1692 sommarting Albo

  In Nomine Dominj

  Anno 1692 den 2 Maij, hölltz Ordinarie SommarTingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence, ut prius.

  N:o 1
  Kyrkiowerderne Mattz Persson i Rafflunda och Oluff Trullsson i Skiberup, Contra Bengdt Ollsson ibidem, och Anders Nillsson i Rafflunda, Angående Kyrkians rest:de fordringh 133 D:r 4 öre 22 r. Effter Sluuträkning aff den 15 octobris 1691.

  N:o 2
  Swaranderne woro till geenmähle, och kunna inthet Neeka till gällden, Men Een dehl der af ståår inne hoos dheras Förmänn, som dhe Vice Versâ hafwa instämdt, Nembl: Lars Axelsson och Swen Ollsson i Rafflunda, för 63 D:r 28 öre 19 r., Och förlijkades Parterne, at dhe wela betahla dhenne skulldh, till Nästkommande Pingeshelgh, och der på gofwo hwar andre sijne händer, och Lars Axellsson på sijne och Swen Ollssons wägnar, räkte hand till Bengdt Ollsson och Anders Nillsson, hwar medh Actionen cesserar.

  N:o 3
  Måns Andersson i Brösarp, Contra Rusthållaren Johan Möller, in puncto debitj 7½ D:r Smt, effter Contract af den 2 Octobris 1691 för Ströörågen i Bosarp, som warit 20 skepper WinterRågh.
  Hustru Kirstina Bengtzdotter Johan Möllers, war till geenmähle, och Uppå sijn Mans wägnar beder om dilation, men Käranden äskar doom medh Tingz Expenser, föregifwandes sig ingen dilation kunna gifwa, förmedelst dhen rest han till Bröserups Kyrkio skyldigh ähr.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, det Rusthållaren och Ryttaren, Manhafftigh Johan Möller i Bosarp, böör betahla till Måns Andersson i Brösarp, i föllie aff sijn uthfäste Contract, för dess Ströörågh, 7½ D:r Smt, medh 24 öre S:M:t Expenser, effter lagh, Eller wijdh Execution, som Rätten Terminerar Een Månadtz tijdh ifrån Dato.

  N:o 4
  Ryttaren Manhafftige Jonas Pålack, Contra Göde Larsson i Rafflunda, angående det huusetz Uppbyggande, som han Anno 1691, wijdh Sommartinget haffwer Uthlofwat, Göde Larsson war till geenmähle, och räckte handh at Uppbygga Eett gålffz huus, af twänne wäggerum, /:doch uthan lofft:/ medh taak och Een dörr sampt Leerwäggar, frijtt och ferdigt, at det skall wara förswarligt, allenast Käranden bygger först, och wijsar honom platzen, hwar han det samme golffz huus sättia skall, och derpå räckte Göde Larsson, Jonas Pålack sijn hand å nyo, hwar medh Actionen cesserar.

  N:o 5
  Göde Larsson i Rafflunda, Contra Skomakaren Oluff Nillsson i Torup, angående 4 D:r S:M:t låhntagne Penning:r, hwar öffwer fordras doom medh Tingz Expenser.
  Swaranden war till geenmähle, och tillståår gällden, Och räckte hand till Käranden, at wela låtha honom få sijn swarte koo, så snart han will komma att hempta dhen, och betahla honom Expenserne, 1 D:r, korn á 6 D:r S:M:t at räkna, och Gödhe resten att Extradera, hwar medh Actionen Upphörer.

  Dito förrige Cronans Befallningzman, nu Tullnären i Ystadh, Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, igenom Häradtzskrijffwaren Mons:r Matthias Hörman, låtit Uppläsa fölliande Affkortningar pro A:o 1691. Nembl:
  1. Ödeshemman sampt obesåddas affkortning:r pro A:o 1691.
  2:do Förarmades och oförmögnas restantier pro dito Anno.
  3:tio Skomakares och Skräddares betahlte gierningzöhren pro dito Anno 22 D.r S:M:t.
  4. Specification Uppå Frijheetzhemman pro dito Anno.
  5. Specification på Saakören, som inthet kunnat Uthgåå.
  6. Specification på Officerares och Civil Betienters hemman och Boostellen, som dhe, medh Eget affwel brukat pro Anno 1691 och för Rijkzdagzbewillgning sampt Weedepenningar warit befrijade.

