1697 höstting Järrestad

  Anno 1697 d: 5:te Octobris blef af häradzhöfdingen wällborne Hr Carl Lilliengrijp, hållet lagha höstetingh utj Jerestadh häradh medh häradz tingsökiande allmoge, å häradtz rätta tingstadh Hammenhögh; Närwahrande Cronones Befahlningzman wällbetrodde Elias Lööfbergh och wahnligh häradz Nämbdh.

  1. Chronans ländzman wähl:tt Magnus Lööfbergh, framstälte i Rätten ett contract Dat. d: 29 octobr: 1694 han medh samptel: allmogen i Järestadh häradh upprättat, angående een skieppa korn, åhrl: att åthniuta af hwar man som i häradet bruuk hafwa, sammaledes af alla möllare att dhe äfwen som Bönderna i häradet gifwa honom een skieppa sädh eller miöhl åhrl:n, hwilket Contract nämbden som och tillstädes wahrande allmoge Begiärte af Tingzrätten måtte uppläsas och af Rätten Confirmeras, hwaremoth ländzmannen plichtig att skrifwa för alla som i häradet boo, och det nödigt hafwa som rätt och förswarligit wara kan, och ingen på sitt goda nampn eller ähra Touschera, om så skiee skulle dhå förswara ländzmannen dett sielf, dett andra böör länsmannen hålla allmogen frij för alla andra små wanlige uthjgiffter, som till Brofougdar plägar uthgifwas, dett 3:die skall och ländzmannen emot den skieppa sädz åthniutande, alltijdh see till att ingen af allmogen skieer något förnär i dheras ordinarie eller Extraordinarie uthlagor och Ränttor eller att någon fordrar mer af dhem änn dhe uthgifwa böra, detta så nämbden som allmogen, som dhet på sine egne sampt hemmawarandes wägner underskrefwit lofde för Tingzrätten effterkommas och hållas skulle så länge ländzman är och praesterar dhet han låfwat, dhet samptel: begiärte af häradsrätten länsmannen måtte bewillias Tingz Attestatum effter dhet Rätten consenterade.

  2. Drängen Nills Tuesson i Gijslööf framkom för Rätten och Begiärte första laghbudh på hemmanet N:o 26 i Gijslööf som han af Fader Persson Ibm effter kiöpebrefwet Dat: Gijslööf d: 9 maij A:o 1697 tillhandlat, hade och samma drängh instämt pårörande slächt, om dhe hade någon inwändningh eller laga Jef emot samma kiöp, men dhe instämbde, effter drängen Nills Tuessons berättelse, swarat, intet hade beställa wedh tinget nu föränn sidsta och 3:die lagbudh skier, Bewilliades doch drängen drängen nu denne gångh af häradzrätten första laghbudh på ofwan:de hemman.
  Dhe instämbde nambl: Swen och Mickel Pers söner, pijgorna Bengta och Johanna Persdöttrar, fadder och Nills Anders söner och pijgan Sissa Anders dotter i Gijslööf, blefwe förste gången påropte, men ingen af dhem tillstädes, Altså i anledning af Nya processen plichtar hwar för sigh 1 D:r Smt.

  3. Pehr Olufsson i Tryte instämbdt Rytttaren Per Jytte i Gijslöf, saakgifwandes honom för han bortsålt sin sohns möderne arf, som Pehr Olufsson är morbroder till, Ryttaren Per Jytte i Gijslööf påroptes men war intet tillstädes, Altså i anledningh af nya processen plichtar han 1 D:r Smt.

  4. Nämbdemannen och Hospitahls ländzmannen Anders Kåck i Tågarp uppstodh för Rätten och framwijste een Specification af Borgmästaren och Hospitahls förwaltaren wällbetrodde Johan Petreo i Christianstadh. Angående några städzmåhls penningar, han upburit af några Hospitahls hemman i Järestadh häradh och begiärer Tingzrättens Attestatum, att inge flere städzmåhls penningar falldne för A:o 1696./. änn Specificationen Ibbehåller, blef och samma Specification för Tingzrätten upläsen och effter Examinerandet Richtigh befunnen, att inge flere städzmåhls penningar dhet åhret faldne äro, som giör i een summa 24 D:r 16 öre Smt.

  5. Gunnar Elofsson i Gijslööf framkom för TingzRätten på mehnige allmogen samt officerares och Ryttares wägnar som boo och bruuk hafwa i Gijslööf by, och upwijste een Bys skrå och wijte, som Bymännen sins emellan uprättat och underskrefwit och dheras egne sielfrijtade karemerken undersatt, hwilcken skrå och wijte dhe begiärte af Tingzrätten confirmeras måtte dhet Rätten så wijda bewilliade och samtyckte, som dhet intet är praejudicerligit emot kongl. förordningar och Sweriges beskrefne lagh, hwaruppå häradzrätten samptel: dheras begiäran consenterade.

  6. Mårten Månsson i Stijby framkom för Rätten och bekiände sigh medh sin wederpart Nills Bengtsson Frijs som han låtit instämma, nu mehra sedan citationens förkunnade wara wänligen och wähl tillfredzstäldh.

  7. Mårten Månsson i Stijby tillijka medh Mårten Mattsson i Comstadh mölla, instälte sig för Rätten förklarandes sigh wara medh hwar andra om dhe 4 D:r Smt skuldfordran wara förlijkt.

  D. 6 Octobris

  8. Pehr Olufsson i Tryde instämbdt Ryttaren Pehr Jytte i Gijslööf, angående Ryttarens egen sohns arfwegodtz som honom tillfallit effter dess sahl: moder, som berättas wara 7 D:r Smt, Ryttaren till sigh tagit och bordtsålgdt, Ryttaren som i gåår war Absens framkom nu i dagh för Rätten och wedstodh, samma sin sohns arfwegodz Bortsålgdt till Jöns Olufsson i Ramsåsa, som bestodh 1/2 dhelen i een merr, och är samma gosse nu på 15:de åhret gammall. Och emedan Per Olufsson i Tryde warit förmyndare för samme gosse Nills Persson ben:dh, begiärar han att drängens fader will gifwa honom afkall eller qwittobref samma godtz och förmynderskaph.
  Ryttaren Tillfrågades af Rätten om han will hålla Peer Olufsson frij och krafweslöös för sin sohns förmynderskaph i dhetta måhl, nu och i framtijden, hwartill Ryttaren swarade Jaa och gaf altså Pehr Olufsson sin handh derpå, hwareffter Pehr Olufsson begiärte TingzRättens Attestatum, dett honom Consenterades.

