1693 höstting Järrestad

  Anno 1693 d: 2 octob:r höltz ordinarie höste Tingh medh allmogen af Jerestadh härad uti Borby by af undertecknadt häradzhöfdingh Carl Lilliengrijp, och dhen dher i häradet tilförordnade nämbden, uti Cronans Befallningzmans Psilanders och tingsökiande allmogens hoswahru,

  1. Cronans Befallningzman wälb:de Nicol: Psilander proponerade för Rätten, att fleere peng:r af häradet påbiudas måtte till Tinghusetz och Giästgifwaregårdens fullfärdigande som i Hammenhögh effter sahl: Hs höggrefl: Excell:tz Hr kongl: Rådetz fäldtmarskalkens och General Gouverneurens höghwälborne Hr grefwe Ruttger von Aschebergz nådige Resolution, står uprest, och ähr ofärdigt, emedan detta och Ingelstadh härader ähro effter ingången föreening sammansatte om samma Tinghuus, och ehuruwähl här af häradet ähro 2 D:r Srmt af hwar hehl gård tillföre till samma Tinghuus, upburne, af förra Cronobefallningzman Zachar: Stobaeo och des betiänter, hwar öfwer ännu ingen räkning här inkommen, som han lijkwähl plichtig ähr giöra, så har doch nämbden med närwahrande allmoge, effter öfwerläggiande till wijdare bewilliat och samtökt, att hwar hehl gård, ännu uthlägger till tinghusetz och giästgifwaregårdens förfärdigande Twå dahl: Smt och proponionaliter af dhe mindre hemmantahlen.

  2. Erich Swensson i Jerestadh instämbdt Jöns Ollsson Ibmin puncto Debiti 3 D:r 16 öre Smt för hwilken han skall lofwat 14 skepp:r korn, och fått pengar till låns för 4 åhr sedan af Petter Miörk i Cimbrishambn, på bem:tt sätt, då Erich Swenss: loffade för betallningen.
  Jöns Ollsson comparerade, lofwade betahla peng:r 14 m men will intet lefwerera kornet seijer sigh det eij heller uthlofwat.
  Erich Swensson begiärer Dilation till nästa Tingh, och lofwar bewijsa af Jöns Ollsson uthlofwat kornet.

  3. Crono Ländzman:n Magnus Löfbergh cit:t Håkan Christensson i Borby och Per Staffanss: i Wahlby för dhe slagis på cronans alfahra landzwägh, då dhe wohro på wägerrödningh, dem nu anklagades och begiärer straff öfwer dem.
  Dhe Brotzlige Håkan Christensson och Per Staffansson i Walby kunna intet tillneeka klagomåhllet, utan wedgå sigh mehro samman, och hårdroges, sampt öhrfylandes, och straxt sin emillan föreentes.
  Cronoländzman:n påstår rättens uthslagh, emedan cronans och häradetz saak, står öppen
  Resolutio
  Alldenstund swaranderne Håkan Christensson i Borby och Per Staffansson i Walby frijwilligt uthsagu och tillstå sig hafwa slagis på Cronans alfahra Landzwäg hårdragit och öhrfijlat hwarandra, altså pröfwar Rätten skiähligt att hwardera för hårdraget plichta i anledning af 12 Cap: sårom:B stadzL: 6 m Smt pch för öhrfijhl lijka så böther hwario 6 mk srmt effter Dito Capitel och desuthan betahlar hwardera Tingzexpenser 3 mk Srmt.

  4. Dito dito drengen Per Rasmusson tienandes Cifwer Månson i Cimbris, anklagandes honom för han stuckit husman:n Per Axelsson Ibm i sijdan medh een knijf.
  Husmannen wahr nährwarande och klagade så sandt wahra och att han ännu något oför, men knijfstinget läkt och drengen betalt fäldtskiärlön 2 D:r Srmt.
  Drengen Per Rasmusson mötte och tillstodh hafwa stungit huusman:n som klagat är om måndagzaffton nu i sommar af orsaak att huusmannen skulle honom först slagit.
  Husmannen tilstod att han hårdrogh Per Rasmusson, för ähn han blef stucken och att dhe slogos samman.
  Widare seija parterne sigh intet ha till producera, uthan Cronoländzma:n påstår Rättens uthslagh.
  Resolutio
  Såsom dhe af Cronoländzman:n Mag: Löfbergh anklagade drengen Per Rasmusson och husmannen Per Axellsson frijwilligt bekiänna sin förseelse, att husmannen först slagit drengen, och drengen sedan tagit sin knijf och stuckit husman:n i sidan som nu betalt och läkt ähr, altså ährkiänner Rätten skiähligt att drengen Per Rasmusson i anledning af 10 Capitel såram:B L:L: plichtar 6 mk silfm:t och desuthan betahlar han Tingz expenser 1 dahl:r silf:mt

