1695 vinterting Järrestad

  A:o 1695 den 20 Februarij höltz ordinarie wintertingh medh mehnige allmogen af Jerestadh häradh å rättan Tingstädh Hammenhögh af undertecknat häradzhöfdinge; nährwarande chronones Befallningzman wälb:de Nicolaus Psilander sampt dhen wahnliga häradznämbden 

  Thor Ollsson i Borrby
  Erich Swensson i Järestadh siuk abs:
  Nills Clemetsson i Glimminge
  Nills Ågesson i Stijby
  Tillof Mårtensson i Röla
  Arfwedh Håkonsson i Wemmenlöf
  Anders Kock i Tummarp Togarp
  Mårten Nillsson i Tummerup
  Swen Andersson i Tullstorp
  Mårten Ingemss: i Wallby
  Oluf Andersson i Wranarp
  Oluf Frennesson i Örnabär:

  1. Publicerades höglofl: kongl. Giötha hofrätters bref daterat Jönekiöpingh d. 15 Decembris A:o 1694 om dhe qvästioner som widh rätterne sigh här efteråth, yppandes warda, angående Sämje- och stadgehemmans sampt stubbe rättigheeters willkor, jämbwäll hans Excell:ce Gen Lieut:s och Gouvern:n höghwälborne Hr Baron Otto Vellingks Bref dat Malmöö d: 29 Dec. 1694 af samma innehåld medh innelagdh copia af kongl. Maij:tz allernådigste deröfwer gifne resolution af Stockholm d: 10 Dec: 1694 att sådane strijdigheeter wedh Rätten intet upptages skohla, uthan till dhet högl: kongl: Cammar Collegium remitteras.
  2. Höglofl: kongl: hofrettens bref af Jönekiöpingh d: 8 Januarij innewahrande åhr beroppandes sigh på kongl. Maij:tz allernådigste des Bergz Collegio uppå underdånigh giordh förfrågan gifne swar af d: 24 nestledne oct: 1694 dett skohla alla sigh tilldragandes måhl dhe dher beröra antingen olofl: swediande skogz eldars uthsläppanden eller någon annan skadeligh åwärckan medh skogens uthödande som någre grufwer ell:r Berghwärk anslgne äro skohla af wederbörande Bergmästare med Bergztingz Rätten straxt warda uptagne och efter beskaffenheeten afdömbde.
  3. Hans Excell:n General Lieutenantens och Gouverneurens höghwälborne Baron Hr Otto Vellingks Bref af Malmö d. 3 Februarij 1695 medh hoos fogadh copia af kongl. Maij:tz allernådigste rescript Daterat Stockholm d: 16 Januarij 1695 huruledes medh skattehemmans förmedlingar förhållas skall.

  3(!). Hans Excell:n Gen: Lieut:t och Gouverneurens höghwälborne Baron Hr Otto Vellingks Chrono Befallningzmannen Psilander tillskrifne Bref af Malmö d: 5 febr 1695 angående eke planteringen.

  1. Dito Befallningzman Psilander tillskrefne bref af Malmö d: 22 Dec: 1694 om förbudh af alt landzkiöph som Ystadz stadh till praejudice skieer.
  2. Lars Swensson i Nöbbelöfför detta bodt i Gislöf upbiuder nu 3:die gången 5/16 skattehemman N:o 8 i Gislöf till sin swåger Anders Nillsson i Gislöf som på sin hustrus wägnar hafwer bördzrätten till bem:te hem:t och derföre det sigh tillhandlat.
  3. Cronans Befallningzmannen wälb:de Nicol: Psilander låtit citera å dess embetes wägnarJöns Nillsson i Wrannerupför det han i olagan tijdh antagit pijgan Karina Swensdotter som förluppit sin tienst, och wedh förra Tinget incaminerades och efter tiensteh: ord: pliktfältes.
   Swaranden Jöns Nillsson i Wranerup sisterade Eij kunnades neka sigh legt och antagit bem:te piga i sin tienst sedan hon den förra afwijkit, wedh pingestijden förledit åhr, icke hafwandes något at förbähra till sin uhrsäckt.
