1699 vinterting Järrestad

  Anno 1699 d: 14 Februarij Blef af Hr häradz höfdingen wählborne Carl Lilliengrijp hållit laga winterting uthi Järesta häradh medh häradets Tingsökiande allmoge, å häradts rätta Tingstädh Hammenhög, närwahrande then wahnlige härads nämbden.

  Tohr Ohlss. i Borreby
  Erich Swenss. i Järesta
  Tillof Mårtenss. i Rölla
  Nils Åkess. i Stijby
  Anders Kock i Tågarp
  Arfwed Håkenss. i Wemmenlöf
  Swen Anderss. i Tullstorp
  Mårten Nilss. i Tummerup
  Oluf Fränness. i Örneberga
  Mårten Ingmanss. i Walby
  Matz Ohlss. i Glimminge
  Per Nilss. i Wijarp

  Publicerades höglofl. Kongl. Giöta Rijkes hofrätts bref af Jönkiöping d: 15 Novemb: 1698 medh innehåldh att dhe slagsmåhls och injurie saaker som förelöpa wijdh kongl. Maij:tz Räntors indrijfwande, skohla härefter af dhe ord:ie underdomare, uti landt Fiscalens närwahro uptagas och afgiöras och dhem icke til kongl: Cammar Collegium remittera.

  Publicerades kongl. Giöta Rijkes hofrätts bref af Jönkiöpingh d: 25:te octobr 1698 medh innehåldh att dhe enklingar och enkior som emoth kyrkiolagens 15 Cap: och 17 § flyttia til sammans uti ett boolag, ej wäntandes att dheras sorgetijdh är uthe, skohla war för sigh såsom förbudz brytare plichta 40 mk st

  Publicerades höglofl. Kongl. Giöta Rijkes hofrätts Bref, af Jönkiöpingh d: 25:te octobr 1698 att dubbelt hoor skohla af alle kongl. Maij:tz öfwer och underdommare som een lijfz saak ansees och afstraffas.

  Enkian hustru Helena Petter Grönwalls i Gijslöf instämbdt Lars Swenss. Ibm för skuldfodran 10 D:r smt. Reus(?) war tilstädes säijer sig warit skyldig til sahl. Hr Cornetten 10 D:r smt hwilka 10 D:r smt sahl. Cornetten upburit af Ryttaren Inge Brobergs Rusthållds Räntor, hoos Bönderne, emedan Inge Broberg, elliest efter förlijkningen uti officerarnes närwaro på Swabesholm skulle gifwa dhem til Lars Swenss. för hemmanets afträdande. Enkians fullmäktige och Ryttaren Jean Rosenlundh påstår emädan dess Prinsipallies(?) skall efter höglofl. Lagmans Rättens resolution som Inge Broberg på henne uthwärkat, samma 10 D:r smt betahla, att Lars Swensson må henne dhe samma åther betahla, och sedan blifwa wijdh sin man Inge Broberg. Lars Swenss. påstår om han ändtl. skall betahla til Cornettskan dhe 10 D:r smt att han då måtte få sin regress hoos Inge Broberg. Fullmäktigen påstår domb i saken medh expenser.
  Resolutio

  Såsom dhet befunnes att Lars Swensson warit skyldig 10 D:r srmt til sahl. Cornetten Petter Grönwall, hwilka penningar Cornetten opburit af Ryttaren Inge Brobergs Rusthålls Bönder och dhem dherföre qvitterat, men icke i qvitteriet nämbdt att dhet skulle Dievurteras på dhen fodran Lars Swenss. skyldig war, och Ryttaren Inge Broberg dheremoth warit skyldig till Lars Swenss. 10 D:r smt efter een förlijkning dhem emällan oprättat om ett gårde afståndh, hafwer altså dhenne Inge Broberg efter Cornettens dödelige afgång igenfodrat ofwanbemelte 10 D:r srmt af Cornettskan och förmådt höglofl. Lagmans Rättens resulution att han af cornettskan skall åther bekomma samma penningar, ehuruwähl dhenne Lars Swenss. på dhet högsta betygar att sahl: Hr Cornetten samma 10 D:r srmt oppebar af Inge Borbergs Rusthålds Bönder, på dhen fodran Lars Swenss. hade hoos Inge Broberg och Lars Swenss. war skyldig til Cornetten och således låtit dhem korta, dhet Tings Rätten i noga öfwerwägande tagit, och skiähligt pröfwat, att dhenne Lars Swenss betahler til sl Cornetten Petter Grönwalls enkia hustru Helena i Gijslöf åfwan omtwistade 10 D:r smt och dhet inom een månads förlopp eller undergå laga execution sampt dheriempte erläggia til Rättegångs expenser 26 öre smt dheremoth hafwer Lars Swenss. desse 10 D:r smt att åther fodra af Inge Broberg efter dhen förening dhem emällan warit oprättadt om dhen gårdehandel, och Lars Swenss. nu neekar samma 10 D:r aldrig af Inge Broberg åthniutit, eller stånda dhem frit, härom att accordera at Cornettes enkian hoos sig innehåller dhe 10 D:r smt tilfunnen ifrån sig lefwerera.

  Nils Swenss. i Skräddery lät opliusa en kohlswart stuutkalf, som är bägge örånen afskurne på, hwilken är til honom kommen om St Martini tijdh, sidstl:ne af wärdie 2 D:r 16 öre smt.

  Pehr Tygess. i Wirresta läth oplysa een swart stiernet gumme lamb, dhet högra öret afskuret, är til honom kommit St:te Martini tijdh sidstl af wärde 24 öre smt.

  Wählborne Hr Holger Rosencrantz til Glimminge hafwer nu andra gången efterfrågat qwinfolket Ellsa Berta Nicolaij som är igenom citation inkallat, blef nu åther trenne gånger påropt, men hwarken sielf eller genom fullmäktig Comparerade.