  5. Dito Cronoländzman Magnus Löfbergh effter föregående citation anklagade Åke Jönss:, Mickel Tueson, Jöns Åkesson, Per och Nills Tuesöner i Gislöf boendes för slagzmåhl och hårdragande i byöhlet i sommar, för hwilken bymännen skohlat i byens wägnar dhem frånpantat 1 T:a öhl till byen.
  Swaranderne mötte, och tillneeka hwarken slagit eller hårdragis, utan gifwit öhl för några poikars ostrijdigheet, men seija att hehla byen skall betahlet.
  Till wittne i samma saak sin sanning eedel: att tillstå wohro effterskrefne instämde att wittna nembl: Hindrich Ingwarsson i Gislöf aflade sin eedh å book och wittnade sigh intet wahr hoos, när något klammerij wahr å färde, utan då dädan gången, men dagen effter om morgonen förspordes att 2:ne poikar Nills Tuesson och Nills Mårtenss: hade wahrit samman och trätz eller munhuggas om een öök, som giordt skada, wijdare seijer sigh i denna saak intet hafwa att wittna.
  Per Tuesson Ibm effter den honom, föreläste eed, swar att han intet i denna saak har att wittna, effter han då reedan war gången från byöhlet.
  Per Stenkellsson Ibm Eedel: betygade ord ifrån ord som Hindrich Ingwarsson.
  Crono ländzmannen åberopar sigh andra wittnen som wid slagzmåhlet nähra wahrit till sanningens uthletande, och begierer Dilation i saken, dett Rätten consenterade.

  6. Wälborne Hr Hollgier Rosencrantz till Glimminge Gårdh widh sin fullmächtige Tue Trullsson instämbdt Matz Persson i Sahlarp nu i Walby och Sitza Nillsdotter Ibm, som hafft olofl: beblandelse samman, hwaraf ingen frucht blifwit hon hwarken wahrit eller ähr med barn, och att detta första reesan å båda sijdor som skiedt på frälse under Glimminge Gårdh.
  Drengen Mattz Persson biuder fuller neij för sigh i begynnelsen, men kan dock intet dertill nekade han iu hafft på olofl: sätt medh henne att beställa, sägandes dett skiedt i druckenskap så giärningen som löfften han uthfäst.
  Qwinfoket Sitza Nillsdotter bekiänner synden men intet blefwen fruchtsamb påstår att han lofwat henne ecktenskap, beder om förskoning för böterne.
  Resolutio
  Rätten pröfwade skiähligt effter Mattz Persson i Sahlarp under echtenskapz löffte Stupierat qwinfolket Sitza Nillsdotter Ibm, som eij synnerl: påstår echtenskappet uthan söker förskoningh för bötherne, han icke heller will hafwa henne till echta uthan i dett högsta dertill nekar, att drengen Mattz Persson i Sahlarp nu i Wahlby, betahlar böterne så för sigh sielf som henne tilsammans fembton dahl: Smt.

  d: 3 Octob:r

  7. Rusthållaren Lars Swensson i Gislöf effter föregående citation tillkiährade Rusthållarne Michel och Erich Nilsöner Ibm, angående ett Ryttarehuus som på hans grund skall wahra upbygdt, och dhe md godo eij afstå wehla.
  Swaranderne Michel och Erich Nillssöner mötte, wedstå att huuset ähr upsatt på Lars Swenssons skattegårdz grund och egendomb, och att dhe gifwit deraf till skattegårdz åboerne åhrl: 3 mk Srmt bedia att få behålla huset i winter så wehla dhe till föråhret dhet /:emot sine uthlagde peng:r 12 D:r Srmt återfående som dhe uthlagdt till klåckare hustrun:/ afstå;
  Parterne seija sigh intet wijdare hafwa till producera i denna saak uthan åstunda Rättens uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstund swaranderne Mickell och Erich Nillsöner i Gislöf intet motstånd giöra, på klagandens Lars Swenssons åthersökiande Ryttarehuus, som på dhes skattegårdzgrund står upbygdt, utan bedia få niuta det i winter öfwer till sin Ryttarehysande, som dhe annor lägenheet för tijden eij tilhafwa, ährbiuda dhet till wåhren gierna afstå, emedan det bygdt som klagat ähr på skattegårdzhem:tz egendomb, och dhe dher af åhrl: afrad gifwit 3 mk till skattegårdz åboerne, så fast åhn Rusthållaren Lars Swensson fuller påstår nu genast husetz tillträdande, har doch Rätten tagit saken i betänkiande, pröfwandes skiähligt, att swaranderne allenast winteren öfwer behåller huset till sin Ryttare, men till föråhret A:o 1694 det uthan mothseijelse afstå till Lars Swensson, hafwandes swaranderne att sökia sin peng:r de uthlagdt hos sellgiaren, som intet kunde dem huset hemula det bästa dee kunna och gijta.

