1696 höstting Järrestad

  Anno 1696 den 9 September hölltz lagha ordinarie höstetingh medh mehnige allmogen af Järestad häradh, å rättan Tingstad Hammenhög, närwarande Chronones Befalningzman welb:de Elias Löfbergh och wahnlig häradznämbd.

  1. Publicerades hans Excell:en General Lieutnanten och Gouverneurens breef af d: 10 sistledne Augustj angående skogzeldz förekommande och det straff derpå wederböranden åligger.
  2. InladheBonden Håkan Trulsson i Wram och Färs härdheen citation, hwaruthi Håkan Andersson i Comstad är inciterat för något arbete wid hööhöstningen skall wara giordt, och dhet i 18 dagar á 4 ör om dagen, jämpte frij förtäringh som ännu resterar, föruthan dhet som betalt är sambl: 5 dagar á 4 ör om dagen som gienast betaltes, Och effter som han slagit medh sin egen lije, påstår han att niuta dhet honom än åtherstår.

  Håkan Anderson i Comstad mötte och förebar att hafwa eij loft honom mehr än 3 ör om dagen, men såsom nämbden tillstod, att när om mann med sin egen lije arbetar, då får han om dagen 5 öre smt, men denne Håkan i tinget sin kåste praetenderar eij mehr än fyra öre smtt. Håkan Trulsson säger sig tillbudit att taga tienst hoos dhe andra männ der i byen, om han med dess arbete intet war tillfredz. Håkan Anderson deremot swarade, att han hade så wähl penningar som hans naboer, derföre kunde han sp wähl betala, som dhe när han höst arbetet giordt, wijdare hade parterne i denna saak intet att producera.

  Resolutio

  Rätten fant skiähligt att Håkan Andersson i Komstad betalar till Håkan Trulson i Wram, dhet slåttearbete han 18 dagars tijd för honom förrättat, nembl: 4 ör smt om dagen, lijka som Håkan Anderson till Håkan Trulsson dhe 5 första dagar gifwit, och dhet inom 8 dagars förlopp, eller undergå laga Execution och dessuthan betalar Håkan Anderson Tingz Expenser till Håkan Trulsson Een dahl: sölf:r mtt.

  1. Borgmästaren och Hospitals förståndaren wälförståndig Johan Petreus uthi Christianstad, gienom dess laga fullmächtig nämbdemannen Anders Kåck i Tommerup Tågerup som upstod och begiärte att hoosgående Specification angåendestädzmåhl till Christianstads Hospital pro A:o 1693, måtte för Rätten upläsas, och Tingz Attestatum dereffter gifwas, dhet Rätten conseneterades.
  2. Sammaledes begiärte och nämbdemannen Anders Kåck att hoesgåendeSpecification på Ollongiäld pro A:o 1694måtte upläsas och ransakas, och tingz attestatum meddelas.
  3. Lijkaledes begiörde och samma fullmächtig att eenSpecification på städzmåhl, angående Järestad häradt, och dhe godtz under Christianstads Hospital der uthi belägne, måtte för Rätten framtagas inquireras och derom attestatum gifwas.
  4. Wjdare för Rätten framkom nämbde- och Christianstads Hospitals ländzman Anders Kåck i Tommerup Tågerup, och begiärte af Rätten att dhe nämbdemänn nembl: Arfwed Håkenson i Wemmenlöf och Nils Åkesson i Stijby måtte eedeligen besanna här för Rätten, dhehusesyner som på effterskrefne Hospitals hemmanförrättade ähre nembl: Carlaby N:o 13 Måns Larsson och Peer Andersson, 3/8 hemman. N:o 19, Erich Larssons enkia Ibm. N:o 17 Peer Hillebrandtson Ibm. Tommerup Mölla Håkan Swenson. Wranarp N:o 12 Jöns Nilssons enkia. N:o 13 Jöns Lasson, N:o 14 Swen Nilson och Nils Swensson , Stijby N:o 25 Oluff Håkanson. N:o 29 Mårtten Tilufson. Hwaruppå ofwanstående nämbd upstod och giorde deras edeliga uthsagu att dhe besichtigat föreskrifne hemman som rättwijst är, och dheras upsatz innehåller.
  5. Drängen Nils Persson i Blästorpsom wist sig inciterat samptl: Bye männen i Borrby, för dhet dhe honom nekat sitt spörsmåhl å 3 sochnestämboor, och blef om spåtmåhlet så aflagt att sochnemännen blef gifwit een half timmas Dilation effter Toor Olssons begiäran då dhe sig wijdare förklara wille. Borrby byemän effter ½ timmas gifwen dilation instält sig medh dhet spåtzmåhl drengen Nils Person af dhem begiärdt dat: Hammenhög d: 9 7:br 1696.
  6. Drängerne som tiäna kyrchioherden Hr Pehr Bager i Stijbyäre incititerade af heiderijdaren well:tt Jöns Olson, angående een Book på Tunbyholms hägnat som skulle wara hamblat een stöpel af, och Hr Capiteinen Reinholt Pattkull dhem skulle påfunnit.

