1695 extraordinarie ting Järrestad

  Anno 1695 d: 11 och 12 Octobr: höltz Extra ordinarie Ting, hwarmedh Ransaakningh och domb sluten blef öfwer een af dhe tillförne eschaperade fångarne Nills Bruse, som warit medh sin broder Hans Bruse att mörda Corporalens Manfeltz pijga, hwilken Nills Bruse åther å nyo attraperad och fängsligh anhållen, men broderen Hans Bruse ännu icke igienfunne. Närwarande Crohnones Befallningzman och samptel: Jerestadh häradz nämbdh.

  Hwilken Ransaakningh tillförene till höglofl: kongl: Rätten underdån- ödmiukel: insändh är och fördhenskull här förbijgåås.

  Efter hans Excell:z General Lieutenamptens och Gouverneurens högwällborne Baronens Hr Otto Vellingks order dateradh d: 16 augusti 1695 war förre Tingskrifwaren wäll:tt Jacob Rasmusson i Wämmenlöf nu och inkalladh, hwilken aflade dess eedh och betygade sigh dhe för högbem:te hans Excell:z Hr General Lieutenanten och Gouveren angifne och nu här uppwiste sahl: Hans Karupz Dibitorers obligationer i blandh Tingz Acterne dhå han Ting skrifware war, bekommit, sampt sigh intet wetta af någon annan bem:te Karup Ägendomb eller handlingar. Men dessa obligationer eij wehlat förtijga, Emedan alt hwadh mehr bem:te Karup tillhördt, heemfaller kongl: Maij:ttz och Crohnan, och samma hans Debitorer härigienom kunde komma att betahla hwadh dhe skyldige wara kunde, hwilka mehrendehls efter bem:te obligationers anledningh och nu instämbde woro. Hwilka dehls skulden wedkiändes, deehls neekade och för klarade sigh betahlt, som deröfwer håldne inquisation Ad acta iempte obligationerne wijdare uthwijsa,

  Uppå häradz Tingz Rätten och Embetes wägnar
  [Sigill] Carl Lilliengrijp [Sigill]

  © Magnus Lindskog, 2001
  (viss redigering pågår fortfarande)