gick han till Ystad, och tiente för Wåhrkarl, och derifrån gick till Dagztorp till sijn Broder, Och tå han gick der ifrån, tog han Een häst nider wijdh Toffta på marken, som der gick löös, wärdij 12 D:r S:M:t. Hoos Swen Swensson i Hiellmerödh haffwer han tagit Een tälgyx á 1 D:r Eett järnleekan haffwer han stuhlit hoos Åke Jönsson i Elljarödh för 4 öre S:M:t. Ett gammallt blått Frijss skiörtt säger han sig köpt aff Hallingar för 5 mark nider wijdh LandzCrona, och i Elljarödh haffwer han sålldt dett till Åke Jönssons qwinna, för 3 mark, och sagdt sig begrafwit sijn syster i Traanåås, och betallt Präst och Klockare, Men nu säger han sigh lugit på sig sielff, och sade han sig heeta Måns, och boo i Baskemölla, Säger sig ock hafwa warit Ryttare under Hr Öffwerste Bernstorff på fierde åhr, och rymdt der ifrån, och tillförrende tient under Churfursten aff Beyern öffwer 2 åhr, den hoppa han stahl ifrån Mattz Bock, war aff werdij 7½ D:r S:M:t.

  Dito
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus låtit Uppläsa Specificationen på dhe godz i Ahlbo Häradt, af Sahl. Frw Kirstina Rantzows, som till Kongl. May:t och Cronan för 6 Penningen ähro Uthlagde, och giordes idag förste Uppbudh.

  Änn Upplästes Een Specification af Frw Sophia Krabbes godz, som till Kongl. May:tt och Cronan för 1/8 Penningen ähro Uthlagde, och giorde idag förste Uppbudh.

  N:o 46
  Nämdemannen Wäll:tt Nills Persson i Rörum, Contra Måns Håkonsson i Raskerum, in puncto debitj 7 mark S:M:t, och wittnade Nämdemannen Wäll:tt Måns Frennesson i Ellmahullt, at han kiännes gällden, men ähr inthet tillstädes, i ty Käranden fordrar doom medh Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Måns Håkonsson i Raskerum, betahlar till Nills Persson i Rörum, 7 mark S:M:t gälldh, medh 1 D:r dito Expenser, effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, som haffwa synat Boofelligheeten på 2:ne Rusthålldh j Bestekille, och war dheras förrättningh som fölger, ad Acta lagd: Och wittnade etc.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, hwilke hafwa synat hwadh Timmer som reqvireras till Hindrich Lustigs Rusthålldh i Grefflunda, sampt hwadh Timmer som feelas till Håkan Mårttenssons Ograverade hemman i Bierneboda, Och war dheras förrättning som fölger ad acta lagd: och wittnade Nämdemännerne, etc.

  Anno 1691. den 20. Junij, Continuerade Ordinarie Sommar Tinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  N:o 47
  Drängen Jacob Hansson i Rafflunda, contra sijn Styffmoder hustru Bool Hansdotter medh dess Man och lagwärga Swen Ollsson ibidem, Angående Een silffwerskiedh och Eett särkespenne, som icke kom fram på skifftet effter hans Sahl. Fader, Hans Swensson,
  Item, 16, skepper korn stuteleije, och 18 skepper rågh till Uthsäde war uthsatt, sampt dess sahl. Faders skioorter medh sölfwer länk uthj, och sätter Nämden den /: såsom något slijten :/ till 3 D:r S:M:t.
  Hustru Bool, medh hennes lagewärga Swen Ollsson, mötte, och föregifwer hon, det hennes Sahl. Man hade giffwit henne Silfwerskeeden och Särkespennet, och förmodar få behålla dhet samma obytt, och sätties kornet Nijo öre skeppan och rågen 12 öre skeppan, och tillståås at Barnen skulle gåå i lijka skiffte, sohn och dotter, och Moderen ärffwa halfft emoott Barnen.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Enkian hustru Bool Hansdotter, behåller obytt den silfwerskeeedh och särkespänne, som hennes Sahl. Man henne gifwit hafwer, och der emoott betahlar till Barnen, skiortan och silfwer länken medh 3 D:r S:M:t, hwart Barn der aff 1 D:r, så tillkommer Och Barnen af dhe 16 skepper korn stuteleija, helfften 8 skepper korn, á 9 öre skeppan, och helfften af ströörågen 9 sk. rågh á 12 öre skeppan, som parterne till rättelse, och wijdare på skifftet kan observeras.

  N:o 48
  Hustru Karijn Ollsdotter j Norrelija, Contra Swen Jonsson i Tullekille, Angående Een Skattejordedehl, hon sig will tillhandla, parterne absentes.

