1701 höstting Järrestad

  Anno 1701 d: 9:de October höltz ordinarie hösteting medh Järesta häradz tingsökiande allmoge uthaf Hr häradzhöfdingen Bengt Seth och wahnlige nämden.

  Fader Andersson i Gislöf framkom för Rätten och begiärade andra opbudet på ½ gårdh N:o 26 i Gislöf som han af Tuue Matzon ibidem sig tilhandlat, och d. 14 sistledne Maij förste gången upbödz, hwarföre som intet klander härpå giordes bemelte ½ gårdh andra gången nu lagl. blef upbuden.

  Tuue Nillss. i Gislöf begiärade af Rätten tredie opbudh på 5/16 skattehemmanet i Gislöf som af Oluf Jönss. ibidem sig tillhandlat, hwilket efter protocollets och kiöpebrefwets innehåldh första gången är upbudit d. 13 Febr. 1701 och andra gången d. 14 Maij eodem Anno som bewilliades och genast för Rätten skedde.

  Oluff Jönss. Smedh i Gislöf som såldt Tuue Nillss. dersammastädes 5/16 dehls Skattehemmanet i Gislöf, framstodh för Rätten och inlade een föreening dat:d d: 28 Jan: 1701 dhe sins emellan oprättat angående något undantag i huus och åkrar Tuue Nillss. honom Oluff Jönss. dess hustru Barn och sanne arfwingar i dheras lifstidh förunt uthaf bemelt 5/16 hemman, hwilket Oluf Jönss. begär protocollet till större säkerheet få infördt. nembl. uthaf huusrummen twänne gålf uti den wästra längan på norre ändan medh så mycket hagerumb som går i Norr, iempte dhen platz och hagerum mällan Smedian wästan op till någre gamble trään, och uthaf åkrar i wästra wången 1 skeppeland wid Hoppe hög, uti mällan wång 1 skeppeland 1 skeppeland kallat Kellpen(?), uti östre wång 2 helm(?) stycken, och 1 stycke hafre joordh söder om wägen på Smärte hals åkern, hwilket Tuue Nilss. som för Rätten war tillstädes tilstår till Oluf Jönss. hafwa uthlåfwat, och efter honom des hustru barn och sanne arfwingar obehindrat böra uthniuta, hwarpå Oluf Jönss. i Rätten opwiste och sedan tillställte Tuue Nillss. ett gammalt skiöte bref på pergament dat:t d 15 Junij 1631 af då warande Järresta häradsz tingz Rätt, uppå bemelte 5/16 hemman, och begiärde sedan härom tingswittne som honom bewilliades.

  Boo Nilss i Gislöf låtit instämma Anders Nilss.Tuue Nillss. och Mårten Ingwarson sammastädes ang:de ett huus han af Lars Swenss. har kiöpt, och förleden påsk bort inrymma, men swaranderne dheruti hafwa dheras Ryttare.
  Swaranderne Ander Nillss., Tuue Nillss. och Mårten Ingwarss. wore tilstädes och berättade först Anders Nillss. att han ägt bem:te huus som är bygt på dess eenskijllte skattegrundh, men dhet åther till Boo Nilss. opdragit, och hade han gärna sedt att käranden fådt inrymma samma huus sidstl:ne påsk, men dhe öfrige des participarter i Rusthållet warit dheruti widrige att förflytta Ryttaren på ett annat ställe, så att skullden intet är hoos honom.
  Tuue Nilss. och Mårten Nilss. swarade dherpå att dhe warit så när kiöpa samma huus som någon annan, hälst ryttaren af första begynnelsen warit dheri, men det icke allenast nu uthan och förste gången är såldt dhem owitterligit, har och sade mehra erbudit sig gifwa så gådt stycke jordh igen, och nyligen sökt at förlika sig medh dhem, men dhe gådt undan för dhem så att dhe eij kunnat göra till saken.
  Mårten Ingwarss. sade att Anders Nilss. har stående ett gålf huus på hans grundh, hwilket han bödh få stå dher så länge som Ryttare huset stod på dess grund. Hwartill Anders Nills. swarade sig dhet eij kunna giöra, uthan som han medh låf bygt det huus på Mårten Ingwarsons grundh, så will han och dhet nedtaga när honom tillåtes och at dhet dher längre får stå.
  Boo Nillsson påstår oprättning för 2 D:r smt Bewillningzpenning:r han måst uthgiöra för bemelte huus fast han intet dhet samma fådt nyttia eller bruka så och dess anwände Rättegångz expenser betallt.
  Resolutio