  Dito Uppå Cronans Befallningzmans Wällbetrodde Anthoni Permentz reqvisition, giordes 3:die Uppbud på dhe godz, aff Sahl: Wällborne Fru Kirstina Rantzows, som till Kongl. May:tt och Cronan för 1/6 Penningen ähr indragne.

  Sammaledes Skiedde 3:die Uppbudh, Angående Wällborne Fru Sophia Krabbes Godz, som och för Siette Penningen ähro indragne, doch woro Specificationerne icke tillstädes, at dhe nu kunde påskrijffwas.

  N:o 6
  Corporalen Manhafftige Jacob Ryss i Fiskiebeck, contra Wäll:tt Nills Jakobsson Ager i Illstrup, Angående Bleestorpehemmans ruin, och olaga cession, effter Libell, nu Uppläsin, så lydandes som fölger, ad acta lagd: Änn insinuerades grandskningzMännens afsicht, att samme hemman reqvirerat Byggningz reparation till 6 Eeker och 1 böök, så lydandes, ad Acta lagd:
  Nills Jakobsson Ager war till geenmähle, och insinuerade här emoott En afsicht aff den 26 Aprilis 1692, att hemmanet inthet ähr boofelligt, sampt Wällborne Hr Öffwerst Gyllenpistohls ordre till Corporalen aff den 28 dito, att han måtte låtha Rusthållaren Nills Jakobsson frij flöttia aff Hemmanet, lydandes bem:te Documenter som föllger, ad acta lagde: Yttermehra berättar Nills Jakobsson Ager, att han i laga tijdh haffwer Uppsagdt hemmanet, hwilket, så wäll Nämdemannen W:tt Anders Danielsson i Fiskebeck Wittnade, som eliest Corporalen Hr Jacob Ryss sielff tillståår, doch referar sigh till sijn Libell, och inlade der jempte sijn Expense räkningh på 6½ D:r S:M:t, så lydandes som fölger, ad acta lagd:
  Swaranden Uppwijste Een Attest aff den 26 Aprilis 1692 af Fyra Männ, att Hr Corporalen sagdt honom ifrån gården, dhen samme bleff Uppläsin, doch, såssom Obeswuren, inthet Attenderat, uthan till Nills Jakobsson igengifwen, och i ty Nills Jacobsson begärer, att saken måtte Suspenderas, in till dess han får Attesten Eedeligen besannat, och till at undwijka trätor och wijdlyfftigheet, will Nills Jacobsson, fast han känner sigh inthet skylldigh, betahla Hr Corporalen dhen halffwa skatten, åtta D:r S:M:t, I wijdrigt fall, detta löffte will will wara entledigat.
  Corporalen låter saken falla, och Nills Jacobsson räckte handh at betahla honom till Missommar Nästkommande 8½ D:r S:M.t, hwar på giordes handräckning för Rätten, och Actionen cesserar.

  N:o 7
  Corporalen Manhafftigh Jonas Månsson i Ebbarödh och Degeberga Sockn, Contra Nills Kateboo i Gäärstorp, in puncto debitj 7½ mark S:M:t, Item för Profossens Anders Ollssons fordring i Skepperödh 7 mark S:M:t, Swaranden säger sigh eij wara stemdh för Anders Ollssons fordringh, och at dhen allenast ähr 6 mark S:M:t.
  Änn fordrar Corporalen 5 mark S:M.t för Een gryta, som Swaranden för 9 åhr sedan haffwer låhnt, aff hans hustru. Swaranden säger at grytan wägit 4 mark och will dhen restituera, Men Käranden äskar doom, medh Tingz Expenser, Swaranden, räckte hand at wela betahla till Mittsommar Corporalens Egen fordringh 11½ mark, och för Profossens Anders Ollssons fordring 6 mark medh 1 D:r Expenser, till 22:dre Julij Nästkommande, Eller och will lijda Execution.

