1692 vinterting Järrestad

  Anno 1692 d: 23 Februarij hölltz ordinarie ting med almogen uti Jerstadh härad och Borby by af häradzhöfdingen wälb:ne Carl Lilliengrijp och den der i häradet tilförordnade nämbden i närwaru af Cronans befalningzman wälb:de Nicolaus Psilander och tingsökiande allmogen.

  Rusthållaren Per Perss: och Fadder Perss: sampt Ryttaren Per Hök läto andra gången lagbiudda dhet kåhlhagerum i Gislöf som dhe kiöpt af Per Tryggesson.

  Oluf Röttar i Gröstorp framkom angaf tillkiänna sig wara förenet med sin inciterade wederpart, Måns Håkonsson i Gröstorp angående een skulldfordran till 40 D:r smt och 3 lass höö.

  Saken som senaste ting incamminerades emillan kiäranden Ezkell Nillsson i Tiörnebergie och Offe Erlandss: i Wirestad angåen de een stutz bortkommandhe som föregifwes skall igienkiännas hos bem:te Offe Erlandsson, företogz nu till wijdare examinerande, och emedan Offe Erlandsson erböd wid åskådninghen willia bewisa stuten wara dhes egen och intet Eskell Nillssons och insinuerade een Attest af Per Mattzsson i Fultofta som sålt honom stuten, men emedan stuten intet war needbragt till tingstället, alltså tillätz honom intett dhen beediga föreen stuten framkom:t och ålades Offe Erlandsson af Rätten att framskaffa stuten till tingzstället till i morgon och då att framhafwa alla sina skiähl till sakjens uthförande.

  Publicerades kongl: Maij:tz Placat och förordning angående Pommerska drittel och markstyckens afskaffande dat: d: 11 December 1692.

  Cronans befalningzman wälb:de Psilander lät upläsa kongl: Maij:ttz allernådigste Resolution angående Rusthållarnes skatteiord huruwijda dhen i mangell af annan egendomb kan igenom lega medhan af dheras creditorer till betalningh angrijpas dat: Stockholm d: 10 November A:o 1691.

  Dito lät publicera hans höggrefl: Excell:z kongl: Rådets Hr fäldtmarskalckens och General Gouv: Rutger von Aschebergz ordres om ransakandet eft:r fiskerierne och hamnarne medh hwad dherwid bör observeras dat: Malmö d: 30 Xbr A:o 1691.

  Dito publicerades högbem:te höggrefl: Excellz ordres om Rökhyddornes afskaffande och skorstenars upbygiande sampt brunnars öf:r höliande dat: Malmö d: 27 october 1691.

  Widare publicerades högbem:te hans höggrefl: Excellz ordres om Jordförbättringar til salpetersiuderiet, dat: Malmö d: 19 Januarij A:o 1691.

  Cronans Befallningz:n wälb:de Nicolaus Psilander giorde första gången upbud på dhe godz som här i häradet för 6:te peng:n äro uthlagde och croan tilkiände från sahl: wälb:ne fru Hirstine Ransouz arfwingar, sahl: Baronen Gustaf Baneer och upwiste Commisariernes förrätning dat: d: 1 Julij A:o 1690.

  Cronans Befalningzman wälb:de Psilander förmante nämbden med närwarande allmogen her i häradet att förskaffa sig Timeragie till Broarnas reparerande som nu till wåhren måste hållas i beredskap, då alla wägar och broar måste öfwerses och giöras goda.

  Cronans befalningzman wälb:de Psilander nu första gången upböd skattehem:t N:o 18 Stiby Lasse Clemetssons hem:n ½ som blef öde A:o 1689, medellst åboens frånfälle, om någon af des erfwingare willia bördan inlösa och betala Cronan dhes Räntor för hem:tz ödestående uti de förgångne åren förståendes halfparten af samma hemman.