  Efter Tings Rättens seenaste resolution hafwer Jöns Ohlss. i Grödstorp instämbdt Jöns Bengtss. Ibidem om han något kan hafwa klandra uppå dhet ½ 7/16 Chrono skattehemman N: 8 Ibidem som Jöns Ohlsson efter kiöpebrefwets innehåldh kiöpt af dess k. fader Bengt Jönss. Hwilken comparerade och säijer sig häremoth intet hafwa att klandra, utan bewilliar på sin sijda så mycket mehra detta kiöp, som dhet intet utaf Börden kommer, fördenskuldh bewilliades af Rätten nu andra laga opbudh på samma hemman N: 8 Ibidem. Jöns Ohlss. inlefwererade häriempte een Copia af kiöpebrefwet.

  Nils Christenss. i Borrby instämbdh Erich Nilss. i Glimminge för något resterande barnagodz på dess hustrus wägnar efter skifte brefwets innehåldh, åth hwilken han skall wara förmyndare. Erich Nilss. comparerade, och anhåller om Dilation til nästa ordin:rie Ting att imedlertijdh skiftebrefwet opsökia, som rätta beskaffenheeten til dhenna fodran bör wara, hwilken Dilation Rätten wijdh wijte af 5 D:r smt Consenterade.

  Chronones Befallnings man wählb:de Elias Löfberg hafwer låtit instämbdt Hindrich Jönsson och Per Nilss i Järresta för olaga pantning och hårdragande sins emällan. Pehr Nilss. berättar att dhe twänne andra hans cammerater och sexmän nembl: Hendrich Jönss. och Hans Erichss. Ibidem kom till honom om morgonen som han stodh i byen och sade sig willia panat honom för dhet han icke warit fölgaktig medh dhem att uthfodra brandstudz penningarne i sochnen, dherpå han swarade sig intet wist att dhe skulle brandstudz penningar dhen dagen uthfodra, dherpå tog Hindrich Jönss. een lija til pant, och i dhet samma gick han uthom logen efter honom och sade dhe hade intet att panta före, dherpå kommo dhe til att hårdragas, men hwem af dhem slagit först, kunna rätten ingen wijdare underrättelse inhämpta, wijdare än Hindrich Jönss. berättar att Pehr Nilss. stack honom i ögat medh fingern, och dherefter kommo dhe samman att hårdragas på knään. Bönderne äro sins emällan härom föreente men Chronones ländsman wähl:t Magnus Löfberg på befallningzmannens wägnar, vitione officij(?) och på Chronones wägnar påstår domb på dhem. Wijdare hade Parterne i dhenne saak intet at andraga.
  Resolutio

  Dhet hafwer Chronones Befallningzman wällbetrodde Elias Löfberg för Tingzrätten inkallat Bönderne Hindrich Jönss. och Per Nilss. i Järesta för dhet dhe hwarannan håårdragit, hwilket Bönderne för Rätten sielfwa godwilligen tilstådt, så passerat wara att dhe hwar annan håårdragit och ryckt, så dhe bägge på knään är kombne att ståå, hwilket sig tildragit för een pantning som sexmännen dher i Byen giordt hoos Per Nilss. som och är sexman, för dhet han eij wehlat medföllia uti byen och upfodra dhen brandstudz penningar Bymännen skyldige wore att uthgifwa, dhet Rätten öfwerwägat och skiähligt befunnit, att desse twänne nembl. Hindrich Jönss. och Per Nilss. för dheras otidige lefwerne plikta hwar för sigh för håårdrag 6 mk smt och dhet i anledning af 12 Cap. såra M: L: medh willia stadz lagen, sampt dess utan gifwa war för sig til Rättegångz expense 24 öre smt och dhet inom een månads förlopp eller undgå laga execution.

  Drängen Oluf Perss. i Ystadh instämbdt Fadder Perss. i Gislöf för skuldfodran ½ pund korn in Natura. Fadder Person war til wedermähle, tilstår skullden lofwar dhen samma til först kommande Michaeli betahla, beder om dilation till samma tidh. Drängen Oluf Perss: inlade Fadder Persons utgifne obligation på ofwanbemelte halfwe pund korn dat: d: 20 Jan 1699. Parterne föreentes för Rätten att Fadder Perss. till först kommande St:te Johanni skall betahla till drängen Oluf Larss.(!) för dhenne fodran 3 D:r 8 öre smt hwilket Rätten honom förelades efterkomma eller undergå laga execution.

  Den 15:de Februarij

  Drängarna Måns och Nils Ingwarsöner i Gislöf instämbdt Hindrich Ingwarson Ibidem, att til dhem afstå dhen Chrono skatte gårdh i Gislöf N:o 17 som han åboor, emädan dhe förmehna wara närmare Bunden til lösningsrätten af hemmanet, än han som dhen nu för tijden åboer, hafwandes Hindrich Ingwarss. vice versa instämbdt drängiarna Måns och Nils Ingwarsöner, huru dhe tilkombne äro att klandra oppå öfwer 50 åhrs oklandrad häfd, sampt wara represabel för dhe expenser på dhenna action kunna förorsakas, efter parternes begiäran differeras saken til efter middagen.