  8. Swen Jönsson i Gislöf å egne och sine barns wägnar nu första gångh, lagh och upbud skattehem:t N:o 8 i Gislöf 5/16 hem:n till sin sin Rusthållaren Lars Swenss: ibm, som han inlöst och betalt.

  9. Sahl: Per Mickelsons erfwingar i Gislöf, Fader Persson nu första gångh upbiuder 1/16:dehlz skattehem:n N:o 2 i Gislöf till drengen Swen Persson Ibm som påstår gården effter han sin sahl: faders gield ähr tildömbd betahla, och upbiudas således till lösen, som citationen förmähler.

  10. Mickel Nillsson i Gislöf cit: Lars Swensson i Gislöf in puncto Debiti D:r 16 öre Smt hwarpå willigheet ähr betalt.
  Swaranden comparerade wedgick giälden, och lofwade betahla, men kan eij så brott till wäga bringa peng:r
  Resolutio
  Rätten finner skiähligt att swaranden Lars Swenss: betahlar samma sin skulldh till nästkommande Michaelj A:o 1694 åth Michel Nilsson 7 D:r 16 öre Silf:mt skier det eij undergår han wederbörl: execution.

  11. Gunnar Elofsson i Gislöf effter föregående citation tilkiärade Lars Tuesson i Gislöf, och des medföllie nembl: Jöns Ollsson, Anders Månsson, Ingwar Clemmetss:, Nills Persson, Måns Knutsson, Ola Knutsson och Mickell Tuess: alla i Gislöf boendes, för dhe skall frångåt honom, någon Jord som bör des beboende Cronohem:n underhöra, och samma Jord lagdt under fader Anders skattehem:n i samma by.
  Gunnar Elofsson insinuerade sin InlaguDat: Borby d: 2 Septembr A:o 1693.
  Swaranderne dhe 8 bymän wohro tillstädes, kunna eij tillneka, dhe ij wahrit, på Jorden och lagt någon Jordh från Gunnar Elofsson till Fader Anderssons hem:n effter dheras yttersta förstånd.
  Resolutio
  Effter Hs kongl: Maij:tz allernådigste Resolution af d: 27 Junij 1693 remitteras detta Ehrendet med ödhmiukheet, till H:s vice Gouverneurens öfwerstens och öfwer Commendantens höghwälb:ne Hr D. Mackliers ompröfwande, emedan landzhöfdingen kommer dereffter sådant effter öre och ötugh att åthskillia, Imedlertijdh behåller Gunnar Elofsson Jorden som dhe honom frångådt, och brukar så wijda som han och hans förmän, anbelangande synen som dhe 8 män een söndagh begådt, åligger Crono Ländzman:n wederbörl. att åkiära och påtahla.

  12. Dito Gunnar Elofsson i Gislöf instämbdt förman:n Nills Mårtensson i Gislöf och des med fölljare nembl: Tue Laritzss:, Jöns Laritzss:, Fader Anderss:, Torla Nillsson, Åge Persson, Mikel Nillsson och Swen Staffansson alla i Gislöf boendes, anklagandes dhem för dhe uthan öfwerheetens consens och wetskap skall hafwa frångådt honom någon Jord af dhes åboende Crono hem:n och lagdt det till Jöns Ågess: som bor på Een grund der nyligen skattlagd ähr, om een söndagh Gunnar Elofsson Inlade sin Libell dat: Borby d: 2 Sept: 1693.
  Swaranderne dhe 8 Gislöfz bymän comparerade wedgå hafwa wahrit på platzen een söndagz effter middag emot afftonen och som klagat ähr, seija sigh effter dheras yttersta förstånd, hafwa giordt deras förrättning, men kunna intet dhen dhem af klaganden upbudne eeden praestera, att dhe rätt giordt, tillstå att hafwa lagt Jorden till Jöns Andersson, ifrån Gunnar Elofsson, uthan öfwerheetens ordre.
  Sentensia
  Såsom dhenne strijdigheet angår Jord och egendom som omtwistar Cronohem:n emillan, altså effter Hr kongl: Maij:tz allernådigste Resolution af d: 27 Junij A:o 1693 Remitterar häradzRätten dette ehrendet med ödmiukheet till Hr vice Gouverneurens ompröfwande, emedan wederbörande Landzhöfdingh der effter kommer sådant effter öre och örtugo att sluta och åth skillia, Imedlertijdh brukar och behåller Gunnar Elofsson Jorden som dhe honom fråntagit effter wahnligheeten, beträffande dhen förrättade synen, som dhe 8 män om söndagen begådt, åligger Crono Ländzman:n wederbörl: att åkiera och påtahla.

