1691 vinterting Järrestad

  Anno 1691 d: 15 Januarij höltz ordinarie Tingh medh allmogen i Jerestad häradh och Borby By i nährwahru af dhen dher i häradet till förordnade nämbden.

  Hr Cornet edle och manhaftigh Petter Grönvall i Gislöf, instämdt Jöns Skiött i Walby saakgifwandes honom ihiählskutit ett Hr Cornetens får på Gislöf mark, i östre wången neder wedh siöen, i samma saak instämbdt till wittnesmåhl een poike af14 åhr gammall ungefähr, som intet ähn wahrit till herrans natwardh, item instämbdt 2:ne pigor dhen ena widh nampn Marna Nilsdotter, hwilken wahrit till herrans natward, dhen andra pigan heter Johanna Tuesdotter, som intet wahrit widh herrans natwardh.
  Jöns Skiött blef påropt men wahr intet tillstädes wedh Tinget. Wälborne Hr Holger Rosencrantz till Glimminge som ähr Jöns Skiöttz herskap, wahr för Rätten och Berättade Skiötten wahra Borto på hans ährene i Laga förfal men på dhet saaken kan komma till ändskap och skiötten straffas om han skyldigh finns, Beder Hr Rosencrantz att wittnen må förhöras och deraf tagas, så möket lagh lijkmätigt wahra kann.
  Poiken Nills Knutsson framkallades, och giorde sin Bekiännelse uthan eedh, att om eftermiddagen sent mot aftonen gick han i marken, och sökte efter får, och som han kom nedh i Gislöf mark hörde han siutas, men wiste intet hwem dhet wahr, lijtet derefter som han medh 2:ne andra små pigor gick, fant han ett får liggia dödt och Blodigt om hufwudet, men kunna intet weta om dhet wahr ihiälskutit eller hundar hade dhet ihiälbitit, och togh i hufwudet löftit up ifrån jorden, och sågh dhet wahr Hr Cornetens får, emedan dhet wahr tio(?) stijft, men sågh dherhoos een karl, som gick neder åth buskarne, hwarest stodh een häst, och dhen hästen satte karlen sigh på, och redh sedan Bort åth marken, samma karl hade een hwijt och een swart hengslet hundh, men hundarne lopp neder wedh stranden och intet wahr neder hoos fåhret, nähr han med pigorne hade sedt fåhret, sade pigorne till gossen, låt os gå eller kommer han och skiuter oss medh, men sedan sågh han dhen karlen intet komma tilbakes igien, men samma karl hade een guhlskymblet häst.
  Mahrna Nillsdotter som wahret wedh herrens nattwardh framkallades giorde sin edelige uthsagu som fölljer, at hon gick å sökte efter får, medh drengen Nills Knutsson, som dhe gingo hörde hon dhet skiöt, gick hon straxt dher Bortåth och fantz ett får liggia dödt, och blodigt om hufwudet, derefter gick hon wäster på, och 2:ne hundar lupo neder wedh stranden men een karl sågh hon litet stycke ifrån fåhret som gick till sin häst, dhen han sigh påsatte, och sedan redh sin , men sedan sågh hon dhen karlen rijde tilbaker igien och sågo att dhen karlen hade een bössa att föra, derefter gick hon sin wägh, därefter tilfrågades pigan om hon wiste dhen karlen wahr skuldh till fårets dödh. Resp. att hon dhet intet weet.
  Johanna Tuesdotter framkallades giorde sin Bekiännelse som fölljier att hon såg fåret liggia dödt, men hon blef rädd för skiötten dermedh gick hon sin wägh.
  Derefter insinuerade Hr Corneten sin inlagu Dat: Gislöf d: 14 Januarij 1691. Såsom skiötten Jöns Marckusson i Walby, intet wahr sielf wedh Tinget, Altså Differeras denna saak till nästa ordinarie Tingh, och då skiötten i egen persohn framkomma eller efter lagh plichta.