  Häiderijdaren war tillstädes, insinuerade i rätten een syyn af 2:ne nämbdemän Mårten Mårttenson i Tiufstorp, och Lars Nilsson i Selsiö, boendes i Ingelstad häradh, underskrifwen som seija att boken bestod af 2:ne stöplingar. Och den war kullhuggen 4 alnar från Rothen, beståendes stöpeligen af 6 lass dhe 4 bort hämplade och dhe 2 ähnnu qwarliggande.

  Heiderijdaren tillfrågades om han kan bewijsa dhet samma drängar träet kullhuggit eller hamblat hafwa, hwartill han swarade Neij. Att han eij widare wiste än det han fant drängerne wid träet, sedan twenne lass tillförende af samma trä woro bortförde dagen föruth af andra.

  Skogwachtaren Oluff Trulson tillfrågades om han ofwan bem:te drengar kunde bewisa hafwa hamblat samma böök. R:s Neij han kan intet seija hwarken dhe eller någon annan dhet omkullhuggit, men han fant desse drengar stå och hugga, dhet han gienast gaf heiderijdaren Jöns Olson och Hr Captein Pattkull på Tunbyholm tillkiänna, som och gienast dijtkommo, pantade drengarne och förde brännet till Tunbyholm.

  Jöns Persson och Swen Anderson förmeenar blifwa srij för den beskyldeningen, emedan dhe Träet intet nedhfält, uthan tänchte när brännet låg ledigt och ingen dhet widkiändes, woro så må på sin husbondes wägnar taga lass, som någon annan, och förebära så mychet mehra för wijdare straff befrias, som dhe reedan lijdit för mychet om dhe sig något försedt. Wijdare hade parterne i denne saak intet att förebära eller Agera.

  Resolutio

  Ehuruwähl kiäranden och heiderijdaren well:tt Jöns Olsson i Falgebromölla angifwit Pastoris Hr Pehr Baggers i Stijby twenne drengar Jöns Persson och Swen Andersson, som skulle  hamblat och nedhuggit een stöpelafwen böök dhet han dhem medh wittne eij öfwertyga kunnat, uthan gienom des skogwachtare Oluff Trulsson skulle sådant wara uthkommit, som iche häller kunnat drängarne öfwertyga hamblat samma trää, uthan han skogwachtaren drängarna funnit hugga lass af dhet som för dhem nedfält war, hwilket bränne eller wedh, heiderijdaren låtit sedan ifrån dhem taga, och dessuthan panttat, och fört brännet medh panttet till Tunbyholm, drengarne deremot förmehna dhem wara orätt skiedt, emdan dhe intet fällt något bärande trää från rooten, mindre hamblat någon green af samma Trää. Till medh hafwa dhe sådane greenar för sig funnit nederhuggne, och lagdt på dhera wagnar, hwar medh dhe ingen skogzskada giordtt, mindre någon dhem öfwertyga kunnat dhet dhe angifne före. Dhet Rätten öfwerwägat, och pröfwar skiähligt drengarne i detta måhl för heiderijdarens wijdare tilltahl aldeles frij ehrkiänna, sampt pantet oskadt igien lefwereras. Compensatis Expensis.

