1695 sommarting Järrestad

  Anno 1695 d. 21 Maij höltz laga ordinarie sommar Ting medh menige allmogen af Jerestadh häradh å rättan Tingstadh Hammenhög: Närwarande Crohnones Befallningzmann Wäll:de Nicolaus Psilander och wanligha häradz nembden, undantagandes Oluf Andersson i Wrannerup som genom döden afgången är och Mårten Nillsson i Tummerup som siuker är.

  1. Publicerades kongl. Maij:ttz allernådigste uthgifne Bönedagz placat af Stockholm d: 10 Januarij A:o 1695
  2. Crononens Befallningzman W:de Nicol: Psilander framstälte för Rätten eendrängh Jöns Pärssonb:dh som sigh förledne håldne kongl. Uthskrifning i Ystadh hoos hans Excell Gen: Lieut: och Gouv: högwällborne Baronen Hr Otto Vellingkz tienst städt och begifwit, hwaruthur han sedan han allenast några fåå dagar wedh Torupz gårdh uppwaktat, olofl: afwijkit och tagit flyckten, derföre Hr Befallningzman påståår laga plikt sampt att hen må påläggies betahla dhe honom af hans Excell:ce i lön lofwade 15 D:r smt efter dhe bem:te Hr Befallningzm: gifne hans Excell:tz order af dato Malmöö d: 8 Febr: 1695
   Drengen Jöns Persson bekienner ingen orsak haft att lööpa ifrån samma tienst, icke häller af någon der till wara tubbadh, uthan såsom dett honom sielf infallit och förekommit, efter det honom lofwat blef han skulle fåå tiena och wara i Malmöö dith han ännu åstundar, medh förmodan kunna sigh medh höghbem:te hans Excell:ce i minne tahla å att han till tiensten åtter komma lärer, Bekiänner och uppå Rättens tillfrågan att straxt dhå han bortgick och kom hijth i näijden blef han härbärgeradh hoos Jöns Trullsson i Rörum uthi Ahlbo häradh, derifrån han gick till Wämmenlöf och Christen Nillsson hans morbroder ibm hoos hwilken tillijka medh Jochim Assumssom och Hans Persson ibm han till skiftas warit och sigh uppehållit.
   Befallningzmannen Psilander reserverar sigh begå åstadh till wederbörande som denne löösdrifwaren sedermerha han sin tienst förluppit hyset och härbärgerat, sampt att han nu mehra blifwer för een löösdrifware cinsidererat icke allenast för dett han nu befinnes wara uthan och för dett han förr änn i höghbem:te hans excell:s tienst antagen blef  under samma titul observerad blifwer och dett i föllie af derom undfångne hans Excell:ce order.
   Resolutio
   Uppå Crohnones Befallningzmans Wäll:de Nicolaus Psilander efter hans excell:e General Lieut:ts och Gouv:s höghwällborne Baronens Hr Otto Vellingks order, giorde påstående emoth drängen och löödrifwaren Jöns Persson, som ifrån höghbem:te hans Excell:ce olofwandes afwijkit dess godwilligen antagne tienst, sedan han allenast några fåå dagar giordt uppwachtingh på Thorupz gårdh, och nu sedermehra här i befallningen och Wemmenlöfz by är attraperad worden, åfinner Rätten alldhenstundh han bekiänner sigh ingen orsaak haft sådan sin tienst att förlöpa i föllie af kongl. Maij:ttz allernådigste uthgångne och A:o 1686 renoverade Tienstehions förordningh 4 punct, denne Jöns Persson dhe honom i löhn lofwade 15 D:r smt och dessuthan 15 D:r smt löösdrifware penningar till den tijden han tienst antogh, skiähl: bööra betahla, orkar han eij bothum, gånge så länge till arbete, att han sigh dermedh lööser, så frampt mehr högbem:te hans Excell:ce af särdehles nådh honom icke i tiensten åther igien skulle willia antaga, hafwandes chronones Befallningzman honom nu straxt wederbörl: till Malmöö fästningh att låtha införa.
  3. Cronones Befallningzman W:de Nicol: Psilander efter hans Excell:ce General Lieut: och Gouv: höghwällborne Baronens Hr Otto Vellingks ordres af Malmö d: 18 Martij A:o 1695 låtit instämmaRasmus Persson och Esbiörn Jäppesson i Gladsaxangående någon jordh dhe sigh ifrån klockarebohlet i Gladsax tillägnat, hwaröfwer klockaren Pär Påhlsson ibm sigh beswärat.
