1691 vinterting Albo

  In Nomine Jesu

  ANNO 1691 den 28 Januarij hölltz Ordinarie Wintertingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence, Nembl.

  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup och Rafflunda Sockn,
  Nämbdemänn W:tt Måns Frennesson i Elmhullt, S. Olufz Sockn,
  Per Gregersson i Torrestru, Bröserup Sochn,
  Jörgen Persson i Tiörnery, Fullstoffta Sockn
  Nills Persson i Rörums Sochn och Byy
  Håkan Mårttensson i Bierneboda Hwijteby Sockn,
  Per Jönsson j Saxhusa, Andrarum Sockn,
  Swen Persson i Bestekille, Mielby Sockn,
  Anders Danielsson i Fiskebeck, Elljarödz Sockn,
  Jacob Gudmundsson i Grefflunda Hwijteby Sochn,
  Håkan Arffwedsson i Åkarp, Mielby Sockn
  Mårten Månsson i Brösarp, Bröserup Sockn

  Dito publicerades.

  1:mo Upplästes Kongl. May:tz Aller Nådigste Förordning Dat:t Stockhollm d. 10 Novemb. 1690. Angående SkogzEeldars Uthsläppande dheras hemmande och Släckiande.

  2. Itererades Kongl. May:tz Aller Nådigste Placat om Barnemordh.

  3. Itererades förrige Skogzordningarne, och förmahntes Nämdemännerne herom på Socknestemnorne Allmogen at gifwa tillkänna, hwadh her å Tinget, tijdh effter Annan publicerat warder.

  Der Näst företoges Tingzsakerne,

  N:o 1
  Wäll:tt Nills Jakobsson Ager uthj Bleestorp, Contra Arendatoren S:r Poffwel Otter i Munslunda, in puncto debitj. Swaranden ligger siuk, effter Nämdemannens W:tt Jörgen Perssons j Tiörnery Contestation, at han inthet kunde Ting sökia, i ty actionen Differeras till Nästa Tingh, effter förrige Citation, som bem:te Jörgen Persson honom haffwer at låtha wetta.

  Dito drängen Jöns Håkonsson j Munslunda, effter förrige Tingz Uppsättelse den 29 octobris Nästlijdne, begäret doom öffwer Poffwell Otter ibidem, Angående rest:de Tienstelöhn, sampt der Ofwan å tillfogade injurier, wijdh löhnens fordrande, och tå gångne interlocutorie Resolution.
  Swaranden ligger siuk, i ty Nu som tillförrende under förrige Citation differeras.

  N:o 2
  Majorskan Wällborne Fru Elizabetha Stake på Ingelstadh, genom sijn Ombudzman Monsieur Ulrich Paulin, contra Arendatoren W:tt Oluff Persson på Esperödh, Angående förrige dhem Emillan giorde förlijkningh, som Fruen eij åthnöijes medh, derom fullmachten, medh Libellen och allegatis Lit. A, B, C, D, E och F Upplästes, så lydandes, ad Acta lagde.
  Här Emoot Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson, wijdh sijn Fullmächtige Wäll:tt Matthies Berthellsson på Kijwijk, effter fullmacht, Exception och allegata, sisterade, och förmodar, effter afgiord förlijkning, ifrån allt tillmähle Libereras, lydandes bemelte Documenter som föllier, ad Acta lagde.
  Fullmächtigen på Wälborne Fru Majorskans wägnar protesterar, at dhen Upprättade förlijkningh skall wara skiedd emoot hennes Willia, och i ty förmodar at dhen samma bliffwer aff inthet wärdhe.
  Parterne tillfrågades, om dhe uthi dhenne saak något wijdare haffwe att ahndraga, Tå swarade dhe bägge, Neij, och in specie Swarandens fullmächtige, dett han eij ähr instruerat Något mehra här wijdh Tinget at bestella i dhenne saak uthan alleenast insinuera dess Principals Exception och skähl och fordra på befrijelse doom, eij inlåtandes sigh medh Contraparten uthj Någon Action.
  Resolutio
  Alldenstundh dhenne saak å Nästlijdne Höste Tingh den 30 octobris 1690 bleff parterne emillan Liqviderat och förlijkat, och at all twist sedan skulle warar Upphäfwin; Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson eij heller Nu wijdare medh Wälborne Fruen, will inlåtha sig uthj någon Process, Uthan sökier wijdh förlijkningen blijffwa, och handhafwas, efftersom han ock till dhen ändan dhe 36 D:r S:M:t effter Wälborne Fruens eget Qvittens och förlijkningens Innehålldh, allareda betallt haffwer; Altså kan Rätten inthet willfahra Wälborne Fruen uthj dhenne hennes åstundan, at få saken Upp till Nyy Liqvidation, Uthan finner skähligt, at dhen förra laga förlijkning böör ståå wijdh sijn fulla macht, särdeles såssom dhen Nu sedermehra och så långan tijdh ähr lembnat Opåtahlt, Compensatis Expensis.
  Emoot dhenne doom ingaff fullmächtigen och Notarien Mons:r Ulrich Paulin på sijn Principalinnas wägnar, 3 mk S:M:t wadepenningar.

  Drängen Ingewar Jönsson i Åretzlöff och Winslöff Sochn i Westra Göng Häradt, Contra Huusmannen Truedh Jönsson i Elljarödh, och dess Broderhustru Sahl. Per Winters Qwinna Gertrudh ibidem, Angående dhess Arffwegodz _ 38 D:r S:M:t, som Sahl. Per Winter hade tagit Emoot, men effter hans dödh inthet fans att betahla medh, i ty han sökier dess Broder Truedh Jönsson om wederlagh, tillijka medh Enkian och äskar doomb.
  Truedh Jönsson Mötte, och föregiffwer, dett Sahl. Per Winters Enkia Gertrudh gåår omkringh att tiggia, och han Truedh ähr Een wahnföhr och Werckbruten Man, som Armodh och fattigdomb söökt sitt Brödh, och aldrigh tagit Emoot Något af dhenne drängens Barnegodz, och effter hans Sahl. Broders Per Winters dödh, war inthet at betahla medh, och kunde han, som Een fattig huusman, inthet wara betrodd at taga Något Barnegodz Emoot, af sijn Sahl. Broders händer, som war Een Boosittiandes Man, och i ty för kärandens tilltahl förmodar frijkännas. Och Wittnade Nämden, det Sahl. Per Winters Enkia gåår omkring at tiggia, och at Trued Jönssons berättelse j alla måtto ähr sanfärdigh.
  Resolutio
  Alldenstundh Sahl. Per Winters effterlåtne hustru Gertrudh gåår omkring och tigger, och Truedh Winter ähr Een fattig wahnför huusman, som eij warit Capa
  bel at wärja för sigh sielff, fast mindre för andra, Per Winter och ähr medh myckin gälldh dödh blijfwin, så at hans effterlåtne Boo inthet hindte stoppa Cronans giälldh, effter Nämdens Wittnesbyrdh; Altså kan drängen Ingewar Jönsson inthet ståå at hielpa i detta fall, Uthan måste han fuller lijda skada, in till dess han bewijser, at medh Sahl. Per Winters effterlåtne Boo och godz, ähr skiedt något undersleff, Compensatis Expensis.

  Dito för Rätten Uppstodo Nämdemännerne, hwilke effter Ordre af den 30 Octobris Nästlijdne, sampt Uppå Heiderijdarens Wäll:tt Hans Georg Knors anhållande, hafwa grandskat Diverse Skogzlåtter, lydandes dheras förrättningh som fölger, ad Acta lagd: och wittnade Nämdemännerne, etc.

  Anno 1691 den 29 Januarij Continuerade Ordinarie WinterTinget medh Allmogen af Ahlbo Häradt i samptlige Rättens praesence.

  Dito för Rätten Uppstod dommaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup och insinuerade Een skrijfwelse ifrån den danneman Per Hansson i Rörum, medh Ett Testamente Emillan honom och hans hustru Lutza Jönsdotter, den 1:te Novembris 1686 Upprättat, hwilket han ock i förberörde sijn skrijfwelse Nu af Rätten åstundar och äskar approberat och Confirmerat, såssom han nu ligger siuk, och icke weet huru länge hans Lijfztijdh wahra kan, lydandes Testamentet i orden som föllger, ad acta lagdt: Alltså warder dhetta förberörde Testamente här medh och så wijda Kongl. May:tz AllerNådigste Testamentz förordning Dicterar och gifwer ahnledning till, approberat och Confirmerat, Och at så, etc.