  9. Drängen Esbiörn Jörensson i Qwarnby instämbt Jöns Truedsson i Gnalööf, angående 6 T:r korn medh 2 åhrs Räntta 1 wallmars klädningh, 1 paar linböxer medh lijfstöcke.
  Jöns Truedsson mötte och ingaf sin Libel uthan dato, hwaruthinnan han intet will wedstå meer änn ett halfft Pund korn och ett paar skorr, dett han säijer betalt som Libellen Innehåller.
  Drängen Esbiörn nekar, så intet wara som han i Libellen infördt, uthan påståår sitt kraf effter citationens Innehåldh effter som dhet intet kan bewijses.
  Jöns Truedsson tillfrågades om drängens korn och hafre han åhrl: åhrs förtient hoos honom är derpå stället uthtrusket och lagt på hans lofft, hwartill han swarade Jaa, således skiedt wara undantagandes 3 T:r hafre han förde bort som woro sådde på platsen, kläderna och skorna kan icke häller Jöns Truedsson beneka uthan wara dhem skyldige.
  Drängen Esbiörn begiärar domb på Rästen som är 3 4/5 T:a korn sampt kläderna medh Tingzexpenser.
  Rätten förhölth parterne om dhe om dhenna saak förennas wille, hwartill dhe funno sig benägne, att Jöns Truedsson i ett för alt till nästkommande Martinj tijdh betahlar till drängen Esbiörn Jörensson 1 Pundh korn i widrigt undergå laga execution.

  10. Ladufougden på Giärsnäs Peer Jäppsson, instämbdt klockaren Christen Andersson i Stijby, angående klockaren caverat för betahlningen för een häst klockarens swåger Sören Erichsson Harlööf kiöpt af ladufougden och skulle derföre gifwa 25 D:r Silf:rm:tt hwaruppå Harlööf allenast betalt 10 D:r Smt.
  Dereffter Insinuerade klåckaren sin Libell Dat: Tingzstället d. 6 8:br 1697 derjempte Insinuerade klåckaren een Libell underskrefwen af Sören Erichsson Harlööf. dat: Hoby d. 26 Sept: 1697.
  Klockaren seijer att der är giordt annat kiöp av hästen sedan han för betahlningen caverade.
  Derppå Insinuerade klockaren een Attest ifrån Sig:r Jacob Schlüter i Carlscrona dat: 2. 26 Aug: A:o 1697 men synes fördektigh effter på åhretahlet är raderat.
  Klockaren Christen Andersson lofde skaffa rätta kiöparen Sören Erichsson Harlöf hijth till tinget senst till d. 16 octobris eller han som rätta cautionist betahla.
  Dhe instämbde wittnen, Anders Andersson i Stijby och Jöns Person Ibm framkallades och aflade dheras Eedh medh handh å book, Anders Andersson sine 36 åhr gammal, Jöns Persson 35 åhr gammal, och Refererade att dhe woro öfwerwarandes när Sören Erichsson Harlöf kiöpte een häst af ladufougden Per Jäppsson på Giärsnäs, och skulle gifwa för dhen 25 D:r Smt och gick klockaren Christen Andersson i caution för penningarne att dhe till påsk förgången richtig betahlas skulle, emedan kiöpet dhem emillan skiädde 5 weckor för påsk, och woro dhe hoos och drucko lekiöp, som kiöparen och sälliaren uthgofwo hwardera 2 öre Smt wijdare hade dhe intet att referera.

  11. Pastor Hr Pehr Bagger i Stijby instämt nämbdemannen Nills Ågesson, och hans hustru Hanna, och Hans Lasson medh dhes hustru Margreat i Stijby för dhet dhe fält några ordh att dhe mist någon fieder af några sängkläder som dhe lånt till Hr Pehr Pastor påståår att så wäll männen som hustrurne som dhet tahlet uthkommit, böra bewijsa dheras tahlan, eller derföre plichta effter lagh.
  Pastor Hr Pehr tillfrågade Nills Åkesson, och Hans Lasson om dhe eller dheras hustrur wetta något annat medh Hr Pehr dess hustru, Barn eller tiänstehion änn dhet som Ehrligt gott och ett så hereligit huus wäll ägnar och anståår, hwartill Nills Ågesson och Hans Lasson på sine egne sampt dheras hustrurs wägnar swarade alldheles Neij, intet wetta medh Hr Pehr dess hustru Barn eller tiänstefolk annat änn det som Ehrligt och gott är, och om några ordh af dhem eller dheras hustrur i hast faldne woro, dhå bedia dhe om wänskap och förlåtelse, Hr Pehr war medh dhenna dheras uthsagu tillfredz och begiärte tingzrättens Attestatum dereffter dhet Rätten consenterade.

  12. Wällborne Hr Holger Rosencarntz till Glimminge wedh dhess fullmächtigh wäll:tt Tufwe Trulsson läth tredie gången Publicera dhet Testamente som sahl: Fru Mätta Rosencrantz medh honom upprättat, och wedh förledit sommartingh d. 5 Maij andra gången uppläst blef.

  D. 7 Octobris

  13. Chronans ländzman wäll:tt Magnus Lööfbergh på qwinfolket Bengta Larsdotters wägnar instämt Per Staffensson och Måns Olufsson i Wallby, för dhet dhe ofwanbem:te qwinfolck slagit, sampt hänne ährerörigh beskyllning tillagdt, derhoos Insinuerade qwinfolcket sin Libell uthan dato.
  Per Staffansson och Måns Olufsson woro för Rätten tillstädes, neka intet uthan wedstå att Per Staffansson slagit hänne ett slagh medh een klacker kiörekiäp, och Måns Olufsson slagit henne medh een liten kiäp 2 slagh och säger Måns Olufsson att han hänne slogh för hon hade stulit ifrån honom något kiött och fläsk.
  Qwinfolcket säijer att Per Staffansson slogh hänne mångfaldige slagh, och så länge han orkade både blodigh och blå, dett fältskiären i Cimbrishamn bewittna kan, som hänne förbant och helade, widare läth och cronolänsmannen henne besichtiga när hon klagade för honon af Nills Andersson och Mårten Rigår i Baskemölla, och dhå fantz hon Blodigh och blå, och dhet högra ögat war på henne alldehles igenswulit, blef och åken till ländzmannen effter hon war så illa slagin att hon dijth intet gåå kunde.
  Rei säija sigh medh wittnen willia öfwertyga qwinfolcket stulit så fläsket som kiöttet, som Per Ågesson i Wallby sågh när hon togh kiöttet, sampt Lasse Ågesson och Peer Trullsson i Wallby som sågo att hon wijste dhem hwar kiöttet i een hage lågh.
  Förelägges och qwinfolcket skaffa fältskiärens Attest som hänne helade, huru mycket hon slagin och sårat war. parterne begiärte upskof i saaken till nästa tingh att dhe medh wittnen dheras tahlan och beskyllningh bewijsa kunde, dett Rätten consenterade.