   Jämwäll äro till wittnes citerade Didrich Tommasson, Nills Hansson och Oluf Tykesson i Gladsax sampt Oluf Nillsson i Gröstorp.
   Uppå Consistorij wägnar inställte sigh probsten uthi Christianstadh Hr Magister Hellman och uppwijste Consistorij honom derom tillskrifne bref af Lundh d: 13 april 1695, att tillijka medh crohnans Befallningzman som parter Actoris efter ordres förer(?), denne saken bewista och öfwerwara, och för bem:te klockarebohletz Interesse behörigen vigilera.
   Klockaren Pär Påhlsson insinuerade een af Befallningzm:n i Giärs häradh W:de Anthon Perenent vidimerat extract af Landebooken uppå Gladsax och Tommerupz präste och klåckare Ränta, jämwäll och på hwad Åker och eengh som ligger så till Präste som klåckare gården, hwaruti finnes en 3 sk: Jordh som nu twistas om, således infördt Item blef der någon Jordh tillagdh, till Gladsax diegne fästa af allmänningziordh uden wedh ett Ledh wedh Kråkekulla på dett åhr man skref 1564 och ähr samma iordh 3 sk:
   Een ager wedh ledet                                                       1 skp:a
   Een  ager borth bättre i een huhla                                    1 skp:a
   Een ager på backen                                                        1 skp:a
   Hwarefter bem:te klockare påståår samma iordh fåå åthniuta, men Gladsax bönderne påståå dhem skatteföre efter som deras förmänn dhem innehaft och brukat. Efter som klockaren warit och förstådt eij annorlunda änn den iorden legat medh ledet inuthi wången, men bönderne förklara dett således, att samma iordh ligger uthanför ledet på allmänningen, dhen dhe giärna förunna och aldrigh hafwa disputerat.
   Klockaren Pär Påhlsson finnes sigh sielf uppå Rättens till bägge parterne giorde quaestioner sampt sielf:e ordens innehåldh uthi förbem:t Landebokz extract; Att saaken såsom bönderne dett förklara lärer wara beskaffat, och fördhenskull giärna nöijer medh dhen Jordh till 7 skieppelandh om ännu wedh ett ledh och kråkekulla af allmänningziorden är belägen, hwarom dhe å bägge sijdor sål..d ….tillfredz och förnögde woro. Icke dess mindre finner Rätten skiähligit att utsättia detta åhrendet till een laga syn och uthmättningh af Bem:te Jordh på dett stället som parterne bägge öfwereens äro, så wijda den till 1 skeppel: begrep böör extenderas.
  4. Cronones Ländzman W:tt Magnus Löfbergh instämptsamptel: Cimbris Bymänn, på hwilkas wägnar comparerade Sifwer Månsson och Mårthen Jeppsson ibidem för dett dhehållit emoth förbudh Maijgrefwe gillen, och der wedh fördt ett oskickeligit lefwerne medh slagzmåhl och andre otijdigheeter, hwar till swaranderne neeka dåck drängen Lasse Jönsson ibm Berättar huruledes een Ryttare Oluf Buse som medh dhem i lagh warit dhå dhe samptel: allenast sammanskutit och kiöpt een Tunna öhl, men intet höllo något så kallat Maijgrefwe gillen, stält sigh i sin druckenskap något obeskiedeligh emot drengen Nills Nillsson, i det han togh bem:te drängh i håret som intet emoth slagh skall giordt, wijdare änn honom från sigh hållit, och således ingen wijdare skedde eller oskickeligheet passerat.
   Ryttaren Oluf Busse i Onslunda i Ingelstadh häradh, är här till intet instämbdh, för dhen skull, alldhenstundh iämwähl iej häller något klarth bewijs produceras kan, huru wijda någon af dhe inkallade i Cimbris Bymän uthi dett angifne måhl peecerat, beroor denne saaken till närmare skiähl och bem:te Ryttares wederbörl: inciterande.