  Saken som tilförne och wid senaste hålne ting anhängiggiordes emellan wälb:ne Hr Holger Rosencrantz fulmächtige Tue Trullss: på Glemminge [=Glimminge] gårdh och drengen Oluf Pedersson för han både afwicht sin lagstadde tienst hos bonden Åge Pedersson i Glemminge och dherhos brutit sin uthgifna revers om een boligz antagande på Glemminge godtz företogz nu till wijdare Exaineran.
  Fullmächtigen Tue Trullsson insinuerade sin Libell dat: Glemminge d: 23 Februarij A:o 1692.
  Dhereffter insinuerade wäll:t Tue Trullsson een Attest utgifwen af twänne män Mattz Olufsson i Glemminge och Rasmus Tuess: Wästanbäck dat: Westanbeck d: 23 Februarij 1692 hwilcka män wohro lagligen inciterade och utstodo samma sin utgifna attest wahra sanfärdigt och ährbödo dhen medh eedh verificera.
  Cronans Befalningzman wälb:de Nicolaus Psilander protesterade emoth dheras edz afseijande emedan dhe höra under Glimminge och boendes på Hr Rosencrantz godz att dhe nu intett må af Rätten eden admitterat.
  Widhare inlade fullmägtigen Tue Trulsson Pastorens Hr Åge Reslofs i Walby Attest, dat: Wallby d: 23 Februarij A:o 1692.
  Derpå framwijste dhen förpligt som drengarne på Gliminge godz gifwitt från sigh till dheras härskap Hr Rosencrantz dat: Glimminge d: 20 Julij A:o 1690. Hwillken drengen Oluf Pedersson sammaledes underskrefwitt, och Pastor Loci Hr Åke Reslöf till witterligheet.
  Cronans Befallningzman wälb:de N: Psilander deremot på drengens Oluf Pederssons wägnar swarade, att alldhenstundh han af härskapett Hr Rosencrantz intett wahr skrefwen till någon gårdh el:r boligh på dhes godtz, willken wist tilsagdh af härskapet eller dhes fullmächtigh någon boligh, alltså meente han ha fritt tilträde städia sigh boligh hwar som hellst han behagade, widkommande tienstens olagl: afwijkande af drengen Oluf Pedersson swarar cronans Befallningzman, blifwer een annan saak, och at drengen gifft sigh medh een enkia in på cronans godz uti Nöbbelöf.
  Drengen Oluf Pedersson som ähr sielf tillstädes seijer att Hr Rosencrantz fullmächtige Tue Trullsson skohlat skrämt honom till revercens underskrifwande och sagdt dher skulle på cronans godz uthtagas Dragoner och kongzgården Smedstorp läggias till bondegårdar och kanskie Giersnäs medh, därmed så myckett meenandes han skulle intala honom blefwa qwar på godzett och låfwade holla honom frij på hällften af hans matfaders gårdh. Och ssåleedes måtte dhe, han så wähl som dhe andre drengarne underskrifwa dhen första reversen.
  Effter inhöstningen som war något emillan första reversen underskrefz, så kom härskapet sielf Hr Rosencrantz medh ladufogden och togh honom medh sigh, till hofgårdhen, och blef der liggiandes hos ladufogden, wille som och begierte om afftonen komma tilbaka , men sig intet lof för ähn op emoth middagen om dagen effter, då han slap tilbaka, men förähn han slap uth måtte han underskrifwa andra reversen, alltså förmodar drengen emedan han således twungen och nöd att underskrifwa reversen, dhet han ährbiuder willia medh alla hoswaranhe drengarne bewijsa, at han bör för Hr Rosencrantz tilkiäro i så måhle befrijas.
  Dhe femb drengarne som underskrefwit revsersen medh honom nembl: Rasmus Tuesson i Wästanbäck, Tohr Nillsson i Glimminge, Matz Olufsson i Glimminge, Hindrich Hindrichsson ibm och Nills Persson i Glimminge föregifwer han wara dhem som kunna förestående hans angifwandhe edheligen medh honom besanna.
  Cronans Befallningzman Psilander påstår att intett må dömmas i siellfwa hufwudhsaken förähn drängen Oluf Pedersson han förbem:te dhes egit angifwande bewijsligh giordt.
  Tue Trulsson deremoth påstår dom och uthslag i saken effter dhe i Rätten incinuerade skiähl emedan han nu bewisligit giordt hwadh som på seenaste tingh wardt angifwitt, annorlunda ähn dhet då af drengen angafz.
  Cronans Befalningzman begiährer weta hwadh som af drengen wahrit angifwet och finns inprotocollerat.
  Derpå Rätten swarade att när drengen wiste hwilken saken ageras åstundar extractum  protocolli skall dhet honom meddelas.
  Parterne tillfrågades om dhe mehr hafwa i denna sak att producera, hwartill dhe swarade, Tue Trulsson åstundar dom och tingz expenser som på denna saak causerade, men drengen Oluf Pedersson seijer han siäter dhett uthi Cronans Befallningzmannens Psilanders händer.
  Resolutio
  Emedan af saakgifwandhet som wälb:ne Hr Holger Rosencrantz på Glimminge genom dhes fullmägtig och skrifwaren wäll:t Tufwe Trullsson Incamminerat emoth drängen Oluf Peersson angående han olåfwandhes emoth dhes reverser gången uthur godzet inpå cronans godz och der sigh hustru tagit, wägrandes dheremoth drengen aldheles begifwa sigh inpå sitt förra härskaps godz tilbakas igien, förebärandes som reversser af fruchtan underskrefwit emedan fullmägtigen wäll:t Tufwe Trullsson honom inbillat, lijka som dragoner till cronans tienst skulle uthtagas, eller ödegårdar på cronan godz besättias skulle, sägandes och drengen wara af dhes eget härskap om nattetijdh fördh till herregården Glimminge och intet förlofwet derifrån han den senare Reversen underskrifwa måtte, häremoth Bewijsar Tufwe Trullsson att drengen otwungen och med frij willia underskrefwit den första Revers utan någon låckan eller hotelse, hwillcket Pastoris Loci Attest fultygar, dhen andra Revers föregifwer fulmächtigen sedan dhett blef Iachtbart drengen emoth sin förskrifning wille begifwa sigh af godzet giorde härskapet sig sielf så mycket mehr försäckratt genom skrift och Reversation af drengen förra löffte föregifwandes och fullmägtigen att drengen icke allenast född på samma godz, uthan och derstädhes församblat alla sina meddell, wahr och härskapett om een sådan drengh eller åboo betros på att besittia sine egna godz medh mehr dhe förordnades ställe, medh mehr som af sielfwa Acten ährfaras kan, hwillckett mot drengen emot dhes löfften oachtadt till sido satt, weeket olåfwandes af godzet som ofwan förmähles; dhet Rätten öf:rwäget och skiähligt ähr….. att drengen Oluf Persson utan moothsäyellse och opskof begif:r sigh tilbakes igen inpå wälb:ne Hr Holger Rosencrantz godz, till dhen orth och Bopell som hans herskap honom förordnandes och på han des warder om dhet i anledningh af Hr höghgrefl: Excell:z Hr kongl: Rådhett Hr fääldtmarskalcken Hr Rutger von Aschebergz nådige Resolution dat: Malmö d: 29 Novembr: 1681 jempte derå föllinade af dewarande vice Gouverneur höghwälb:ne Fredrich von Buchvaltz gunstige Befallningh til då warande Cronans Befallningzman Stobaeum handthäfwa och Maintinera samma ofwann:dhe Hr höghgrefl: Excell:z Resolution sammaledes Bethalar drengen alla Bewislige Tingz Expenser af dhenna olägenheet förorsakade , anbelandandhe dhet andra måhlet el:r saken, att Oluf Persson Beskyller fullmägtigen, honom genom serdheles motiver och hotande förmådt underskrifwa Reversen, hwil beror dermedh till wijdare Bewijs då deruthinnan skal blifwa tingh lijkmätigt Resolverat och slutit.