   Resolutio
   Såsom Jöns Nillsson i Wrannerup till sin skiähliga uhrsäckt intet hafwer at förebära uthan tillståår sigh i olagha tijdh i tienst emoth tagit pigan Karin Swensdotter som förlupit sin förra tienst, och icke kunnat uppwijsa något ricktigt beskiedh , det hon ifrån sin förna husbonde annorlunda änn olofwandes borthkommet, Altså finner Rätten skiähligt det bör Jöns Nillsson i Wrannerup sigh sielf och androm till warnagell som sigh emoth kongl. Maij:tz allernådigste Tiensteh: ord: 5 punct förbryta i föllie af dhen samma sine 40 mk smt och dess uthan Tingz expenser 1 D:r.
  4. Torla Nillsson i Gislöfuppbudit ½:wa skattehemmanet N:o 23 ibm till sin sohn Anders Thorlasson nu 3:die gången.
  5. Qwartermästaren manhaftigh Johan Törnerlagl: inkallat Bonden Hans Joensson i Gröstorp angående den rothen han skall emothtagit på ödegården N:o 7 uthi Gröstorp som han på frijheet upptagit och nu mehra frånflydt, inläggiandes Hr qwarteermästaren Törner sin attest af Rotemästaren Måns Persson i Baskemölla, Anders Persson ibm och Nills Remmerth i Glasax dat d: 9 febr 1695 uthgifwen och underskrefwen, hwilka bewittna bem:te bonde Hans Jonsson åthniutit Rothehielp på ödeshemman een koo för Tijo dahl: 4 st fåår emdh lamb och twenne ök och ett rööblesett och ett brunth begge för 25 D:r smt föruthan een dheel timber som rothen framkiörde till platzen ungefähr till 3 golfz huus och 3:ne åhrs frijheet har niutit hwarföre Hr qwartermästaren förmehnar honom bordt hemmanet uppbyggia, det han eij skall giort, uthan wedh frijhetz åhrens expererande, gården fråndragit och lämbnat aldheles förfallen, så att qwartermästaren måst den efter honom kommande åboen åtherigien gifwa 2:ne åhrs frijheet, och fördhenskull påståår det måå hans Joensson antingen betahla Räntan för hemmanet desse 2:ne åhren som qwartermästaren dhen senare bonden måst eftergifwa eller och betahla hwadh den förre af Rothen upburit.
   Swaranden Hans Joensson tillståår allenast 2:ne öök sigh af rothen hafwa bekommit, men beneekar dett öfrige, föregifwandes sahl. Hr General Major Kock på Tunbyholm som då hade Gladsax gårdh och godtz under arrende, dett andra af rothen emothtagit.
   Uppå Rättens tillfrågan förklarade så wähl Actor som Reus, att sedan Hans Joensson hemmanet afflytte, hafwer een annan åboo Måns Håkonsson derpå warit i 2 åhr och derifrån kommit innan denne nu der åboende Bonden Nills Håkonsson dijth blef antagen Hr qwartermestaren.
   Hr qwartermestaren Törner lefwererade een dess till Hans Excell:e Gen: Lieut: och Gouvern: höghwälborne Baron Hr Otto Vellingk ingifne supplique uthi Ystadh d: 6 Dec: 1694 medh derpå hans Excell: fallne resolution af d: 12 Dec: Eidem A:o att dhen som tillförne åthniutit dhe dhå bestådde frijheetz åhren sampt Rothehielpen skall ährsättia till hemmanetz uppkomst och byggnadh dett samma, och låtha dette nu wahrande åboo till hemmanetz byggnadh till godho komma.
   Bonden Hans Joensson tillbiuder godwilligt sigh hwadh han af rothen een godh koo 1 st fåår medh lamb och twänne öök upburit willia tillbaka lefwerera till hwem dhett då emothtaga skall antingen Hr qwartermästaren eller dhen nu på hemmanet warande bondhen. Begiärandes om han fåår löösa samma perdsedlar och creatur medh penningar, will han till Philippi Jacobi dagh nästkommande betahla till Hr qwartermästaren 14 D:r smt och ända 14 D:r smt till nästkommande juhletijdh, tillsammans 28 D:r smt om han så länge kan fåå dilation, hwarmedh Hr qwartermestaren Törner war tillfredz och således inför Rätten derom handräcktes, att bonden Hans Joensson samma sitt tillbiudande medh dhe förfallne terminer efterkomma skall, eller undergåå derföre lagha excecution.