  Det söker samptel. Swaranderne att wända skullden nu på annan således: att Anders Nillss. tilstår bemelte huus wara bygt på dess tompt och skattegrundh hwilket han till Lars Swenss. försåldt och nu widare är kommen i andra handen till Boo Nillss. bordt förleden fahrdag haft huuset redeligen, han och erbudit sig willia opsättia medh dhe andre ett annat till Ryttarn, men hans participarter i Rusthållet warit dheruti widriga så att intet skullden warit hoos honom uthan påstår för Boo Nillsons tillmähle att wara fri, har icke heller wehlat samma hus försällia till Ryttare huus mädan det står för nähr uppå hans grund at han medh tiden söker få dhet dädan. Hwaremoth dhe andra med interessenter i Rusthållet Tuue Nilss. och Mårten Ingwarss. förmehna dhet Anders Nillss. icke bordt såldt samma huus, mädan dhet altidh warit Ryttare huus uthan dhe dhertill sin andehl erläggia, hwartill dhe sig erbudit hälst att Anders Nilss. Skattegrundh ligger medh dhem i Rusthåldh, föruthan det att Mårten Ingwarss. skall hafwa tilbudit Anders Nilss. få hafwa ståendes ett stycke huus som är bygt uppå des tompt, så att dhe ännu förmehna böra huuset till Ryttare huus få behålla, hwilket Rätten icke har kunnat bifalla, alldenstundh Anders Nillss. haft makt dhet att försällia åth hwilken han har wehlat; fördenskuldh pröfwar rättwist att swaranderne böhra nästa fahrdag inrymma Boo Nilss. bemelte huus och samptel. swaranderne proportionalitie betahla till Boo Nillss. dhe 2 D:r smt som han fodrar i Rothe penng:r, sampt 1 D:r smt Expenser.

  Måns Erlandss. i Stiby låtit instämma Per Truedss. dhersammastädes ang:de 4 D:r smt skuldfodran.
  Måns Erlandss. och Per Truedss. war tilstädes och gafwo tillkänna att dhe wore förlikte således att Per Truedss. är förunt diletion efter handen at betahla hwarmedh saken dhenne gången beroor.

  Ländzmannen och commissarien Magnus Löfbergh låtit instämma drängen Hans Hindrichss. i Stiby, och hästegillaren Mårten Gisess. för slagzmåhl dhe medh hwar andra på framledna stora Böndagen skall hafwa begådt.
  Swaranderne wore till wedermähle, och sa sig intet slagzmål föröfwat, uthan har dhe folgt både från och till kyrkan och icke dhet ringaste utheståendes.
  På Ländzmannens wägnar mötte Nills Nilss. som beropade sig på wittnen Hans Åkess. och dess hustru i Stiby, hwilka sedan Swaranderne intet Jäf emoth dhem hade aflade oppå föregången förmahning om Eedens betraktande dheras Eedh och berättade först dherpå Hans Åkess. särskillt att Måns Giseson och des hustru aftonen för stora Böndagen länte huus hoos honom öfwer natten, och om morgonen som war Böndagen kom Prästeenkians dräng Hans Hindrichss dherinn, och folgdes medh hästegillaren till kyrkian, såg dhem hwarken trätta eller slåss, icke heler att dhe wore druckne, har fuller af andre hört att dhe uthan för dess porth med gäckeri skohlat stött hwarandra i kuhl, men dhet intet sedt, så att han något wist kan härom berätta, weth intet widare, dimitterades.
  Hustrun instodh dherefter och bekände sammaledes att hon hwarken sedt dhem slås eller trättas, icke heller att dhe wore druckne, uthan har Hans Hindrichss. och hästegillaren folgtes dhem till kyrkian gode wänner, och weth alltså intet att dhe slagits.
  Nills Nilss. sade intet widare bewis om detta slagsmåhl hafwa, uthan är detta således hoos Ländsmannen angifwit hwarför(?) han intet annat kunnat än saken instämma.
  Resolutio

  Såsom dhe i detta måhl afhörde Eedelige wittnen icke dhet ringaste kunnat Intyga att swaranderne något slagsmåhl föröfwat. Ty blifwer dhe för detta tilmähle alldeles befriat.

  Chronans Ländzman wählb:e Magnus Löfberg låtit instämma Mårten Tillofss. i Stiby angående han för någon tidh sedan skall kommit drucken i kyrkian, och dherest på kyrkiowallen eller i wapnhuuset giort buller och larm, warandes på commisariens wägnar tilstädes dess skrifware Nills Nillsson.
  Mårten Tillofss. mötte och berättar att fierdingzmannen Anders Munk hade ombedit honom liusa Bymännen till sochnestämma, angående något cronobrödh som skulle föras till Malmoe hwilket som och giordt, sedan gudztiensten alldeles warit ända, har hwarken warit drucken eller giort buller, weeth intet huruledes han so oskyldigt är blefwen angifwen.
  Wittnen klockaren Christen Anderss., Per Anderss., Anders Håkanss., Måns Mathiss., Per Truedss. och Nills Larss. framstode och uthan jäf aflade Eeden och särskillt berättade först.
  Klockaren Christen Anderss. att efter gudztiensten war ändat, hörde han i klockare stohlen hwarest han nu stodh och hade något af kyrkans skrud at nedläggia Mårten Tillofss. uti wapnhuuset ropa allmogen till sochnestämma, förnam intet buller widh gudztiensten, icke heller att han warit drucken, eller hördt dhet af någon annan, weeth ingen ting mehra i dhenna saken säya, dimitterades.
  Per Anderss. instämde alldeles medh förra wittnet och dherhoos uthsade att Mårten Tillofss. i fierdingzmannens Anders Munks ställe, ropade sochnemännen samman, att dhe skulle föra cronebrödh från Ystadh till Malmoe har intet något buller hördt. Dimitterades
  Anders Håkanss. instodh, hwilcken alldeles instämbde medh föregående wittnen
  Måns Mathiss. sammaledes stämbd öfwerens medh förre wittnens relation.
  Per Truedss. sade att Mårten Tillofss. stådt i stohl hoos honom i kyrkian, men intet förnummit han warit druken, stämde för öfrigt alldehls öfwerens medh dhet dhe andra berättat.
  Nills Larsson instämde medh förra wittnen.
  Resolutio