  Saken som twenne gånger tilförne och nu 3:die resan incamminerat, emillan wälb:ne Hr Holger Rosencrantz fulmächtige S:r Tue Trullsson och drengen Christopher Persson som bolig och bruk antaget på Glimminge godz i Walby, och rymbdt dädan, och det på öde lembnadt wärre ähn han dhet emottagit, intet williandes medh godo sig åtherställa.
  Derpå insinuerade fulmächtigen Tue Trulsson sin Libell, dat: Glimminge d: 23 Februarij A:o 1692.
  Widare inlade ett sochnewittne om samma drengz förhållandhe Dat: Walby d: 30 Aug: A:o 1691.
  Christopher Persson påropades af Rätten men wahr intett tillstädes eij heller någon wist bekandt hwar han är tillfinnadhes, utan förmehnas han skall uppehålla sigh i Gers häradh.
  Fullmächtigen Tue Trullsson uppå rättens tillfrågan: swaradhe att då Citationerne publicerades har drängen warit frånwahrandhe och allt bortrömbd nähr första Citationen förkunnadhes, påståendhes nu Rättens domb, och uthslag.
  Resolutio
  Såsom ex Actis ehrfaret att wälb:ne Holger Rosencrantz wedh dhess fullmächtige och skrifware wäll:t Tufwe Trullsson genom laga citation Instämbdt drengen Christopher Persson som beskylles lupitt olofwandes ifrån härskapetz godz, och sigh annorstädes här i landet uppehålla, så ähr lijkwäll intet bewijst ofwanb:te drengh waritt här å orten när citationen af sochnestämbnan upläsen, men seijes han sedan wahrit några gånger till … från här å orten, ähr doch Rätten intett alldehles förwissadt om denna saakz rätta beskaffenheet eller sammanhang hunna alltså Rätten intet annat slutha uthan förlofwas des härskap nähr drengen effter här å orthen kommer låta fasttaga och i lagligit fängellse eller ….hålla, till nästa tingh då rätten effter föregående laga bewis will deruthinnan sluta hwad lagh och uthgångne Resolutioner förmå.