  Per Persson i Gislöf instämbdt Jöns Ågesson ibidem, angående ett huus Ryttaren Per Hök och Per Persson ibidem kiöpt af Per Tryggesson ibidem, som Per Tryggesson nu intet hemuhla kan, emedan dhels af samma huus står på Byns grundh och een dhel på Jöns Ågessons grundh. Per Tryggesson mötte kunne intet neka så passerat. Såsom Per Tryggesson intet kan hemuhla dhet huus han sålgt till Ryttaren Per Höök och Per Persson i Gislöf. Altså finner Rätten skiähligt att Per Tryggesson åtherställer till kiöparne dhe penningarne han af dhem upburit i anledning af Jordh B: L:L: 18 Capit: § ult:mo och dhet inom 14 dagars förlopp eller undergå laga execution och sedan står Ryttaren sampt Bonden fritt accordera medh Bymännen, sampt Jöns Ågesson om dhe tänka samma huus i längden oqwälde Possidera.

  Proubsten ehrewördigh och wällärde Hr Magnus Lacander i Ystadh, instämbdt nämbdeman:n Tohr Olufsson i Borby och hans medhföllje, som förleden nyåhrsafton uthan lagh och domb tagit ett par oxar uthur probstens Rusthåldh Gårdh i Folkestrup.
  Nämbdeman:n Thor Olufsson som för Räten stodh, tillfrågade om han dhe ofwanbem:te stuter uthtagit af Hr Proubstens Rusthåldzgårdh i Folckestrup? Resp: att han tagit uth oxarne och pantat dhem dherifrån  på hans husbondes wängnar för några åhrs Resterande landgille, af en dombkyrkios grundh, som Hr Proubsten brukar.
  Derefter insinuerade Hr Probsten sin Libell Dat: Ystadh d: 12 Januarij 1691.
  Därnäst insinuerade Hr Proubsten sin supplique hwaruppå finns hans höghgrefl: Excell nådige Resolution Dat: Malmö d: 7 maj 1686.
  Derpå inlade Hr proubsten ett Tingzattestatum på Grytestöparefästen i Folkestrup Dat: Herrestadh d: 24 Novembr: 1684.
  Derefter insinuerade Mons: Timan Krudtmejer på Hr domförwaltaren Sven Kråkas wägnar sin Libell Dat: Lundh d:14 Januarij 1691.
  Hr Proubsten emot ofwanbem:te inlage Protesterade således att han i dhetta måhl intet söker kyrkioinsp: Kråkan för någon hemulsman, uthan Thor Ollsson som som oxarne anammet(?), och att Hr Kråkan intet har makt gifwa lof, mehr ähn Tohr Ollson at taga hans egendomb ifrån honom, emedan Hr Proubsten har har Hr hög grefl: Excell nådige Resolution som til Datum intet kullkastat, der annorledes Resolverat, och i lagl: tijdh infiört.
  Hr Proubsten Lacander söker Rättens uthslagh. Rätten hafwer af dhe inkombne skiähl nogsampt sedt, saakens beskaffenhet, dy Tohr Olufsson uthan laga domb eller någon dombhafwandes consent, gårt iegnom et härader till Folckestrup på Hr Proubsten och Pastorens Magni Lacanders Rusthåldh, och dher uthtagit ett par oxar, uthan Possessonis wethenskap, dhem uthur Båås tagit, och så lången wägh tilbakes, till des egit hemfördt, uthan ringaste i stellet efter lagdh räckningh eller hemmulsbref.
  Derhoos ehrfahres och af Hr domförwaltarens Kråkans i Rätten insinuerade Libel, att dhetta wahret Thor Olufsson henfodrat, emedan han penningarne tilförne betalt, derjempte finnes icke heller dhe som medh Tohr Olufss wahrit i flåck och fahrbotne(?), nähr han dhenne gierningen begångit, wahra laghstämbde, i dy dhe Citationen icke namngifwne, hwilka förmedel: kunnat gifwa någon nahrmahre underrättelse härom.
  Emot dhetta hafwer Proubsten och Pastoren Hr Magnus Lacander, upwijst sin skriftel: inlaga sampt flere Allegater och est(?) begiärt Rättens Sentiment, dhet Rätten medh i noga betänkiande tagit, och funnit skiähligt denna ssak upskiuta, til nästa ordinarie Tingh, efter Hr dombförwaltarens Kråkans och Tor Ollsons inständiga Begiähran medh dhet Resevato till Parterne att dhe då inkomma medh alla dhe skiähl som Tiena denna saak till upliusningh, imedlertijdh förser Tohr Olufsson dhe oxar han på Folckestrup tagit medh godt fouragie, att dhe intet förderfwas och intill laga slut i saaken, låter Tohr oxarne medh något arbete aldehles obruckte, eller swara för all påkommande skada.