  N:o 8
  Heiderijdaren Wäll:tt Jöns Ollsson i Flakebro, Contra Samptl. Andrarums Byymänn, Angående Olaga Skogzhygge och hemblande aff Käskesbööker, derom Synemännernes Taxt Upplästes, så lydandes som fölger, ad acta lagd:
  Swarandern Möte, och föregifwea sigh inthet olagligen huggit, och begära, att dhe måtte räknas wijdh, hweem som haffwer huggit desse Bööker aff Rooten, hwilket Rätten Consenterade, och Actionen ad interim cesserar.

  Anno 1692 den 3 Maij, Continuerade Ordinarie Sommar Tinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  N:o 9
  Amman Karijna Nillsdotter i Mielby, Contra Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson i Saxhuusa, Angående giälldzfordring, Och berättar Swaranden, at saken ähr förlijkat.

  Dito Nämdemannen W:tt Nills Andersson j Store Juleboda wijdh Fullmächtigen Iffwar Persson Gatzbergh, begärat doom öffwet Lasse Bing i Lille Juleboda, Angående 2 D:r S:M:t gälldzfordringh, effter förlijkningh På förrige Tingh, fordrandes Nu doom, medh Causerade Tingz Expenser.
  Swaranden påroopades, igåår, så wäll som idagh, mötte inthet, eij heller någon på hans wäg:r till geenmähle, och Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck betygade, att han på sijdsta Tingh war tillstädes widh förlijkningen, som Lasse Bing tå Agnoscerade, och loffwade innom dhetta Tingh att wela betahla.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, dett Lasse Bing j Lille Juleboda, böör betahla till Nämdem:n Wäll:tt Nills Andersson sijn Agnoscerade skulldh 2 D:r S:M:t, medh 1 D:r dito för 2:ne Tingz Expenser, effter lagh, Eller genom Execution.

  N:o 10
  Jeppe Swensson i Rafflunda, Contra Offe Persson i Bosarp in puncto debitj 3 D:r 4 öre S:M:t, Käranden gifwit Swaranden dagh till Larsmesse Nästkommande, begärandes, Citationen till Nästa Tingh måtte ståå wijdh macht, som Rätten affirmerar.

  N:o 11
  Huusmannen Bengdt Mårttensson på Kneebeck, contra Bonden Anders Ollsson i Elljarödh, in puncto debitj 10 mark S:M:t för undfången åhl.
  Swaranden påroopades, Mötte icke, Uthan hafwer swarat Käranden, dät han hade inthet stunder at komma till Tinget, men Lendzmannen Wäll:tt Berthell Mattzon betygade, att han inthet neekar till gälldens richtigheet, i ty Käranden fordrar doom, medh 2:ne Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, det Anders Ollsson i Elljarödh, böör betahla Bengdt Mårttensson på Knäbeck, sijn Agnoscerade skulldh 10 mark S:M:t, medh 6 mark dito Expenser, effter lagh, Eller wijdh Execution,.

  N:o 12
  Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Mossenius i Andrarum, Contra Bonden Oluff Jeppesson Ståhl ibidem, Angående tagit skadeståndh aff dess geetter, på ympor och fruchteträär j Träägården, aff orsaak, att medh dem icke hålles wederbörligh wacht och wårdh, doch ähr skadan till dato inthet mätin.
  Swaranden war till geenmähle, och beder för sigh, welandes skaffa getterne aff, att dhe här effter ingen skada giöra skola.
  Resol: Interl:
  Rätten förelägger Hr Pastoris medh dhet allerförsta, och wijdh Een godh Trägårdzmästare, at låthe Taxera skadan som getterne giordt haffwa, och Oluff Ståhl att hålla Wakt medh sijne getter, att ingen wijdare Skada tijmar, och till Nästa Tingh att gåå doom, i fall parterne i medler tijdh eij kunna i Wänligheet förEenas, och tillsäijes Nämdemännerne, W:tt Per Jönsson i Saxhusa och Anders Danielsson i Fiskebeck bemelte skadegälldz Mätningh Uppå reqvisition at bijwiste.