  Dito publicerades Hans Höggreffl. Excell:tz Hr Kongel. Rådetz, Feltmarschalkens och General Gouvern:s ordres till Cronans Befallningzman Wälbetrodde Hr Stobaeum om Saltpeterjordens förbättringh, daterat Mallmöö den 19 Januarij 1691.

  N:o 3
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson i Rafflunda, Angående knijffstiung på Ryttaren och Swentienaren Manhafftigh Lasse Dawidsson ibm.
  Mårten Jönsson war till wedermähle, och föregifwer det Lasse Dawidsson sielff lopp på knijfwer, och dher war ingen skada medh, och dhe ähro sigh emillan förlijkade, at han skulle gifwa Feltskärararen 2 M:r, Och inthet wijdare till Ryttaren, Men han berättar sigh gifwit Een skeppa Rågh till Lasse Dawidssons hustru. Cronones Befallningzman begärar, att dhe instemde wittnen måtte Examineras.
  Tå framstodh Mårten Bödker i Rafflunda, som Eedel. wittnade, att han låg och soff, när trätan och slagzmåhlet skedde, emillan klockaren Mårten Jönsson och Lasse Dawidsson, men sedan Lasse war stucken, kom han in i hans huus, och Regimentzfeltskäraren M:r Jochum Krüger förbant honom itt stick under Wenstra armen, och några ribber i ansichtet, doch weet han icke hwar han dhen skadan fått hade.
  Huusmannen Jörgen Mårtensson i Rafflunda Eedel. wittnade, at han sågh och hörde, när Lasse och Klockaren möttes på Gatun och skreeko på hwar annan, Och budo hwar annan till slagz måhl. Och woro dhe bägge druckne, och Lasse hade Een kanna öhl i handen, och när dhe kommo tillhopa, och Mårtten trallade, Mit barn lille huruledes ähr dett fatt, tå sade Lasse, att Mårten sade, hwadh fahnen fattas digh, Swarade Jörgen Mårtensson, ja kan skee, det kunde fuller så warit, och när dhe kommo till hwar andre, wijdh pass 12 steeg ifrån Klockarens stugudörr, bleff Lasse straxt stucken, som han och klagade, och kastade till Klockaren kannan medh öhl och allt tå togh Klockaren kannan och gick inn i sijn stugu medh, Och Lasse Dawidsson gick till gärdet, och wille tagit sigh Een staka, och tå kom Klockaren uth igen, och skahr Ryttaren öffwer handen och i Pannan Eller ansicktet dhe ribbler han fick, och tog staken ifrån Ryttaren.
  Uppbördzmannnen Wäll:tt Jöns Persson i Elljarödh, Eedeligen wittnade, det han war befallt aff Cronans Befallningzman, at taga Mårten Klockare i Arrest, sedan Lasse Mårtensson, Och tå sågh han Lasse Dawidsson war stucken i stiungh i sijdan, och 3:ne skäär i ansichtet, sampt ett skäär öffwer högra handen, Och när han kom dijt medh Fierdingzmannen att Arrestera Klockaren, som war Een Söndagz affton, satt han på Tyske krugen, och hade Speelemänn för sigh, Och sade Klockaren, att han icke achtade dheras gewähr wijdh det skarn[?] han trädde på, knööt Näfwan åth dhem, och sade, det war Aprill=ährende dhe lupo medh, Elliest berättar Jöns Persson, det Klockaren haffwer giffwit Feltskäraren Een rix dahl:r för första bandh, och dessuthan tillsagdt honom Een fierdingh åhl, och dessuthan Corrigerat citationen.
  Cronans Befallningzman Hr Stobaeus, begärar doom om slagzmåhlet, medh Causerade Expenser, och reserverar sigh sitt öfrige tilltahl till Klockaren för dhe andre hans förseelser, sampt citationens förändringh, Emoot doommarens Minne.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Klockaren Mårtten Jönsson i Rafflunda plichtar, effter det 10. Capitel Såremåhleb. L:L: medh willia, för dhe Såår han tillfogat Ryttaren Manhafftig Lasse Davidsson, Nembl. för köttsååret i sijdan stuckit 6 m:r, och för dhe andre 4 små såår á 3 mk stycket, iempte 1 D:r S:M:t Expenser, och ware för Sweeda och wärk iempte Bardbeerare löhnen frij, såssom han sigh medh Lasse Davidsson och Feltskäraren haffwer förlijkat.

  N:o 4
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson i Rafflunda, Angående Gälldzfordring, på Handelsmannens Wäll:tt Johan Schweders wägnar i Carlshambn, effter obligation.
  Swaranden Mötte, och neekar sig något wara skylldigh Johan Schweder, Men finnes hans obligation, så will han sigh till betahlningh beqwämma, och i ty Differeras, at Obligationen framskaffas, I fall parterne j medler tijdh eij kunna förEenas.

  N:o 5
  Idem, ratione Officij, Contra Diverse för olofligh Öhlsahl, emoot förbudh, Nembl. Peter Skomakare i Rafflunda, Peter Bergh och Jonas Pålack ibidem, Abraham Nillson i Skiberup, Bengt Smedh och Anders Frijsk ibidem, förmodandes at dhesse, som inthet förbudh haffwa achtat, måtte plichta effter lagh, Och Öhlet at wara förbrutit till Hospitalet, och begärar doom i saken.
  Dhe instemde Mötte, och kunna dhe inthet Neeka till, dhet ju aff Cronans Befallningzman ähr förbudit hålla Öhlsahl, och bidia dhe, att dheras förseelse dhem måtte efftergiffwas för dhenne gången, och att dhe wela sigh hädan effter der ifrån enthålla.
  Cronans Befallningzman, in till Höga Öffwerhetens Nådige Uthslagh, och ad interim låter saken Uppståå, medh påminnelse, att hwar och Een tager sig her effter wahra för wijdare krughållande, och öhlsahl, Så frampt dhe wela undgåå straff.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, hwilke effter Ordre aff den 31 Octobris Nästledne, haffwa grandskat Wälborne Hr Ryttmästarens David Christoff Mon de Gommerys Rusthålldh i Rörum, sampt dhess hestehemman j Swijneberga, hwadh Melioration sedan förrige syyner giordh ähr, sampt hwadh Boofälligheet ännu dhenne tijdh der på finnes, Och war dheras Förrättningh sålunda lydandes som fölger ad acta lagdh, Och wittnade, etc.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, som effter ordre haffwa synat Boofelligheetn på Trumpetarens Manhafftige Hindrich Kilows Rusthålldh i Hielmerödh, och war dheras Förrättning sålunda lydandes som fölger, ad Acta lagd: Och wittnade NämdeMännerne, etc.