  Hindrich Stenckellsson, Ola Stenckellsson, Nils Stenckelsson, Ingwar Stenckelsson och Bengta Stenckelsdotter framkommo för Rätten och effter sitt uthgifna kiöpebref dat: d: 8 Jan: 1692 nu första gången lagh och upbiuda till dheras broder Per Stenckellsson i Gislöf hans hustru, barn och arfwingar des åboende gårdzpart i Gislöf som dhe honom försålldt för sextijotwå dahl:r smt.

  Per Ollsson i Östratorp uti Gladsax sochen Cit: Jeppa Persson i Komstadh angåendhe 2:ne swijn han blefwitt af medh på Raskarumbs skog 1 månad för nu sistleden Juul och hos honom Jeppe nu Igienfinnas, Per Ollssons son Nills Persson insinuerade citationen och sadhe dhem wara hemma wänligen sins emillan förenadhe, således att Jeppe Persson lefwereradhe swinen tilbaka till Per Ollsson, hwillcken förlikningh så wijda dhen intett angår konungens Interesse blef af Rätten aggreerat Emedan Jeppe Persson föregifwit han swijnen på skogen wrångkiändt och ment dhet warit hans egne.

  Nämndemannen Nils Persson i Rörum Cit: Håkan Andersson i Tommerup Tågarp angående ett pund korn. Parterne framstodo och sade sigh förenada wara således att Håken Andersson bethalar kornet hällften aldrasenast om 8:ta dagars tijdh och dhen öfriga hällften i tillkommande höst, hwarföre nämndeman:n Anders Kåck i Tomerup Tågarp caverade att dhet skall blifwa betallt.

  24 Februarij

  Saken som igår förhades emillan Eskell Nillsson i Swijnebergia och Offe Erlandsson i Wirestad företogz nu till widare ransakningh, angående dhen omtwistade stuut som Offe Erlandsson har häfdh, och Eskell säijer wara sin.
  Framropades Per Mattisson i Fultofta och af Rätten tilfrågadhes honom om han understår sig effter sin uthgifna Attest dat: d: 13 Februarij 1692 hemuhla Offe Erlandsson samma stuuth.
  Effter ventilerandet af dhenna saak förentes parterne wärkligen sins emillan således att dhe blifwa lijka deelagtige om stuuthen och hwillcken som dhen andra uthlöser skall bethala för stuuten 6 D:r smt och samtyckia båda parterne att wälb:ne Hr Rittmästaren Mondtehoumri löser stuthen till sigh, och betalar dhem hwardhera 6 D:r srt, dhe uthsände ..nämbdemän:n nembl:n Erich Swensson i Jerestadh, Mårten Nillsson i Tommarp, Tiluf Mårtensson i Röla, Och Swen Anderss: i Tulstorp som öfwerwarandes wohro widh förlikningen inkommo och gofwo tillkiänna att Eskell Nillsson i Swinebergia seijer sig intett annat weta medg Offe Erlandsson /fast han angifwit honom Citationen något hårdt:/ ähn dhett som ährligit och godt ähr; mindhre dhett ringaste oährligit angående, har honom att tilwijta.

  Saken som warit instämdh emillan Mårten Joensson i Östra Herestadh och Ola Rasmusson i Wranarp angående stuteleija … tun:r korn ähr dhem emillan compererat således at han betalar kornet till Mårten Jonsson till S:te Michaëls dagh med 3 skp korn i willighet i widrigt undergå derföre execution. Och betala Tingz Expenser.