  5. Cronones Ländzman wäll:tt Magnus Löfberg instämma låtitNills Jönsson i Tummerupför begångit slagzmåhl och uthkstadh skiähls ordh, han skall uthkastat på möllaren Pär Swensson ibidem sampt till wittnes nämbdemannen Mårthen Nillsson ibm, som nu medelst dess siukdomb intet tillstädes, Håkon Andersson och Bengt Nillsson ibm, hwilket senare närwarande berättade sigh intet warit inne hoos Nills Håkonssons, hwarest Een hustro war dödh blifwen, till hwilken dhe lijk kista giordt och wara sammanbiudna till att dricka åthfärdz öhl, uthan som Håkon Andersson och Bengt Ågesson stodho uthan före på gårdhen kom nämbdemannen Mårthen Nillsson och kallade på dhem säijandes, kommen och gåån medh migh, Jagh hörer dhe buldra, kommen och sedan(?) att dhe slås, men dhå dhe kommo, woro Nills Jönsson och Möllaren åthskilde, sågo intet at dhe sloges, allenast att möllaren war blodigh i ansichtet, som tycktes wara rifwit, Wijdare säija dhe sigh intet weta om saaken.
   Nills Jönsson i Tummerup och Möllnaren Pär Swensson ibm, bekiänna fuller sigh medh hwarannan haft något mundklammer och warit oeeniga, men intet kommit till något annat slagzmåhl änn Nills Jönsson rifwit honom Möllnaren i ansicktet om hwilket alt dhe sigh emillan förlijkte blefne.
   Till att inhämpta härom Nämbdemannens Mårten Nillssons Berättelse blef Ländzmannen förelagdh att skicka budh till honom medh een trowärdigh person som derom beskied intaga kan, differeras fördhen skull till i morgon.

  Den 22 Maij

  1. Mårthen Jönsson i Gislöfbegiärade andra gången uppbudh på skattehemmanet N:o 9 i Gislöf, som honom medh dett förbehåll bewilliades att han innan 3:die uppbudet skier kan instämma låta sina 2 bröder och een swåger som wedh första uppbudet intet comparerade.
  2. Ryttaren och Rusthållaren Anders Karm i Hagestadhlagl: låtet inkalla drängen Nills Håkonsson i Borrby, sampt tilltahlade honom för dett han i olaga tijdh och olofwandes afwijkit sin hoos honom antagne tienst, påståendes uppå honom derföre laga plickt, efter han skall lofwat honom i löhn ifrån 14 dagar för Juhl och till Michaelis 16 D:r smt och ett p:r stöflar.
   Swaranden Nills Håkonsson närwarande, neekar aldehles aldrigh städt sigh till bem:te Anders Karm, icke häller förlofwat sigh hoos honom i tiänst för någon drängh, Uthan warit hoos honom i några dagar som een arbetz karl eller tröskemann till att tröska för een skillingh skieppan som löper för sådant giordt arbete till emoth lön 3 D:r smt, hwarföre han dock ingen beklädhningh bekommit, och derföre intet längre kunnat bli hoos honom, påståendes Anders Karm bööra sin klagan lagl: bewijsa. Hwarföre såsom inga wittnen in stämbde äro beroor saaken till laga bewijs, Så wäll som och att instämmas och påtahlas till nästa Tingh, dett Nills Håkonsson föregifwer sigh medh wittnen kunna bewijsa Anders Karm honom skohlat öfwerfallit och hött medh steen, sampt skiähl ordh uthgutet på honom, sedan han Nills Håkonsson nu till tinget instämma låtit.
  3. Såsom den af Crono Ländzmannen instämde och i gåår incaeminerade saak, angående slagzmåhlet som skall passerat EmillanNills Jönsson i Tummerup och Möllnaren Pär Swensson ibidem, blef förmedelst den nödige pröfwade berättelsens inhämptade ifrån nembdeman Mårthen Nillsson till i dagh differeradh, då uppå Rättens efterfrågan om något beskied derifrån kommit woro, inlade Cronones Ländzman Magnus Löfberg bem:te nembdemannens skriftelige insände berättelse daterad d: 22 Maij 1695. Uthaf hwilkens anledningh så wähl som Håkon Anderssons och bengt Ågessons i Tummerup i gåår gifne uppliusningh som concurrera, Jämbwäll dhe anklagade sielfwa icke aldehles beneeka kunna dhe något i oEenigheet medh hwar annan warit tillsammans. Uthan Möllaren Pär Swensson blifwit till blodz rifwen i ansicktet, Rätten finner dhem skiähligen och till een wederbörl: ehrindringh böra hwardera Nills Jönsson och Per Swensson plickta för sådant otillbörligit lefwerne i dryckesmåhl dhe dhe åthniutit Gudz nåde gåfwor, begångne slagzmåhl och skiähllord 3 mk smt sampt dess uthan hwardehra 3 mk smt Tingz expenser betahla.