  N:o 6
  Feltskärare gesellen Mons:r Johan Marckers, contra Peter Skomakare i Rafflunda, och hans hustru Annika Hendrikzdotter, Angående Öffwerfallande medh hugg och slagh, inne uthj Ryttarens Manhafftig Peter Bergz huus, hwarest han hade tagit Logemente, derom han begärar Wittnen måtte affhöras.
  Peter Skomakare war till geenmähle, och klagar öffwer Felltskärer Gesellens otijdigheet i hans huus och i hans Absence.
  Tå framstodh Klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson i Rafflunda, som Eedeligen Wittnade, att han igåår afftons kom gångandes på gatun, och gick inn till Peter Bergz, hwarest Johan Marcker war för honom, och wille Mårten tahlat medh Uppbördzmannen Jöns Persson någre Ordh, tå kom straxt Peter Skomakare medh sijn hustru effter åth inn, och talade inthet ordh, Uthan Johan Marcker, som satt wijdh Boordet steeg Upp och Mötte honom, på golfwet, och sade, hwad wille I här göra? Jag gick in undan Eder aff edert huus, och hörde han inthet Swar aff Skomakaren, Uthan dhe starxt röko tillsammans, och Peters hustru hialp Mannen, Tå sade UppbördzMannen Jöns Persson, här ähr Tingh lyyst, wille I slåås, så gåå uth, Och tå gick Marcker först Uth och Peter medh hans hustru effter, och weett Mårten inthet hwadh wijdare passerade, och hade Skomakaren inthet i händerne, Uthan sijne bahre Näffwar.
  Ryttaren Manhafftigh Peter Bergh, Eedeligen Wittnade, att han hörde Johan Marcker sade till Peter Skomakare, gack inn i stugun, hwadh du äst för en, och statt inthet der uth och gloo, och tå kom Peter in medh sijn hustru, och helsade, och Feltskäraren steeg Upp ifrån Boordet, och Mötte Peter på golfwet, Och dhe röko straxt samman, både Peter och hans hustru, på Marcker, och weet han inthet hwadh helst wijdare passerade, ty dhe fohro Uth på dörren tilsammans.
  Ryttaren Manhafftigh Zachries Lindh Eedeligen wittnade, dhet han war inne hoos Peter Skomakares medh Lasse Dawidsson och Oluff Trullsson, Och Feltskäraren war der för honom, och dhe drucko der ståndandes på Golfwet 3 påtter öhl, och inthet ondt Ordh hörde han falla dem emillan i Peters huus, och sedan gingo dhe alle 3 uth ifrån Peter Skomakares, in till Peter Bergz, och Johan Marcker kom Een halff tijma effter dhem, och sade sigh skyytt Skomakarens huus för trätor skulldh, och lijtet effter roopade Marcker, hwad äst du för Een som står och gloor Uthan före fönsteret, antingen gack in, Eller fahnen i wålldh, och statt inthet der och gloo, och Marcker gick Uth om dören, Och i det samma kom Peter in med sijn hustru, och Marcker effter dhem, och tå sade Marcker, Jagh haffwer skyytt dit huus för Trätor skulldh, på hwadh sätt kommer du Nu hijt effter migh? Tå sade Skomakaren, Jagh ähr kommen in att köpa migh Een pott öhl, Och straxt röko dhe ihoop, och Uppbördzmannen sade, wela I slåås, så packa eder Uth på Gatun, och Marcker gick först Uth, och dhe andre effter, och flögo straxt ihoop igen der uthe, och hade Skomakaren och hans hustru feltskäraren Omkull, och tå war Uppbördzmannen, Zachries, Lasse Dawidsson och Oluf Trullsson straxt och skillde dhem åth, och ingen brukade annat gewähr änn blotta händerne, eij heller hade Skomakaren något i händerne, tå han kom in till Peter Berg.
  Ryttaren Manhafftig Lasse Dawidsson, Eedeligen wittnade lijka ordh, allenast at han inthet war uthe medh at skillia dhem åth.
  Bonden Oluff Trullsson i Skiberup, Eedeligen wittnade, lijka som Zachris Lindh wittnat haffwer.
  Peter Skomakare säger sigh gångit till Peter Bergz, att tahla medh Mårten Jönsson Om Eett halfft arkt pappeer, effterdy han sågh det Mårten gick dijt inn, och inthet at sökia något klammerij.
  Men Mårten berättar, dett Peter Skomakare dhen tijdh inthet talade honom till om Något pappeer, Men han hade twenne reesor budh till honom Om dagen, och welat hafft pappeer, doch icke fått, såsom Mårten icke warit hemma.
  Uppbördzmannen Wäll:tt Jöns Persson, Eedeligen Wittnade, at han kom nider till Peter Skomakares at tala medh Johan Marcker, och lijtet effter kommo dhe I ordkastning tillhopa, och Peter och hans hustru slogo i Bordet för honom, och Peter sade, Om icke woro Tingh dhenna tijdh, så skulle Jag wijsa tigh något Annat och dhe sloges i handh, att hwar dhe Möttes, skulle dhe slåås tillhoopa, och Marcker kastade Up Een halff mark, och sade sigh ingen träta wela wetta aff, och der på gingo dhe uth, och in till Peter Bergz.
  Lijtet effter kom Skomakarens hustru och dijt in, och satte sigh på Bänken, och gick sedan uth igen, och åter kom både Peter och hon, och stodo uthe om Peter Bergz fönster, wijdh 2½ al:r ifrån fönstret, Tå Johan Marcker gick Uth, och frågade hweem dher war, och badh dhem gåå fahnen i Wålldh och inthet ståå der at Luura, Eller gåå inn i stugun, Och Peter medh hans hustru gingo straxt inn, och Johan Marcker kom straxt effter och satte sigh, och frågade seden Peter, hwadh han hade at göra dher, ty han hade Een gång gångit undan honom aff hans huus, och steegh Marcker Upp ifrån Boordet, och dhe rööko ihoopa, att han inthet weet hwilken som slogh först till dhen andra, Och hustrun hialp Mannen, Och tå Uppbördzmannen sade, wele I slååss, så packa ider Uth, Tå fohre dhe Uth, Och åter kommo samman, Men bleffwo igen åthskillde, aff förberörde Wittnen och honom, och sågh han det Peters hustru eij alleenast reef och sleet i Marckers håår, och tillijka medh Mannen slog på Marcker, Uthan och greep före på Marckers byxor, Och när hon icke kunde komma der till, effterdy han haffwer Een läderklapp före Brookekijlen, spiernade hon åth honom medh fötterne.
  Ryttaren Zachries Lindh och Bonden Oluff Trullsson betygade och sigh seedt, at Skomakarens hustru greep Johan Marcker åth Brookkijhlen, och när hon eij kunde komma dher inn, spiernade åth honom.
  Feltskärergesellen Johan Marcker begärar Satisfaction för sijn erlijdne skada, och Cronans BefallningzMan Wällbetrodde Zacharias Stobaeus äskar doom effter Lagh.
  Resolutio.
  Ehuruwähl det synes, som Peter Skomakare och dhess hustru ähro gångne effter Johan Marcker, uthi den akt och Mehningh att wela sökia klammerij, särdeles som dhe ett sådant afskeedh tagit hafwa, med hwar Annan, at ehrwarest dhe Möttes, skulle dhe skiffta hugg: Men såssom Skomakaren ähr kommen uthan Gewähr, och bleff elliest aff Feltskärergesellen mahnter att gåå in till Peter Bergz, hwarest i lijka måtto krugh hölltz, Feltskäraren och warit lijka redebogen at grijpa Skomakaren i hååret, bådhe inne i stugun och uthe på gathun; Altså finner Rätten skähligt, att desse, som lijka warit inclinerade till slagzmåhlet, böre vice versâ plichta, i föllie af Såremåhleb. L:L: medh willie 13 Capitel, nembl. Peter Skomakare för håårdragh och blodwijte 9 mark, och Feltskärergesellen för Bloodwijte alleena 3 mark, sampt hwarthera 3 mark S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 7
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, Contra Diverse på Kijwijk, Nembl: Frantz Hansson, Anna Sahl. Per Mattzons, Håkan Ysingh och Per Jppesson, Angående Oloflig öhlsahl, att höra på Wittnesbyrdh.
  Dhe instemde Mötte, Och föregifwer sigh inthet brukat Olaga Öhlsahl.
  Tå framstodh Gårdmannen Per Swensson i Norra Biernstorp, som effter aflagd Eedh å Book wittnade, att 3 á 4 dagar effter S. Lars dagh Nästlijdne, war han medh Anders Hansson i Esperödz Mölla inne till Sören Jönsson Dahl på Kijwijk, at köpa sigh Een kanna öhl, men dhe fingo inthet, Ty Söffren Dahl och hans hustru woro bägge borta, Och derföre gingo dhe till Per Jppessons, och fingo dher köpa 3:ne Kannor öhl, som han sade hade legat Een slump på Een Tunna sedan Marknaden, och som ther tå sades att Ländz- och Fierdingzmannen woro kombne till Byen, och slogo Tunnorne sönder, hwar dhe funno något öhl, så hialp han Matthies Berthelsson at bära öhlet uth i hagen, som låg på Een halff Tunna, Och tå the kommo dijt at fråga om der war något Öhl Neekade Per Jeppesson och hans hustru till, at der war något öhl i dheras huus, Och FierdingzMannen fann Öhlet i hagen, hwarest det lågh, och kunde warit på pass Een åttingh, och bahr inn det, och gofwo dhe 4 sk. För dhe 2 kannor dhe fått hade.
  Ryttaren Manhafftig Matthis Berthelsson på Kijwijk, Eedeligen wittnade, at han war och inne och drack Een gång eller Någre medh Per Swänsson och Anders Hansson, och tå kom Bolla Boos löpande och sade, at Lendzmannen war dher och slog sönder Tunnorne på Kijwijk, och om der war Något öhl, skulle dhe förwahrat, Och tå war han medh at bära öhlet Uth i hagen, som war wijdh pass Een Otting på Een halff Tunna, och wijdare som Per Swensson Wittnat haffwer, och at Lendzmannen beseglade Öhlet.
  Dhem öfrigom ähr inthet Öfwerbewijsat, och lofwade Samptlige her effter aldrig beträdas medh slijkt olofligt öhlsälliande, I ty ännu cesserar, medh förmahning at dhe här effter taga sig till wahra.