  Borgaren W:de Petter Hanss. Frick i Christianstadh instämbdt Nils Fris och Håkan Anderss. i Stijby, sampt Ryttaren Jöns Stijgman i Wijarp för honom tilfogat slagzmåhl och öfwerwåldh uti klockaregården i Stijby, uti hwilken tummult han och några saaker skall mist hafwa, til wittne instämbdt klåckaren Christen Anderss. dess hustru Dorothea Elisabett sampt pijgorne Margreta Christophersdotter och Johanna Mårtensdotter, alla i Stijby, sampt Oluf Jönss. i Comsta. Wähl:t Petter Frick är sielf intet tilstädes utanå sina wägnar constituerat wähl:t Per Jbss. efter medgifwande fullmacht at tahla dat: Christianstadh d: 9 fbr 1699.
  Fullmäktigen Per Jbss. begiärar att dhe instämbde wittnen måtte tagas til förhör, hwilka /: undantagandes klockare hustrun Dorothea Elisabeth som förmedelst någon opassligheet sampt späda barns hemma hafwande, intet kunde hijt til tinget komma:/ tilstädes woro, och sedan efter tilfrågan åth swaranderne emoth dhem intet jäf befants, aflade dheras eedh medh handh å book som föllier.
  Klockaren Christen Anderson berättar att Ryttaren Jöns Stigman kom in til honom om aftonen, och läth skrifwa een obligation sampt hade medh sig Håkan Andersson i Stijby, och een annan man som nu dödh är wijdh nampn Anders Anderss hwarpå dhe kiöpte sig hwar sin pott öhl, och som dhe satt och drack på öhlet kom Petter Frik dherin och när han således inkom, tog klockaren in een kanna öhl, och satte sig tillika medh Petter Frijk hoos dhe andra wijdh bordet, och som dhe alla sutto kommo dhe at tahla om Giästgifwaren Nils Jönss. i Åhuus, dherpå sade Håkan Anderss. hade iag fatt på dhen skiälm menandes Nils Jönss. skulle iag slått honom och trampat under mina fötter, hwarpå Petter Frijk swarade och sade til Håkan att han skulle låta dhen blij hemma som war hemma, ochintet så skiälla een erlig man på sin baak(?). Imedlertijdh satt Frijk och Håkan och små trätta dherom, herpå gick Ryttaren Jöns Stigman och Håkan Anderss. uth betahlte först sitt öhl och badh fahra wähl, och efter det dhe ¼ time ungefähr borto warit, kommo dhe tilbakars och hade med sig Nils Fris i Stijby, som dhe inkommo och hade sittit litet, frågade Nils Frijs hwadh dher stodh på sampt sade til klockarens hustru käring gå och tappa öhl, hwarefter begynte Petter Frick som för dhem tillika medh klockaren dherinne satt, att tralla för sig sielf i stugun, hwarpå Tyttaren Jöns Stigman badh honom tiga stilla, och intet tralla, då begynte Petter Frick som han satt bak bordet att orooas, men klockaren hölt honom bak i rocken att han så hastigt intet fram komma måtte på golfwet, doch om sijdor rökte han klockaren i kull på golfwet, dherpå kom klockarens hustru och wille styra til rooligheet, att hennes man skulle intet komma ibland dhem, då Petter Frik framkom såg klockaren att han hugg åth Ryttaren medh wärian, wijdare weth han intet i dhenna saak att wittna.
  Dherefter framkallades Oluf Jönss. i Comsta hwilken berättar att han samma afton war inkommen til klockaren Christen Andersons och hade kiöpt sig een pott öhl, sampt satt för sig sielf wijdh kakelugnen och dhen uthdrack, och som han satt kom Ryttaren och dhe andra 2:ne nembl: Håkan Anderss. och Nils Frijs, intil klockarens, hwarpå Nils Frijs begiärte een pott öhl til borz af klockare hustrun, men hustru wäntade något förr än hon samma begiärte öhl tappade, dherefter kom Petter Frijk Inn och satte sig wijdh bordet och drak uth een pott som tilförende stodh på bordet förr än han uthgick, och som han inkom hade han een wäria medh sig, men om han dhen hade förr än han uthgick weth han intet, säijer sig intet sedt wärian, förän han slog til Ryttaren Jöns Stigman, och då nappade Jöns Stigman i wärian medh honom, och förden bort emoth stugudörren, då gick stugudörren op, och dhe foro uth alle 3, men huru Ryttaren bekom wärian weeth han intet, när dhe så wore uthkombne tängde klockarens pijga dörrarne igen och befalte att ingen skulle släppa dhem in, emedan hon fruktade att dher skulle skee något ondt, wijdare weeth han intet att wittna.
  Sherpå framstodh pijgan Margreta Christophersdotter; hwilken berättar at hon såg dhet Petter Frick slog till Ryttaren medh wärian, och i dhet samma tog både Ryttaren och Håkan Anderss om wärian medh honom sampt drages om dhen samma, och emedler tijdh kommo dhe bort til dörren, och dher fingo dhe wärian ifrån honom, säijer och att Nils Frijs slog Petter Frick medh een träskoo ett paar slag, dhet ena tog i hufwudet, men hwar dhet andra tog weeth hon intet, dherpå kom dhe uthom dörren alla sammans, och sedan stängde hon dörren igen, wijdare hade hon intet att wittna.
  Dhernäst framstodh pijgan Johanna Mårtensdotter, berättade at hon såg dhet Petter Frijk slog till Ryttaren medh wärian, och i dhet samma tog Ryttaren om wärian medh honom och drogs, dherpå gick hon uth och bestälte hwadh hon borde, wijdare weeth hon intet att wittna.
  Petter Frijks fullmäktige begiärer allenast få extracto Protocolli af hwad som nu passerat är, och i öfrigt begiärer dilation til nästa ting att han medh sin Principal dherom imedlerijdh Correspondera kan. Rätten tilfrågade samptl. Wittnen om dhe hörde dhenne Petter Frijck sig beklaga, något mehra mist i klockarens huus än wärian, antingen penningar, kläder eller annat, hwartil dhe samptel swarade neij, sig intet hördt af honom klagats.
  Reus Nils Frijs säijer han mötte Ryttaren som är hans swåger när han gick första gången ifrån klockarens, och badh honom föllia sig til klockarens igen, då wille han gifwa honom een kanna öhl dhet han och giorde, Håkan Anderss fölgde och medh, och när dhe kommo till klockarens fingo dhe öhl, och som wittnen har uthsagt såg han klammeriet passera, men Håkan Anderss tog om wärian när Petter Frijk slog til Ryttaren, och skar sig af dhen i fingrarna som han wiste för rätten, då tog Nils Frijs een lijten träsko, och bankade Petter Frijs på händerna, att han skulle släppa wärian, dhet han och giorde sampt släpte wärian dherwijdh, och så sprang Petter Frijk uth, sedan såg dhe honom intet, och han medh sitt föllie gingo sedan dhermedh bort igen, och seijer Ryttaren att om dhe såldes icke hade fådt wärian från honom hade dhe slagit dhem fördärfwade medh dhen.
  Rätten frågade Rej hwem som haft wärian hoos sig dhenne tijden. Nils Frijs swarade att han haft dhen hoos sig til nu han wijstes för Rätten. Rej påstår Dilation til nästa Ting och förmehnar sig då kunde giöra bättre bewijsligit; dhet Rätten Consenterade wijdh wijte af 5 D:r smt hwilken Parten som då icke kommer tilstädes, och uthdrifwer sin saak.