  6. Per Månsson i Borrbybegiärat andre gången upbudh på det sigh tillhandlade skattehemmanet N:o 61 i Borrby.
  7. Pär Tuesson i Gislöfinstämbt Lars Swensson ibm för 6 D:r smt honom lånte penningar emot panth uthi een åker Gräshögh åkeren kalladh, lydande till skattehemmanet N:o 8 ibm, hwilken Lars Swensson tillika medh skattehemmanet nu försålt, så at Per Tuesson nu mehra där uthi har ingen försäkringh.
   Lars Swensson tillbiuder godwilligen sigh willia betahla Pär Tuess dhe förbem:te 6 D:r smt till nästkommande Sant: Michaelis dagh, hwilket Rätten honom förlade riktigt efterkomma, sampt och betahla Tingzexpenser 1 D.r eller undergå lagha Excecution.
  8. Cronones Befallningzman W:de Nicolaus Psilanderangaf för Rätten Cornetten manhaftig Petter Grönwall som på Rusthåldz hemmanet N:o 5 i Nöbbelöf legt af Bonden derstädes och sådt 3 skp:r korn, Ingewar Stänkelsson af dito bonde legt och sådt 5 skp:r hafra och Staffan Nillsson i Nöbbelöf sammaledes på dito hemman sådt 1 skp:a hafre.
   Dhe förnämbda woro tillstädes och tillstodo som förbem:t sigh sådt och dherefter höstat. Bekiänna tillijka medh Rusthållaren och Ryttaren Brobergh som rustar för hemmanet sigh medh bem:te Broobergh wara öfwereens att lefwerera åther så mycken giödsell till gården så at hemmanet der af ingen afsaknadh eller försträkningh lijdha skall, sampt och betahla Tijonden proportionaliter efter som hwar och een sådt och höstat hafwer. Hwarmedh det således förblef.
  9. Rusthållaren och Ryttaren Inge Brooberghframkom för Rätten, påminnandes Rätten dess wedh sidta Tingh afsagde domb, honom och Bonden Lars Swensson angående Rusthållshemmanet N:o 5 i Nöbbelöf hwarföre bem:te Lars Swensson som igienom contract medh Inge Broobergh är tillkommen dett samma at åboo, blef pålagdh ställa caution, både för den der afgående Ränttan, som dess reparation och byggningh häfdande och bruk eller i brist der uthaf skillias wedh hemmanet, påståendes Inge Brobergh, dett bem:t Lars Swensson samma domb fullgiöra måå och cautionen nu inom tinget prestare, hwarmed Lars Swensson dilationerades till nu innan Tingetz sluth fullgiöra eller afträda hemmanet, efter den afsagde dommen.

  Den 21 Februarij

  1. Cronans Ländzman wäll:t Magnus Löfbergh framhade för Rättendrengen Bengt Hansson i Glasaxoch qwinfolket Ingfredh Nills dotter nu i Wallby som medh hwarannan i Glasax å Chrono lägersmåhl begådt hafwa, föregifwandes hon dett skiedt under äktenskaps lofwan, hwartill han neekar och contesterar sigh intet willia hafwa henne till hustro. Hon påståår att efter han henne förste gången lockat och bedragit må han henne åther heedra, efter hon aldrigh medh någon annan tillförene på slijkt sätt haft att beställa.
   Resolutio
   Rätten pröfwar i föllie af strafordningen drengen Bengt Hanson sochneskräddare i Galsax bööra för begångit lägersmåhl plikta nu förste gången sine 10 D:r smt och kohnan Ingefredh Nillsdotter i Walby sammaledes förste gången sine 5 D:r smt sampt bägge ståå uppenbara skrift jämbwäll i brist af penningar på någon dhera sijdan afstraffas på kroppen.
  2. Mölaren Rasmus Staffansson i Kåremöllasom förledet tingh har för Rätten inciterat Pastoren werdigh och wällärde Hr Pär Bagger i Stijby och tiltahlt honom igenom dess fullmäcktige Hägerlundh för skuldfordran någre penningar men intet quantum wist nämbdt, som han honom skulle skyldigh wara, inställa sigh nu åther, förebringandes dett hans hustro som efter rättens förre Tinget uthfallne interlocutorie domb bordt sigh nu personl: inställa att swara på dhe questioner henne som obligationen gifwen är, här föreställas kunde, nu siuk är, så att hon intet förmått citera, men han icke dess mindre inlagt dess skriftl: påstående dat Kurremöller d: 18 febr: 1695 om betahlningen.