  N:o 8
  Idem, Contra Diverse på Kijwijk för resterande Ollongälldh af dhe Swijn dhe hafft på Ållon, förlijkat.

  N:o 9
  Måns Nillsson i Grefflunda, Contra Håkan Ysingh Ysing[!] på Kijwijk, Angående Een Tunna afhandlat öhl, om 10 mark och 2 mark för Träet, som säijes disputeras.
  Swarandens hustru Elena Mötte, och ingaff sijn Manns förklaringh, at öhlet war uthrunnit, at banden brustit aff, sedan dess öhlet war beseglat, sålunda lydandes, ad Acta lagd.
  Ytterligare berättar Elena Håkan Ysingh, att dher war Accorderat medh Käranden, at han skulle taga öhlet igen, om dhe inthet kunde få sälga dett, Men Käranden föregifwer sigh warit bortta, och inthet fåltt budh derom, och tå han kom heem fick han wetta at öhlet war beseglat, och dessuthan erbiuder han sig wela bewijsa, att der bleff sålldt af öhlet hoos Håkan Ysingh, sedan dess det war Arresterat Och beseglat, I ty Differeras till Ny Citation och laga probation.

  N:o 10
  Pastoren till Meelby och Hwijteby sokner, Ehrew. och Höglärde Hr Magister Oluff Noordström, Contra Lasse Månsson i Torup, Angående rest:de PrästeRänta, och war Swaranden till geenmähle, och loffwade wela förlijkas medh sijn Präst, så wijda rätt ähr.

  Dito Cronans befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus anklagat sijn Swäntiänare, Tue Liungbergh, Angående föröfwat Tiuffwerij i dess huus, derom den förra håldne inqvisition, af d. 15. Novembris Nästlijdne, som Upplästes och punctuelt Examinerade, ähr lydandes ordh ifrån ordh som fölger, ad Acta lagd: Och wedståår Tue Liungbergh effter Rättens tillfrågan all föreskrijfne bekännelse, Och ingen Annan göra will, och belöper sigh den stuhlne rock 20 D:r, Een Silfwerskeedh 4 D:r Eett lijtet guldhspenne 4 D:r S:M:t. Cronans Befallningzman äskar doom och Uthslagh effter lagh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Swäntienaren Tue Liungberg plichtar effter Straffordningen och Egen bekiännelse och betahlar dhe stuhlne wahrur, som sigh till Tiugu åtta D:r S:M:t belöpa Treedubbelt, sampt förlijke sigh medh Måhlsägaren; haffwer han inthet at bötha medh, och inthet arbete finnes, då plichte med kroppen och gattulopp, för hwarjo åtta dahler, Een gång af och ahn igenom 100 Man, 50 på hwar sijda, andre slijke till skyy och wahrnagel. Hwad lägersmåhlet wijdhkommer Differeras der medh till wijdare undersökiande, särdeles och Emädan Qwinfolket Karijna nu neekar, och det andra icke ähr wijdh handen.

  Anno 1691. d 30. Januarij Continuerade ordin:rie Wintertinget Med Allmogen aff Ahlbo Häradt i samptl. R:s praesence.

  Dito förordnades Nämdemännerne, Wäll:tt Nills Persson i Rörum och Håkan Arffwedsson i Åkarp, att Syna och granska, hwadh Byggningz Materialier som reqvireras betarffwas, till Nämdemannens Wäll:tt Swen Perssons och Lasse Truedssons Rusthålldh j Bestekilleoch det Specialiter wijdh Numer och Åboo Annotera och anteckna, som dhe finna förswarligt, och dhe innan Tinge Eedeligen wela och kunna besanna.

  N:o 11
  Lasse Söhnesson j Lilla Elljarödh, Contra Nills Ollsson i Raskerum, in puncto Debitj 1 Tunna låhntagit korn, Nu i förleden Wååras, som praetenderas medh Tingz Expenser.
  Swaranden påroopades, Mötte icke, Men Nämdemannen Wäll:tt Måns Frennesson wittnade, at fordringen ähr richtigh, och will derföre wara responsabel.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Nills Ollsson i Raskerum betahlar till Lasse Söhnesson i Elljarödh dhen Eene T:a i Wåras låhntagne korn, in Naturâ, medh Een dahler Silf:r M:t Expenser, effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, hwilke effter instruktion aff den 29 octobris Nästlijdne hafwa synat Wälb:ne Hr Lieut:tens Swen Dahlpijhls Rusthålldh j Bestekille, Bröserup och Luderödh, lydandes dheras förrättning som fölger, ad acta lagd: Och wittnade, etc.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, hwilke effter Uppkräfwelse aff den 31 Octobris Nästlijdne, hafwa synat Boo felligheeten Uppå Dommarens Wäll:tt Nills Ollssons Rusthålldh i Skiberup, lydandes dhen samma som fölger ad acta lagd: Och Wittnade, etc.

  Dito Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, låtit förestella Åke Håkonsson i Sillarödh, som bekiänner sigh giordt 2:ne lägersmåhl, dhet Eena medh Qwinfolket Marena Håkonsdotter, som ähr skiedt på Wällborne Hr Lawe Beckz wärk, hwilken födt Eett drängebarn, som dödde straxt effter Christendoomen, och Hr Lawe Beck tagit Bötherne, och drängen ståndit kyrkioplicht, och andre lägersmåhlet ähr skiedt, medh ett driffteqwinfolk Sissa benemdh, på Biörnestadh skogh, och han inthet weet hwar hon tillhåller.

  Änn förestelltes Huusmannen Jöran Mårtensson Bödker Een gifft Man i Rafflunda Byy, som bedrijfwit hoor medh Qwinfolket Kirstina Jönsdotter ibidem, hwilken födt Eett drängebarn Jöns benemdh, som leffde 8 dagar effter Christendoomen, och Neekar han till gärningen, Men hon giorde sijn Saligheetz Eedh, at Jörgen Bödker ähr fader till hennes Barn, och han lofwat henne Eett blått skiörtte, Eett pahr skoor, och Barnepielter till, at hon wille draga bort åth Bornhollm, och beroopar sig på Wittnen, Elsa Oluff Täckares och Nills Swarffwares dotter Mätta, i ty så länge Differeras.

  Änn förestelltes drängen Oluff Jönsson j Swijneberga, som hafwer lägrat Qwinfolket Sijna Nillsdotter ibm, hwilken födt Eett drängbarn Per benemdh, som lefde 13 Wekur effter Christendoomen begges första förseelse.
  Resolutio.
  Drängen Oluff Jönsson i Swijneberga plichtar för begångit lägersmåhl medh Qwinfolket Sijna Nillsd:r D:r 10
  Sijna Nillsdotter dito 5:
  Och der eij orkas Bothum, tå at lijda på kroppen, och dessuthan at stånda Uppenbahra Kyrkioplicht.