  Per Perss. och Mikel Tuess. i Gislöf hafwer hwarandra vice versa hijt inciterat at hemula och sköta hwar andra dhe Gårde parter som dhe medh hwar andra bytt och handlat hafwa, Nembl: att Per Perss. bekommit af Michel Tuess. ½ Chronohemman N: 13 i Gislöf och Michel Tuess. dheremoth bekommit af Per Perss. ½ Chronohemman N: 16 Ibidem och sådant allt efter oprättade riktige kiöpebref af d: 16 martij 1680 som inlefwererades, hwilka förestående män in för Tingz Rätten sisterade och widstå att dhe wähl tilfrijdz medh samma Gårdehandell sins emällan äro, sampt nu och i fram tijden hwar andra dhe samma hemmular, hafwandes Michel Tuess. til större säkerhet instämt dess bröder Per Tuess. och Nils Tuess. i Gislöf sampt Bengt Tuess. i Glimminge att hemmula honom ofwanstående ½ Chronohemman som han af dhem efter ofwan bemelte kiöpebref af d: 16 martij 1680 kiöpt hafwer och seder mehra til Per Perss. i Gislöf som ofwan bemält afstådt hwilka Comparerade och bewilliar sampt hemular härefter åth detta halfwa hemman til Per Perss. och dess sanna arfwingar, fördenskuldh och emädan Per Perss. tilförne dhet andra ½ hemman af N: 13 brukt och än hafwer, inlefwererade han nu kiöpebref på dhen samma af Nils Anderss., Jöns Anderss. och Tue Matzon i Gislöf uthgifwit dat:d d: 30 Septembr 1669 för hwilket Per Perss. til dhem efter bemelte kiöpebref skulle gifwa 90 D:r smt som och betalte äro, dheriempte inlefwererade Per Perss. ett Tingzwittne på opbuden af samma hemman, Jempte fullkombl: skiöte på förberörde halfwa Chrono Gårdh N: 13af dat: d: 2 decembr 1670 begiärandes i dy Per Perss. att nu på heela Gården N: 13 må honom dhenne Tingz Rättens skiöte blifwa extraderat, sampt att honom nu första lagståndh dherå nu blifwa bewilliat, hwilket Consenterades och af Rätten första lagbudh på heela hemmanet N: 13 bewilliat.
  Hafwandes och Per Perss. til större säkerheet instämt Mickel Swenss. i Wästanbeck och Hindrich Swenss. i Cimbris att hemula honom dhen ½ Crono gårdh N: 10 ibidem som han till Michel Tuess. afstådt för dhet han ½ Chronohemmanet N: 13 Ibidem af honom bekommit, hwilken han af dhem efter riktigt kiöpebref dat:d d: 16 marti 1680 kiöpt hafwer, hwilke mötte för Rätten och förmedelst någon Privat tahlan dhe hade til Per Perss. tilbödo kiöpet klandra; men som uti dheras underskrefne kiöpebref, finnes att penningarne eller köpskillingen äro betahlte fördenskuldh kunde dheras klander i dhetta måhl intet accepteras uthan blefwo af Rätten tilsagde att innan Tingets sluth klandra medh penningar eller kiöpskillingens åthergifwande, förden skuldh och sedan dhe sig lijtet stådt och betänkt, biföllo dhe dhet rättwijsan wara lijkmätigt och sade sig intet hafwa på samma ½ Chronohemman N: 10 ibidem att klandra utan bewilliar dhet samma, sampt hemular til Michel Tuess. i Gijslöf och dess sanna arfwingar förden skuldh och efter Michell Tuesons begiäran bewillias honom första lagbudh på ½ Chronohemmanet N: 10 i Gislöf.

  Enkian Janna Mikell Mårtens i Gijslöf framkom för rätten och wijste 2:ne kiöpebref dhet första af Tue Larss. i Gislöf uthgifwit på hälften af 3/8 hemmanet N: 14 Ibidem dat:d d: 9 marti 1683, dhet andra at Nils Perss. i Gislöf uthgifwit på dhen andra hälften af ofwan bemelte hemman N: 14 dat:d d: 2 febr 1688 och begiärade nu förste lagbodh, sampt detta Tingz Rättens skiöte efter opboden på heela hemmanet hafwer och instämbdt Mickel Nilss. och Swen Nilss. i Wranarp som skohla wara nästa arfwingar til dhem som samma hemman såldt hafwer, om dhe något på detta heeman kunna hafwa att klandra, hwilka för TingzRätten sig instälte, och berättade sig intet emoth detta kiöp hafwa att säija eller klandra, fördenskuldh bewilliades på bemelte hemman N: 14 nu första lag budh medh dhet reservati att enkian Janna Mickel Mårtens, och fleera klandersmän finnas låter dhem inom dhet tredia lagbodet wederbörl. inkalla.