  1. Hustru Mätta Hansdotter i Cimbritzhampninstämbt Toor Nilsson i Glimminge in puncto Debiti 10 D:r 24 n smtt. Och äre således medh hwar annan för Rätten föreente, att Toor Nilsson lofwar om tree wechors förlopp betala medh godt korn effter det prijs som dhet nu wid förstkommande Micaelj kostar, i widrigt undergå laga Excecution, sampt och dess uthan betala Tingz Expenser 1 dahl: 8 ör smtt.
  2. Hustru Mätta Hansdotter i Cimbritzhampninstämbt Oluff Nilsson i Glimminge in puncto Debiti 5 D:r 23 öre smtt. Oluff Nilsson mödte, nekar intet skulden, uthan lofwar den betala medh korn om 3 wichors förlopp som det kostar nu wid tillstundande Micaelj tijd, I widrig hendelse Undergåe laga Excecution, och dess uthan betala Tingz Expenser 1 D:r 8 e Smtt.
  3. Enchian hust: Mätta i Cimbritzhampninstämbt Eilert Jönsson i Komstad in puncto debiti 4 D:r 16 öre smtt, Eilert Jönsson war till wedermähle nekar intet giälden, uthan låfwade om 14 dagars tijd medh godt korn skulden, att contentera, dhet rätten consenterade och fant skiähligt om det löfftet iche effterkommes, då Eilert undergå laga Excecution sampt betala Tingz Expenser dessuthan 1 D:r 8 öre smtt.
  4. Enkian hust: Mätta Hansdotter i Cimbritzhamninstämbt Biörn Swensson i Borrby in puncto Debiti 9 D:r 30 öre smtt, Biörn Swensson mödte, neekar intet skulden, uthan lofwar betala, men infaller een qvaestion, enkian säijer han lofwat henne sädh i betalning, dhet Biörn Swensson intet frångår, men säijer sig emedan han kommit från gården och sitter inhyses, att han med sädh intet betala kan uthan lofwar på skulden betala medh een lijten fohla i andre åhr, Item 2 st: grbältade galter i andra åhr, noch 1 fåhr, och lofwar Biörn Swensson till S:te Micaelj all summan att Contentera medh ofwanbem:te wahrur, och hwad det intet tillsträcker, då medh reeda penningar att betala, dhet Rätten öfwerwägade och fant skiähligt att Biörn Swenss: till ofwan uthfäste tijd dhe 9 D:r 30 ör smtt betahlar, eller undergår Excecution sampt och dessuthan betala Tingz Expenser 1 dahl: smtt.
  5. Hust: Mätta Hansdotter i Cimbritzhambn, instämbtOluff Tykeson i Grödstorp skuldfordran angående, 17 D:r 8 ö smtt, Oluff Tykeson mödte begiärte dilation till S:te Martini tijdh, och således Agnescerade skulden, och lofwar till den tijden betala medh godt korn eller penningra. Actor sade sig intet kunna så lenge wäntta, doch blef ventilerat och af Rätten funnit skiähligt att Oluff Tygesson betalar ofwanbem:te 17 D:r 8 ö smtt medh korn effter löffte, senast till 14 dagar effter S:t Micaelj, skier det iche då undergår laga Excecution sampt desswuthan betala Tingz Expenser 1 dahl: 8 ö smt.
  6. Enchian Mätta Hansdotter i Cimbritzhampninstämbt Arfwed Olson i Järestad in puncto Debiti 13 D:r 8 ör smtt. Arfwed Olson mödte seijer sig wara så mychet skyldig och begiärar Dilation, halfdelen till förstkommande Micaelj och den andra halfwa partten till Martini nest effter hwar medh Actor war tillfredz, Rätten Resolverade skiähligt, och consenterade perternes föreening. Skulle Reus dhet intet effterkomma, då undergår laga Excecution och betala Tingz Expenser Een dahl: smtt.
  7. 15. Dito enchiainstämbtHans Erichsson i Järestad in puncto debiti 7 D:r 14 ör smtt. Reus mödte, nekar intet skuldfordran, uthan lofwar Betala halfdelen till förstkommande Micaelj och dhen andra halfpartten till 4 wechor dereffter, hwarmed Actor lätt sig nöija. Rätten ant billigt, att så frampt Hans Erichsson iche effter sitt löffte betalar sin skuldfordran, medh godt korn, då undergå laga Excecution och betalar Tingz Expenser dessuthan 1 D:r 8 ör smtt.
  8. Dito enchiainstämbt Anders Nilsson i Gislöf in puncto debiti 23 D:r smtt Reus comparerade Agnoscerade skulden, och den gienast med contante penningar betalt medh Interesse för 2 åhr, sampt Tingz Expenser som medh dhe ähro för dhen fordran åthskilde.