  14. Ryttaren Inge Brobergh i Nöbbelöf instämt Per Hindrichsson, Anders Åkesson och Nills Mårtensson i Gijslööf, för 10 D:r Smt Rustningzräntta för A:o 1695.
  Ofwan:de Bönder woro för Tingzrätten tillstädes, och säija sigh betalt denne Ränttan, Inge Brobergh fordrar till Cornetten Sahl: Petter Grönwall, som medh dheras quittens Böcker bewijses, hwaruthinnan finnes infördt, att Peer Hindrichsson i Gijslööf lefwererat A:o 1695 4 D:r Smt, till Sahl: Grönwall som han lefwererat till Bonden Lars Swensson på dhe penningar Inge Brobergh honom skyldig war.
  Fins och i Anders Åkessons quittens Book ett Sahl: Grönwall uppburi 3 D:r Smt af honom, som och lärer wara lefwererat till Bonden Lars Swensson, som Inge Brobergh honom skyldigh war effter een förlijkningh som af officerarne upprättades emillan Bonden Lars Swensson och Inge Broobergh.
  Sammaledes fins och i Nills Mårtenssons q:tz book att han lefwererat A.o 1695 3 D:r Smt till Sahl: Cornetten som på lijka sätt som ofwanförmähles lährer af Sahl: Grönwall wara lefwererat.
  Cornetskans mågh Jonas Brunck, som är hännes fullmächtigh emedan hon möcket siukligh är, och omöijeligen kan komma till tinget, Insinuerade i Rätten ett Rådstugu Attestatum ifrån Cimbrishambn, Dat: d: 3 Maij 1697./.
  Ryttaren Inge Brobergh inlade ett Extract af Cimbrishambns Rådstugu Protocoll Dat: 27 Septembris 1697.
  Inge Brobergh framlade sin Libell uthan Dato hwaruthinnan han påståår att ofwan:de Bönder böra betahla honom 10 D:r för 1695: åhrs RusthåldzRäntta.
  Bönderne säija sigh een gångh betalt dhe penningar som Inge Brobergh af dhem fordrar, som dhe medh quittens Böckerne bewijst, säija och att cornetten den gång lefde och borde Ryttaren medh honom Liquiderat när han lefde, och icke så långh tijdh effter dess dödh komma att fordra något.
  Dereffter inlade Inge Brobergh een skrifft af dhå wahrande Befahlningzman nu Borgmästaren Psilander Dat: Ingelstorp d. 31 Decembris 1695 och hänger wedh samma Instrument Inge Brobergz Bref till Hr Psilander Dat: Nöbbelöf d. 2 Decembr: A:o 1695./.
  Inge Brobergh tillfrågades af Rätten, hwarföre han lefwererade dhet ½:wa Pundh korn på Sahl: Cornetens wägnar till handelsmannen Mårten plätz i Cimbrishambn, R: Att om han wille behålla hällsan, måtte han lefwerera till Plätz dhet 1/2:wa pund korn, wijdare hade parterne i dhenna saak intet att Agera uthan begiärte domb.
  Inge Broobergh beder att dhe instämbdhe wittnen Swen Nillsson i Nöbbelööf och Håkan Nillsson i Gijslööf, måtte uthsäija dheras sanningh, om något korn Sahl: Cornetten fått på Inge Broobergz logh, wittnen som ofwannämbnes woro tillstädes, giorde dheras Eedel: uthsagu att dhe intet annat wetta derom uthan dhe uthtruske kornet dersammastädes, och dhet upmåhlte till Sahl: Cornetten, och blef samma korn liggiandes på logen öfwer natten, och dhe för dheras tröskelöhn finge hwardehra een skieppa korn, dhen dhe buro hwar hem till sitt wijdare hade dhe i dhenna saak intet att wittna.
  Resolutio
  Dett hafwer Ryttaren Inge Broobergh i Nöbbelöf påstådt, att Bönderne, Per Hindrichsson, Anders Åkesson och Nills Mårtensson i Gijslööf, ännu till honom 10 D:r Räntta för A:o 1695 skyldige äro, Jämbwäll och Sahl: Cornet Grönwalls Enkia hustru Helena skyldigh 40 skp:r korn som Ryttaren säijer sahl: Corneten bekommit i dhes lefwandes lijfwe, föruthan 10 skp:r korn som på Inge Broobergz loge skall wara uthtruskt, och af Sahl: Corneten der annammat, dheremot hafwer Bönderne medh dheras quittens Böcker här för Rätten uppwijst, att dhe 10 D:r Smt af dhem richtigt betalte äro, till sahl: Cornet Grönwall och han samma penningar till Brobergz Creditor lefwererat, effter een förlijkningh officerarne giordt emillan Broobergh och Bonden Lars Swensson, som sielfwa quittencet uthwijsar; beträffande dhe 40 sampt 10 skieppor korn, som Brobergh fordrar af Cornetz enkian, så hafwer Broobergh intet kunnat giöra bewijsligt samma omtwistade korn, wara af Sahl: Corneten i dess lefwandes lijfwe fordrat, mindre medh honom derom någon afrächningh giordt, icke häller på något sätt kunnat giöra bewijsligit, dem emillan een sådan kornghandel warit, cike häller hafwer Actor gittat effterkomma dett som Tingzrätten honom d: 12 febr: A.o 1697, förelade att anskaffa, och dhet som sahl: Cornetten af Inge Broobergz RusthåldzRänttor upburit, hafwer han till Munteringz perdtzedler och Banqven lefwererat, emedan officerarne denna Broobergh intet hello Solvendo medh mehr som Acten uthwijsar, dhet Rätten i öfwerwägande tagit och skiähligt pröfwat, dhe ofwanbn:de Bönder sampt Cornetskan Helena sahl: Petter Grönwalls, för wijdare Inge Broobergz tillkraf i detta måhl alldehles frijährkiänna. Compensatis Expnesis Actum ut supra.

  15. Pehr Pehrsson i Elmhult instämt Håkan Andersson i Comstadhskuldfordran angående een föllia i 4:de åhr, som Håkon Skulle gifwa Per Persson 6 D:r hwarpå är betalt 3 D:r 20 öre Smt och restar nu 2 D:r 12 öre Smt dhet Pehr Pehrsson bewijste medh een Attest som Måns Andersson i Elmhulth uthstält och 2:ne nämbdemän, Måns Frännesson i Elmhult och Arfwedh Persson i Östarydh underskrefwit och Attesterat, dat: Elmhulth d: 19 7:bris 1697 /. dett samma wittnar och Jon Persson i Stijby som hörde af Håkon Anderssons egen mundh att han skulle gifwa Pehr Pehrsson i Elmhult 6 D:r Smt för föllian.
  Håkon Andersson tillbiuder wäll neka men hade inga bewijs, hwar medh han sin tahlan befästa kunde, och säijer sigh resten alldrigh skohla betahla uthan han der till nödd blifwer.
  Parterne tillfrågades om dhe mehr hade att proponera, hwartill dhe swarade Neij, Per Persson påståår och begiärar Tingzexpenser och Rättens resolution.
  Resolution
  Dett hafwer swaranden och Bonden Håkon Andersson i Comstadh intet kunnat Neka uthan han kiöpt een föllia i 4:de åhr af Pehr Pehrsson i Ellmhult, men nu nekar intet lofft att gifwa för dhen meer änn 4 D:r Smt hwarpå Rus betalt 3 D:r 20 öre Smt, och intet will beqwähma sigh gifwa Resten uthan han dertill nödd blifwer, häremoth hafwer Per Persson medh wittnen bewijst, när kiöpet om samma föllia dhem emillan slötz, att Håkon Andersson för dhen skulle gifwa 6 D:r Smt hwaruppå han betalt 3 D:r 20 öre Smt som ofwanförmähles men Resten som är 2 D:r 12 öre Smt will han uthan Twångh intet ifrån sigh gifwa, dhet Rätten öfwerwäget och pröfwat skiähligt att Håkon Andersson betahlar till Pehr Persson dhe på kiöpet åtherstående 2 D:r 12 öre Smt föruthan rättegångz expenser 1 D:r 8 öre Smt och dett innom een månadz förlopp i wijdrigt undergå laga execution Actum ut Supra.