  13. Jerestadh 1692 åhrs kyrkiowärdar Arfwid Ollsson och Hans Erichsson cit:t samptel: sine förmän sedan och med A:o 1676 nembl: Åke Bengtsson sampt Rusthållaren Bengt Jönsson i Grödstorp pro A:o 1676, 77 och 1678 130 D:r 29 öre 12 d, Mårten Nillsson och Ola Nillsson Rytter i Grödstorp, pro A:o 1679, 80 och 81 27 dahl: 26 öre 16 d, Wästra Jöns Andersson och Trulls Ollsson pro A:o 1682 och 1683 48 dahl:r 30 öre Srmt, Söndre Jöns Andersson och Jöns Bengtsson pro A:o 1684, 85 och 1686 42 D:r 26 öre 12 d, Måns Nillsson och Ola Swenss: pro A:o 1687, 28 D:r 17 öre 2 d, Per Olufss: och Anders Bengtss:pro A:o 1688 6 D:r 25 öre 17 d och Lars Person medh Jep Swensson i Jerestad pro A:O 1689 och 1690 39 D:r 30 öre 2 d påstående klaganderne att ber:de deras förmän må nu tillfundne blifwa deras Ballanser betahla, effter richtigh Liqvidat: som bemält står.
  Åke Bengtsson dödh, des Camerat Rusthållaren Bengt Jönson i Grödstorp Abs: och plichtar 3 mk Srmt Mårten Nillss: i Jerstad påropades Abs: och plichtar 3 mk Srmt des Cammerat Oluf Nillsson Ryttar wahr tillstädes kunde inga skiähl tee till sin befrijelse ifrån Ballancen.
  Wästre Jöns Andersson i Jerestad by påropades Abs: och plichtar 3 mk Srmt des Cammerat Trulls Ollsson kan eij tillneeka Liqvidationens Richtigheet.
  Söndre Jöns Anderss: siuk, des dreng Bengt Jönss: å hans wägnar tillstår skullden.
  Jöns Bengtsson i Grödstorp påropades Abs: och plichtar 3 mk Srmt.
  Måns Nillsson och Oluf Swenss: kunna eij tillneeka deras Ballans men äga stoor fattigdom.
  Per Ollsson och Anders Bengtsson påropades men Abs: och plicta hwardera 3 mk löper 6 mk Smt.
  Lars Persson och Jep Swenss: i Jerestad mötte och wedgå skullden effter Liqvidation men seija derpå sedermeera något hafwa betalt som dhe wid nästa kyrkioRäckning wehla hafwa infördt.
  Resolutio
  HäradzRätten finner skiähligt, att hwart och ett par kyrkiowärder betahla deras Ballancer effter dhen Liquidation som höltz i Jerestadh by, med samptel:e då hos wahrande kyrkiowärder d: 14 Julij A:o 1693 sålunda nembl: Åke Bengtson i Jerestad och Bengt Jönsson i Grödstorp 130 D:r 29 öre 12 d, Mårten Nillsson i Jerestad och Ola Nillsson Rytter i Grödstorp 27 dahl: 26 öre 16 d, Wästre Jöns Andersson och Truls Ollss: i Jerstad 48 D:r 30 öre, Söndre Jöns Andersson i Jerestad och Jöns Bengtss: i Grödstorp 42 dahl: 26 öre 2 d, Måns Nillsson och Ola Swenss: 28 D:r 17 öre 2 d, Per Ollsson och Anders Bengtss: 6 D:r 25 /: 17 d och Lars Persson med Jep Swenss: i Jerrestadh 39 D:r 30 öre 2 d. Sier denne betallning innom 14 dagars förlopp eij med godo då undergå dee samptel: wederbörl: execution, men hwad bewijsligen sedan Liquidations Dato fins af dhem wahra betalt observeras wid executionen.