  Dito framstodh Klockaren Wäll:tt Mårtten Jönsson i Rafflunda, och Uppå Handelsmannens W:tt Söffren Jönsson Hohlbeckz wägnar i Ystadh, äskade doom öffwer Uthrijdaren Wäll:tt Abraham Eliesson Krefft i Andrarum, förmedelst gälldzfordringh, effter incaminerat Action den 19 Junij 1691, som sedermehra ähr proseqverat wijdh sijdste WinterTingh, Summan Capital 4 D:r 8 öre S:M:t, sampt intresse och Expenser, till 4 Junij 1691 4 D:r 6 öre effter Uppskrifft. Swaranden påroopades, Mötte icke, men ähr aff NämdeMannen W:tt Per Jönsson i Saxhusa tillsagt at Comparera, och eij kunnat Neeka Skullden, men wij will wetta aff Ränttan, Wäll:tt Mårtten Jönsson fordrar doom , medh Diverse Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, dät Uthrijdaren wijdh Ahlunewärket, Wäll:tt Abraham Eliaesson Krefft i Andrarum, böör betahla till Handelsmannen Wäll:tt Söffren Jönsson Hohlbeck i Ystadh, sijn bekände skulldh 4 D:r 8 öre Smt Capital, medh 2 D:r Dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 13
  Lendzmannen W:tt Linnart Jonsson i Luderödh, Contra Åke Jönsson i Elljarödh, in puncto debitj 3 D:r S:M:t effter obligation aff den 2 Augustj 1691.
  Swaranden påroopades, mötte icke till geenmähle, i ty Käranden fordrar domm medh Tingz Expenser, och betygade Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson som honom Munteligen haffwer Citerat, dett han tillstodh sigh wara Linnart skyldigh.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, dett Åke Jönsson i Elljarödh, böör betahla till Cronans Lendzman, Wäll:tt Linnart Jonsson, sijn Agnoscerade skulldh 3 D:r Captal medh 1 D:r S:M:t Expenser, effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 14, 15, 16
  Truedh Jeppesson i Bonnerumb och Mattz Persson ibidem sampt Anders Mårttensson i Månslunda, Contra Uppbördzmannen Jöns Persson Gadtzbergh, och dess Styffader Corporalen manhafftig Lars Brasck j Bonnerum, Angående dheras Caution för Lendzmannen, och Braskens löffte at hålla dhem skadeslööse, och at höra på Wittnesbyrdh, förmedelst dhe ähro Exeqverade för 135 D:r S:M:tt dheras Libell, så lydandes som fölger, ad acta lagd:
  Swaranderne wore till geenmähle, och berättar Corporalen sigh icke komma ihågh något löffte till Käranderne, och Jöns Persson säger, at Hr Tullförwalltaren Zacharias Stobaeus skall haffwa loffwat wela betahla Cautionisterne sijne Penningar igen aff Jöns Perssons löhn 40 D:r åhrligen.
  Tå framstodh Rusthållaren Jöns Ollsson i Kyrkiorydh och Sancte Oluffz Sockn, som effter aflagd Eedh å Book Wittnade, att han kom inn i Truedz Stugu i Bonnerum, wijdh pass åhr och dagh sedan, och tå hörde han Corproalen Lars Brasck och Trued Jeppesson snaclades wijdh, och Corporalen sade sig wela hålla dhem skadeslööse, men han weet inthet hwar till sådant lydde, icke heller hörde talas om något löffte för Jöns Persson.
  Swäntiänaren Knuth Hane, Eedeligen wittnade, at han ock hörde Truedh och Corporalen talas wijdh, tå Corporalen sade sigh wela hålla dhem skadeslööse, men han icke weet hwar till dett lydde, eij heller hörde Nämpnas något löffte för Jöns Persson, eij heller Något achtade om dheras samtahl.
  Rusthållaren Jöns Andersson i Frörum, Eedeligen Wittnade, att han inthet löffte weet aff, men tå Cautionen bleff aff Männerne underskrijfwin, kom han inn i Bonnerum, Tå frågade Corporalen Lars Brask, om han wille skrijfwa under medh, Swarade Jöns Andersson sigh inthet förståå sådant, tå swarade Lars Brask sigh wela hålla honom skadeslöös, Och weet han inthetr wijdare at wittna, eij heller hörde han Corporalen Uthlofwa, att hålla dhe andre skadeslööse.
  Käranderna förmehna, att Lendzmannen Jöns Persson bör betahla af sitt Godz och förmågo, och hwarest dhen finnes, och Corporalen at swara till resten effter sitt löffte.
  Resolutio Interlocut:
  Rätten finner skähligt, att Differera dhenne saak, in till dhess Käranderne bewijse, huru myckit dhe för Lendzmannen Jöns Persson betahla skola, och betallt haffwa, tå wijdare kan skiee laga Uthslagh.