  Saken emillan Hindrich Nillsson i Gislöf och Bonden Michell Tuesson ibidem, och drengen Swen Persson ibidem angående någon sädh Hindrich Nillsson kiöpt af Bonden och drengen, ähro således för Rätten föreente att Hindrich får säden som han betalt, ock Michell betahlar Tingz Expenserne.

  Hustru Mätta Christen Olufsson i Cimbrishambn instämbdt efterskrefne in puncto Debiti;
  Ingemar Perss. i Stijby 1 D:r 22 öre smt
  Jon Håkensson ibidem 3 dahl: smt
  Håkan Andersson i Comsta för 3 dahl:r smt
  Jon Håkonsson i Stiby Betalt sedan han blef stämbdh. Såsom förmennas att Ingwar Persson i Stijby intet betalt dhen skuldfordran nembl;n 1 dahl:r 22 öre smt som han fordras före, icke heller Håkon Andersson i Komsta betalt dhe 3 dahl: 16 öre smt han skyldig till enckian Metta Christen Olufssons i Cimbrishambn, och lijkwähl för rätten wedståt krafwet wahra richtigt, dhet rätten funnit skiähligt att Ingwar Persson som och Håkan Andersson, Betahle dhet dhe fordras och skyldige ähro till enkian Metta Christen Olufssons, inom 14 dagars förlopp, med TingzExpenser efter Bötesmanna orderene(?), skieer det icke då undergå laga Execution.

  Metta Christen Olufssons i Cimbrishambn, instämbdt Håkan Cristensson i Borby för han Caverat för 6 4/6 Tun:r korn och 1 pund Råugh, hwar på ehr i dagh betalt 11 ½ skiepp:r korn och 4 skpr Råugh. Håkan Christensson stodh för Rätten nekar intet Caverat för samma spannemåhl, uthan lofwar betahla om han får Dilation. Rätten Resolverade emedan Håkan Christensson Caverat för ofwanberörd spannemåhl, att han dhen betahler till Metta Christen Olufsson …. som Resterar, och dhet inom 14 dagars förlopp eller undergå laga Execution, och dhesuthan betahla TingzExpenser 1 dahl:r 8 öre.

  Item Instämbdt Håkan Nillsson i Borby för 3 dahl:r 8 öre Smt, Håkan Nillsson widhstodh skulden; Resolverar Rätten skiähligt, att Håkan Nillsson betahlar Ofwanber:de 3 dahl:r 8 öre smt Inom 14 dagars förloppmed Expenser, eller undergå Laga Execution.

  Metta sahl. Christen Olufsson i Cimbrishambn instämbdt Per Axellsson i Cimbris in Puncto Debiti 5 Dahl:r smt. Per Axellsson nekar intet skuldfordran, altså dömber Rätten skiähligt att Per Axelsson betahlar ofwanber:de 5 dahl:r smt till Metta sal. Christen Olufssons Cimbrishambn inom 14 dagars förlopp med Tingz Expenser, eller undergå laga Execution.