  N:o 49
  Nämdemannen W:tt Nills Andersson i Juleboda, Contra Jöns Kyllingh i Bosarp, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 50
  Idem, Contra Mårten Persson j Bengtemölla, och dess söhner ibidem och i Brösarp, Angående Otterfångerij och gräsetz Nidertrampande uthj hans wang och ägor, hwaröffwer han äskade förbudh och Tingzwittnes förnyelse, dhet samme Nu Uppläsit, så lydandes som fölger, ad acta lagdt. Swaranderne Mötte inthet, eij heller Någon på dheras wägnar till geenmähle, och kunde Rätten eij förneeka frijdlyysningh, medh åthwahrningh till alla wederbörande, at dhe enthålla sigh ifrån Nämdemannens Wäll:tt Nills Anderssons ägor, af hwadh Nampn det hafwa kan, wijdh straff som Lagh Dicterar, hwilket alle wederbörande till effterrättelse,

  Dito Cronans Befallningzman räckte handh till Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Nericium, att Jeppe Arffwedsson i Siööhuset skall betahla till Monsieur Linnart Jonsson Rafwensteen Eett för allt 5 D:r S:M:t till Michäelis Nästkommande, hwar medh all twist dhem Emillan Upphörer.

  N:o 51
  Cronans Befallningzman Hr Stobaeus, Contra Monsieur Linnart Jonsson i Luderödh, in puncto ordwäxlingar, förlijkat och efftergifwit.

  N:o 52
  Per Jeppesson i Andrarum, Contra Oluff Persson ibidem Angående aska, som dhe twistas om, Käranden plichtar pro absentiâ 3 mark S:M:t.

  N:o 53
  Bergz Protocollisten Wäll:tt Magnus Krabbe på Ahlunewärket, Contra Enkian hustru Elena Sahl. Rasmus Johanssons i Luderödh för Ollongälldh, Parterne absentes.