  N:o 12
  Borgemesterskan Ehrebohrna och Dygdesamma Matrona huusstro Elizabeth Fullartonn i Cimbritzhambn, Contra Pastoren och Probsten i Rafflunda, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonam Petri Nericium, Angående någre injurieuse ordh, som föregifwes wara af Hr Probsten Uthtalade, Uppå hennes Sahl. Man, fordum Borgemestaren Hindrich Johansson, derom Fru Borgemesterskans Ombudzman, Rådmannen i Christianstadh, Ehreboren och Wällwijse Hr Johan Sundell Uppwijste sijn Fullmacht, sampt Remissorial aff Cimbritzhambns RådstuguRätt, om Wittnens afhörande, lydandes bem:te Documenter som fölger, ad Acta lagde: Hr Probsten Nericius förklarade sigh, inthet wetta Borgemestaren Sahl. Hendrick Johansson annat at effter säija, änn det som ährligt och godt ähr, och om något woro talat af hastigo mode, weet han inthet der aff, skulle dhe och kunna förlijkas om gälldzsaken sijns Emillan, woro det wähl, I wijdrigt fall ähr han till frijdz, at hwars och Eens praetention dhem reserveras, och ytterligare föregiffwer Hr Probsten, at hwadh som kan wara sagdt, alldrigh ähr skiedt af någon ondsko eller argheet, Uthan skall i Ewigheet wara förgätit, hwar på Hr Probsten Nericius och Fru Borgemesterskan Elizabetha Fullartohn räckte hwar andra sijne händer för Rätten, och injurie Actionen alldeles cesserar och Upphörer.

  N:o 13
  Idem, Contra Hr Probsten Nericius, Angående Caution för dess Sohns Lennart Jonssons Buurskapspenningar i Cimbritzhambn, och giffwer käranden saken effter, der på dhe räckte hwar andra sijne händer, och Actionen Upphäffwes.

  N:o 14
  Drängen Nills Hendriksson i Rafflunda, Contra Peder Mårtensson i Biörnstorp, Angående resterande Tienstelöhn och Rijkzdagz bewillgningh, förlijkat.

  N:o 15
  Bonden Jeppe Arffwedsson i Bonntoffta Tiörnery, Contra Mons:r Linnart Jonsson j Luderödh, Angående StädzmåhlsPenningar för hemmanet Luderödh 20 D:r S:M:t, som han återfordrar, sampt med några Boskapzwahrur, som återfordras, N:l Eett Bordh, twå hyller, Een släde och Ett Öhlkahr, Eett öhlträä och Een Standetunna, fordrandes doom medh causerade TingzExpenser, effter Libell som lades ad Acta.
  Swaranden Mötte, och förklarade sig köpt Gården och honom dhen eij städiat, och på wahrurne haffwer han betallt 3:ne skeppor Rugh á 3 mark skeppan, 3/4 sk. korngryn, á 6 öre, Brödh för 4 öre, medh Nyckel och låås, som hans hustru haffwer förderfwat, och bortkastat, och sättes för 1 D:r.
  Käranden der Emoot, praetenderar 2 skepp:r StrööRågh, sampt för giordt arbeete och reesor, hwadh Mätismänn kunna finna skähligt.
  Swaranden föregifwer, at han tog Emoott hemmanet medh stoor Boofelligheet, och begärar dilation till Nästa Tingh, dhen samme att Uppwijsa, Altså beroor Actionen under förrige Citation.

  Företogz saken emillan Jörgen Bödker och Kirstina Jönsd:r i Rafflunda, och framstodh H: Karijna, Ryttarens Nills Perssons j Skiberup, som Jörgen Bödker hafwer beroopat sig Uppå, och Eedeligen Wittnade, at hon aldrigh hördt Kirstina Jönsdotter angifa Någon Annan för fader till hennes Barn, änn dhenne HuusMannen Jörgen Bödker.
  Bonden Oluff Trullsson i Skiberup Eedeligen wittnade, sigh inthet ordh wetta om dhenne saak.
  Gårdqwinnan hustru Elsa Oluff Täckares, wijdh otwungen Eedh berättade, at Jörgen Bödker kom till henne i hennes huus i Skiberup, Eena ährende, och badh henne fråga Kirstina Jönsdotter, Om hon wille reesa öffwer till Bornhollmb, som hon tillförrende hade lofwat honom, Men icke att biuda henne något, lijtet eller myckit till willigheet.
  Qwinfolket Mätta Nillsdotter i Skiberup, Obeedigat wittnade, dett hon hörde Jörgen Bödkers Ordh till Gårdqwinnan Elsa Oluff Täckares lijka som Elsa wittnat hafwer.
  Cronans Befallningzman äskar doom Och Uthslagh i saken.
  Resolutio
  Alldenstundh qwinfolket Kirstina Jönsdotter i Rafflunda standhafftigt och medh många Eeder tillägger Jörgen Bödker, som ähr Een gifft Man att wara Fader till hennes Barn, hwilket han för Befallningzmannen och Lendzmannen skall hafwa bekändt; Altså och uthi föllie der aff, finner Rätten skähligt, att han till Nästa Extraordinarie Tingh, böör sig medh Eedgångh 12 Manna, och wara sielff i för Eedenom, befrija, Eller böta åttetijo dahler SilfwerMynt, Och kohnan Kirstina Jönsdotter, i lijka måtto Fyratijo dahler SilffwerMynt, Och haffwa dhe inthet att bötha medh, och inthet arbeete finnes, då plichte effter lagh och Straffordningen Anderom till skyy och wahrnagell, och stånda dessuthan Kyrkioplicht.
  Jörgen Bödker Extempore swarade, sigh ingen 12 Manna Eedh gitta gånga, Uthan heller will lijda på kroppen.

  N:o 16
  Rasmus Frantzson och Christen Persson på Kijwijk contra Anders Månsson ibidem, Angående injurieuse Ordh, och berättar käranden Rasmus Frantsson, at dhe sigh emillan ähro förlijkade, men swaranden fallit och slagit sigh, citeras på Nytt.

  N:o 17
  Axell Larsson i Rafflunda, och interveniendo Cronans Befallningzman Hr Stobaeus, contra Abraham Skomakare i Rafflunda, Angående Någon höstat sädh på Axells grundh.
  Swaranden Mötte, och tillståår höstningen, som ähr skieedd medh loff och minne, och at han boor på Axels grundh, och foderet eij föres aff Bohle, Uthan gödningen igen kommer kommer åkeren till Nytta, som Axel eij neeka kan, och ähr dhe sig emillan förlijkade, i ty Actionen cesserar, såssom aff inthet wärde.