   Der emot bem:te Pastor Hr Pär i Stijby igienom dess klåckare Christen Andersson till rätten insändt dess skrift medh uhrsäkt för utheblifwandet aldhenstundh han och siuuk och opasseligh wara skall, dåck påstår icke des mindre domb och uthslagh i saaken efter wedh förre Tinget anbracht och Passerade omständigheeter, dhå fullmäktigen Jacob Hegerlundh honom eden tillbödh, hwarmedh och nu möllaren säijer sigh jämwäll willia wara förnöigdh, hwilken Hr Pastor uthi sin insände skrift tillbiuder willkia praestera, dat Stijby Prästegårdh d: 20 febr 1695 som han och skriftel: uppå sin schiäls salligheet contesterar aldrig af bem:te mölnarens hustru låhnt någon dahl. Mehr änn han redan betalt; altså förblifwer dermed till nästa Ting dhå hustrun möllarens i Kåremölla sigh må personl: infinna och afhöra huru wijda Hr Pastor sig medh sin tillbudne och honom offererade edh dhe ifrån samma praetention befrija kan.
  3. Mårthen Jönsson i Gislöfframkom och begiärade förste gången upbudh på skattehemmanet N:o 9 uthi Gislöf som han efter kiöpebrefwet daterat Gislöf d: 16 octobr: 1681 af sin fader Jöns Mårtensson sigh tillhandlat för 100 D:r smt hafwandes instämbdt der till bem:te dess fader Jöns Mårtensson som tillstädes war och tillstodh kiöpet sampt Anders Jönsson, Olluf, Christopher och Hemming Jöns söner hwilka 4 hans bröder intet tillstädes kommo, sampt Staffan Nillsson i Nöbbelöf hans swåger närwarande derå intet klander giör, och Mårten Andersson i Gladsax sammaledes des swåger nu intet tillstädes och bewilliades honom upbudet, medh förordh at till andra uppbudet instämma dhe som eij comparerat.
  4. Nembdemannen Anders Kock i Tummerup Tågarpsom instämbt Jöns Andersson i Tummerup mölla för 5 skp:r korn han honom lånth uppstodh och bekiändhe sigh af bem:te dess Debitore wara tillfredz stäldh.
  5. Nembdemannen Anders Kock i Tommerup Togarptillståår sigh gifwit dhen af honom instämbde Måns Larsson i Carleby för ett halft pundh korn dilation till S: Michaelis tijdh nestkommande medh betahlningen.
  6. Nembdemannen Anders Kock i Tommerup Togarpsammaledes dilationerat fiärdingzmannen Jöns Andersson i Järestadh som han låtit instämma för 5 skp:r korn och 4 st Rågh, emädan Arfwedh Ollsson i Järrestadh caverat för kornet och 3 skp:r Rågh betahlte sampt den resterande 1 skp:n Rågh lofwat jämbwäll lofwat honom förnöija.
  7. PubliceradesW:tt Elias Löfbergzaf hans Excell:n General Lieutenanten och Gouverneuren högwälb:ne Baron Hr Otto Vellingk undfångne fullmacht och confirmation på häradzskrifware tiensten uthi Järestadh, Ingelstadh, Härestadh och Liunitz härader daterad Ystadh d: 12 Decembr 1694.
  8. Hans Excell:ce General Lieutenanten och Gouverneurens höghwälborne Baron Hr Otto Vellingks Befallningzmannen Nicol: Psilander tillskickade bref af Ystadh d: 18 Decembr: 1694 medh bijfogad copia af kongl: Maij:tz allernådigste förordningh daterad Stockholm d:n 4 maij1694 att officerarne för deras Boställen när dhe förolyckas af wådeld skohla niuta och äfwen vice versa gifwa Brandstodh såsom andre Bondehemman.
  9. Klåckaren Rasmus Rasmusson Toft i Gislöfinciterat Hindrich Nillsson Skräddare ibm angående den wedh 1694 åhrs sommarting incaminerade saak, om et af Hindrich Nillsson till klockarens swärfader Johan Tisson försåldt huus som hörer under skatterättigheeten N:o 8 i Gislöf och derföre 12 D:r smt mottagit och bekommit hwilket huus Hindrich Nillsson honom till Datum eij hemuhla kunnat och fördenskull påståår på sin hustrus wägnar dhe uthlagde 12 D:r smt tillbakars, hwilka Hindrich Nillsson sigh efter förra hålne protocollet tillbudit willia åther betahla, allenast han af klåckaren må få tilbaka sitt uthgifne kiöpebref.