  Samptl: Listarumbs bymän och Nills Bengtsson i Listarum på alles dheras wägnar effter föregående Citation kiärade till Komsta Bymän uthi Stijby sochen nembl:n Måns Ollsson, Ola Jonsson, Mårten Matzsson Möllare och Christopher Persson som tilstädes ähro, så å egne som på dhe hemmawarandes wägnar, angåendhe een gammall dombs widhmagthållandhe att Komsta bymän effter dhes Innehåldh sielfwa skohla befreede sina eger, dat: d: 25 September 1657 och icke som dhe tilbiuda imponera Listarums bymän dertill, emedan dhe intett wehla hålla hiorden wedh lijka och som sigh böhr uphägna, hwaraf förorsakas att lösterumbs fänadh och Boskap ingår i Komstad fredmarch och således blifwer af Komsta Bymän som med …….. penningar måste uthlösas, och iblandh, Boskapen måtte stå och swällta att dhe Löstarumbs män intet få sin Boskap emoth een billig penningh inlösa.
  Der på insinuerade Lösterumbs Bymän wedh Nills Bengtsson deras gambla domb dat: d: 25 September A:o 1657.
  Swaranderne dhe Komsta bymän wohro tilstädhes och begiähra att dhe må blifwa widh dhen gambla täpningh som dhe säija skall liggia in i andra häradhet på Löstarumbsnes. Och åstunda laga syn deröfwer, Rätten till så mycket bättre uplysningh hwar täppningen och fredandett skall skee.
  Rätten fantt skiähligt Remittera dhenna saak, uppå dhe Komsta bymäns begiäran, till laga syhn hwar egornes befredande skie skall, hwilcken nu nästkommande sommar af wederböranderne skall förrättas, och Imedlertijdh communiceras granskningz Terminen med wederbörande herskap el:r deras fullmächtige.

  Pastoren Erewördige och wällärde Hr Mattias Sture i Gladsax instämbdt effterskrefne dhes decimantes nembl: Måns Håkansson i Grödstorp, Oluf  Swensson i Tommerup, Lars Eriksson ibm, Mickell Hansson ibm, Bengt Åkesson ibm, söndra Håkan Andersson ibm, Swen Jönsson i Wranarp, Per Eriksson ibm, dhe 2:ne ähr med Pastoren förenade, men Lars Swensson i Wranarp Restera, Christopher Persson i Tågarp, Nills Matzsson Wirestadh, drengen Per Larsson ibm, Rst med dränghafre tilkiärandes dhem för resterande Tionde och präste Räntor.
  Pastoren insinuerade extract af tijondeboken uppå samma resterande presteräntor dat: Gladsax d: 23 Februarij A:o 1692.
  Wederböranderne som wohro till wedermäle wedgingo fordringarne och lofwade hwar för sigh till een wiss dag bethala, hwarpå specificationen adrargeta(?) arnoterande(?), hwillcket dhem och af Rätten förelades efterlefwa, I widrigt måste derföre undergå execution.

  Per Nillsson i Tommarp instämbdt Tord Eriksson i Tommarp å puncto Debite 2 D:r 26 öre.
  Parterne tillstå sigh wahra förehnade således at Tord Eriksson bethalar skulldhen med tingz expenser inom 8:ta dagars förlopp i widrigt undergå dherföre execution.

  Hans Ericksson i Jerestadh Cit: Jöns Andersson i Jerstadh angående dhes hustrus Erf medh interesse för hehla Capithalet som han haft i sin förombering(?). Parterne tilstode sigh wänl:n wara derom förenade sålunda att förmyndaren Jöns Andersson bethalar för allon Hans Erckssons praetention å sin hustrus wägnar i ett för allt tree D:r srmt och een tunna korn, innan 8:ta dagars förlopp, i widrigt bethala dheriämpte tingz expenser och undergå execution.

  Per Nillsson i Tommarp cit:t Per Ollsson ibm in puncto Debiti 4 D:r srmt wedgingande att giällden redan gullden och betallt men tingz expenser än restera.

  Bonden Lars Tuesson i Gislöf gaf tilkiänna sig wara förenat med sin wederpart Jöns Ågesson angående dhes skullfodran eff:r föregående Citation således att Jöns Ågesson betalar för praetentionen 10 mk srmt peng:r och såe ett tunnelandh hafrejordh, ähr i widrigt underkastas sig wederbörl: execution och bethalar tingz expenser.