  16. Chronans Befahlningzman wäll:de Elias Lööfbergh för Rätten läth framkalla ladefougden på Borrby Petter Andersson som begåt lönskeläger medh 2:ne qwinfolck dhen Eena Ellna Nillsdotter som hafwer sitt tillhåldh i Swinebärga, hwilcken han ächtenskap lofft, dhen andra Elin Truedzdotter i Borrby, uthan Echtenskapz löffte, Elin Nillsdotter nu andre gången besofwen, men Ellin Truedzdotter nu första gången besofwen.
  Ladufougden war tillstädes kunna intet neka så Passerat.
  Resolutio
  Rätten pröfwade skiähligt att ladefougden Peer Andersson pliktar för sigh sielf, för dhet första lönskeläget 10 D:r Smt; sammaledes för kohnan Elin Nillsdotter han Ektenskaph lofwat och andre gången besofwen betahlar han 10 D:r Smt, och försörier barnet effter kongl: förordningen medh fosterlöhn. Sammaledes plichter och ladofougden Peer Andersson för dhet lönskeläge han andre gången sigh försedt medh Ellin Truedzdotter i Borrby 20 D:r Smt, sampt och försörier barnet medh fosterlöhn, men qwinfolket Ellin Truedzdotter för sin förseelse betahlar för sigh 5 D:r Smt och dhetta i anledning af straffordningen.

  17. Jöns Olufsson i Järestadh instämt Jöran Månsson i Tullstorp att wittna i saaken han Rådman Krabbe i Cimbrishambn instämt honom före.
  Jöran Månsson i Tullstorp war tillstädes aflade sin Eedh och wittnade som föllier, att han kiöpte een swart koo af ländzmannen Måns Olufsson i Cimbris, som han hade fått af Jöns Olufsson i Järestadh för Cronans skatter, och gaf Jöran Månsson för samma koo 8 D:r 8 öre Smt och är dhenne Jöran Månsson 70 åhr gammall. Jöns Olufsson bewijste och medh Måns Ohlssons zedell att han dhen omtwistade koen ifrån sigh lefwererat, samma zedell Dat: Cimbrishambn d. 13 maij 1683.
  Rätten förehölth Parterne om dhe förlijkas wille, hwartill dhe funno sig benägne, att Jöns Olufsson senstom 14 dagar betahlar till Rådhmannen magnus Krabbe 1 T:a Gott korn eller undergå laga execution. Jempte Tingzexpenser 1 D:r Smt.

  18. Oluf Rytter i Grödstorp instämt Hindrich Persson Ibm. Angående någre oqwädies Ordh dhem emellan falldne på samblingen, medelst någon ÅkerJordh, men nu förtryte dhe dheras wäsende, och förklara hwar andra för braf männ, och intet wetta medh hwar andra annat änn dhet som ährligt och gott är, och således blefwo medh hwar andra för Rätten föreente, hwarpå dhe gofwo hwar andra händerna, och skohla dhe plichta dhenna gången för dheras förseelse, hwardehra 3 mk Smt, effter 43 Cap: Ting: M: B: L:L: sampt dessuthan Betahla bägge Tingzexpneser 1 D:r 16 öre Smt.

  19. Nills Persson i Tommerup instämt drängen Mårten Nillsson i Grödstorp, för dhet han medh een Lije skurit halsen af een dess häst på wägen emillan Tommerup och Tågarp.
  Drängen Mårten Nillsson war till wedermähle och wedståår saakgifwandet, och lofwar för hästen willia gifwa 6 D:r Smt; hwilcka 6 D:r Smt Rätten förelade honom effterkomma eller undergå laga Execution.

  20. Jöns Nillsson i Gladsax instämt Per Jäppsson Ibm för dhet han brutit benet af Jöns Nillssons Soo.
  Per Jäppsson war till wedermähle och tillståår saakgifwandet, och lofwar samma soo medh 2 D:r Smt betahla, hwilket Rätten honom iämwäll förelade att effterkomma, eller i wijdrigt fall undergå laga execution.

  21. Nills Andersson i Tommerup instämbdt Peer Staffansson i Wallby för skuldfordran 3 D:r 16 öre Smt som skohlat restera på ett kiöp om 1 stuut.
  Per Staffansson war tillstädes och bewijste sigh hafwa desse penningar på Nills Anderssons wägnar till Christopher Persson i Tröredh och Wrams Sochn betalt, hwarmedh Nills Andersson war förnögdh och således ifrån hwar annen skilda.

  22. Smeden Åge Håkonsson i Comstadh instämbdt drängen Nills Håkonsson i Stijby, för giordt arbete 2 D:r 14 öre Smt.
  Drängen Nills Håkonsson war till wedermähle och agnoscerade skulden, och säijer sigh dhen samma om 3 weckors förlopp willia betahla. Rätten pröfwar skiähligt att drängen Nills Håkonsson effter sitt eget uthlåtande innom 3 weckors tijdh, betahlar till Åge Smedh dhe 2 D:r 14 öre Smt, Jempte 1 D:r Smt rättegångzexpenser eller undergå¨laga Execution.

  23. Klockaren Christen Andersson i Stijby instämt fäherden Lars Hindrichsson Ibm angående een koo han för honom förkomma låtit.
  Dernäst Insinuerade klockaren sin Libell Dat: Tingstället hammenhögh d. 6 8:br: A:o 1697.
  Wijdare inlade klockaren een attest af Nills Bengtsson Frijs i Stijby uthgifwen om samma koo Dat: Stijby d. 2 octobris A:o 1697 som blef ad acta lagdh.
  Fääherden Lars Hindrichsson war till wedermähle och inlade sin Libell Dat: Stijby d. 4 octobr: A:o 1697./.
  Rätten förmante parterne till förlijkningh, som och skiedde på sätt som föllier, att hyren lars Hindrichsson betahlar till klockare Christen Andersson 4 D:r Smt, eller undergå laga execution.

  24. Saaken som förledet wintertingh d. 12 februarij förehades emellan Corporalen manhafftigh Anders Wimman och sampt:l Wemmenlööfz Bymän, angående een kopparkiättel som dhe från honom pantat för några giärde, som han i hast intet kunde fåå färdige, blef nu för Rätten förlijkt att Corporalen gifwer Bymännen 5 mk Smt och deremoth bekommer sin kiättel skadd igien, hwarmedh dhe alldehles från hwar annan åthskilde äro.

  25. Handelsmannen Hindrich Ifwersson i Ystadh instämt Lars Ohlsson i Borrby, för 16 skp:r korn, bestående utj Prästetijonde och hellneskyldh, som pastor Hr Hans Jostson till Hr Handelsmannen Assignerat.
  Lars Ohlsson war till wedermähle, och bewijste sigh hafwa detta korn till nämbdemannen Swen Andersson i Tullstrup betalt, till hwilken han först af pastoren Assignerat war, Altså remmitteras handelsmannen Hindrich Ifwersson till Pastoren igien, der att sökia sin regress dhet bästa han kan och gitter.