  Den 10:de September

  1. Cronones länsman well:tt Magnus Löfbergh instämbtJöns Anderson i Tågerup, dess hustro Bengta och Michel Anderson Ibm, för begångitslagzmåhl och öfwerfallande på Bonden Swen Kåck i Tågerup, sampt och inciterat bem:te Swen Kåck och Niclas Wagner, att om samma saak gifwa relation.

  Ryttaren Nils Wagner giorde sin berättelse föruthan eedh, effter honom för särdeles orsaker skull eeden eij tillåtas kunde, att han om afftonen stod i sin husdörr och såg att Swen Kåck stod uthe och kastade sitt wattn, då satt Jöns Anderss: äfwen uthi gården, och sade Swen till Jöns Andersson, få du skam för dhet du lätt drengen slå mina swijn, hwarpå Jöns swraade, få du dhet sielf sprang så till och tog een lije som hängde på wäggen, och sade till Swen, Jag skall hugga dig att tarmerne skola ligga på marchen, då Swen tog een stake och stödt till Jöns medh att han fölt om kull, och lijen flög öfwer hufwudet på honom, hwilken Swens hustru optogh och förwarade, sedan kommo dhe samman i hååret då Swen blef slagen både blodig och blå.

  Jöns Anderssom mödte och förebar, dhet Swen Kåck slog först, men doch uthan något bewijs, kan alltså intet neeka slagzmåhlet. Parterne tillfrågades om dhe här uthinnan något wijdare hade att förbringa, hwar till dhe swarade Neij.

  Resolutio

  Såsom förnimmes dhet Jöns Andersson i Tågerup tillgripit olofligt gewär nembl: en lije, och dermedhtäncht skada Swen Kåck ibm, om han det i tijde eij förkommit och medh een stake samma olycha från sig afwärriat hafwandes doch Jöns Andersson på annat sätt blefwit denne Swen Kåck öfwermächtig, honom pust och hårdrag gifwit så der effter blånad syntz dhet Rätten i betänchiande tagit, och skiäligt funnit, att Jöns Anderson i Tågerup för håårdrag på Swen Kåck, plichtar sex mark smtt i anledningh af det 12:te Cap: såram: B: medh willia st: sammaledes för blånad 3 mk smtt effter 10 Cap: S:e m: B:l medh … laghen, dessuthan erlägger Tingz Expenser een dahl: smtt.

  Rätten tillfrågade Jöns Andersson om han wille hålla dhet undantagh han lofwat Swen Kåck enär han för honom afstådt gården, hwar till Jöns swarade neij, alltså kan eij häller Swen Kåck hålla sitt löffte uthan will således hafwa sin gård igien emot dhen afgifft som Jöns Andersson till honom uthlagdt, hwilchet och rätten consenterade, och alltså blef Jöns Andersson af rätten frånsagdt gården, att giöra den i lagha tijd bödelig, och få Swen Kåck gården igien, att annamma och derföre chronones uthskylder till Rusthållaren ehrläggia, sampt hålla dhen wid laga häfd effter husesyns ordningen.

  1. Cronones länsman well:tt Magnus Löfbergh jemwähl inciteratOluff Rasmusson i Wranarp och dhess medföllie, angåendeslagzmåhl och olaga panttningh nembl: en gryta ifrån ålldermannen Peer Olsson i Tommarp, och det emot dheres eget aftahl och förbudh, hwarföre upwäxte slagzmåhl emellan Trosspoiken Lasse Nilsson och Bonden Oluf Swensson i Wranarp

  Länsmannen påstår att dhe måge plichta så wähl för slagzmåhlet, som för dhen olaga pantningen, och framladhe een attest om samma saak af nämdemannen Mårtten Nilsson i Tommerup Dat: d: 4 Aug: 1696.

  Wranarp byemän samptl: begiärer Dilation till nästa tingh, effter som Trosspoiken som denna saak egentl: angåer är eij tillstädes uthan wid Regementzmötet, säija sig och till dhen wijden willia instämbna Tommerup Bymän och dhem öfwertyga att pantningen warit laglig. Uppå denne Byemännens begiäran, consenterade Rätten medh dhet reservato, att dhe wid 3 D:r wite då saken fullföllia.