  Jöns Andersson i Jerestadh instämbdt Ingwar Klemetsson i Gislöf angåendes een pantsatt dretteduukz förwägrandhe sedan giällden guldhen och Betallt.
  Ingwar Klemmetsson war till wedermäle, tilnekar aldheles dhes sakgifwande och säijer giällden ännu intett betallt, ärbiuder så snart Resten som ähr 2 D:r 20 öre blifwer betallt och clarerat will han åtherlefwerera pantett föregifwer hehla skulldhen war i Begynnellsen 6 D:r smt Capitahl föruthan interesse deraf, och säijer allenast fått deruppå 9½ mk smt.
  Jöns Andersson säijer hafwa betallt på samma skulldh 13 mk smt.
  Wijdare neekar Ingwar Klämmetsson att intett så mycket som Jöns Andersson angifwit, ähr uppå dhes fordran betalt, och berättar att skullden påstått alt sedan senaste krigzår A:o 1679.
  Såsom skullden härflyter af spannemåhls handell och ingen underrättellse på säden hwadh kiöp på dhen tijden eft:r Taxan angick widh handen alltså beroor medh ….. sluth till nästa tingh att Rätten till dhen tijdhen kan giöra sigh om Taxan på spannemåhlen underrättat.

  Qwartermästaren och Rusthållaren Hr Johan Ström i Wiarp såsom fullmägtig uppå Clas Viltmars wägnar i Lundh eff:r föregående Citation kiärade till Per Ollsson i Tommarp, anbelangande twenne åhrs resterande landgille af Tommarp mölla, som föregifwes han medh godo icke wehlat bethala.
  Swaranden wahr tillstädes och förmehnar skulldhen reesan betallt, som dhes quittenser skall uthwijsa, men dhem intett wedh handen.
  Begiärandhes dilation till nästa tingh, och ärbiudandes då quittenserne upwijsa medh förmodhan skulldhen skall … blifwa ringare ähn som fordras och hwad han då kan finnas skyldig lofwar han clarera. Alltså eft:r Res Inständiga Begiäran blifwer honom Dilation förundt till nästa ting då med sina skiähl och quittenser at inkomma och Rättens widare slut afbijda.

  D: 25 Februarij

  Nämbdeman:n Tilöf Mårtensson i Rölla instämbdt Nils Swensson i Wemmenlöf skulldfordran angående femb tun:r korn, bem:te Tillöf angaf sig wara om samma sin fordran med Nils Swensson sålunda förent, att Nils Swenss: till nästkommande påsk bethalar honom sex tunnor Råg i ett för alt, hwilcken föreningh nämbdemannen Arfwed Håkensson i Wemmenlöf som tillstädes, sålunda angif:r wara ingått, och Per Kåck i Wemmenlöf med honom bijwistadt, I widrigt undergår han Nills Swenss: derföre execution.

  Saken som senaste tingh incamminerades emillan Oluf Nilss: Ryttar i Grödstorp och Kierstin Per Hindrigs ibm anbelangande dhen Beskyllningh hon gifwit honom, för han skall hafwa inkrupitt genom Per Hanssons gafl igenom ett höhl, företogz nu till wijdare förhör, hustrun mötte och wedstår sål:s sedh honom hafwa inkrupitt igenom samma hohl, men kan intett beskylla honom för någottyfwerij el:r annat slijkt oährligit, mindre wet med honom annat ähn dhett som ährligit och godt är, dhet samma swarade Oluf Ryttar intet weta medh henne hel:r annat än dhet som ährligit och godt ähr, men förtryter hon skall fördt dhet tahl på honom att han inkrupitt igenom samma hohl.
  Derpå Insinuerade hustruns man Per Hindrichsson sin Libell dat: Grödstorp d: 23 Februarij A:o 1692.
  Parterne tillfrågades om dhe något mere hafwa i denna saak att producera hwartill dhe å ömse sijder swaradhe Neij.
  Resolutio
  Rätten hafwer så kiärandens som swarandens ord och skrift:r hördt och exemineradt, men finner intett som Graverar Oluf Nillsson Ryttars ähra, emedan hustru Kierstin Per Hindrichssons seijer sigh intett weta weed Oluf Rytter annat än dhett som ährligitt och godt är, dhetsamma sadhe och Oluf Rytter om Kirtsen Per Hindrichssons, alltså blef dhenna saak dem emellan uphäfwen, Compensatis Expensis.