  Hafwer Ryttmästaren wähl:ne Hr Ridderschiöld, Hr Cornetten Anders Lorentz i Werresta, kyrkioherden Hr Pehr Bager i Stijby, och corporalen Samuel Manfelt i Järresta, tilstådt sig gå efter Cautions skriftens innehåldh dat:d d: 30 Decembr 1698 Copialiter hoos desse Tings acter tilfinnandes uti Borgan iemwähl äro af dhe willkohr och förmögenheet så wijda witt erligit är, att hans kongl. Maij:t hoos dhem kan för tijden hafwa sin säkerheet i fall Befallningzmannen Elias Löfberg på sin opbördh och under händer hafwande medel skulle komma till korta, dhet attesterar härmedh och till större wisso verificerar medh häradets sigill.

  Mårten Willatss. i Stijby instämpt Mårten Månss. i Wemmenlöfs torp för skuldfodran 1 pund eller 20 skepper Råg in natura, hafwandes Mårten Månss. vice versa låtit instämma Mårten Willatson för 3 Tunnor hafre ½ spennerumb höö 1 dito lass höö och 35 fambnar dubbelt Rygiärde, som han förmehnar på samma fodran så wijda dhet sig sträcker kan fåå Decondterat.
  Mårten Willatss. inlade sin inlaga med twänne påberopade attester hwilka intet kunna accepteras Imädan dhe äro obeedigade utan dato. Efter tilfrågan af Rätten hade ingen dehra Parterne något wijdare häruthinnan att praducera uthan åstunda Tingz Rätten sluth medh expenser bägge.
  Resolutio

  Dhet hafwer Mårten Willatss. i Stijby instämbdt Mårten Månss. i Wemmenlöfs torp; dher emoth hafwer Mårten Månsson vice versa instämbdt Mårten Willatss. angående någre oliqviderade skuldfodringar dhem emällan medelst Gårdebytten dhe sins emällan giorde, och befinnes att Mårten Willatss. fodran af Mårten Månss 20 skepper ströö Råg, skeppan á 1 D.r smt upförandes, Mårten Månss. dheremoth hafwa att fodra af Mårten Willatss. 3 tunnor hafre á 7 mk smt tunnan, 1 spennerum höö för twå D:r 16 öre ett dito lass höö för 1 D:r smt noch 35 fambnar dubbelt Ryegiärde á 3 öre fambnen, hwilket giör i een summa 12 D:r 7 öre smt blifwer altså resten 7 D:r 31 öre srmt som Mårten Månss. til Mårten Willatss. skyldig blifwer i dhet Rätten öfwer wägat och skiähligt dömbdt att Mårten Månss. inom een månadhs förlopp betahler til Mårten Willatss. dhe resterande 7 D:r 24 öre srmt iempte 24 öre smt Tingz expenser eller undergå laga execution, hafwer Mårten Willatss. någet wijdare att pretendera eller fodra af Mårten Månss. för giordt arbete til Gylleboe Gårdh kan han honom dherföre lagligen instämma och söka.

  Uthi saken som förmiddagen incaminerades påroptes drängiarne Måns och Nils Ingwarsöhner i Gislöf hwilka intet tilstädes woro, uthan berättas af wähl:t Pehr Jbss. att sedan dhe förnummit dhenne Hindrich Ifwarss.(!) i Gijslöf så wähl som hans förmän hafwer dhenne Gårdh öfwer 50 åhrs tijdh oklandrat innehaft til med att dhen samma är Hindrich Ingwarsons hustru efter dess s:l fader Oluf Larson arfwel:n tilfallen, hafwer dhe olofwandes från Tingzrätten bortreeest och således sin tahlan opåtalt lembnat. Fördenskuldh inlefwererade Hindrich Ingwarss. i een copia af dhet kiöpebref som sl Pehr Jönss. till sahl Oluf Larson uthgifwit på detta 1/3 Chronohemman N: 17 i Gijslöf, hwarefter dess hustru efter sin fader Oluf Larss. detta hemman således arfwel tilfallit sampt begiärar Hindrich Ingwarss. nu första lagbudh dhet honom härmedh Consenerades.

  Chronones länsman wähl:t Magnus Löfberg instämbd Nils Perss. i Örnabärga för dhet han een söndag under hållen Gudz tiänst upkastat i kyrkian uthi Glasax. Nils Perss. war til wedermähle, tilstår fuller factumet men förebär att dhet sig förorsakat af dess swagheet, dhet nämbdemannen Oluf Fränness. i Örnaberga med honom besannade. Inläggandes häriempte 3:ne st attester, dhen första af dess siälasöriare Hr Sigvard Svenholm, inehållandes blant annat att dhenne Nils Perss. intet warit til fyllerie benägen dat:d Gladsax d: 12 febr 1699, dhe andra twänne dhen eena af klockaren Pehr Påhlss. af d: 12febr 1699 dhen 3:die af Ohluf Tuuess uthgifwen d: 12 febr 1699. Chronones ländsman påstår plikt öfwer honom efter kyrkiolagens innehåldh, sampt expenser. Wijdare hade Parterne intet at andraga.
  Resolutio