  26. Qwinfolcket Ingefre Nillsdotter i Gladsax instämt Sockneskräddaren Bengt Hansson Ibm för fosterlöhn till dhet oächta barnet dhe medh hwarandra sammanaflat.
  Bengt Hansson war till wedermähle och lofwar willia gifwa henne åhrl: 2 skp:r sädh till fosterlöhn och dhet så länge och in till thes barnet sin föda sielf förtiena kan.

  27. Ryttaren Nills Arfwedsson i Gijslööf instämt Fader Persson Ibm angående skuldfordran 15 D:r Smt.
  Fader Persson war till genmähle och agnoscerade skulden och lofwade dhen till förstkommande Martinj tijdh betahla, dhet Rätten honom Jempte 24 öre Smt Expenser förelade effterkomma eller i widrigt fall undergå laga Execution.

  28. Ryttaren Harldh Kiempe i Gijslööf instämt drängen Oluf Månsson Ibm för 8 skp:r korn.
  Drängen Oluf Månsson war till wedermähle och tillståår skulden, sampt lofwer willia gifwa Haraldh Kiempe 1 T:a korn om 14 dagar förmedelst dhen åthskilnadh på kornet war dhå han dhet bekom och nu är, hwarmedh Kiempen war tillfredz. Rätten pröfwade skiähligt att drängen Oluf Månsson effter sitt eget uthlåtande betahlar till Kiempen om 14 dagars förlopp 1 T:a Gott korn, jempte 24 öre Smtz rättegångz expenser eller undergå laga execution.

  29. Arfwed Persson i Östary instämt Jöns Andersson i Tommerupz mölla för skuldfordran 14 skp:r korn, för een af honom bekomman häst.
  Jöns Andersson war till wedermähle och tillståår skulden och säger sigh gienast willia betahla hälfften, och anhåller om Dilation på dhen andre hälfften.
  Rätten fant skiähligt att Jöns Andersson nu gienast betahlar till Arfwedh Persson 7 skp:r korn, och till Juul förstkommande resten 7 skp:r korn Jempte 24 öre Smt expenser eller undergå laga execution.

  30. Arfwedh Persson i Östery instämt Oluf Larsson i Tommerup för stuuteläija 4 skp:r korn.
  Oluf larsson war till gienmähle, och wedståår skulden wara richtigh och säijer sigh innom 8 dagars förlopp willia samma skuld betahla hwilket Rätten honom Jempte 24 öre Smt rättegångz expenser förelade effterkomma eller undergå laga execution.

  31. Drängen Bengt Jonsson i Järestadh instämt Oluf Rasmusson i Tommerup för skuldfordran 14 skiepper korn.
  Oluf Rasmusson war till wedermähle och tillståår skulden, samt lofwar willia gifwa Bengt Jonsson om 14 dagar 7 skp:r korn in Natura, dhet Rätten honom Jämbwähl förelade att effterkomma eller i wijdrigt fall undergå laga execution.

  32. Per Nillsson i Rörum instämt Anders Andersson i Stijby, för 7 D:r Smt som restera på ett kiöp om een häst.
  Anders Andersson war till wedermähle och inlade sin Libell Dat: Hammenhögh d. 7 octobr. A:o 1697./. och bewijste sigh hafwa på samma häst betalt 4 D:r 16 öre Smt hwilken kostade 9 D:r Smt och nu resten 4 D:r 16 öre Smt dhem han ährbiuder sigh nu gienast betahla, hwilka Per Nillsson på Tingbordet emottogh och gaf hwarandra handh dherpå, och således från hwar annan åthskilde.

  33. Mickel Hansson i Cimbris instämbdt Carl Ohlsson i Gijslööf för resterande drängelöhn 2 D:r Smt.
  Carl Ohlsson war till wedermähle och tillståår skulden sampt lofwar gifwa honom 2 skp:r korn för samma fordran hwilket Rätten honom förelade effterkomma eller undergå laga execution och betala tingzexpenser 24 öre Smt.

  D. 8 Octobris

  Ryttmästaren wällborne Hr Christians Ridderschiöldh, på Borrby, gienom dess fullmächtige qwartermästaren Manhafftig Swen Bonnesson, gienom een skrifft som han i Räten Incinuerade, Begiärte att åthniuta åhrl: af Cronans skogar till Elldebrandh 200 lass wedh effter han så när hafwet och på slättbygden boor, Emedan dhe andre öfwerofficerare som på slätbygden Boor åthniuta uthwijsningh till nödtorfftigt Bränne, hafwer tingzrätten syntz billigt, att Hr Ryttmästaren Ridderschiöldh nu i åhr för utwijsningh af wederbörande häijderijdare på 150 lass wedh, af toppforne Trän, som minste skogzskade wara kan.

  35. Anders Swensson i Tommerup instämt Anders Nillsson i Gijslööf att wittna i saaken som senaste tinget Incamnerades emillan honom och Jäppe Bertelsson i Tommerupz mölla, angående någre hastige oqwädins ordh som Anders Swensson blef medh 3 D:r Smtz wijthe förelagdh giöra bewijsligit till detta Tingh medh Ryttaren Per Brönielsson i Gijslööf, dett han eij gittat, Altså betahlar Anders Swensson dhe 3 D:r Smtz wijte för han praestanda intet prastera kunnat, och wijdare till sin saak sfulltygande instämt nu Anders Nillsson i Gijslööf som skulle wittne effter sin drängz uthlåtne prdh. Derpå framkallades Anders Nillsson för Rätten och Eedel:n wittnade, att han hördt sin drängh Oluf Rasmusson sagdt att Jeppe Bertelsson i Tommerupz mölla beskylt Anders Swensson i Tommerup tagit några höns, som tilkombne på hans gårdh, wijdare wiste han intet i denna saak att wittna.
  Jäppe Bertelsson i Tommerupz mölla som för Rätten tillstädes war, nekar alldehles aldrigh sagdt dhe orden, mindre kan drängen Oluf Rasmusson honom dhet öfwerbewijsa.
  Parterna tillfrågades om dhe hade mehr i denna saak att framföra hwartill dhe swarade Neij uthan begiärte domb.
  Rätten resolverade skiähligt effter som Anders Swensson i Tummerup intet kunnat giöra bewijsligit att Jäppe bertelsson oqwädins ordh om honom uthkastat, att Anders Swensson pliktar derföre i anledningh af 43 Cap: tingz: M: B: L:L: 3 mk Smt sampt dessuthan betahlar Rättegångz expenser 1 D:r Smt i wijdrigt undergå laga execution.