   Hindrich Nillsson nu jämbwäll comparerade och itererade samma tillbiudande, föregifwandes sigh dett samma hafwa nödigt till at åther dhermedh sökia sin mann.
   Klåckaren Rasmus Toft inlade een attest uthgifwen af Esbiörn Michelson och Håkon Nillsson i Gislöf dat: d: 10 Nov: 1694 angående dett kiöph som nästtillförne emillan sahl: Johan Skräddare och denne Hindrich Nillsson förlupit, dhå Hindrich Nillsson sigh samma huus tillhandladt, Innehållandes at intet kiöpebref på det ½:wa huuset om hwilket kiöpte antel: slöötz upprättadt blef. Blef altså denna saaken till i morgon uppsatt dhå den wijdare skall blifwa föredragen.
  10. Hindrich Nillsson Skräddareframkom för Rätten och upwiste ett A:o 1666 d: 16 martij af dhå warande Tingz Rätt confirmerat kiöpebref angående dett gathehuuset som Hindrich Nillsson i Gislöf nu sielf åboer och han sigh af Anders Jensson ibm tillhandladt, Begiärandes dett samma måtte ad acta läggias och honom at renoverat igien gifwes efter detta nu ehr gammalt och förleden ofredztijdh illa medhfaret, som honom af Rätten bewilliades.
  11. Wäll:tt Ingewald Mose å crohnones Befallningzman wäll:dt Nicol: Psilanders wägnar instämma låtit och tilltahladePär Satzarsson i Borrbyför dett han tillwållatt sigh sin till Bornhålm bortrymbde och för tiufnadh berycktade Broders Clemet Sassarsons efterlämbnade egendomb före änn saaken om hans förhållande för Rätta andragen och afgiordh worden, föregifwandes det warit een säck(?) som kunnat warit af 3 pund korn och Rogh ungefähr och grödan efter 2 Tun:r hafres uthsädhe, ett öök eller föllje af 4 åhr, 1 sooswijn och 3 st waringar, och een half kista.
   Swaranden Pär Sassarsson comparerade och tillstodh sigh ofwanbem:te saaker. Men säijer at säden eij war så mycken, och samma hans Broder intet haft någon half kista, uthan allenast ett skrin. Berättar säden wara blefwen 1 pundh Rogh 6 skp:r korn och 4 Tun:r hafra efter uthtröskningen som skall wara inlagt in hoos een mandh wedh nampn Jöns Persson den södre i Hooby och lefwererade deraf 1 T:a korn i Cimbrishambn hoos Borgaren Petter Mörck som tillförene försträckt hans nu bortewarande Broder 6 mk smt.
   Nämbdemannen i Hooby berättar att säden straxt dhå han uthtröskades inlades hoos g:l Mårten Bengtsson i Hooby, som Per Sassarsson eij tilneka kunde, men säijer sigh sedan flydt dhen dher ifrån och till förbem:de söndre Jöns Persson.
   Uppå tillfrågan berättar och att hans Broder som bortho är, fölgde öfwer till Bornhålm medh twenne Bornholms boer ifrån Cimbrishambn aom der tillsammans kiöpte sigh een Båth Men eij wille bekänna af hwem dhe i Cimbrishambn kiöpt samma Bååth, wille eij häller säga hwem samma för honom sagdt, eller på hwadh sätt han weth sin broder medh sådanne personer wara öfwerrest, aldenstundh han neeka sigh icke warit medh, och icke häller wiste när hans broder bortreste.
   Rätten förelagde Pär Sassarsson sigh till Ingelstadh häradz Tingh nu tillstundande att wijdare afhöra hwadh dhå lärer Passera angående hans borthrymbde broder, som dhå instämbdt är at examineras infinna.
  12. Crohnones Befallningzmannen wäll:de Nicolaus Psilander och häradzskrifwaren w:tt Elias Löfberg framlade i rättenafkortningzlängderna för förflutne åhr 1694. 1. fattiges och oförmögnes sampt ödhe och afhyste hemmans restantier medh dhem 2. som uppftagit några lägenheeter på frijheet 3. Specification öfwer fallt städzmåhl 4. Afkortningen på lagmans, häradzhöfdinge och Tingzgiästningz penningarne, hwilket alt examnierades och befantz som för hwarth på dhe upprättade längderne in margine finns annoterat och efter befindteligheeten wijdare skall blifwa verificerat.