  1. Nämbdemannen Mårten Joenson i Östra Härestad, instämbtPer Mårttensson i Tommarp, angående 16 skeppor korn till stuteleija, som har stådt i 6 åhr hwarför han praetenderar jämpte capitaletz räntta och Tingz Expenser.

  Peer Mårttenson mötte och tillstår skulden, men begiärar Dilation att betala halfparten till nestkommande Micaelj, och halfparten tillfölliande Micaelj nestkommande åhr, hwar medh Actor iche war tillfredz, uthan påstår att altsammans till nestkommande Martini må blifwa betalt.

  Såsom Peer Mårttensson eij kan neeka giällen, alltså förelägger Rätten honom att betala halfpartten nembl: Åtta skepper kan till förstkommande Micaelj, och den andra halfwa dhelen medh arbete eller korn till Micaelj dereffter A:o 1697. Skier det iche då undergår laga Excecution, och dessuthan betala Tingz Expenser 1 dahl: smtt.

  1. Hustro Anna sahl: Hr Mathieses i Lundinstämbt Hr Hans Jostson Berendtz i Borby, angående 8 In specie Rd:r som han af hennes sahl: mann 1677 lånt effter dess obligation, som innehåller att skulden inom 3 wechors förlopp skulle betalt blifwa. Fierdingzmannen Jöns Andersson i Järestad, såsom fullmächtig på enchians wägnar, inladhe Hr Pastorens obligation på 8 Rdr in specie, Dat: Lund d: 20 juli A:o 1677.

  Dernäst ett bref af Hr Pastoren underskrifwit af dat: Borby d: 9 Juli A:o 1695.

  Item een Copia af ett breef uyhan Dato som enchian till Hr Pastoren afgåe låtit.

  Fullmächtigen påståer Rättens uthslagh och domb i saken. Enkian widgår uthi dhen insinuerade copiam af sitt bref, att hafwa bekommit af Hr Pastoren een häst, som i dess sahl: mans book finns afförd för 8 dahl: smtt.

  Hr Pastoren Praetenderar dhet hästen må antagas för 10 D,.r smtt och seijer dher brede  wijd att dhen sahl: mann af honom fått 2 st: sölfskieder, så goda som 6 D:r smtt. Tillfrågades Pastoren hwar medh han kan bewijsa att hästen warit wärd 10 dahl: smtt, och att dhe sahl: mann sölfskederne bekommit, hwartill han swarade sig ingen wittne hafwa förebär derhoos att skulden är intet låhn uthan een gåfwa som eij Interesse före praetrenderas kan, och alltså förmodar pastoren blifwa frij för enchians tilltahl i detta måhl. Fullmächtigen Jöns Anderson påstår nu som förr häradzrättens Resolution och domb, så på Capital som Interesse, emedan Pastoren eij kan beiwjsa dhet warit een gåfwa uthan effter obligationens innehåld sees dhet wara ett låhn.

  Pastor inständigt påstår få niuta Dilation till nesta tingh, då han sig obligerat beiwsa skulden
  betalt effter dess uthgifne revers, eller då betala dhet Rätten honom på läggandes warder.

  Resolutio

  Såsom Pastor Hr Hans Jostson Berendtz i Borrby lofwar till neste ordinarie tingh, dhen skuldfordran enchin sahl: Hr Mathieses i Lund fordrar att Clarera eller bewijsa dhen wara betalt. Alltså hafwer Rätten pröfwat skiäligt Pastoren i dy måhl upskof förunna medh dhet reservato att Pastor fullbordar sitt löffte wid wijte af 3 dahl: smtt eller då betala effter sin uthgifne obligations innehåld.

  1. Kyrchio Inspectoren wälbet:de Albreckt Didrichson i MalmöCiterat Mårten Månson i Borby, angående Borrby kyrchioladha som han för suttit.