  14. Jöns Andersson i Jerstadh instämbdt Ola Nillsson Rytter i Grödstorp in puncto Debiti 2 dhl:r 24 Silfwerm:t
  Swaranden mötte tillnekar giällden, och ingaf een Contra Rächning sigh hafwa 2 D:r 10 s af Jöns Andersson affordra.
  Klaganden sökte upskof till nästa Ting effter han sine skiähl till klagemåhletz bewijsande nu eij wid handen, hade som bewilliades.

  15. Per Mattzsson i Jerestadh cit:t Ryttaren Jonas Brand angående skuldfordran 7 dahl: Silfwerm:t, hwarjempte insinuerades Ryttaren Brantz obligation på samma peng:r Dat: Jerestadd d. 11 octob:r A:o 1691.
  Swaranden Brandt sisterade wedgick skulden, och obligationens Richtigheet.
  Resolutio
  Såsom …[stort hål – därav luckor]… Brandt tilstår dhen af Per Mattsson fordrade skullden 7 … … sigh hafwa förskrefwit dhen samma att betahla, Resolver… …. …. att Ryttaren Brandt betahlar samma des skulldh 7 …. …. om 14 dagars förlopp eller undergå derföre wederbörl: execution … … … te till klaganden Tingz expenser 1 D:r 8 öre Silf:r m:t.

  16. Mårten [Ollsson i Tiustorp] …[stort hål – därav luckor]… u mehra tildömbs instämbdt Tilof Mårtenss: i Röla angående … … nde förmedelst Tillof på fälladen olagl: skall des dreng frånpant.. …. dhem han hade till sin ökz conservation, hwilken saak tillförne fins … …
  Swaranden mötte och ändock tillödz föreningh wille han sigh dertill intet beqwämma.
  Mårten Ollsson Insinuerade een Attest af Måns Mårtensson och Anders Mårtenss: på dhen omkombne ökens werde Dat: Tiustorp d: 1 Octob:r A:o 1693.
  Jembwähl inlade Mårten Ollsson een Attest af Måns Mårtensson i Tiustorp och Nils Bengtsson i Listarum att drengen ingen skogz skada giordt, Dat: Listarum d: 30 Junij 1693.
  Lijkaså Inlade expense Räckning Dat: d: 30 octob:r A:o 1693 på 8 D:r 16 öre Smt.
  Parterne seija sigh intet widare hafwa i denna saak att producera, utan Tillof Mårtensson i Röla, ährbiuder först med sielf sins eed bedyra, att han skylldigh tillökens i sank kiörande, och det samma seijer sigh willia giöra med 12 manna eedh, klaganden Mårten Ollsson seijer sigh intet hafwa beskyldt honom kiördt öken i sank derföre onödigt att han eeden i dy måhl praestera, men att han som togh selen och töm ähr orsaak till ökens omkommande det hafwa dhe sakgifwit honom före, begiärandes nu å båda sijdor Rättens uthslagh.
  Effter ventilerandet af saken för eenades parterne sins emilan wähnligen och wäh, sålunda, att Tillof Mårtensson i Röla betahlar, till Mårten Ollsson i Tiustorp i ett för alt Fyra dahl: Srmt hälften nu och resten till nästkommande påsk, och drengen Anders Bengtsson betahlar till Mårten Olufss: Siu dahl: Silf:r m:t skier sådant eij med godo undergå wederbörl: execution.

  17. Nämbdemännerne Erich Swensson i Jerestadh och Rasmus Jönsson i Wijarp upstodo för Rätten och insinuerade een granskning som dhee på Jöns Nillssons åboende hem:n i Jerestad förrättadt d: 30 maij A:o 1693 hwilken dhe eedel:n verificerade i sanning wahra.

  18. Mattz Nillss: i Borby på frällse under Bollerup N:o 20 5/8 dehls hemman, frambkom för Rätten sigh beklagade öfwer dhen honom olökel: händande skada, genom häfftig wådheldh nu i sommar in Maijo, bediandes om brandtudh, nämbdemän:n Tor Olsson i Borby och Swen Anderss; i Tullstorp medh honom wittnade des klagan i sanning wahra, hwilka tillijka med Anders Kock i Togarp, och Mårten Ingemanss: i Walby skadan skådat, att alla gårdsens huus med Innanrede och behagz saker upbrände och i aska lagdt, som deras granskning Dat: d. 12 Maij A:o 1692 wijdare förmähler, Altså finner Rätten skiähligt att Bonden Mattz Nillsson i proportion af hemmantahlet, effter den förra giorde Brandstudz föreningen åtniuta i brandstudh 125 D:r smt af dhe sammansatte häraderne.

  [Sigill]            [Hål]

  © Magnus Lindskog, 2004
  (viss redigering pågår fortfarande)