  Den 22 Februarij

  1. Cronones Befallningzman w:de Nicolaus Psilander inkallatMattz Nillsson och Jöns Nillsson i Borrbysom på Cimbrishambns wägen tillijka medh Pähr Jönsson i Hooby begåt slagzmåhl och i flock warit att öfwerfalla Erik Larsson, Oluf Stänkelsson och Nills Anderson i Qwarnby, hwarom wedh sidsta Ingelstadh häradhz höstetingh ransakades men allenast Pär Jönsson i Hooby domb öfwergick, Alldhenstundh desse Mattz Nillsson och Jöns Nillsson sortera eij under dett uthan detta foro, och fördenskull efter då hålldne ransakningh och protocoll som innehåller att Mattz Nillsson slogh Erik Larsson 3:ne piskeslagh som han närwarande eij kunnat beneka, men Jöns Nillsson fast änn han medh samma föllje warit intet yttradt sigh till slagzmåhl, uthan styrt till godo och rådt till fredligheet, här skohla dömbde blifwa.
   Dy finner Rätten skiähligit dett bör Mattz Nillsson för dhe uthgifne och Erich Larsson i Qwarnby tillfogade 3:ne piskeslagh plickta i anledningh af 13 Cap: såram: b: medh W[åda] L: L: för hwarth dhera sine 3 mk som är nijo mk smt och 1 D:r Tingzexpenser des uthan betahla. Men Jöns Nillsson som befinnes eij annat företagit än det som ländt till godo och fredligheet ifrån plikt förskones.
  2. Mårthen Jönsson i Gislöfstämdt Lars Swensson i Nöbbelöf för een honom panthsatt ekekista den han icke wehlat till Mårthen Jönsson lefwerera icke häller den samma medh betahlning inlösa, påståendes honom till att dherå skyldiugh wara, upwisandes därpå utgifne obligation som förbiuder Lars Swensson till A:o 1694 Michaelis tijdh att betahla ell:r från sigh lefwerera den föreskrifne panthen, hwilket Lars Swensson fuller eij beneka kan, men begiärer han måå fåå ekekistan hoos sigh i förwar behålla som för dhe resterande 4 D:r i panth ståår aldhenstundh Mårten Jönsson till willigheet och interesse 1 skieppl: kornjordh i mällan wången i adekils(?) stycket som löper mehra änn eliest ordinarit och kongl. Förordningen lijkmätigt interesse.
   Resolutio
   Rätten finner skiähligit att aldenstundh Mårthen Jönsson i Gislöf uthi 1 skieppel: kornjordh så godt interesse och willigheet åthniutit att hdet stiger öfwer dett uthi kongl. Maij:t allernådigste interesse Placat praeseriberade billige Ränttan som han icke bordt lämbna efterlefwet(?), Altså i proportionen deraf dilationeras Lars Swenson medh dhe resterande 4 D:rs betahlningh till nästkommande Michaelis nu innewahrande åhr, skulle sådant eij efterkommas skall han Lars Swensson uthan mothsäijelse wara pliktigh den pant förskrefne ekekisten till Mårten Jönsson lefwerera, hafwandes emedlertijdh ingalunda makt den samma att föryttra, och dess uthan betahla Tingzexpenser 24/öre smt till Mårthen Jönsson.
  3. Crohno Ländzmannen wäll:tt Magnus Löfberghframkom för Rätten itererandes sin anhendigh giorde action wedh före nestledne 2:ne tingen angående dhen honom frånstuhlne säden uthi Jerestadh kyrkies wappenhuus loft N:l A:o 1693 een tunna malt och 3 skp:r korn och 1694 11 skp:r korn, som han efter wittnes förhöör wedh första tinget fådt orsak att misstänkia Arfwedh Olufsson i Järestadh före, på hwilken ransakningh och protocoll han sigh beropade, Begiärandendes nu uthi saaken Rättens domb och uthslag. Arfwed Ollsson tillstädes insinuerade sin skrift dat: d: 20 febr 1695 giörandes emoth wittnen dhen exception att dhe påbördat honom osanningh särdeles Chrestense Nillsdotter som posarne medh sääden funatz hoos henne och intet hoos honom, och det skall wara honom medh osanningh påsagdt at han sedrmehra wedh kentz dhe samma, särdehles der medh williandes hennes bewitnande på honom sielf tillryggia derföre som befinnes henne hafwa bedet dhen andra Christensa Mårtensdotter intet säija dett för Ländzmannen at hon och sedt samma possar, med mehra som sielfwa skriften innehåller.