  N:o 18: 19
  Rasmus Johansson i Luderödh, Contra Ryttaren Hindrich Brandenburg i Elliarödh Anggående Een Tunna Borgat Öhl wärdij 10 mark S:M:t, och Swaranden Vice Versâ Contra Rasmus Johansson, Angående Något pantsatt Silfwer, som han eij må få inlösa, och ståndit i Pantt för 1 D:r 30 öre S:M:t, och kåstat 13 D:r S:M:t när det köptes, Men Rasmus neekar, at Elsa Hindrichs tilbudit lööas Något sölfwer.
  Huusmannen Nills Bödker i Elljarödh, Eedeligen wittnade, at Elsa Ollsdotter war i Luderödh wijdh pass 11 á 12 åhr sedan, tå war han till huusa hoos Rasmus och stodh uthj ett huus och högg, och som han hörde bannas i stugun, gick han inn igenom Sundre dörr, och tå gick Elsa Hindrich Brandenborgz uth igenom Norre dörr gråtandes, och sade, Gudh bättre migh Jagh eij måtte få mitt Silffwer igen, och Rasmus war i stugun, och togh i Brandstaken, doch icke gick aff stugun, eij heller han sågh honom röra henne, ty hon gick straxt bort, och icke heller sågh han henne haffwa Någre Penningar, fast Mindre att tilbiuda Någre Penningar.
  Rasmus Johansson tillståår at Silfweret war 5 lodh, som och Elsas Moder Kirstina säger, at Rasmus sade at Silfret war 5 lodh, men han förstodh sigh eij på Wikten, eij heller war Särka Silfweret dher iblandh.
  Ryttaren Brandenburg heemsteller saaken i sijn huusbondes Hr BefallningzMannens Stobaej som äskar doom medh Tingz Expenser, reserverades sigh at föra fram Bödkarens hustrues Wittne, Om saken skall gåå wijdare. Och elliest säger hustru Elsa, at tå Rasmus togh sijn Öhltunna igen, war dher öhl Uppå dhen för 2 mark, men han säger att dher allenast war Bärman behållen, Och haffwer ingen aff parterne något wijdare att ahndraga i dhenne saak: dock säger Rasmus att medh Pantet med så blijffwa, at dhet stoodh alleenast för 1 D:r 30 öre, och han hade borgat för 7 öre Öhl aff Elsa.
  Resolutio
  Alldenstundh Rasmus Johansson j Luderödh inthet kan neeka, at iu haffwa det omtwistade Silfwer för 1 D:r 30 öre i Pant handfångit, hwilket han icke bewijsat, som han föregifwit, wara sigh ifrån plundrat i, Altså finner Rätten skähligt, dett han Rasmus Johansson böhr samme Silfwer till Ägermannen och käranden Emoot dhe 1 D:r 30 öre låhnte Penning:r, och på Öhltunna resterande 1 D:r 26 öre S:M:t, restituera, Eller och, der sådant Omöijeligen skier kan, Tå at betahla 1 D:r för loodet, effter Nämdens Wärdij, som effter öffwerslagh Aestimeras 8 3/4 lodh, hwar på blijfwer igen, effter afkortade 3 D:r 24 öre, Femb D:r S:M:t, hwilke 5 D:r Rasmus Johansohn betahlar, iempte 1 D:r S:M:t Expenser, Effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 20
  HandelsMannen S:r Andris Jönsson i Christianstadh, Contra Rådhmannen Wällwijse Hr Peter Noorbergh, in puncto debitj till Sahl. Per Ennertssons Barn, effter Obligation, 100 D:r S:M:t hwar på helfften skall wara betallt och hellfften resterar, medh interesse ifrån Anno 1684 den 7 Februarij, som blijffwer in Summa Capital och interesse 71 D:r S:M:t.
  Wällwijse Hr Noorbergh beklagar sig förseent wara stemdh, och begärat dilation till Nästa Tingh at sigh förklara, som her medh Consenteras, och Citationen till dito att stå wijdh Macht.

  Anno 1691. den 31 Januarij Continuerade Ordinarie WinterTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt i Samptl: Rättens praesence.

  N:o 21
  Skomakaren Peter Nicolaj i Rafflunda, Contra Ryttaren Manhafftigh Mickell Larsson ibidem, Angående 
  Een Affhandlat hoppa för 12 ½ D:r S:M:t, som skulle betahlas till den 28 Februarij, effter handskrifft af Peter Nicolaj Allena underskrijfwin, så lydandes, ad Acta lagd.
  Swaranden Mötte, och föregifwer sigh warit drucken, Och När han om Morgonen sågh handskrifften, befann han sigh Laederat, och i ty dhen eij wille underskrijffwa, och I ty tridie dagen effter togh sijn hoppa Igen.
  Bonden Lars Axellsson berättar, /: såssom medh Swaranden beswågrat:/ att han kom in på krugen, hwarest käranden och swaranden woro för honom, bägge druckne, och han hörde dhe köpslagades om Een hoppa för 12½ D:r, och Peter begärade 3 Månaders dagh medh betahlningen, Och när dhe skulle dricka lijkkiöp, bleffwo dhe trätandes, och Mickel sade sigh hördt säijas, dett Peters hustru kunde krösa hwilken Ryttare hon wille, och sporde om det war sant, Tå swarade dhe Något på Tysk, och straxt röko på honom, både Peter, hans hustru, dotteren och sohnen, och slogo honom, och han hörde inthet skiellerije dhem emillan, som han bekräfftar wijdh sijn Otwungne Eedh, och tridie dagen war Lars Axelssohn ombudin tillijka medh Anders Frijs, at gå Nider till Peter Skomakare och begära, at han måtte fåå sijn hoppa igen, Eller Nöijachtigt Pant, och tå lade dhe handskrifften på Boordet, som Mickel inthet war nögder medh, sampt 1 mark som war drucken till lijkköp, och tå togh Mickel hoppan igen i dheras praesence.
  Dhet samma om hoppans igentagande, Bonden Anders Frijs i Rafflunda, som och ähr Mickels Swåger, Uthan Eedh berättade, Men inthet Weet om köpet.
  Drängen Swen Månsson ähr inthet tillstädes, eij heller Arendatoren Wällachtat Oluff Persson, Och Mårten Diegn berättar det Oluff Persson och hon kommo in, sedan allt war Öffwerståndit, medh kiöp och Slagzmåhl, att dhe inthet wetta dher aff att säija. Käranden äskar doom och Uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstundh Peter Skomakare och Mickel Larsson haffwer slutat ett skriffteligt Contract om Een hoppa, i dheras dryckenskap, Men Contractet alleenast af Peter Skomakare blijffwit underskrijfwit, hwilket köp Mickell sedermehra igenom twenne Männ Uppsagdt, och hoppan återtagit; Altså finner Rätten skähligt, dhetta kiöp såssom olagligt at Upphäffwa, och parterne att wara lijka gode om Tingz Expencerne, som ähr Sex mark S:M:t hwar medh Actionen Upphäffwes.


  N:o 22
  Remmesnidergesellen Nills Månsson i Fullstoffta och Froste Häradt, Contra Ryttaren Manhafftigh Mickell Larsson i Rafflunda, Angående dhet han 
  kallat honom fuskare och sagdt, honom eij kunna skaffa sigh sitt lärebreff, Och ytterligare Uppwijste sitt Pass af Magistraten i Christianstadh aff den 29 Januarij 1690, sampt Wälborne Hr Krijgz CammerRådet Cronackers Attestatum aff den 13 Augustj Nästeffter, att han boor under hans beskydd, och ytterligare will skaffa sigh sit lähreBreff, doch på Swarandens Omkåstnadh, och begärar deröfwer dilation till Nästa Tingh.
  Swaranden war till geenmähle, och tillståår sigh hafwa kallat honom Nills Månsson Een fuskare, och att Zachries Remmesnidare inthet ähr godh före sielff att gifwa Nills Månsson något lährebreff.
  Interlocutoria
  Differeras effter begäran till Nästa Tingh.

  N:o 23
  Ryttaren Manhafftig Jonas Påhlack i Rafflunda, Contra Dito Ryttare Peter Bergh ibidem, Omgående dhet huus han haffwer åboodt och med Möda Uppbygdt á 7 3/4 D:r, lagligen städiat af H:r Befallningzmannen Stobaeo, Men Nu, sedan Wällborne Hr Jacob Beck samme huus aff Kongl. May:tt på sijdste General Munstring haffwer bekommit, haffwer han det till bem:te Peter Bergh måst cederat, fordrandes Nu sijn betahlningh och Satisfaction, sampt laga Uthslagh, des Libell så lydandes, ad acta lagd:
  Manhafftigh Peter Bergh war till wedermähle, och förmehnar wara frij, effter Rusthållarens Wälborne Hr Jacob Beckz zedell af den 16 Augustj Nästlijdne, som Nu Upplästes.
  Resolutio
  Differeras till Nästa Tingh, under Ny citation på samptlige Rusthålldz Bönderne.

  N:o 24
  Kyrkiowerden Lars Axellsson i Rafflunda, Contra Ryttaren och Rusthållaren Manhafftigh Nills Skatteboo i Gäärstorp för resterande Landgille till Rafflunda kyrkia pro Annis 1688, 1689 och 1690, 31 öre 1½ rst åhrligen.
  Swaranden absens, Men nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson i Saxhusa, som honom haffwer stemdt, berättar, dhet Nills Skateboo haffwer tillstådt sig wara 3 åhrs landgille skylldigh, I ty Käranden äskar doom medh Tingz Expenser.
  Resolutio
  Alldenstundh Nills Skateboo i Gärestorp, haffwer tillståådt sig wara skylldigh till Rafflunda Kyrkia 3:ne åhrs Landgille, som bliffwer 2 D:r 29 öre 4½ rst; Altså finner Rätten skähligt, det han bemelte 3:ne åhrs resterande Landgille böör till Kyrkiowerdene betahla, iempte 24 öre S:M:t Expenser, Eller lijda Execution.