  Dhet har Chronones ländsman wähl:t Magnus Löfberg lagl. inkallat bonden Nils Perss. i Örnabärga, och Gladsax sochn, angifwa salvo venia spydt i Gladsax kyrkia een söndag under Predijkan, dhet han sielf för Tingz Rätten wijdstådt, men säijer sådant eij wara skedt genom något fyllerie utan af oluckel händelse och hastig påkommande siukdom dhet han medh kyrkioherdens Hr Sigvart Swabholms attest bewijste att han hållit sig nöckter och wähl, iemwähl och bewist medh klockarens och een annan troowärdig mans attester at han af een sådan siuka behäftat att när dhet kommer på honom weeth han sig ingen räddning, utan sig öfwergifwa måste, dhet Rätten öfwerwägat och skiähligt dömbdt dhenne Nils Pehrss. alldehles att befria för wijdare straff för dhenne hans förseelse, emädan sådant af siukdomb och eij af otijdigt fyllerie händt är, men blifwer här bredewijdh förmant att hädan efter bättre taga sig til wara, för sådan förargelse och om dhet oftare hända skulle, då detta honom stå öppet at plikta före.

  Uti saken som wijdh seenaste Ting differerades emällan Chronones Befallningzman wählb: Elias Löfbergh och Jacob Rasmuss. sampt Nils Swenss. i Wemmenlöf för dhe oppå hwar andra wijdh winter Tinget anno 1697 uthgutne beskyllningar, hafwer nu Nils Swenss. til sakens desto bättre oplysning instämbdt Arfwed Nilss. och Påhl Jochumss. i Wemmenlöf att säija dheras sanning hwadh dhem i samma måhl kan wara witterligit dhem han begiärer eedel: afhöras måtte. Ofwan bemelte 2:ne män Comparerade emoth hwilka efter tilfrågan åth Jacob Rasmuss. intet jäf befants, aflade dheras eedh med hand å book som föller Nembl:
  Arfwast Nilss. 43 åhr gammal wittnade att han war om bedeb af Nils Swenss att gåå in i Jacob Rasmusons gårdh och taga måhl af een kiöllna, att giöra een lijka så stoor til honom, och när han tillijka medh Nils Swenss. dijt kommo war bryggers dörren igenstängd att dhe intet kommo dherigenom, då kröp Jacob Rasmusons dotter igenom ett rännehool på wäggen och för dhem in uti bryggerhuuset öpnade dörren, och när dhe inkommo såg Nils Swenss. ett lamskinn war brett ofwan på loftgolfwet, hwarpå han sade iag mist ett lamb för några dagar sedan nu troo iag kiänner skinnet här igen, dherpå ryckte Nils Swenss. neder skinnet och kände fult och fast wijdh dhet samma, emädan dher satt hans fåremärke dherpå, då ropade Nils Swenss. på Påhl Jochumss. och badh honom och komma dher in att see på skinnet som han wijdkändes, hwilket Påhl Jochumss.efterkom, dheruppå wijste Nils Swenss. dhem skinnet och badh att skulle wara hans wittne til dhet att han fullt och fast kiändes wijdh skinnet, emädan dher satt hans fåramärke på, och när dhe skinnet sedt hade lades dhet på kiöllne loftet igen, och syntes skinnet som dhet war blodigt, och creaturet nyl:n medh een knijf ihiellstuckit, wijdare säijer denne Arfwest Nilss. sig intet hafwa häruthinnan at wittna.
  Påhl Jochumss. 42 åhr gl wittnade att han blef ropt til Jacob Rasmuss. Gårdh som Arfwast här ofwan före berättat att besee skinnet, och war wittnet til att Nils Swenss. fult och fast kiendes wijdh skinnet hwilket han efterkom och då han ditkom såg han Nils Swensons fåhremärke på samma skijn och i öfrigt förblifwer wijdh dhen relation som Arfwast Nilss. här frammanför berättat, wijdare hade han intet häruthinnan att wittna.
  Wittnen tilfrågades om dhe wiste huru skinnet war kommit på Jacob Rasmusons loft, hwartil dhe swarade neij. Jacob Rasmuss. war til wedermähle och Insinuerade sin Libell dat:d Hammenhög d: 14 febr 1699. Wittnen blefwo af Rätten tilfrågade om dher war någon nyckell til Bryggehuus dörren uti Jacob Rasmusons Gårdh som kiöllnan inne war? Hwartil dhe swarade att Jacob Rasmusons dotter sade att hennes moder hade nyklen hoos sig, hwilken då intet war tilstädes hemma wijdh Gården. Nils Swenss. säijer at Jacob Rasmusons hustru har warit hoos honom och wehlat aftinga för samma lamb.
  Nembdemannen Arfwedh Håkenss. i Wemmenlöf säijer att Nils Swenss. för honom berättat att Jacob Rasmusons hustru hade warit hoos honom och wehlat för samma lamb aftinga.
  Nämbdemannen Tillof Mårtenss. i Röla och Arfwed Håkenss. i Wemmenlöf berätta att igår då Jacob Rasmuss. medh dhem hijt til Tinget i föllie war, tilstodh han för dhem under wägen att dess hustru hade för samma lamb hoos Nils Swenss. aftingat och gifwit honom någon ängmark dherföre at hösta hwilket Nils Swenss. nu äfwenwähl besanna.
  Chronones ländsman W:t Magnus Löfberg på Befallningzmannens wägnar som förmedelst han til Smolandh förrest intet tilstädes är, anhåller att emädan Jacob Rasmusswid wijte pålagt att bewijsa dhenne sin beskyllning dhet han eij gittat, att han dherföre wederböhrl: må plikta.
  Rätten tilfrågade Jacob Rasmuss. om han war hemma samma tijdh Nils Swenss. detta lamb miste och hans hustru dherföre aftingat, hwartil han swarade Neij, utan han samma gång warit i Stockholm.
  Jacob Rasmuss. tilfrågades af Rätten om han nu will eller kan bewijsa dhet han här för Rätten ungefähr 2 åhr sedan lydeligen uthtahlte att Nils Swenss. i Wemmenlöf war dömbd til stegel och hiull? R:s säijer sig både willia och kunna bewijsa medh dhem som wore på platzen när een snaphane Broor Anderss. ben:dt blef steglat.
  Q:o om han nu någon af dhem hade instemt emädan han nu wijdh seenaste Ting blef wijd wijte förelagt att bewijsat? R:s Neij ingen stämt, begärer dherför Jacob Rasmuss. att han medh Rätten intet må öfwerijlas, hwartil Tingz Rätten swarade att han intet wijdare skall öfwerijlas warda än nya Processen innehåller. Jacob Rasmuss. lofwar proseqvera saken än wijdare, men lofwar ingen wiss tijd när det skie skall.
  Chronones ländsman påstår sluuth i saken efter dhet som seenaste Ting blef resolverat så uti detta måhl som och så wijda Chronones saak angår dhet lamb Nils Swenss. bortmist, och skinnet dheraf nys aftagit i Jacob Rasmusons huus igenfunnit, wijdare hade Parterne intet at andraga.
  Resolutio