  Handelsman:n och föreståndaren för Ystads Hospitahl Hr Michaël Hindrichsson Kull i Ystadh. Efter föregående Citation kiärade till Pastoren Ehrewyrdige och wällärde Hr Hans Jostson Berntz i Borby, förmedellst han twert emot sin till hospitahlet uthgifna obligation A:o 1689 skall sielf till sig tagit och annammatt dhen till hospitalet anslagne Präste tijonde af Sandby By.
  Pastoren wahr till wedermähle, ährbiudandes sigh med hospitals föreståndaren wederbörl:n liquidera, och lofwar hwad han  blif:r hospitalet för samma åhr eft:r rigtigh afrächningh skylldigh, gierna att bethala, orsaken till dett han dett anammadhe …….. förbem:de åhr 1689 wahr dhes stora trång och tillslagne siukdomb, til….. egentel:n wiste summan på dhes skulld och ytterligare innan nu tillstundande påsk att utkomma till Ystad och Liquidera.
  Rätten inponerade Hr Pastoren effterkomma sitt löffte så frampt han wijdare deraf flytande widlyfftigheet will undwijka, och icke will wahra wedwede att häfta för causerade Expenser.

  Pastoren wyrdige och wällärde Hr Nicolaus Coron uti Cimbris Cit: Rusthållaren Johan Ström i Wiarp sakgifwandes honom intett willia med godo betala helgonskyld för åhren 1690 och 1691 af twenne bruuk tilsammans twå tunnor korn, tijonden anbelangande hwar Hr Pastoren hafwa fått uti strået men hellgonskylld resterar än.
  Hr Pastoren insinuerade Copia af hans höghgrefl: Excell:z kongl: Rådetz Hr fäldtmarskalcken och General Gouverneurens Rutger von Aschebergz Resolution dat: Malmö d: 11 December A:o 1684.
  Rusthållaren Johan Ström comparerade och insinuerade sin Libell i Rätte. Parterne tillfrågades om dhe wijdare hafwa i dhenna saak at proponera hwartill dhe å båda sidor swarade Neij, utan åstunda rättens uthslagh.

  Hr Pastoren N: Coron i lijka måtto instämbdt Per Nillsson i Wiarp angåendhe Resterande hellgonskylldh för A:o 1691 3 skiep:r korn föregifwandes han alla åhren tillförne betallt åhrl: 6 skp:r korn af dhe 2:ne grunder han åbor som lagdhe under ett, men hällften nu förwägrandes som äro dhe 3 skiep:r korn.
  Per Nillsson seijer sig pro A:o 1691 allenast helgonskyldh för eeeen gårdh och förmehnar emedan han intett har mehr ähn een gårdh, han och bör förskonas för hellgonskyldh af dhet andre bruket han fordras för, angifwandes gården allenast stå för ett Num:r i Cronans Jordebok, och såleedhes begiärar blifwa förskontt för helgonskyldh af twenne grunder.
  Uppå tillfrågan swarade parterne sig intet widare denna gånghärutinnan hafwa at proponera, Rätten tog saken uti betänkiandhe och för dhenna gång således Resolverade
  Resolutio
  Dhen upwuxne twistigheet emellan Pastoren ehrewördig och wällärde Hr Nicolaus Coron i Cimbris och qwartermästaren och Rusthållaren manhafftig Johan Ström i Wiarp, angående hellgonskyll af 2:ne grunder i 2 åhr som är 2 tun:r korn, föregifwandes Ström gifwet tijonden i strået, förmeenandes hellgonskyllen dheruthinnan inbegrepen, hwaremoth Hr Pastoren nekar och seijer helgenskyllen intett wara dheruthinnan förslått el:r begrepen.

  Qwartermästaren tillfrågades om han haf:r twenne bruuk dhet han eij neeka kunde, men förmodar deremot blifwa helgonskylden qwitt emedan intett fellet åbor dhen eena grunden, utan åker Brukar Per Nillsson i Wierup, som af sitt 3/8:dehls hemman tillförne gifwett 6 skp:r korn såsom af twenne grunder, men nu wägrar, sigh intett för 1691 och effterfölliande åhren willia gifwa mer ähn 3 skp:r åhrl:n. Orsaken att båda grunderna sammanlagdhe, stå för ett hemmantahl och Num:r, och som något twifwellsmåhl /:angående Strömens part :/ häruthinnan synes, förmedelst dhe små grunders underläggiande, antingen helgonskylden af hwar grundh sedan som för apart ehrläggias bör, el:r allenast af een sammanlagdh grundh och om grunderne i så måhle sedhan dhe äro conjugeradhe, skohla till helgonskyldens ärläggiande considereras som een el:r twå, kunne Rätten uthan wijdare förfrågan hos höga öfwerheten denna gångh intett Resolvera, blef alltså detta måhl differerat till dhes man som ofwanförmähles samma nådige Resolution inhämptatt som förmodas till nästa ordinarie Tingh skie kunna.