  Åter förestelltes Fången Lasse Drake j Skiberup, och förmahntes tillståå Sanningen om sitt begångne Tiufwerije, och will han aldeles inthet Mehra bekänna, änn han reeda hafwer sagdt.
  Huusmannen Lars Drake j Biörnstorpehuus innkallades, och tillspoordes om dhe geetskinn Måns j Myrestadh hafwer fått af honom, Swarade han, det Måns aldrigh hafwer fått geetskinn aff honom, Och tå berättade Nämdemannen Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru, det Måns j Myrestadh sade sig fått 3 geetskinn af Lars Drake, det Eena behöllt han i arbetzlöhn, fördy han barkadhe dhe 2:ne åth honom, Lars Drake säger sigh fått dhe twenne skinn på Birönstorp, af Een dräng benemd Hans, som kom bortt medh wärffningar, åter säger han sig fått alle 3 skinnen aff bemelte drängen Hans.
  Lars Drake bekänner sig tagit 3 st. getter uthan före Axelhult på skogen, och leedt dhem heem om Nätterne Een tillijka, och slachtat dhem, och woro dhe märkte, dhet högra öhrat affskurit och rijst i det Wänstra, och sade han tillförrende sig kördt heem 11 st getter j huuset, och tagit 3 der af, och släppt dhe andre 8 uth igen, Men nu säger han, det war inthet wärdt medh det förrige tahl. Åter säger han, at Per Jönsson och Per Swenss:n i Birönstorpehuus fingo hwarthera Een af dhe 3:ne getter, åter säger Lars Drake, at dhe fingo hwarthera 2 getter, åter säger han dhe fingo hwarthera 3 stycken, och woro dhe alle 3 tillhoopa att köra dhem af skogen och heem. Noch berättar Lars Drake, at Måns Beck i Brösarp, som förra bodde i Biörnstorpehuus, i fiohl i fisket 1689 tog 2:ne getter i Biörnstorpe skogh, och gaff honom halffdehlen af Een geett, och Een gråå gallt togh Måns Beck i Een skogzlott, kallat Rafflunda kalffhage, och Oluff Nillsson war medh honom, och han fick 1/3 part af samme gallt, och dhen bleff flagen i hans huus Nu på sijdste ållon, och Måns Beck fick skinnet, Lars Drake tillståår, att Per Swensson, Per Jönsson och Swen, fingo nu i sijdsta fisket hwar 2 fåår, som dhe togo i kallfhagen, och Een annan gångh togo dhe åter hwar sitt, och icke kan han så noga säija, huru dhe warit Märkte, säger åter dhe andre gången fingo hwarthera 2 fåår. Lars säger sig hafwa boodt i huuset 16 åhrs tijdh, och hwart åhr fått 1 Swijn på sijn part, och när Ollon warit, hafwer han fått 2 swijn, på sijn dehl, och 2 st. fåår, 2 st getter åhlrigen iblandh, Men han kan icke så Noga säija allt, och at dhe andre hafwa fått äfwen så myckit som han, föruthan dhet dhe hafwa fått, som han inthet warit medh, Eller weet aff.
  Per Jönsson i Biörnstorpehuus, som der boodt på Nijonde åhr, tillståår, sigh haffwa bekommit 2 st getter af dhem som han, Lars och Per Swensson togo i Axelhulte skogh, Een gång fick han Eett lamb, som Lars Drake hade kördt heem, men Lars Confrontando säger at Per Jönsson haffwer fått så mycket som han, och Een gång togo dhe 2:ne Swijn på skogen, och kommo heem medh dhem i Per Swenssons huus, i förledet åhr, döde, och der plåckade dhe dhem, och fingo hwar sijn dehl der aff, och tillståår Per Jönsson sig fått sijn dehl der aff, att han skulle tijga medh dem, Lars säger, att Per Jönsson war medh dhem, när dhe togo Swijnen, och slogo dhe dhem medh stakar, i Hr Lieutenantens Swijnebood, doch war det icke Hr Lieut:ts Swijn. I kalffhagen haffwa dhe och warit alle 3 och tagit Swijn, och slagit dhem, som dhe lågo om Natten j lägret, medh stoore stakar, och hwar af dhem togh sitt heem med sigh, Men Lars säger, att dhe togo, då Eett, då Eett annat, både Swijn, Fåår och Getter, och medh Jöran Kubb haffwer Lars inthet warit i Omgänge.
  Fången Jöran Kubb inkallades, och förmahntes bekänna Sanningen om sitt Tiuffwerije, Men han will inthet bekänna mehra, änn han haffwer bekändt.
  Fången Mårten Swensson inkallades, och will inthet mehra bekänna, änn det han reda bekändt haffwer.
  Enkian Hanna Mauritzes j Elljarödh, beklagar sigh mist een lijten Smålands hoppa, och Lars Drake sade sigh wetta, hweem den hade tagit, och han wille säija det Een annan gångh.
  Lars Neekar her till, men Johan Erlandsson j Elljarödh, wijdh Eedh betygade, at Lars sade sig wetta, hweem som fick hoppan, och bytt sig för dhen till Een Swart gillingh, men tå wille han inthet säija dett. bengdt Mauritzson Eedeligen wittnade lijka.
  Kirstina Nillsdotter Lars Drakes j Biörnstorp, bekänner att hennes Man haffwer warit medh at stiähla, både Swijn, Fåår och getter, åthskillige tijder, och twenne Nööth, och Måns Beck, Oluff Nillsson, Per Swensson och Per Jönsson warit medh.
  Lars Drake tillstååe, at Per Swensson war med honom at stiähla Een Swart stuut i andre åhr, rijstat i bägge öhronen, och Måns Beck war medh honom at stiähla Een Annan Swartbrokot stuut i 2:dra åhr, af skurin högra öhrat och hiuhlning i det wänstra, och Per Swensson fick huuderne.
  Kirstina Lars Drakes bekänner, at dhen tijdh dhe slogo dhen Gråå Gallten, slogo dhe Een Swart gallt medh, och war Måns Beck och Oluff Nillsson medh dhem, och säger hon, att dhe aldrigh hafwa sålldt något kött, uthan sielfwer ätit upp dhet.
  Måns Beck i Brösarp, Oluff Nillsson i Biörnstorpehuus, och Per Swensson ibidem, bleffwo effterslagne, men haffwa stuckit sig af wägen, at dhe inthet kunde ertappas, och Cronans Befallningzman äskar doom i saken.
  Samptlige Allmogen j Ahlbo Häradt klaga öfwer desse Tiufwar, at dhe haffwa stuhlit ifrån dhem, Oxar, stutar, hästar, hoppor, getter, fåår, Swijn, etc, Och om det woro allt Uppenbahrt, som desse stuhlit haffwa så fingo dhe inthet leffwa, och kunna dhe icke hafwa något Creatur ifreedh på Marken, dher till medh hootas dhe aff dhem, om dhe komma lööse, på lijff och förmågo, och i ty ödmiukeligst bidia, dhe måtte skaffas bort aff landet.
  Resolutio
  Alldenstundh Delinqventerne Lasse Drake och Jöran Kubb i Skiberup, sampt Lars Drake och Peder Jönsson i Biörnstorpehuus, och Mårtten Swensson i JerestadzMölla, ähro anklagade för Tiufwerij, som dhe sielfwe till Een dhl bekändt haffwa, och till Een dehl dem ähr wordet öffwertygat; Altså tillfinnas dhe och plichta Effter Specificationen, Nembl. Lasse Drake för 21½ D:r, Lars Drake för 51 D:r, Jöran Kubb 16 D:r, Mårten Swensson 20 D:r 20 öre, och Peder Jönsson för 8 1/4 D:r och dett samma Treedubbelt Tiuffnadens wärde, effter straffordningen, sampt förlijke sigh medh måhlsäganden, Eller, der eij orkas botum, tå at lijda på kroppen medh gattulopp, androm till skyy och wahrnagell.