  Ehuruwähl Tingz Rätten wijdh ….. …kne ordin: Ting förelade Parterne Jacob Rasmuss. och Nils Swenss. bägge boendes i Wemmenlöf widh witnen wijdh wijte nu för Tingzrätten at giöra dheras uthgutne beskylningar på hwarandra bewijslige, dhet Nils Swenss. så wijda efterkommit, att han uti Jacob Rasmusons huus igenfunnit skinnet af dhes lamb honom ifrånstuhlet war, hwilket han medh wittnen Jacob Rasmuss. öfwertygat. Jacob Rasmuss. sig dheremoth excuserade och sade sig intet wara hemma uthan i Stockholm när dhen stöllden passerat är uthan Jacob Rasmusons hustru och dess tienstefolk warit hemma när sådant händt är, hafwer altså Chronones Befallningzm intet instämbdt hustrun eller dess folk som rätta beskaffenheeten om detta afhända lammetz borttagande weeta hwarföre dhe til nästa ordinarie Ting böra lagl. inkallas, anbelangande dhen tilwijtelsen Jacob Rasmuss. giordt och än giör Nils Swenss. att han dömbdt til stegel och hiul, som nu Jacob Rasmuson sig uthlåter willia och kunna bewise Nils Swenss. öfwer, emädan dommen honom Jacob Rasmuss. till execution remitterat war, så war fuller widh seenaste Tinget honom Jacob Rasmuss. wijdh wijte af 5 D:r smt förelagt wijdh detta Tinget sin beskyllning bewijslig giöra, dhet han nu eij gittet, förebärandes dommen honom wara frånkommen, men som Jacob Rasmuss. så inständigt påstår få opskoff emädan dhet een så important saak är, hwilket Rätten i öfwerwägande tagit och funnit skiähligt att förunna dilation til nästkommande ordinarie Ting då at göra sin tahlan bewijslig wijdh wijte af 5 D:r smt sampt dess uthom umgiälla dhet lagen uti så denne måhl dicteras, och således dhenne gången befrijas för dhet wijte senast i dhenne saak blef påsatt.

  Den 16 Februarij

  Pastoren Hr Rasmus Christenss Frijs i Hoby lät efterlysa een mörk brun fohla i 4:de åhret som är honom frånkommen alle helgone dag sidstl:ne hwilken är märkt medh een rist i det wänstra öhret, medh een stubbat mahn och rumpa, är bränt på dhet högra låret medh sådant bränne [märket avbildat]

  Pehr Jbbson i Östary lät efterlysa een swart brun hoppa medh twå små rist i högra öhret, medh några hwijta håår i pannen sampt een lijten snopp på näsan.

  Pastor Hr Pehr Bager i Stijby insände sin Libell til HäradzRätten begiärte dhen läsas måtte, innehållandes samma skrift att förra kyrkiowärden Anders Andersson i Stijby dödh är och han til kyrkian een summa penning:r skyldig skall wara, begiärandes Seqvestration på dess egendomb af skatterättigheeten uti Gården til dess kyrkian fådt sin fyllnad, dhet Rätten honom intet willfara kunnat emedan qvantumet eller summan intet står nämbdt uti Libellen hwilken skrift är dat:d Stijby d: 14 febr 1699.

  Dhe saker som handelsmannen wähl:t Oluf Swenss. i Ystadh instämbdt Håkan Jönss. och Oluf Swenss. i Tommerup sampt Per Perss. Ladefogde i Borreby före, blef förmedelst ingen fullmäktig war som gilltig fullmakt hade saakerne att proseqvera til nästa Ting Differerades.

  Enkian Inger Mårtensdotter i Ingelsta instämbdt drängen Per Ohlss. i Wallby, för det han dess fohle skall wijdkiändt, hwilken Comparerade och förebar stämbningen är honom så seent förkunnat att han intet haft tijdh sina wittnen instämma låta, begierar fördenskuldh Dilation til nästa Ting i saken, dhet Rätten wijdh wijte af 5 D:r smt consenterade.

  Chronones Ländzman wähl:t Magnus Löfbergh instämt Arna[Aron] Frantzon i Komsta att uthsäija och wijsa sin man til dhe knytningar bandh och nattröijer han haft at wäxla medh. Arna Frantzon comparerade hwilken tilfrågades om han will wijdstå eller icke att han haft sådanne små saaker at handla medh, hwartill han swarade at han inge bandh eller knytningar haft eler upbudit, men een nattröija har han såldt för 14 mk smt på Borreby Gårdh til Hr Ryttmäster Ridderschiölds kokepijga. Differeras medh wijdare examen til i morgon.