  36. Saaken som Anno 1696 d. 10 Septembr: af Chronans ländzman wäll:tt Magnus Lööfbergh. Incaminerades angående pantning och slagzmåhl emillan Tommerup och Wrannarpz bymän och Wrannerupz bymän dhen tijden förelagde att fullföllia saaken till nästa tingh wedh 3 D:r Smtz wijthe, som Protocollet 159 uthwijsar dhet dhe eij effterkommit, är altså nu och nyo samma kiäromåhl af cronans ländzman magnus Lööfbergh instämbdh, och begiärar Rättens uthslagh på dhem som slogos och Elacht lefwerne förde, emedan pantningen effter gammal plägsedh kunna wara tillåteligh, allenast dhet skieer i laga tijdh när Bymännen äro nyktre och cike druckne. dhe som slogos war lasse Tråsspoike och Oluf Swensson i Tommerup, och hans broder mattz Swensson Ibm, och woro tillsammans och hårdrogos att dhe woro både blodige och blå, Mattz Swensson tillbödh Neij för sigh, men nämbdemannen Mårten Nillsson uppstodh för Rätten som wittnade att han war nöchter, och sågh på klammeriet, att mattz Swensson hiälpte sin broder att hårdraga och slå Lasse Trosspoike
  Resolverade Rätten skiäligt att Oluf Swensson i Tommerup medh dhes broder Mattz Swensson plichta för hårdragh och slagzmåhl hwarför sigh 6 mk Smt effter lagh och dessuthan hwardehra 3 mk Smt rättegångz expenser och det inom 3 weckors förlopp i widrigt undergå laga execution. Tråspoiken som intet war upphofwet till clammeriet befrijes dhenna gångh för någon plicht.

  37. Chronans ländzman wäll:tt magnus Lööfbergh nu instämt Corporalen manhafftigh Samuel Manfelt i Järestadh, angående slagzmåhl på een drängh wedh nampn Arfwast Nillsson i Cimbrishambn, som nästföregående Ting af Chronans Befahlningzman wäll:de Elias Lööfbergh effter hans Excell: Hr General Lieutenanten och Gouverneurens nådige befahlningh och dhå eij Ageras kunde emedan Corporalen warit laga förfall wedh Regementz mötet, blef nu till wijdare examen företagen.
  Corporalen Samuel Manfelt föregifwer wara medh måhlsäganden Arfwast förlijkt, som han medh een förlijkningz skrifft bewijsar, Dat: Cimbrishambn d. 10 Septembr: 1697.
  Rådman Krabe af Cimbrishambn war och wedh tinget tillstädes som säijer han intet kunnat see eller wetta att drängen hafwer någon skade af dhe slagen som af corporalen fått, fast dett i förstone sågh något swårt uth, som dhet och angifwit blef.
  Chronans Befahlningzman föregifwer och att han åthskillige gånger sändt budh effter drengen Arfwast, men intet förmått honom komma till sigh, kan altså intet wetta om skaden warit Större eller mindre, hwareffter Cronones Befahlningzman begiärte Extractum Protocollj som och Consenterades.

  38. Publicerades hans Excell:z Hr General Lieutnantens och Gouverneurens nödige ordres och tillåtelse att små wärkhästar och inga Rustningzhästar må uthskiepas, Dat: Mallmöe d. 1 8:br 1697./.

  39. Chronans Befahlningzman gienom Ländzmannen wähl:tt Magnus Lööfbergh framstälte för Rätten Sifwer Månssons styfson i Cimbris Nills Persson Ben:dh som slagit sin styffader, dhet han icke allenast samma affton klammerijet skiedde för Cronans länsman angaf och hårdt klagat, uthna och togh samma gångh een Attest af fältskiäraren M:r Ludwick Praetorio i Cimbrishambn emedan slagzmåhlet emillan stefsonen och steffadren skiedde i fältskiärens huus, hwarpå han och sin Attest meddelte till styffadren, men som utj samma Attest stodh infört hehla klammerijet och slagzmählet steffadren och stefsonen emillan, wille fördhenskull Sifwert Månsson dhen samma nu intet framwijsa, uthan föregifwer dhen wara honom ifrånkommen, som doch icke troligt, emedan han lärer wara öfwertalt af moderen att hielpa sin stefson.
  Ländzmannen Magnus Lööfberghz Insinuerade ett Extract af Cimbrishambns Rådstugu Protocoll Dat: d. 26 Aprilis 1697.
  Ländzmannen påståår domb sampt expenser emedan ssaken så klar är effter wittnens uthsagu till medh kan denne Nills Persson intet ifrångå, uthan han sin steffader slagit och håårdragit, Sifwert Månsson och beder altså om nåden och icke om Rätten, emedan dhe bägge ångra hiertel: sådant skiedt wara. Parterne tillfrågades om dhe hade mer i denna saak att framföra, hwartill dhe swarade Neij.
  Resolutio
  Dhet hafwer så wähl Steffadren Sifwert Månsson i Cimbris, som hans stefson Nills Persson Ibm för Rätten williat ifrångå så Angifwandet som klammeriet och slagzmåhlet effter som Sifwert Månsson medh sin stefson sedan öfwereens kommen och förlijktz, hwilket för dhem eij angå kunnat, emedan wittnen dett fulltygat och sagdt, och särdehles fältskiären M:r Ludwich Praetorij uthsagu för Rådstugu Rätten i Cimbrishambn, hwilckne medh dhe förre wittnen öfwereens stämmer, som och bäst om dhenne handel(?) wettat, emedan dhetta slagzmåhl i hans huus föreluppit, hwilket Steffadren och stefsonen eij häller ifrångå kunnat, uthan här för Rätten tillstådt, sådant slagzmåhl dhem emillan tilldragit och skiedt, men föregifwer sådant af wåda och när de druckne warit händt, dhet dhe nu åh bägge sijdor ångra medh wijdare som sielfwa Acten Innehåller, dett Rätten i öfwerwägande tagit, och befunnit att Stefsonen een så grof och oförswarl: giärningh giordt mehr af fult försätt, och af långo wräk, änn af wåda, emedan Stefsonen intet dhe genast klammeriet skiedde Illa deran täkt, uthan sagdt att steffadren honom så offta slagit, och giordt honom orätt på sitt arff, fördhenskull dömmer Rätten skiähligt, att denna Nills Persson för dhenna giärningh plichtar medh lijfwet, i anledning af 2 Mosis Book 21 Cap: 15 V: hwilket under höglofl: kongl: hof Rättens högrättwijsa och nådiga Ompröfwande underdånigst heemställas. Actum ut Supra.

  40. Per Nillsson i Wijarp instämt Nills Esbiörnsson i Borrby för resterande landgille till Håkenrydh Gårdh 7 D:R 30 öre 21r:
  Uppwijsandes Peer Nillsson een Jordebook, hwaruthinnan Rätten intet kunde finna något som samma fordrans richtigheet angick till medh är dhet een oliquiderat handell, altså Differeras denna saaken till nästa tingh.

  41. Borgmästaren Nicolaus Psilander i Cimbrishambn instämt Nämbdemannen Tohr Ohlsson i Borrby för skuldfordran 1½ Pund korn.
  Borgmästaren inlade sin Libell, Dat: Cimbrishambn d. 4 octobr: A:o 1697.
  Tohr Ohlsson war till wedermähle och tillståår skulden, sampt lofwar till nästkommande Martini tjdh betahla till Hr Borgmästaren 1½ Pund korn in natura, hwilcket Rätten honom förelade effterkomma eller undergå laga execution.

