1696 extraordinarie ting Järrestad

  Anno 1696 den 29 Februarij höltz i föllie af hans Excell:ce General Lieutnanten och Gouverneurens högwäborne Baronens Hr Otto Vellingks skriffteliga befallningh af Malmö d: 12 februarij 1696 Extraordinarie Tingh medh mehnige almogen af Järrestad härad. Närwarande cronones Befallningzman wälb:de Elias löfbergh och den wanliga häradsnämbden.

  1. Effter högbem:te hans Excell:cens befallningh examinerades och inqvirerades om kongl: Maij:ttz och Cronones uthestående Ballancer här i Provincien ifrån A:o 1658 som landet kom under kongl: Maij:tt och Sweriges Cronos dovotion. I anledning af den jämpte mehr wälbemälte hans Excell:tz ordre öfwersände Specification uppå både sielfwa hufwudmännerne så wähl som Cautionisterna som på bem:te upsatz stå antechnade, warandes för war och een persohns nampn qvastionerat till nämbden om dhe sielfwa eller dhess cautionister ännu lefwer Eller och dheras Barn eller arfwingar hafwa arf samma sina föräldrar något eller elliest tagit arf, hoos andra, som föräldrerne bordt tillfalla om dhe lefwat hade, om dhe äga någon ägendomb här i ortten eller annorstädes här i rijket, sampt huru hufwudmännen emedan dhe warit Befallningzmän eller elliest betienter i ortterne sig comporterat uthi dheras embete, om han warit nachlösig och försummelig, så och hwad tijd hwar och een gienom döden afgången, eller till annan ortt, sig begifwit, sampt hwad för landzman han warit, då befantz som uppå een författat Specification ad acta förnamt, för hwart och ett nampn finnes annoterat, uthom hwilchet denne Tingzrätten ingen underrättelse kunnat inhämpta.
  2. Hafwer Ryttmästaren wälborne Hr Ridderschiöld, Hr Probsten och kyrkioherden Magister Hillarius Barfoth i Glemminge, kyrkioherden Hr Elias Wettring i Ingelstrup och Hr Pehr Pehrsson Bagger i Stijbytillstådt sigh gå effter Cautions skrifftens innehåld, dat: d: 25 Octobr 1695 /: Copialiter wid Ingelstad häradz innewarande åhrs ordinarie wintter tingz actoir till finnandes :/ uthi Borgen, jämwähl ähro af dhe wilkohr och förmögenhet så wijda witterligit är, att hans kongl. Maij:tt hoos dhem kan för tijden hafwa sin säkerheet i fall Befalningzmannen Elias Löfbergh på sin upbörd och underhänder hafwande medhel skulle komma till kortha, det attesteras här medh och till större wissheet verificeras medh häradz Sigill.
  3. BegiäradeArendatoren well:tt Gorris ÅgesonTingz attestatum effter 1692 åhrs afkorttningz längder, som af Tingzrätten tillförende ähro verificerade, uppå dhe ödhe och frijheetz hemman i Ingelstad och Järrestad härader, som höra under Smedstorp gårdz arende, af hwilcha bem:te Hr Arrendatoren intet behörigt arbete åthniutit hwareffter för den skull Tingzrätten, så hoos nämbden som närwarande allmoge effterfrågade huruwijda Arendatoren Gorris Ågesson bem:te åhr af dhe Bönderne som underskrefne Specificationen af då warande Befalningzman Nicolaus Psilander och häradzskrifwaren nu Befallningzmannen wälB:de Elias Löfbergh uthwijsar, arbetet till Smedstrup konungzgård åthniutit eller eij, Så blifwer således derom bewittnat, att dhe samma som hwardera effter proportion af alt arbete i sine uthlagor skulle så godt giordt 10 dahl: Sm:tt åhrl: som Hr Arendatoren för dem skulle betala, nu för åhr 1691 intet arbete kunnat praestera, Bedragandes sig samma till een Summa 32 D:r 16 ör hwilchet att sålunda förweta medh häradz Sigill Verificeras.
  4. BegiäradeArendatoren wäll:tt Gorris Ågesson Tingzattestatum uppå ödhe och obrukade hemman, sampt på frijheet uptagne i Ingelstad och Järestad härader belägna, som konungz arendegården Smedstorp till afwell och arbete anslagne warit A:o 1692. Och för samma åhr lijkwähl intet arbete kunnat praestera, uthan i anledningh af arbetz Contractet, och den dåwarabde Befallningzman Psilander och häradzskrifwaren nu Beaflningzmannen Löfberg uthaf cronones afkortningzlängder extraderade, och underskrefne Specification, bem:te arendatoren een afkorttning lijdet uthi arbetet som honom uthaf samma ödhe och frijheetz hemman till Arendegården Smedstrup warit anslagit, een summa af 32 D:r 16 ör Sm:tt hwar om sig Tingzrätten medh nämbden och närwarande allmoge befrågat, och befunnit Arendatoren well:tt Gorris Ågesson af samma Bönder för det åhret intet arbete åthniutit hwilchet medh häradz Sigill verificeras.
  5. InladheArendatoren well:tt Gorris Åkesoneen Specification af nu warande Befallningzmannen welbet:de Elias Löfbergh underskrefwen, uppå ödhe och på frijheet uptagne hemman pro A:is 1693, 1694 och 1695 som i Jerestad och Ingelstad härader Smedstrup konungz Arende gård till åhrligit arbete underlagde ähro, af hwilcha bem:te Hr Arendatoren intet arbete bekommit, uthan lijdit afsachnadh för alla 3 åhren een summa 52 D.r 16 öre Sm:t hwilchet således förweta Nämbden, så wähl som Tingsökiande närwarande allmoge besannade och warder för den skull deröfwer Tingzattestatum meddelat.
  6. I lijka måtto begiäradeArendatoren well:tt Gorris Ågessoneffter ett Extract upå 1690 åhrs afkorttningar af dåwarande Chronones Befallningzman well:de Zacharia Stobaes underskrifwit Tingz attestatum öfwer dhe i Ingelstad och Järestad härader belägne ödhe och frijheetz hemman, som ehuruwähl Smedstorpz konungz och arrendegårdh till afwel och arbete anslagne warit, Lijkwähl förmedelst ödhesmåhlen och frijheeter intet arbete A:o 1690 till konungzgården praesterat, Belöpandes sig till 35 D:r Sm:tt som Arendatoren uthi samma arbete afkortning lijdit hafwer, hwilchet således richtigt wara, warder medh häradernes Sigiller verificerat.

  Carl Lilliengrijp

  © Magnus Lindskog, 2002
  (viss redigering pågår fortfarande)