  Mårtten Månson i Borrby insinuerar igienom nämbdemannen Toor Olsson i Borrby een cautionsskrift, underskrifwen af Jöns Nilsson i Borrby och Peer Jöransson i Thulstorp hwilche cavera så för kyrckio ladhens byggnadh, som och för dhen räntte, der af åhrligen och i rättan tijd utgå bör, samma cautionsskrifft daterat Hammenhög d: 9 Septembr: 1696. Och böra mehrbem:te cautionister få innan nestkommande S:to Johannj, få laga att kyrchio ladhan är färdig att få een laga granskningh, eller i widrigt fall, dhe samma att stå för dhet straff derpå föllia torde, lijkmätigt dheras cautionsskrifft, skulle ofwanstående cautionister intet sig tilltroo praestanda praestera då gifwes dhem 8 dagars Dilation sig att betänchta och dhet tillkiänna gifwa för häradzhöfdingen, hwar effter kyrchio Inspectoren Albrecht Dirickson lembnas frij disposition hwem honom synes kyrchio ladhan i Mårtten Månssons ställe att updraga.

  1. Drengen Nils Persson i Blästorpinstämbt enckian Elna Anders Håkens i Wallby för dhet hoon åthskillige ährerörige skiällsord skall på honom utkastat. Item instämbdt wittnen Jöns Larsson i Blästorp som effter aflagd eedh wittnade som föllier, att han hörde Elna Anders Håkens skiälla drengen Nils Persson således att om han iche flydde henne sin rächia igien, då skulle han wara tiuf för kornet.. Dernest framkallades Hans Tueson ibm, hwilchen effter aflagd eed wittnade att han hörde hustron Ellna Anders Håkens seija, att Nils Persson skulle wara een tiuf så wähl för rächen som för kornet.

  Hustrun war tillstädes och tillfrågades om hoon kunde beiwjsa drengen något ringaste tiufwerij hwar till hoon swarade aldeles Neij.

  Wijdare hade parterne eij för Rätten att remonstrera.

  Resolutio

  Såsom enkian Ellna Anders Håkens, sina uthgutne skiäldzord uppå drängen Nils Persson i Blestorp, aldeles åtherkallat, och nekta intet weetat medh honom annat än dhet som ärligit och godt är, alltså befrias drengen för hennes hastige mode uthkastade ord, men hustrun plichtar effter 43 Cap: Tingmåls B: L:L: tree mark smt och till Tingz Expenser 20 ör smtt.

  1. Kirstina Anders Nilssons i Comstadinstämbd Jäppe Persson och hans hustro Ibm för dhet dhe uthi ett gilleslagh skola een hoop otillbörlige skiällzord på henne uthgutit. Jeppe Pärsson mödte, och blifwer partterne således in för Rätten föreenade, att Jeppe Persson gifwer Kerstina twå march till förlijkningh, Item betalar Tingz Expenser 3 mk, jämpte dhet ingen af dhem weth medh hwar andra något något annat än ärligit och reedeligit, skulle någon af partterne denne förlijkning bryta, då är dhem emellan ett wijte satt till 3 D:r smtt, hwilche den som bryter tillstår att oundwikel: utgifwa om osämmia dhe mellan kommo.

  Den 11:te September

  Oplästes hans Excell:ces General Lieut:e och Gouverneurens bref medh innelagd kongl: Maij:ttz allernådigste Placat dat: Stockholm d: 23 Maij 1696.

  Angående huuders aftagande af döda diur, sampt afwägeskaffande.

  Item Publicerades hans Excell:ces nådige breff af Malmö d: 31 Julij om Byggningztimmer hwilchet Bonden på slätten, eij kan få ut…st effter ingen skog på ägerne finnes.

  Sammaledes uplästes hans Excell:ces General Lieutnentens och Gouverneurens nådige ordre af Malmö d: 3 Januarij 1695. Innehållandes om löse och oförpassade personers fasttagande.

  1. Toor Ingemanson i QwarnbyCiterat Nils Hanson i Nöbbelöf, angående een sugga han af honom för 3 åhr sedan legdt, som han eij igien bekommit, hwarföre han praetenderar bem:te suggan och 2 åhrs afföda. Nämbdemannen Mårtten Ingemansson i Wallby på sin Broder Toor Ingemansoons wägnar i Qwarnby förlijktes således medh Nils Hansson i Nöbbelöf att Nils Hansson gifwer till Toor i Qwarnby twå march smtt och dhet till nestkommande Martinj, skier det iche då undergå laga Excecution sampt betala Tingz Expenser effter mötesmanna ordom.
  2. Drengen Nils Olsson i WiarpCiterat Mattz Nilsson i Glimminge och Håkan Nilson i Wästanbech angående något barngodtz effter skifftebrefwet som för Rätten upwistes. Saaken blef differerat till efftermiddag effter parterne lofwade sigh emillan föreenas.
  3. Mårtten Joenson i Hammenhöginstämbt Jöns Hall i Tommerup angående een häst som han af Mårtten Jönsson bekommit för 9 D:r 16 öre smtt hwarpå han seijer sigh eij hafwa något fått, upwijsandes derjämpte Jöns Halls obligation på samma 9½ D:r af dato d: 20 Maij 1695 att betala till Martinj nest dereffter.