  Dito för Rätten framstodo drängen Baltzar Reinholtsson och Qwinfolket Elsa Månsdotter j Luderödh, och tillstodo sigh wara förlijkade, sålunda, at hon inthet Ectenskap medh honom praetenderar, uthan at han betahlar både sijne Egne och hennes Böther D:r 15:
  Och tillfinnas dhe bägge dhessuthan at ståå Kyrkioplicht.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, Angående Qwinfolket Karijna Persdotters aff Gummhusa Tiuffwerije, och lägersmåhl medh Swäntienaren Tue Liungbergh, at see Supra d. 31 Januarij 1691. Och tå framstodh Bonden Nills Månsson j Elljarödh, som effter aflagd Eedh å Book wittnade, at han war hoos Wälbetrodde Hr Befallningzmannen Stobaeum, tå Tue Liungbergh och Karijna Persdotter drucko ja öhl, och slogo händer tillsammans, och war hon tå alldeles ofängslat, och Nämden spoorde henne Om Silfwerskeeden, tå swarade hon sigh fått dhen af Tue, och sålldt dhen i Christianstadh för 2 D:, och köpt sig dherföre Eett blått Tröijekläde.
  Karijna Persdotter beklagar sig warit twingat bekänna som dhe wille, ty hon fruchtade för handklöffworne, och tillståår Hr BefallningzMannen at han lät lägga handklöffwerne på henne, förmedelst hennes giärningar, Men när hon giorde bekännelsen om Silfwerskeeden och lägersmåhlet medh Tue Liungbergh, tå war hon aldeles leedigh och frij, hwilket och Nämdemännerne änn ytterligare Contesterade, och at dhe sedt henne hafft handeklöffwar Uppå j Byen Elljarödh, och säger Håkan Biärne, at han såg Profossen lååste handklöfwerne af henne, uthan för BefallningzMannens stugu.
  Karijna Persdotter Nu som tilförrende högeligen insisterar, att Ryttaren Tue Liungbergh haffwer lugit på henne.
  Bonden Nills Månsson i Elljarödh berättade, at tå ja=öhlet war drukiet, folgdes Ryttaren Liungbergh, Karijna Persdotter och han, Uth om Hr Befallningzmannens Gårdh, Nider till Broen, och tå Ankade hon på honom, at han hade lugit på henne, och tå han om och gick ifrån henne nider åth gatun, och hon gick in till Nills Månsssons, och bleff liggandes der på Bänken om Natten.
  Cronans Befallningzmannen Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, begärar, det saaken änn ytterligare måtte Uppståå, till dess Corporalen Manhafftige Jacob Ryss i Fiskebeck i lijka måtto sitt wittne får aflagdt, emädan Hr Häradzhöffdingen synes Difficultera om Wittnen.
  Interlocutoria
  Effter begäran Differeras änn wijdare till Nästa Tingh.

  Änn anklagades bem:te Qwinfolket Karijna Persdotter, för samlager medh sijn SysterMan Oluff Persson i Rafflunda, hwilken ähr bortrymdh ifrån sijn hustru Elena Persdotter. Och tå framstodh bem:te hustru Elena Persdotter, som wijdh otwungen Eedh bedyrade sigh aldrigh seedt eller förnummit sijn Man Oluf Persson haffwa Något olofligit omgänge, medh hennes Syster Karijna Persdåtter, och weet hon ingen Annan orsak till Mannens bortrömmande, än at han hade förslösat dheras Medel, och dhe warit fattige.
  Karijna Persdotter tillståår sig legat i Sängen hoos sijn Swåger Oluff Persson, tå the reeste ifrån Christianstadh heem före, och lågo om Natt j Öllsiöö, och war myckit folk i stugun, at gålff och Bänkerne lågo fulle.
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus begärar at saken måtte Differeras, Om Någon närmare Upplysning kan inhemptas, som Rätten Consenteras.

  Dito Doomaren Medh adjungerade Nämdemänn ingifwit sijn afsicht, hwadh Byggningz materialier, som ännu reqvireras till Probstens, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonae Petri Nericij i krijgztijden aff Snapphanerne afbrände Prästegårds fullferdigande, och war dheras förrättningh som fölger, ad acta lagd: och wittnade Nämden, etc.

  Dito Rådhmannen och Fullmächtigen på Ahlunewärket Wällwijse Hr Peter Noorberg, Uppwijst sijn fordring hoos dhet Högadelige Beckigske Sterbhuuset effter Liqviderat och underskrifwin Räckningh, till den 15:de Julij 1689 på Capital 3438 D:r S:M:t, som bleff påskrijfwin och restituerat.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 4480-4810 (AID: v217883.b4480, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016, 2019