  Domkyrkiolänsmannen och nämbdemannen wähl:t Thor Ohlss. i Borreby upwijste domkyrkio Inspectoren wehlbetrodde Oluf Luthmans skriftl: begiäran af Lundh d: 1 Febr 1699 medh begiäran att Tingzrätten will inqvirera om någre extraordinarie räntor pro Anno 1698 skulle af domkyrkians Godz här i häradet fallne wara, hwilket medh nämbden och Tingsökiande allmogen befrågades och befants att inge sådanne räntor wara af domkyrkians Godz för bemelte Åhr här i häradet uthfallne eller opburne.

  Nämbdemannen Anders Swenson Kock i Tommarp Tågarp och Oluf Fränness. i Örnebärga upstodo för Rätten och Insinuerade een syn, som dhe efter undfången ordres förrättat uppå hämmanet N: 1 Munkerunnerna kallat, och dhet samma til huusebyggnade bristfälligt funnit til 52 D:r 16 öre srmt hwilken syn dhe oppå dheras eedh tilstodo i alla måtte som färdig wara, som war Dat:d d: 12 Decemb 1698.

  Upstodh för Rätten Nämbdemannen Mårten Nilss. i Tommarp och Erich Swenss. i Järresta och medh eedh verificerade een syn som dhe efter undfången ta..(?) förrättat oppå Christianstadhs Hospitals möllna wijdh Tommerup belägen N: 1 som Håkan Swenss. för Tijden åboer hwilken dhe til tilfaller af synens innehåld funnit bröstfälligt til 4 D.r 24 öre smt som är dat:d d: 12 Januarij 1699.

  Den 17 Februarij

  Samptl. Stijby Bymän instämbde Christopher Person och Per Nilss. i Komsta at beediga dheras utgifne attest dat:d d: 11 Decemb 698 innehållandes at dhe efter samptl: Stijby Bymäns begiäran, warit skickade medh een skrift som äfwenwähl iempte attesten är Copialitt, af d: 10 Decemb: 1698 inlefwererat til heiderijdaren Jöns Ohlss. och honom fråga om han will låta dhem blij frij för pantning, när dhe uti dheras uhrminnes häfdade Baska nödwändigt bränne och tappwis hugga.
  Warandes och heiderijdaren Jöns Ohlson instämbt att anhöra bemelt wittnen, men hwarken sielf eller igenom fullmäktig Comparerade, altså kunna Rätten icke mindre giöra än taga wittnen til förhör att beediga dheras uthgifna attest.
  Christopher Perss. och Christopher Nilss. i Comsta framstodo för Rätten och aflade dheras eedh medh handh å book att dhen attest dhe uthgifwit är uti alla Clausulis sandfärdiga som dhen innehåller, läggandes dhet dhertil att heideridaren Jöns Ohlss. sade att han wille skaffa Stijby Bymän dhet rätta brefwet.

  I dag företogs åther til wijdare examen medh Arna[Aron] Frantzon i Comsta och emädan han i går alldeles neekat såldt några bandh eller knyttningar tilstår han nu lijkwähl sedan han något stådt och betänkt sig, att han hafwer såldt någre knyttingar breede som twå finger, men hans hustru hafwer såldt röda silke bandh til 2:ne pijgor som tient i Stijby Präste Gårdh, hwartil Arna Frantzon tilbiuder fuller neeka intet wist af at hans hustru såldt några bandh hwilket Rätten så mycket mindre kunde troligt hålla, som han en gång sig för rätten twetalig giordt.
  Chronones Ländzman inlade een attest af Pastor Hr Pehr Bager i Stijby, hwaruthinnan han efter pijgornes uthsagu attesterar att dhe kiöpt bandh af Arnos hustru attesten dat:d Stiby d: 17 febr. 1699.
  Chronones Ländzman framstälte och Erland Månss. i Stijby 74 åhr g:l som berättade efter eedens afläggande att han war nedgången til Gärsnäs ett ärende för sig att förrätta, och när han wille gå dherifrån kom arrendatoren Anders Andersons dotter Engela wijd nampn ropte honom tilbakars och badh honom föra ett ährende åth sig til Comsta, hoos Arna Franson som hade såldt henne någre knypplingar tilförne at om han hade några flere wille hon dhem äfwenwähl af honom kiöpa, dhet Erland efterkom gick til Komsta, talte medh Aron om samma knyplingar, hwarpå han swarade sig intet hafwa meer, wijdare hade han i dhenna saak intet att wittna.
  Resolutio

  Såsom Arons hustru intet lagl: är inkallat icke heller för rätten tilstädes, altså ineponeras actori til nästa Ting henne iempte dess man att inkalla, och då kunna giöra bewijsligt, hwar han samma nattröija, knyplingar och bandh fådt wid 3 D:r smt wijte om dhet icke efterkommas.

  Sandby bymän som wijdh seenaste Ting blefwo wijdh 3 D:r smts wijte förelagde att wijdh detta nu påstående Tinget wederböhrl: proceqera sin saak emot Oluf Håkeson i Tullstorp hwilket dhe icke efter kommit, icke heller Communicerat tings Rätten om någon föreening dhem sedermehra emällan träffat, fördenskuldh tilfinner Rätten dhem dhet påsatte wijtet 3 D:r smt inom een månads förlopp at erläggia eller undergå¨laga execution.

  Detta Protocoll wara lijkalydande med TingzProtocollet efter sahl: Hr häradzhöfdingen Lilliengrijp betygar Giärsnäs d: 21 Decemb. Anno 1699
  Bengt Seth

  © Magnus Lindskog, 2000
  (viss redigering pågår fortfarande)