  Jöns Jönsson Hall påroptes war intet tillstädes uthan på laga förfall wid Regementzmötet.

  Mårtten Jönsson påstår och begiärar domb i saaken effter Nya Processons innehåld.

  Resolutio

  Rätten pröfwade skiäligt att Jöns Jönsson Hall i Tommerup till nestkommande Micaelj betalar till Mårtten Jönsson i Hammenhög sin uthgifne obligation på 9 D:r 16 ör smtt, dessuthan Tingz Expenser 1 dahl: smtt, skier det iche, då undergå laga Excecution. Skulle elliest Jöns Jönsson Hall hafwa något på samma skuld betalt, då reserveras honom dhet till nästa tingh igien åtherwinna af Mårtten Jönsson i Hammenhög.

  1. Pehr Olsson i Hammenhög citerat Erich Nilsson i Glimminge angående något Barnegodtz som till 24 D:r smtt sig skulle belöpa, uppå Sissa Erichsdotter i Hammenhögs wägnar, dhet han under förmynderskap antagit.

  Erich Nilsson påroptes war intet tillstädes uthan framsändt sin sohn Lars Erichson, sig instälte och lade skriftebrefwet i rätta dat: d: 29 Martij 1697. Uppå Capital 22 D:r 16 öre smtt som nu af Peer Olsson fordras medh dhess Interesse hwilchet uthi 19 åhr till 25 D:r 16 ör bestiger. Deruppå wijsar Lars Erichson wara betalt 7 skepper korn i 3 mk skep:n 1 grön …. för 4 dahl:r ett teche för 2 mk, noch medh een annan sedhel upwijser wara anwändt fäldtskiärare löhn på Erich Nilsons myndlingh sex dahl: smtt som In summa giör 15 D:r 24 hwilchet på Interesset afgåer, och blifwer således Capital och Interesse ännu inneståendes hoos Erich Nilson 32 D:r 16 öre. Peer Olsson praetenderar jämwähl Tingz Expenser, och begiärer eij godtzet, uthan begiär dhet må blifwa hoos Erich Nilsson inneståendes på Interesse effter som han är närmast att wara förmyndare. Dhe påstående Tingz Expenser finner Rätten skiähligt att Erich Nilsson betalar medh 3 mk sölf:r mtt.

  1. Bonden Oluff Persson i Comstadsom antagit dhet afbrände hemmanet N:o 19 som Jöns Andersson tillförende bebodt, för Rätten framkom och begiärte brandstod till samma hemmans uprättande och byggningh, dhet Rätten togh i betenchiande, och fant skiäligt först låta ranska gienom nämdemänn dhen afbrände byggningens wärde, sampt och huru elden löös kommen jämwähl uthsäija huru många huus till samma hemman behöfwes byggias, och hwadh dhet kosta kann, hwartill anbefaltes nämndemännen Anders Kåck i Tågerup och Nils Ågeson i Stijby samma förrättning fullgiöra som dhe medh eed här för Tingzrätten kunna verificera.
  2. Cronones Befalningzman wälbet:de Elias Löfbergh opwijste för Rätten een Specification uppåeen cronans uthjord, belägen på Järestad byes marcher, som åhrl: skylder 6 mk smtt till cronan ord: räntta, och nu befinnes samma jord uthi 3 åhrs tijd nembl: A:o 1691, 1692 och 1693 aldeles Obrukat och ödhe legat, men sedermehra förmådtJöns Andersson i Järestad den i bruk att uptaga och åhrligen derför cronans ränttor betala, hwaröfwer Befalningzman begiärer Tingz Attestatum. Blef alltså af Rätten dereffter inquirerat och befunnit som ofwan förmähles.
  3. Cronones Befalningzman welbet:de Elias Löfbergh framwijste jämwähl sin skriftel: begiäran angående eeninnestående Resteffter den afdöde Bertel Hansson på qwarnen N:o 3 i Tommarp, hwilchen rest pro Annis 1692, 1693 och 1694 sig till 48 ½ dahl: smtt skall bedraga, och för armod skull är blefwen uthestående, hwaröfwer häradzrätten beskaffenheeten examinerade och befasntz således i sanningh, som bemelte begiäringzskrifft innehåller.