   Eliest tillbiuder han Arfwedh Ollsson medh sielf sins eedh sigh från samma misstanka och tillwijtande befrija contesterandes på dett högsta son oskyldigheet.
   Uppå rättens tillfrågan berättar Arfwedh Ollsson att pijgan Christensa Nillsdotter honom tient hafwer een höst, Beklagandes sitt oförståndh att han tillförne eij gifwit rätten kunskap om att dhenne särdehles warit hans afwundsman emot hwars wittnes måhl han stoor orsak haft excipera, förmodar dåck hennes så wähl som dhe andres uthsagur eij kunna binda honom någon slijk ährerörigh saak på, som inga Tifwekoster uthi hans huus eller frällse fundne äro.
   Wijdare hade parterne ingendhera att föregifwa, uthan begiära Rättens uthslag.
   Resolutio
   Uthaf dhe i rätten inkombne skiähl, hwilka icke nogh kraftiga presteras att binda Arfwedh Ollsson till denna saaken som sielfwa ähran angåår, den der fast mehra och wärdigare änn blotta lijknelser honom dhen samma ifrån dömas måå, särdehles som rätten nu kommet till dhen uppskrifningh och underrättelse som Arfwedh Ollsson af oförståndh tillförene eij anbrakt, att pijgan Christensa Nillsdotter honom tient, hwarefter kunnat hoos henne någon passion warit qwarlämbnadh, så att han emoth hennes wittnesmåhl, som han nu sedermehra giordt, nogh haft orsaak excipera, jämbwäll wedh de libererande medh nämbden förminnes Arfwedh Ollsson tillförende aldrigh warit uthi eller haft något ordh ryckte för sådan eller annanoanständigheet, syntes fuller rätt i föllie af domare reglernes 40 § denne Arfwedh Ollsson ifrån bewistelsen att befrija, Alldenstundh han eij deruthinnan är bahr åtagen eller någre koster i hans huus fundne, men som han sin oskyldigheet på dhet högsta contesterar och sielf eedh tillbiuder, dett ländzmannen Wäll:tt Magnus Löfbergh och påstådt; Altså blifwer han Arfwedh Ollsson förelagdh wedh nästa Tingh, medh sielf sins eedh, sigh här för Rätten befrija.
  4. Cronones Ländzman Wäll:t Magnus Löfbergh instämbdtChristopher Persson i Komstadhför dett han otillbörl: skall slagit och handterat sin tienstepiga Bolla Håkonsdotter, så att hon nödgattz afwijta tiensten.
   Christopher Persson i Comstadh närwarande förklarar sigh fuller hänne slagit något, men berättar sigh der till haft orsak emedan hon dhå han henne skickade till Wemmenelöf efter een tröskekarl, gick hon olofwandes een half mijhl länger, till Rörum, och således försummade sin tienst nästan ett dygn, i det hon icke kommit igen för änn dagen efter om midagztijden som hon gick borth om korgonen och allenast hade 1½ fiärdingzwägh ifrån Comstadh till Wämmenelöf, som hon skickadh war, att gåå derifrån hon kunnat samma dagen om midagztiden warit tillbaka igien, men at han intet tillfogade henne någet skadelig hugg.
   Hwilket pijgan Bolla Håkonsdotter, hwadh orsaaken till hennes undfången hugg wedkommer, bekiänner, men säijer honom sigh illa slagit på armen att dhet blödde, och nödgades gåå uhr sin tienst till ländzmannen och klagade sin nödh.
   Ländzman berättar att dhå hon sigh för honom klaget, har han sändt budh efter Christopher Persson och förhållit honom pijgans klagomåhl. Jämbwäll antel: bracht dhem till föreningh medh hwarannan, så att pijgan åther gick till honom i sin tienst, men sigh förnummit dhe sedermehra eij kunnat förlijkas.