  N:o 25: 26
  Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter i Munslunda, Contra Oluff Jönsson i Nödeboda, Angående Een afhandlat oxe som han icke haffwer bekommit, och Per Hansson i Kårreboda sampt Måns Håkonsson i Fullstoffta till wittne i samma saak, och ligger käranden Nu siuk, at han eij kunnat Tingh sökia, I ty Differeras under Nyy Citation.

  N:o 27
  Bonden Oluff Persson i Rafflunda, Contra Peter Skomakare ibidem, Angående Uthbracht Spargemente, som skulle han legat hoos sijn hustrus söster Karijna Persdotter, derom Libellen Upplästes, så lydandes som fölger, ad Acta lagd:
  Swaranden war till wedermähle, och tillståår, dhett han förra haffwer bekändt för Cronans BefallningzMan at tå han war på reesan medh Oluff Persson åth Christianstadh, lågo dhe i Öllsiöö om Natt, både när dhe reeste till och ifrån Staden, och the reesto till Staden, lågo dhe till fötters tillhoopa, och på Bänken medh hwar annan, Oluff Persson och Peter Skomakare, Men när dhe kommo ifrån Staden, tå lade Karijna sigh i Een Sängh, afklädd in på bahra särken, och Oluff Persson gick sedan till henne, och lade sigh der i Sängen hoos henne, doch han icke weet hwadh dhe haffwa beställt, tillsamman, fast mindre dhem tillwijter något olofligt omgänge Eller beblandellse.
  Käranden begärar föra dhe instemde Wittnen.
  Tå framstodh Klockaren Wäll:tt Mårtten Jönsson i Rafflunda, som effter aflagd Eedh å Book wittnade, att Peter Skomakare haffwer berättat för honom, at tå the reeste åth Christianstadh, lågh han skafföttes medh Oluff Persson på Bänken, och när dhe kommo tillbakars lågh Oluff Persson hoos sijn hustrues syster Karijna Uthi Een sängh i Öllsiöö, och the tisslade och hwijskade tillsammans, och han hade sijn willia medh henne, Men hwadh Peter der medh mehnte, weet Mårten icke.
  Drängen Simon Kerstensson, som war medh på reesom åth Christianstadh, Eedeligen betygade, lijka som Peter Skomakare sielffwer tillstådt haffwer, skola wara tillgångit, uthi af- och ahn-reesandet, till och ifrån Staden, men han hörde inthet aff Oluff Persson, Eller hans hustrues Söster något ondt bedrijfwa eller hwijska tillsammans, men när dhe kommo Uth på Wääs Wangh, tå kiörde Oluff Persson före medh henne Karijna, ty han war lätt kiörandes, Tå sade Peter till honom, Jagh troor dhe 2:ne Måste wist haffwa Något tillsammans, effterdy dhe kiöra så ifrån oss, och dhe hwijskade så tillhoopa i Natt, Men icke han Nämde, at dhe hade sijn Willia tillhoopa.
  Bonden Oluff Trullsson i Skiberup, effter aflagd Eedh å Book, betygade, at Peter Skomakare sade för honom i sijn Egen Stugu, det Bonden Oluff Persson hade legat hoos sijn hustrues syster Karijna Persdotter uthi Een sängh tillsammans, tå the reeste ifrån Christianstadh, Men icke han Nämde, att dhe hade bedrijffwit någon last tillsammans.
  Cronans Befallningzman begärar, att dhenne saak måtte differeras till Närmare Upplyysning, som Affirmeras.

  N:o 28
  Drängen Mårten Nillsson i Rafflunda, Contra Bonden Peder Lasson i Torup, in puncto resterande Tienstelöhn, förlijkat.

  N:o 29
  Wäll:tt Magnus Krabbe på Ahlunewerket, Contra Rasmus Johansson i Luderödh för Ollongälldh, Käranden absens, citeras på Nytt.

  N:o 30
  Bengdt Beck på Knäbeck, Contra Anders Ollsson i Elljarödh, in puncto debitj 10 mark S:M:t, Swaranden absens, och finnes Citationen eij påskrijfwin.

  N:o 31
  Drängen Oluff Jönsson i Swijneberga, Contra Nills Knutsson j Skiberup, in puncto debitj, Käranden absens, plichtar 3 mark.

  Företogz Een Uppsatt saak, Emillan Arffwed Persson i Österödh och Hanna Månsdotter ibidem, som Vice Versâ hwarannan hade Citerat till förrige tingh, Angående giääldzfordringar, at see förrige Tingh 30 och 31, och ähro dhe Nu sålunda sig emillan Eense, at Enkian Hanna Månsdotter skall betahla till Arffwedh Persson, ett för allt 2 D:r S:M:t, som skola betahlas till Påsk Nästkommande, hwar medh alle dheras emoot hwar annan haffwande praetentioner in till dhenne dagh, skole wara och ähro Upphäfne, hwar på dhe för Rätten räckte hwar andra sijne händer, och all twist cesserar.

  Dito för Rätten sigh framstellte Gregers Pedersson i Höör och Tolanga Sockn, på sijn systerdotters Arina Jönsdotters wägnar, och praesenterade 3:ne hennes inlagur och fyra Obeedigade Attester, aff obekante Persooner Uthgifne och i andre Härader Boande, begärandes doom i saken, bemelte Documenter så lydandes, Ad Acta lagde:
  Herr Oluff Axtorp i lijka måtto insändt sijn skrijfwelse till Rätten /:och äskar doom:/ lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd:
  Resolutio Interlocut:s
  Alldenstundh dhenne saak icke ähr så illuciderat, att Rätten kan deruthinnan dhenne gången så absolute dömma, som dett sigh boorde; Herr Pastoren Axtorp sielff icke heller tillstädes, Uthan, så wäll i sijn inlaga begärar doomb, som elliest beroopar sigh på fleere skähl, der till medh och Gregers Persson, som ähr Arina Jönsdotters Moorbroder, inlagdt någre Obekandte Attester, som eij ähro Eedeligen afhörde; Altså finner Rätten skähligt, att återstella samme Attester till berörde Gregers, att han dhem låter laglige göra, föreläggandes bägge parter, att haffwa alle sijne skähl wijdh handen till Nästa Tingh, och då at afwachta ett änteligt Uthslagh.

  Företogz saken, Angående drängen Åke Håkonssons 2:ne lägersmåhl, Nembl. med Marena Håkonsdotter i Rugerödh, och driffteQwinfolket Sissa, som ingen weett, hwar hon sitt tillhålldh haffwer, och ähr Marena Håkonsdotter tillstädes, och tillståår 3:ne förseelser 1:mo Medh een dräng Swen Ollsson, som skedde för 15 åhr sedan, och han Nu ähr i Fullstoffta Sokn, och tå fick hon Eett Barn Margreta benemdh, som änn lefwer, 2:do lägrat aff drängen Jöran Jönsson, som ähr gårdman i Sillerödh och Andrarum Sokn, och tå födde hon Barn, Elsa benemdh, som ähn leffwer. 3:tio lägrat af Åke Håkonsson för 8 á 9 åhr sedan, och tå födt Barn Håkan benemd, som dödde 8 dagar effter Christendoomen, och haffwer hon tillförrende Aldrig bött för sigh.
  Cronans BefallningzMann Wällbetrodde Hr Stobaeus äskar doomb i saken.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det drängen Åke Håkonsson böör plichta för sijdste förseelsen, såssom han berättar sig för dhen förrige till Hr Lawe Beck betallt hafwa D:r 20:-
  Qwinfolket Marena Håkonsdotter dito för 3:ne lägersmåhl 30:-
  Och der jempte at undergåå Kyrkioplicht.

  N:o 32
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, Contra Anders Persson och Torkell Ollsson i Meelby, sampt Isaach Tidemansson på Kijwijk, Och drängen Nills hoos Hoffslagaren i Meelby, Angående föröffwat Slagzmåhl.
  Differeras till bättre Upplyysningh å Nästa Tingh.