  31 Förrige giästgifwaren Petter Tång i Hammenhög, instämbt sahl: Cornetens Petter Grönwaldz enchia i Gislöf  angående någon skuld effter uprättat contract för dhet bem:te enchia såldt öhl och brännewijn medh giästgifwarens consense, hwar på är betalt 2 D:r och ännu till Contract summans fyllnadh resterar 4 dahl: hwilche giästgifwaren praetenderar att åthniuta.

  Enchian blef påropt, men fantz ingen hwarchen hon eller någon för henne tillstädes. Alltså dömmer rätten skiähligt att enchian betalar dhe resterande 4 D:r smtt förinnan 14 dagars förlopp eller lijda Excecution effter lagh, jämpte dhet hoon betalar Tingz Expenser 24 ör smtt.

  1. Och i lijka måtto, haarförrige giästgifwaren Petter Tånginciterat Swen Tysk i Tommerup som sammaledes skall gifwa åhrligen för krögare frijheeten 5 D:r smtt hwar på giästgifwaren 1 D:r smtt bekommit, och nu praetenderar dhe åtherstående fyra dahl: smtt.

  Swen Tysk i Tommerup blef påroopat, men fans eij tillstädes, iche häller någon som för honom swarade, Ty blifwer han af häradzrätten tillfunnen pro Absentius plichta een dahl: i smtt och dess uthan betala till well:tt Petter Tång dhe resterande 4 dahl: smtt han honom lofwat, och dhet inom 14 dagars förlopp, skier der iche då undergå laga Excecution, sampt betala Tingz Expenser 24 öre smtt.

  Saaken som för middagen blef dilaterat emillan drengen Nils Olsson i Wiarp och dhes förmyndare, blef nu uptagen, och såsom dhem emellan imedlertid eij är skiedt een fullkommen förlijkningh, alltså haar Rätten uptagit saken till nogare ventilation; frågande först om dhe iche äro och borde wara rätta förmyndare, hwar till dhe swarade Jaa, Item frågades om dhe något mehra hade att inwända, antingen nya skiähl eller wittnes påberopande, dhet dhe och benekade. Yttesrt tillfrågades om partterne hade i denna saak något mehra att förebringa eller påminna , hwar till dhe sadhe sig intet widare hafwa, uthan begiärade domb.

  Resolutio

  Såsom drängen Nils Olsson i Wijarp lagligen instämbt sina förmyndare Mattz Nilsson i Glimminge och Håkan Nilsson i Wästanbech, och dhem förelagdt ett skifftesbref, hwar medh han bewijser dhem till sig hans arfwegodtz A:o 1683 d: 14 Maij tagit för 83 D:r 8 ö smtt, dhet förmyndaren eij ifrångå kunnat, som dhe medåhrligit Interesse effter förmyndare ordningen betala böra, hwarpå dhe på Interesset betalt 30 dahl: 24 ör smtt som således derpå decourteras, blifwer alltså hufwudsumman medh dhet öfriga Interesset 118 dahl: 10 ör smtt, som ofwan bem:te förmyndare till drengen ehrläggia bör i dhet Rätten öfwerwägat och pröfwat skiähligt att Matz Nilsson i Glimminge och Håkan Nilsson i Wästanbech betala till drengen Nils Olsson ofwanbem:te 118 dahl: 10 ör smtt till nestkommande nyåhr A:o 1697 i widrigt undergå laga Excecution medh mindre dhe iche anderledes föreenas kunna. Compensatis Expensis.

  Håkan Nilsson i Wästanbech för sin pehrson wädiade denne saak under lagmansRätten. Matz Nilsson i Glimminge emotstod och eij appellera wille men lofwade sin anpart uthan wijdare process contentera willia.

                                                                                         Carl Lilliengrijp

  [Häradets sigill]                                                                [sigill]

  © Magnus Lindskog, 2005
  (viss redigering pågår fortfarande)