  1. 16 Januarij

  Hustru Ingebor Sal: Mester Fick i Ystadh, instämbdt Enkian Giertrudh Erichsdotter i Gislöf in Puncto Debiti 10 dahl:r smt, Giertrudz man sahl. Mårten Olufsson loff:t Fältskiähren för han honom för dhes siuhdomb Curera skulle dhet fäldtskiähren och lofde Cureran och giöran godh för 50 dhal:r smt, hwilket intet höltz uthan mannen blef gienast dereffter dödh, doch fick sal. Mester Fick af sahl. Mårten Olufsson geenast på handen 40 dhahl. Smt.
  Klåckaren Jacob Matzsson framwijste en fullmacht af sal. Mester Ficks Enkia i dhenna saak att agera, dat: ystadh d: 14 Januarij 1691. Dereffter Insinuerade Jacob Matzson sin Libel, Dat Borby d. 15 Januarij 1691.Dhernäst Insin:de Gertrudz fader sin Libel, Dat: Gislöf d:n 14 Janu: 1691.
  Enckians fader Erich Swensson i Jerestadh seyer att Mårten Olufsson blef af fäldtskiären försummat, och Mårten Ollufsson klagade dhetsamma på fältskiähren i sitt yttersta, dhet han seyer medh wittnen bewijsa kunna. Klåckaren Jacob Matzsson förmehnar dhet intet kan Bewijsas mannen blef försummat, uthan seyer at dhen afdöda Mårten Olufsson fick annat accidens till dhen skiukdommen han hade, påstår derjempte dhe 10 dhahl: smtz Restanz för giordh Cuur.
  Rätten gaf uppskof i dhenna saak till nästa Tingh och bättre bewijs.

  Per Mårtensson i Tummerup instämbdt Bengt Ågess. Ibidem in Puncto Debiti 8 skiepp:r Strörugh. Bengt Ågesson war för Rätten kunne intet neka skulden, dhe instämbde wittnen Nembl: Oluf Rasmusson i Tummerup, Erich Andersson Ibm, och Nills Mårtensson, sade och att Per Mårtensson, wahr lofft 8 skiepp:r Rough för uthsädet, af Bengt Ågesson, hwarpå dhe giorde dherpå Eedh, men Erich Andersson sade dherjempte att Per lofft dher skulle wahra uthsådt 12 skiep:r Rågh i dhet stycket som Bengt skulle gifwa 8:ta skepp:r strörough för igien, dhet Per Mårtensson wedstodh.
  Rätten hafwer dhenna saak exeminerat, och funnit skiähligt, att Bengt Ågesson Betahlar till Per Mårtensson dhe 8 skiep:r strörugh han honom lofft, hwarom dhe tillförne förente, och dhet inom 14 dagars förlopp, samt dhesutom betahla Tingz Expenser 1 dahl:r smt i widrigt undergå Laga Execution. Töcker Bengt Ågesson att Per Mårtensson honom något förfördhelat, då sökia honom lagl. dhet Bästa han kan och gitter.

  Fadder Persson i Gislöf instämbdt Tufwe Matzsson i Gislöf till första laghbudh på een gårdepart, han af honom kiöpt. Tufwe Matzsson wahr tillstädes och seyer han ähr Noch tillfredz dhet dhenne gången upbiudas, men seyer intet fått alla penningarna effter kiöpe Contractetz Innehåldh, och förliuder derjempte att intet skiöte eller lage fasta må Tagas förähn han betalt blifwer.

  Ryttaren Jonas Brandt i Borby instämbdt effterskrjfne in Puncto Debiti, Per Mårtensson i Tummerup för 3 T:r korn 8 skiep:r Rågh, Erich Andersson Ibidem för 2 Tun:r korn, Michell Hansson Ibidem 2 Tun:r korn, Oluf Swänss: Ibidem 2 Tun:r korn och Håkan Andersson Ibidem för 2 dahl. Smt.
  Per Mårtensson och Erich Andersson wahro wedh Tinget tillstädes, neka intet tilkrafwet; Altså blef Resolverat att dhe inom 14 dagars tijdh Betahla dhen sääd dhe skyldige ähre till Ryttaren Jonas Brandt medh Tingz Expenser i widrigt undergå Laga Ececution.
  Dhe andre instämbde wohro wedh Tinget intet tillstädes: Altså Blef medh dhem Differerat, till 3 weckurtz förlop att Betahla eller undergå Execution sampt dhesuthan Betahla TingzExpenser, effter goda mäns uthsagu.

  © Magnus Lindskog, 2002
  (viss redigering pågår fortfarande)