  4. Pastoren Wördigh och Wällärde Hr Lars Aqvilonius i Rörumlåtit instämma W:tt Jacob Rasmusson i Wemmenlöf angående försträkt sädes korn och contante penningar. Belöpandes efter ingifwen Rächningh daterad d: 21 Maij 1695 Trättio D:r 20 /öre smt som Hr Pastor till bem:te Jacob Rasmuss hustro skall färsträcht hafwa uthi hans bortowaru åth Stockholm hwarföre Hr Pastoren till någorlunda försäkringh uthi 2:ne gode mäns öfwerwaru Måns Jönssons och Hans Mårtenssons i Carleby skall låtit sigh reversem 1 p:r unga stuutar och een koo dessuthan och för deyy Jacob Rasmusson skall restera medh een dheel Prästerättigheet bestående uthi 3 T:r 2 skp:r korn pro A:o 1694_ 2 skp:r Rough pro A:o 1693 sampt 1 lamb, 1 gåås i Påskamaath och S:t Hans ost för bägge åhren.
   Swaranden wedh åthskillige gångers påropande så wähl i gåår som i dagh fantz intet wara tillstädes, icke häller någon å dess wägnar Fullmächtigh antingen att swara i saaken eller att framtee des laga förfall till utheblifwandet Altså böör bem:te Jacob Rasmusson för stämbningz försättiande plichta sine 3 mk smt. Jämwäll påläggias honom till nästa Tingh sigh inställa och swara till bem:te fordran, skulle sådant af honom dhå icke efterkommas och han emidlertijdh icke häller ställer Pastoren Hr Lars Aquilonius tillfredz, sampt bewijsas kan dett rättens sluuth honom wara förkunnat, lärer icke dess mindre uppå wedh handen finnande skiähl Rätten i saaken giöra ett definitive sluuth.
  5. 10. Pastoren i Stijby Wördigh och Wällärde Hr Pär Bagerinsändhe till rätten dess budh och förnummit om dess wederpartMöllnaren Rasmus Staffansson i Kårremölla eller dess hustro efter Rättens sista Tingh uthfallne domb nu tillstädes woro dhå han i föllie af bem:te domb och uthslagh iämwäll sigh inställa willa och prastanda praestera, men förmedelst opasseligheet så länge blifwit heemma, hwarföre Hr Pastor beder om uhrsächt medh protest och påstående, att om bem:te hans wederparth eller någon dess fullmächtige, icke tillstädes woro, han icke dess mindre måtte gienom definitive sluuth ifrån dess tilltahl befrijas.
   Rätten uppå Hr Pastorens begiäran åthskillige gånger läth dess wederparth påropa, men intet eller någon å dess wägnar sigh instälte, fördhenskull och alldhenstundh Actor sin saak eij wederbörl: fullföllier och vigilerar, och Pastoren i Stijby efter Rättens förre Tinget gifne resolution tillbiuder eeden afläggia som intet anståår rätten af honom tagha i Actoris frånwaru men pröfwar i så beskaffat måhl tillbuden eedh så godh som gången wara, blifwe Hr Pastor ifrån dess wederparth wijdare tilltahl i samma saak här medh aldehles befrijadh.
  6. Per Månsson i Borrbylåtit nu 3:die gången uppbiuda skattehemmanet N:o 61 i Borrby.
  7. Cronones Ländzmann W:tt Magnus Löfbergpåyrkiade den wedh sistledne in novembri 1694 håldne höstetingh incamenerade saak emoth nämbdemannen Erich Swensson i Järestadh, angående dett han skall sin sohn som woro 18 åhr för 14 åhr angifwet och der igienom kongl: Maij:ttz interesse uthi skattor och Contributioner förminskat.
   Hwaremoth nembdemannen insinuerade dess skrift daterat Jerestadh d: 19 Maij 1695, påståendes åthskillige motiver hwarigenom han förmehnar Ländzmannen sådant börra bewijsa särdehles att han original kyrkiobooken deröfwer framwijsa måå der uthur den sist ingifne Attesten skall warit extraherad, så och att hans sohn som nu lefwer medh dett nampnet Arfwast så wäll som andra skohlegåssar lärer slippa allahanda skattor och Contributioner, emedan han medelst sin swagheet intet skall wara tienligh till starkt bondearbete, uthan håller till skohla i Cimbrishambn, att lära läsa och skrifwa.