  42. Nämbdemannen Tohr Ohlsson i Borrby instämt Biörn Swensson Ibm för skuldfordran 9 D:r Smt
  Biörn Swensson war till gienmähle och tillståår skulden, sampt lofwar dhen samma medh 9 D:r Smt om 14 dagars förlopp betahla, hwilket Rätten honom Jempte 24 öre Smt expenser förelade att effterkomma eller undergå laga execution.

  43. Borgaren Knut Andersson i Cimbrishambn, instämt Peer Jönsson i Cimbris för skuldfordran 33 D:r 18 öre Smt.
  Per Jönsson war till wedermähle och tillståår skulden och anhåller om Dilation till förstkommande Juul, dhå han will tillsee något på samma skuld clarera.
  Rätten pröfwade skiähligt att Per Jönsson till förstkommande Jull betahlar till Knut Andersson halfwa dhelen af fordran som är 16 D:r 25 öre Smt och dhen andra halfwa dhelen till Kyndermässo derpå fölliande Jenpte 1 D:r 8 öre Smt Expenser eller undergå laga execution.

  44. Borgaren Knut Andersson i Cimbrishambn instämt Ryttaren Mattis Bertelsson i Cimbris för skuldfordran 3 D:r 10 öre Smt.
  Mattis Bertilsson war till wedermähle och wedståår intet meer änn 10 öre Smt, dhet öfriga säijer han wara swentienarelöhn. Såsom dhetta är een oliqviderat handel altså Differeras denna saak till nästa Tingh.

  45. Borgaren Knut Andersson i Cimbrishambn instämt Ryttaren Johan Wassbergh för skuldfordran 2 D:r Smt.
  Johan Wassbergh war till wedermähle wedgåår skulden lofwar dhen samma till förstkommande Juul att betahla, hwilket Rätten honom Jempte 26 öre Smtz rättegångz expenser förelade effterkomma eller undergå laga execution.

  46. Drängen Jon Hågensson i Wemmenlööf instämt Oluf Andersson i Stijby, för dhet han borttagit något korn som drängen sådt och höstat hade.
  Parterne föreentes om denne saak att Oluf Andersson om 2 dagars förlopp betahlar till drängen Jon Hågensson 8 skp:r korn eller undergå laga execution och betahla Tingzexpenser 24 öre Smt.

  47. Crono länsmannen wäll:tt Magnus Lööfbergh instämt Bengt Lasson i Wemmenlööf att wijsa åthkomst till ett förklä som hoos honom funnitz, som tillhörde qwinfolket Inger Persdo:r Ibm.
  Crono Ländzmannen Magnus Lööfbergh anhåller om Dilation till nästa tingh dhå han bättre bewijs framskaffa will, hwilken Dilation Rätten bewilliade.

  48. Crono Länsmannen wäll:tt Magnus Lööfbergh instämt Hellebrandh Bertelssen i Carleby, för dhet han emot förbudh hööstat höö af Jacob Rasmussons grundh i Wemmenlööf.
  Hillebrandh Bertelsson war till wedermähle och säijer att dhet skiedt med Jacob Rasmussons consens altså åligger Cronobetienterne samma saak till nästa tingh lagl: att åtahla.

  49. Mickell Hansson i Cimbris instämt Nills Jonsson i Gladsax för dhet han olagl: tagit från honom 1 gryta.
  Nills Jonsson blef liudel: påropt war intet tillstädes altså pliktar han pro Absentia 1 D:r Smt.

  50. Trompetaren Hindrich Fortmeyer i Ystadh instämt Håkon Christensson i Borrby, angående skuldfordran 2 D:r 16 öre.
  Parterne föreentes för Rätten att Håkan Christensson till förstkommande Martini betahlar denne skulden Jempte 26 öre Smtz expenser eller undergå laga execution.

  51. Enkian hustru Mätta sahl: Jöns Halls instämt Lars Persson i Wrannarp för skuldfordran 1 D:r 6 öre Smt, Lars Persson war till wedermähle tillståår skulden, lofwar dhen samma till förstkommande Martijnj betahla, hwilket Rätten honom Jempte 26 öre Smtz Expenser förelade effterkomma eller undergå laga Execution.

  52. Cronans Befahlningzman wällbetrodde Elias Lööfbergh uppwijste i Rätten ett bref af Arrendatoren och Rådmannen Anders Andersson på Giärsnäs honom tillskrefwit af Dato d: 6 Septembris 1697./. beklagandes sigh deruthinnan att allmogen deromkringh giöra dhem een allmän landzwägh igienom kongzgården, hwarigenom han tager een werkeligh skada, emedan Elaka menniskior om nattetijder fara der igienom, låta grindarne och leden effter dhem öpne ståå, att han fördhenskull nu nyligen mist 3 st: stalloxar, sampt och een dhel bygningz Materialier som till kongzgårdens reparerande Emplojeras skulle, kan icke häller någon säija, att igienom kongzgården warit eller böör wara någon allmän landzwägh, Altså warder här medh åh Rättens och Embetes wägnar all allmogen förbudit /: undantagandes dhem som hafwa ährander dijth :/ att resa igienom kongzgården om nattetijder, medh mindre dhe dherföreplichta willia, sampt och deeuthan restituera, Arrendatoren all deraf timmande skade uthan dhe som ährende hafwa förblifwa wedh dhen gambla allfare wägen, som ligger öster omkringh ofwanbem:te kongzgårdh, effter dhetta begiärte Arrendatoren tingzrättens Attestatum dett honom och Rätten bewilliade.

  53. Borgaren i Ystadh wähl:tt Hans Jochim Hochstein cit: kiyrckioherden wördigh och wällärde Hr Hans Jostson i Borrby, angående een skuldfordran Pastor skylldig till Ystadz Hospitahl 500 D:r Smt, effter förskrifningh, och skulle ännu på ofwanbem:te giäld restera 174 D:r 4 öre 17 3/5 r Smr, effter een hät i Rätten ingifwen copia af Hr hans Jostson underskrefwen Dat: Borby d. 13 Maij 1684 och dhet under Hr Rådhmannen och Notarien Donners vjdimation, och war samma copia skrifwin på ostämplat påpeer. Hr Hans i Borrby blef på Tingzplatzen påropt gienom nembdemannen Anders Kåck i Tummerup Togarp, men war intet tillstädes. Altså plichtar Pastor effter kongl: Maij:ttz förordningh, Dat: Stockholm d. 4 Julij 1695 ./. 1 D:r Smt.
  Rätten begiärte original obligationen och afrächningen som är hållen emillan kiyrckioherden och Hospitahlet i Ystadh. Hans Jochim swarade dhet intet hafwa, mindre wara honom af förra Hospitahls föreståndaren eller Magistraten anförtodh eller i händer lefwererat.
  Rätten Resolverade att för desse orsaaker kunde häradz Rätten denna gång saken medh något finelt sluuth intet afhiälpa, uthan parterne förelägges wedh wijthe af 10 D:r Smt att Comparera wedh nästhållande ordinarie tingh, så sielfwa personerne, som och dhå dhe begiärte Documenter för Rätten att framtee, och härförinnan gienom opartiske männ medh hwar annan att Liqvidera, hwilket Rätten Actor föreläcke att effterkomma.