   Christopher Persson i Comstadh giör dhen inwändningen och säger att för änn hon Andre gången gick från honom, war han medh henne öfwer eens at betahla henne för den tijden hon honom tient, hwarmedh hon och tillfredz och således begge nögde att hon qwitterade samma tienst.
   Hwilket pigan och tillståår, medh berättelse, att hon honom tiente ifrån den 9 octobr: Dionysij dagh och 10 weckor framåth hafwer således intet mehra att förwända.
   Resolutio
   Aldenstundh befinnes Christopher Persson i Comstadh icke så illa slagit Tienstehionet och pijgan Bolla Håkonsdotter att hon dher af fådt, mindre något lythe, derefter wijsa kan, uthan att han haft skiähligh orsaak för det hohn honom oåtspordh annorstädes gådt änn dijth han skickat blefwen och länge blifwidh borta änn dhet kan pröfwas henne i mathfaderns förrättningh kunnat warit hemma tillbakars, hänne medh husagha och skiähligh correction ansee, deröfwer honom eij öfwertygas kan skiedit hafwa, dy kan rätten honom derföre eij medh plikt beläggia, uthan allenast giöra till honom een  tillenligh åthwarningh härefter att skickeligen och tillbörligen handtera sina leghohion och som dhe bägge warit andre gången dhå hon från honom bortgick derom öfwereens och tillfredz, böör han betahla henne för dhen tijden hon honom tiente 10 weckors lön medh 1 D: smt sampt expenser 1 D.r och wijdare å bägge sijdor i detta måhl wara frijkallade för hwarjehanda tilltahl.

  Klåckaren Rasmus Toft i Gislöf och skräddaren Hindrich Nillsson framkallades. Men som klaganden intet kan framskaffa dett kiöpebref swaranden påståår sigh till honom lefwererat, eller bewisa vice versa sigh samma bref intet bekommit, Altså förblifwer dhermedh wedh dhen obligation som wedh sakens förste incaminerande antogz af swaranden Hindrich Nillsson.

  1. Oluf Jostsson på sin BrodersPastorens i Borrby wällärde Hr Hans Berentzwägnar framställte sigh för Rätten medh ährindran om Rättens Rättmätiga uthslagh uthi dhen agerade saak honom och Arrendatoren Claus Starck i Ystadh emillan. Men som bem:te Claus Starck eij är nu tillstädes, uthan befinnes i lagha förfall, förmedelst een i Ystadh uthi råkadh slagzmåhls action, så att han eij får resa uhr staden, altså måste dermedh till wijdare beroo.

  Lars Swensson som åboer Rusthåldzhemmanet N:o 5 i Nöbbelöf för hwilket han wedh sidsta tinget pålagdh blef ställa caution både för hemmanetz afgående Ränta som dess reparation, häfdande och bruuk, iämwäll nu i förrgåår tillsades innan detta Tingtez sluuth samma praestera eller afstå hemmanet till ryttaren och Rusthållaren Inge Brobergh, framkom och uthnämbde till sine löftesmänn Anders Nillsson och Anders Swensson efter nämbdens bewittiande 2:ne behållne såwähl som flitiga männ, så at dhe nogsampt tilltroes wara sufficiante till detta löftet, hwilka tillstädes sigh samma jämbwäll påtogo som förbem:te Lars Swensson och det honom åboende hemmanet, Alt efter Tingz Rätten uthfallne domb att wara responabelt, allenast detta åhret 1695. Skohlandes dhå bem:t Anders Nillsson och Anders Swensson handtera caution …. qwitte blifwa, den Jämwäll här för Rätten sig afsäija, men skulle Inge Broobergh och Lars Swensson emedlertijdh annorlunda föreenas faller Anders Nillsson och Anders Månssons caution af sigh sielf så att dhe dherföre eij dhå må qraveras. Emedlertijdh blijr Lars Swensson wedh hemmanet och bruket behållen orubbadh, så länge han det tillbörl: häfdar och brukar.

  1. Häradzskrifwaren W:t Elias Löfbergh läth uppläsa Restlängd uppå innestående rest som dåck böör betahlas pro A:o 1693 och dhe förre åhren sampt A:o 1694 Item Oförmögnes restantier pro A:o 1693.

  © Magnus Lindskog, 2001-2008
  (viss redigering pågår fortfarande)