   Crohno Ländzmannen begiärar änn ytterligare uppskof i saaken till nästa tingh att dhe framskaffa sielfwa kyrkiobooken, som bewilliades.
  8. Kom för RättenMuuremästaren Jöran Larssonskiähl och begiärte fåå upläst hans Excell:z General Lieutenantens och Gouverneurens högwällborne Baronens Hr Otto Vellingks honom gifne fullmackt dat: Malmöö d: 4 Maij 1695 att wara häradz Muremästare i Ingelstadh och Järestadh härader.
  9. Crohno Ländzmannen Wäll:tt Magnus Löfbergh, läth för Rätten framkalla dhenkohnan Marena Bengtzdottersom oäckta barn bekommit och för barnefader uthlagt drängen och snickaregesällen Rasmus Jacobsson, födder i Wemmenlöf torp, efter hwilken rätten tillförne kunskap ährhållt som skall han till Stockholm förrest wara och föregifwes honom ännu sigh der uppehålla, altså såsom samma persohn enär skier iämwäll i Stockholm eller annorstädes innan han hijtkommo någet längre fördröija skulle, finner Rätten emedlertijdh till kohnans sahligheetz befordran hänne icke bööra längre från laga plikten uppehållas, uthan af starfordningen 10 D:r smt i böther ährläggia och i brist af penningar plichta medh kroppen sampt och undergåå dess uthan wederbörl: kyrkio Disciplen.
  10. Kom för RättenAnders Månsson(!) [Nillsson] i Gislöfoch begiärade skift och fasta uppå 3/16 dehls skattehemmanetz rättigheet N:o 8 i Gislöf By, som dess swåger Lars Swensson medh sin hustrus Broders och anförwanters, N:l Lars Anders, Jöns och Nills Swensöners sampt Swen Jönssons goda Ja och samtycke till honom forsålt, hafwer för penningar 60 D:r smt dhem han Lars Swensson bekiändt sig dhen sidsta penning medh den förste bekommit hafwa, fördhen skull såsom samma skatterättigheet lagligen tree gånger uppbuden och lagstånden är, uthan att derpå något åtahl och klander giordt är bem:te kiöpare Anders Nillsson i Gislöf af TingzRätten derpå fasta bewilliades.
  11. Såsomofficerarnei anledningh af huusesyns ord: 5 och 15 punct warit skyldige för den tijden dhe sine Boställen innehaft af egne medell att praestera, så wäll een åhrligh Nybyggnadh som Reparation till huusens wedmachthållande, och wedh dhe håldne huusesynnerne befunnit är, sådane reparationer skiedde wara, som sielfwa huusesynnerne för hwart och ett Boställe bewijsa; Altså emedan samma nybyggnadh och reparation efter Hans Excell:z högwällborne Baronens Hr General Lieutenanten och Gouverneurens Hr Otto Vellingks gifne methode, i proportion af hemmantahlen som dhe äro anslagne före, och efter sielfwa Landzortens beskaffenheet äro i penningar taxerade, som deröfwer här wedh Tingz Rätten formerade Liqvidationer omständeligh uthwijsa; Hwarefter Ryttemästaren Hr Christian Ridderschiöldh för Borrby Gårdh 58 D:r 16 /öre, Cornetten Petter Grönwall för N:o 4 Wirestadh 75 D:r, qwarteermestaren Johan Törner för N:o 1, 24 i Carleby 37 D:r 16 /öre och Munsterskrifwaren Hans Ekelundh för N.o 1 i Wemmenlöftorp skyldige blifwa, sampt Corporal Anders Wimman för N:o 6 i Wemmenlöf 15 D:r och 20 /öre, och Corporalen Samuel Manfelt för N:o 5 i Jerestadh 117 D:r 24 /öre smt att fordra; fördhenskull har häradz Tingz Rätten efter dess undfångne Instruction för skiähligt befunnit, dhet bööra dhe som skyldige blifwit betahla, och dhe som någon öfwerbekostnadh giordt samma summor wederbörande framdehles wedh hwariehanda avancement och förändring sampt wijdare liquidation till godo komma.

  © Magnus Lindskog, 2001-2008
  (viss redigering pågår fortfarande)