  Dito förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery och Anders Danielsson i Fiskebeck, sigh att adjungera Anders Skarthe och Per Skomakare i Luderödh, at syyna Mölledammen hoos Hans Persson i Hallemölla, som Nu Nyligen aff Wattnet ähr Uthbrutin, hwadh dhen Specialiter will kåsta igen at Uppbygga, och sådant i Penningar etc.

  Förestelltes Qwinfolcket Karijna Persdotter af Gumhusa och Elljarödz Sockn, att förklara sigh öffwer Een Silffwerskeedh, som hon haffwer bekommit aff Wälbetrodde Hr BefallningzMannens Zachariae Stobaej Swentiänare Tue Liungbergh, effter hans gjorde bekännelse, och Neekar hon aldeles till bemelte Silfwerskeed, Men Tue Liungbergh nu som förre wedståår, att han gaf henne Silfwerskeeden i Hr Befallningzmannens Ängh, Hästehagen kallat, för det han lågh hoos henne der sammestädes åthskillige reesor, Men hon Neekar till bådhe Silffwerskeedh och lägersmåhlet, och föregiffwer, dett hon warit Nödgat säija som dhe wille, Ty dher lades handklöffwer på henne, at hennes händer bleffwe både bruune och blåå.
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Hr Stobaeus begärar at wittnen måtte afhöras.
  Tå framstodo Nämdemännerne Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery och Håkan Mårttensson i Bierneboda, som effter aflagd Eedh å book wittnade, att dhe woro kallade till Elljarödh aff Hr BefallningzMannen Sancte Mårtens affton Nästlijdne, at påhöra Tue Liungberg och Karijna Persdotters ordh och bekännelse, och tå gingo dhe först till Tue Upp i stoore stugun, som tillstodh allt hwadh i Ransakningen finnes, Och för hwilket han idagh plichtat haffwer, Och att han hade legat hoos Karijna Persdotter för Silfwerskeeden Uthi ängen hästehagen, och han wille wijsa dhem rum och ställe, hwarest det skedde.
  Sedan, När Karijna Persdotter kom upp till Herr Befallningzmannen, spoorde dhe henne, effter begäran om Silffwerskeeden, Tå swarade hon, at hon hade fått dhen aff Tue, för det han hade legat hoos henne och när dhe sporde hwar Silffwerskeeden hwar blefwen aff? Swarade hon sigh sålldt dhen i Christianstadh för 2 D:r S:M:t och köpt sigh derföre Eett blått Tröijkläde, Men icke hon wiste säija hoos hweem hon skeeden sålldt hade. Sedan sade BefallningzMannen till Tue och Karijan, effterdy dhe hade skittnat hwar andra, så skulle dhe och ränsa och ächta hwar annan, och han wille spendera på dhem jaöhlet, Och tå slogo dhe händer tillsammans, och Nämden lade sijne händer der på, och the åto och drucko tillhoopa, heela afftonen och allt dhetta ähr skieedt Uthan twångh på bägge sijdor, och dhe bägge warit Ofängzlade.
  Cronans Befallningzman begärar saken måtte Differeras till wijdare och fleere wittnens förhöör.

  Dito, i föllie aff Hans Höggreffl. Excellenties Hr Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens Högwällborne Greff Rütger von Aschebergz ordres aff Dato Mallmöö den 2 Novembris Anni 1690. företogz inqvisitionen Angående Qwinfolket Christentza Gudmunsdotter i Andrarum, som ähr som fölger, nembl.
  1:mo Hennes Förste Mann Knudh Persson, rymde Ifrån henne effter Eett åhrs sammanwahru, och för Tiugu Siu åhr sedan, för Tiuffwerije, Och förmedelst fyra stycken Oxar han hade stuhlit i Hessleberga och Hyby, sedan dhess han hennes Godz och Ägodehlar Mehrendehles hade förödt och förslöösat. Men effter hans skrijfwelse reeste hon öffwer till Köpenhambn till honom, Eett halfft åhr effter det han war rymder, Och tå tiänte han i Kongens Stall, och war hon inthet längre hoos honom änn 2:ne á 3:ne dagar, Och reeste sedan tillbakars till Skåne igen, Och hade hon afflat Eett Barn medh bemelte Knuth Persson, som bleff dödhfödt.
  2:do Wijdh 6 åhr der effter, Och tå hon fick wetta at han war kommen ifrån Köpenhambn igien, och tiente nider på Sletten i Frue Ahlstadh, hoos Een Klockare dher och gick och slogh, och dhe talades wijdh, och togo dät affskieedh medh hwar annan att dhe skulle Möttz åth i Klegginge och Slemminge Sochn, När han hade Uthtient om Mickelsdagh, men hon säger, han kom inthet dijt, Och haffwer hon sedan dhess inthet hördt till honom.
  3. Berättar hon sigh haffwa låtit lysa effter honom på Torrne Häradtz Tingh och fått Tingzwittne, hwilket hon leffwererade till Prästen, Wällärde Hr Christoffer i Brandstadh, och wijgde han henne samman medh dhenne Man, som hon Nu haffwer, Per Swensson wijdh Nampn, effter sijdste Ofrijdztijden Anno 1679. Och inbillar hon sigh inthet annat, Änn hon haffwer giordt deruthinnan hwadh rätt ähr, hon haffwer och afflat 2:ne Barn medh dhenne Mannen, Een sohn och Een dotter, men Sohnen ähr dödh.
  4. Änn berättar Chritentza, det hon war stämdh att mötha i Lundh i förleden effterhöst, och tå fick hon Budh ifrån sijn förra Mann Knuth Persson, medh Bonden Jöns Gummesson i Nääsby och Färs Häradt, som kom till henne j Andrarumb, Och sade, at hennes Man Knuth Persson hade budit att hon skulle inthet Möta dher, Och hon swarade ja, at hon skulle mötha der, och berättar hon elliest att hennes förrige Man kallades der Nider på Sletten, Knuth Stuut, förmedelst det han stahl Stutarna.
  Wijdare hade hon inthet at berättas, Uthan beder om Nådhe, och ähr myckit siukligh och skröpeligh aff sigh.
  Sålunda at wara hennes bekännelse, Attesterar underskrijfne, medh Egen handz underskrijfwande, jämte Häradtz Signete.

  Upplyysningar
  Lasse Swensson i Rugerödh låter Upplysa Een lijten liuusgråå gillingh I Siette åhr, Nu i effterhöstas Upptagen, och synes Omärkt.

  Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter låter lysa effter Een Swart föllia uthj 4:de åhr lijtet Snoppot och Stiernot, som för honom ähr bortkommen.

  Måns Andersson i Bosarup Upplyste Een Sannot Soo det Wänstra öhrat affskurit, och Een hiuhlning under till i det högra öhrat.

  Oluff Albrechtsson i Hiellmerödh låter Upplysa Een Swarthielmot andre åhrs Qwijga medh eett rijst i det Wenstra och ett Skåår i samma öhrat.

  Christen Persson på Kijwijk, låter Upplysa, Een liuusgråå andre åhrs Gallt, märkt medh Eett rijst i bägge Öhronen.

  Strickert Persson på Ahlunewärket haffwer i förleden wååras mist Een kohlswart hoppa, medh Een lijten smahl bläss nider åth Näsan, och Een lijten stierna i Pannan, tå i föhl och på 5:te åhr, bägge öhronen affskurne etc.

  Jeppe Månsson j Raskarum, låther Upplysa Een rödhbläsot föllia som synes wara i 3:die åhr, inthet brändh eller Markt och ähr dijtkommen i förledne Effterhöstas.

  Mårten Ollsson i Grefflunda, låter Upplysa Een rödhiellmot Stuut, som haffwer Axelmärke på högra öhrat, och Een hiuhlning under i det Wänstra, som ähr dijtkommen i Nästlijdne effterhöst.

  Per Esbiörnsson i Hwijteby låter Upplysa Een Swartt Qwigekalff, som ähr affskurin dhet Wänstra öret och Een hiuhlning Offwan till, hwilken dijtkom i förlijdne effterhöst.


  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 4250-4470 (AID: v217883.b4250, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016