  N:o 17
  Klockaren Jacob Jönsson i Mielby, Contra Arffwast Clemmetsson j Hiellmerödh, in puncto ½ Pundh korn Oxeleija förlijkat.

  N:o 18
  Mårten Rasmusson i Sillerödh, Contra Lasse Tysk i Gärstorp, in puncto debitj för Een häst, Parterne absentes, Käranden plichtar 3 mark S:M:t.

  Dito Cronans Befallningzman, Wällbetrodde Anthoni Perment, låtit förestella Ryttaren Nills Andersson i Elljarödh, som haffwer lägrat Qwinfolket Hanna Lassadotter ibidem, hwilken födt Barn Lasse benemdt som dödde 8 dagar effter Christendoomen, och föddes 8 dagar för Juul 1691. bägges första förseelse.
  Resolutio
  Ryttaren Nills Andersson plichtar D:r 10:-
  Qwinfolket Hanna Lassadotter i Elljarödh D:r 5:-
  Och der iempte at undergåå Kyrkioplicht

  Anno 1692 den 4 Maij, Continuerade Ordinarie SommarTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Dito Borgmestaren och Hospitals Förståndaren i Christianstadh Wällbetrodde Johan Petrejus, bekommit TingzAttestatum, om Uppbuhrne StädzmåhlsPenning:r i Ahlbo Häradt, pro Anno 1691.

  Dito Hospitals Förståndaren bekommit Ordre till Nämdemännerne Per Gregersson i Torrestru och Mårten Månsson i Bröserup, att Adjungera sigh 2:ne redelige Dannemänn, till at syna Boofelligheeten på Hsopitals godzen i Ahlbo Häradt, etc.

  Dito Hospitals Förståndaren Hr Petraeus, låter sijne Fordringar emoot Hr Rådmannen Noorbergh Uppståå, medh Rättens Consens under förrige Citationen till Nästa Tingh.

  Dito Upplästes Een restantz Längd i Ahlbo Häradt Aff Diverse Cronones Skatter pro Anno 1691. Men Ingen aff restanterne war till geenmähle.

  N:o 19
  Fullstoffta Sochnemänn, Contra Lendzmannen Jöns Persson Gatzbergh, Angående Diverse Pertzehler, till Kongl. M:tz kiök pro Anno 1690 leffwererade, som dhe praetendera betahlningh före, Käranderne absentes, plichta Conjunctim 3 mark S:M:t.

  N:o 20
  Handelsmannen Hindrich Wannebergh i Christianstadh, Contra Rådmannen Hr Peter Noorbergh, in pto debitj, Käranden absens.

  N:o 21
  Handelsmannen S:r Jacob Sloff i Christianstadh, contra Per Berthelsson på Kijwijk, in puncto debitj, absentes.

  N:o 22
  Idem, Contra Nills Esbiörnsson i Elljarödh, in puncto debitj, absentes.

  N:o 23
  Regiementz Fälltskäraren Mester Jochum Krüger, Contra drängen Erich Winter i Elliarödh, Angående Olaga Cassion af Tiensten, Swaranden absens, och säijes wara åth Ystadh, Differeras under Nyy Citation.

  Påroopades, om någon wijdare woro, som hade på Tinget att bestella, men fans ingen, i ty Tinget i Jesu Nampn slutades.

  Upplyysningar,
  Mårtten Rasmusson i Sillerödh, låter Upplysa Een Swart Qwijgekalff, som i Winters ähr dijtkommen, Tiufwet i dett högra öhrat, och Axelmärke under i dhet wänstra.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 5120-5180 (AID: v217883.b5120, NAD: SE/VALA/0382503)


  © Magnus Lindskog, 2018