  Olo Per Matzsson från Ingelstadh härad nu första gången här widh  Tingzrätten lagh och upböd, effter föregåend uprättade kiöpebref dat: d: 5 Martij A:o 1670. till Per Nillsson i Borby skattehem:tt i Borby som berörte Per Nillsson åbor.

  Effterskrefne nämbdemän nembl: Rasmus Jönsson i Wiarp, Erich Swensson i Jerestadh, Mårten Nillsson i Tommarp och Nills Ågesson i Stijby upstodo för Rätten och insinuerade sin förrättade granskningh på förra qwartermästaren och Rusthållaren Johan Ströms Rusthålldh som han eff:r sahl: Hans Karup måst emottaga utj Wiarup beläget, huru wijda dhett till husebygningar befunnitt, medh hwadh wijdare dhe derwijdh observerat, hwilken deras förrättning dhe edel:n Besannade I alla måtto wahra sanfärdigh, hwareffter och Ström war Tingzrättens Attestatum Begiärandes dhett honom Consenterades.

  Nills Stenckellsson i Wiarp Cit: Håkon Nillsson i Wästanbäck, in puncto debiti 5 D:r smt. Håkon Nillsson påropades men Abs: och pligtar 3 mk smt.

  Mårten Nillsson i Tommarp Cit: Måns Larsson i Karleby, angåendhe städmålspeng:r femb D:r smt som han för Per Tuesson i Tommarp caverat men nu godwilligt icke skall willia bethala, ty söker han cautionisten om Betalningen.
  Måns Larsson wedgick fodran wara Rigtig, och lofwade till nästa ting clarera, men förbehål:r sig sin regres af Per Tuesson i Tommarp.
  Rätten pröfwade skiähligt, emedan cautionisten sålunda wedgich skuldens richtigheet, att Måns Larsson effter sitt löfte contenterar dhe 5 D:r smt till nämbdeman:n Mårten Nillsson i Tommarp till nästa tingh i widriget undergå derföre execution och ändå betala tingzExpenser 1 D:r smt framberandes honom fritt sökia sin reconvention hos Per Tuesson dhet bästa han kan och gitter.

  Saken som tilförne widh tingzrätten ähr anhängiggiord emillan Hillebrandh Bertellsson i Karleby och Måns Larsson Ibm, angåendhe een skuldfodran till 34 D:r 12 öre smt sampt 6½ skp:r torr Rågh, företogs nu till wijdare ransakningh och eft:r ventilerandet förenades parterne sins emillan sålunda att Hillebrandh efftergif:r dhe 14 D:r 12 öre så att summan på dhes fodran således intett blif:r högre ähn 20 D:r smt och 6½ skieppa Rågh, dhett Måns Larsson påtogh sigh att bethala, med Råg, fant och Rätten skiäligt at Måns Larsson i Karleby bethalar samma 20 D:r smt penningar och de 6½ skieppa Rågh utan gensagu, och den sista  penningh till S: Michaëli nästkommande, i widrigt undergå derföre execution.

  Anno 1692 d: 23 Februarij höltz afkortningz Tingh medh Jerestadh häradz  allmoge i Borby.

  1. Uplästes Specification uppå öde, obrukade och obefindtelige hemman och räntor medh gatehus och uthhjordar sampt grunder pro A:o 1691 och derom RansakatBeskaffenheten finns ad marginem annoterat på sielfwa specificationen.
  2. Specification öf:r dhe på frijheet uptagne hemman och Räntor A:o 1691 blef jämbwähl upläsen och derom inquirerat.
  3. Äfwenwähl förkunnades een Specification öf:r dhe oförmögnes Restantier, som eft:r hållen execution förmedelst allmogens stora fattigdomb eij har kunnat uthgå pro A:o 1691
  4. Om afkortningen på Matahlspenningarne pro A:o 1691 blef lijka så förtagit och Ransakatt.

  © Magnus Lindskog, 2005
  (viss redigering pågår fortfarande)