  54. Saaken som d: 10 februarij 1697 Incaminerades emillan Hr Rådhmannen Magnus Krabbe i Cimbrishambn och Johan Ström i Wijarp, angående skuldfordran 3 T:r 1 Skp:a korn sampt 1 T:a Tiära för 18 mk Smt.
  Johan Ström säijer han war skyldigh för een kakelugngn 15 D:r Smt men intet korn, dett han säijer sigh betahlt.
  Rådhman Krabbe säijer att Strömmen hafft 10 T:r 2 s. korn för kakellungnen och inga penningar, hwarpå Strömmen framlade 5 quittenser som Innehölth han lefwererat på kakelungnen 7 T:r och 2 skp:r korn, ett quittens framwijste Ström ändhå på 2½ T:a konr, men som dett fantz på åhretahlet Raderat Protesterade Rådhman Krabbe emot samma quittens, kunde Altså Rätten dett samma intet giiltigt acceptera.
  Strömmen begiärte att Bonden Michel Hansson i Cimbris som wedh tinget fantz måtte aflägga sitt wittnesmåhl i denne saak, fast han dertill intet är citerat.
  Rådhman Krabbe Protesterade emot samma wittnesmåhl, emedan han intet stämbdh må eij heller wittna.
  Strömmen begiärte Dilation till nästa tingh i denna saak.
  Rådhman Krabbe Protesterar här emoth och säijer att Strömmen haft långh tijdh nåck sine wittnen att instämma derföre må ingen wijdare Dilation Consenteras uthan begiärar Rättens uthslagh och domb, och Insinuerade een Expense Rächningh på 4 D:r 26 öre.
  Rådhman Krabbe begiärar och Rättens uthslagh på dhen T:a kiöra som finnes på hans sahl: förmans upsatz att Johan Ström A:o 1688 bekommit, och är Rådhman Krabbe förnögdh om Strömmen will afläggia sin Eedh, samma Tiära af Sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson alldrigh bekommit.
  Effter denne Rådhmannens upbiudande till Johan Ström att wara tillfredz medh Edens aflääande, för wijdare betahlning för dhen omtwistade tiära.
  Framstodh Johan Ström och aflade dhen begiärte Eedh, hwarmedh Rådhmannen war tillfredz, uthan någon wijdare betahlning för tiäran.
  Resolutio
  Dhet hafwer wäll:tt Johan Ström i Wijarp tillbudit neka intet warit skyldigh för dhen kakellungn, han af Hr Rådhman Krabbes förman, Borgmästaren Sahl: Hindrich Johansson bekommit mere änn 15 D:r Smt och intet korn för dhen lofft så finnes doch af dhe quittenser Strömmen i Rätten upwijst, att han korn på samma kakelugn betalt 7 5/6 T:r hwilket synes så mycket troligare att Strömmen lofft korn i betahlningh, som Rådhman Krabbe medh sin sahl: förmans upskrifft bewijsar att Strömmen lofft 10 T:r och 4 skp:r korn för kakelugnen och icke penningar, hafwr Rätten begges skiähl och tahl Examinerat och hördt, som bredare i Acten finnes, fördhenskull resolverade, Rätten skiähligt att wäll:tt Johan Ström, betahlar till Hr Rådhman Krabbe dhe resterande 3 1/6 T:a korn, medh 2 sahl: Smtz expenser, och dhet innom een månadz förlopp i widrigt undergå laga execution. Actum ut supra.

  55. Wällachtat Oluf Jostsson i Borrby instämt Pastoren Hr Hans Jostson Berentz i Borrby, att gienast betahla dhet som han nyligen är blefwen honom skyldigh, sampt att Liquidera dhet gambla.
  Såsom detta är een oliquiderat handell, altså Differeras denna saak till nästa tingh att Parterne emedlertijdh dhå medh hwarandra sammaträda och I gode mäns öfwerwahru Liquidera.

  56. Pastoren Hr Hans Berentz i Borrby instämt kyrkiobonden Mårten Jönsson och drängen Jöns Hörman Ibm: för resterande Prästetijonde 14 skp:r korn.
  Parterne föreentes för Rätten att Mårten Jönsson och Jöns Hörman till förstkommande Martinj betahlar till Pastoren desse 14 skp:r korn, Jempte Tingzexpenser 26 öre Silf:mtt

  57. Borgaren Knut Andersson i Cimbrishambn instämt Anders Hansson i Grödstorp för skuldfordran 22 D:r Smt.
  Anders Hansson blef liudel:n påropt war intet tillstädes, Altså plichtar han pro Absentia 1 D:r Smt.

  58. Drängen Tue Michelsson i Cimbris instämt Ryttaren Inge Broobergh i Nöbbelöf för resterande löhn 5 mk Smt.
  Inge Broobergh war till wedermähle tillståår skulden lofwar dhen samma till förstkommande Martinj betahla, hwilket Rätten honom förelade effterkomma eller undergå laga execution.

  59. Framkom för Rätten Qwartermästaren Manhafftig Johan Törner som instämt dess Säteshemmans Bonde Nills Andersson i Carleby angående någon förment bristfälligheet på samme hemman medh mehr annat Qwartermästaren af honom pratenderar Jempte dhet att ofwanbem:te Bonde för högwällborne Hr General majoren och öfwersten Strombergh ingifwit någre klagomåhl, hwilket alt af Rätten blef uptaget och skiärskådat.
  Bonden Nills Andersson war och för Rätten tillstädes tillstodh som och klagade öfwer dhen orätt honom wederfaren, I dy han först drefwen af Qwartermästares Säteshemman hwilket han städt hade, och måst på ett annat Qwartermästarens tillägz hemman änn een gång städia, och nu Qwartermästaren honom och derifrån drifwa wehlat, som af dhe i Rätten insinuerade Actis sees kan.
  Rätten tillfrågade parterne om dhe icke tycktes bäst wara medh hwar annan föreenas, hwaruppå dhe effter åthskillige motivers anförande funnes benägne på sätt som effterföllier, att Qwartermästaren låter Bonden Nills Andersson hädan effter för alla till Datum emillanstående praetentioner frij och okrafdh blifwa, undantagandes dhe ordinarie Ränttorne han effter Jordebooken åhrl: är skyldigh att uthgifwa, sampt nu och i framtijden alldehles oqwaldh besittia dhet hemman han sedermehra städt så länge han effter Jordebooken han sedermehra städt så länge han effter Jordebooken praestanda prastera korn, hwarmedh och igienom detta warder all praetention upphäfwen af hwad nampn dett wara må wedh 20 D:r Smtz wijte af dhen som dhetta åh nyo yrkia eller bryta will.

  [Häradets sigill] Carl Lilliengrijp

  [Sigill]

  © Magnus Lindskog, 2003
  (viss redigering pågår fortfarande)