  Såsom Rätten af dhe Eedelige afspörde wittnen befunnit att swarande allenast efter förrättat Gudztienst i fierdingsmannens frånwahro kallat allmogen till sochnestämma att föra cronobröd till Malmoe, och wittnen icke kunnat säija dhet han warit drucken eller giordt kyrkiobuller; Alltså blifwer swaranden för detta käromåhl alldehles befriat.

  Måns Pärss. i Baskemölla låtit instämma Anders Swänss. i Tommarp för 4 D:r 12 öre smt och 12 kapper korn skuldfodran.
  Bägge parterne wore tilstädes inläggandes käranden dhen uthtagne Citation, och berättade att han sig således medh swaranden förlikt att Anders Swenss. 14 dagar efter nästkommande Mårtens mässe skall betahla til honom förbemelte 4 D:r 12 öre och ½ pund korn hwilket swaranden Anders Perss.(!) iämwähl tilstodh och låfwade efterkomma, dhet dhe begiära Rätten medh domb wille stadfästa.
  Resolutio

  Såsom Parterne berätta sins emellan om dhenna instämde fodran således wara föreente att swaranden Anders Swenss. 14 dagar efter näst instundande Mårtini dag skall betahla till Måns Pärss. i ett för allt 4 D:r 12 öre smt och ½ pund korn, alltså blifwer dhenna dheras förlikning af Rätten gilgat, och Swaranden dherhoos pålagt förskrefne termin skullden Clarera, eller i widrigt fall undergå execution.

  Drängen Per Nilss. i Rörum låtit instämma Thomas Anderss. i Baserup(?) för skuldfodran 4 D 18 öre och 2 skepper korn.
  Nämbdemannen Erfwed Håkanss. berättade att Parterne wore förlikte, Inlade Citationen som honom af Pehr Nilss. worden tillställt. Rätten på des wägnar insinuera.

  Hr Ryttmästaren Wählborne Hollger Rosencrantz låtit incitera Mårten Nebb under Gyllebo Godz angående skuldfodran 4 D:r 1 öre smt.
  Hr Ryttmästaren läth inlefwerera Citationen hwarpå han med egen hand tecknat att dess Debitor sig hoos honom infunnit och skullden Clarerat att han honom intet widare dherföre söker.

  Drängen Jeppe Mickellss. i Cimbris låtit instämma Per Jeppess. som tienar Möllaren i Biäresiö för skuldhfodran 17 D:r 4 öre smt för undfångit korn och penning:r warandes Jeppe Mickelss. sielf tillsädes.
  Swaranden Per Jeppess. mött intet hwarföre han blef liudel:n påropt, men sig intet framtedd, icke heller någon å dess wägnar, hwarpå käranden bewiste medh attest på sielfwa stämbningen att han lagl:n är stämbd, Begär förty domb, och Rättegångz expenser betahlte … icke dess mindre til tingets sluuth, om han skulle framkomma och wisa förfall.

  Anno 1701 d: 10:e Octobr. Continuerades medh Rätten

  I saken emällan Håkan Christenss. i Borrby och Nils Åkess. dhersammastädes som sidsta ting opskiöts instodo parterne.
  Håkan Christenss. inlade een förklaring öfwer dhe poster som Nills Åkess. sidsta ting föregaf till honom betahlt, som postewist oplästes och bestod dheruti, att Olof Håkanss. som är Håkan Christenss. sohn åtniutit dhe poster som Nills Åkess. opfört, och dherför förnögt honom.
  Nills Åkess. som sidsta ting låfwade skaffa bewis till sine opförde poster hade till wittne Jöns Nilss. i Borrby, som sa sig intet kunna wittna annat än at Håkan Christensons folk höstade på Nills Åkessons mark, men som sohnen war hoos sin fader weeth han intet anten(?) sohnen eller fadern fick säden.
  Nämbdemannen Swen Anderss. wiste intet härom at berätta eller wittna.
  Håkan Christenss. sade sig aldrig haft beställa medh dhenne Jordhen, desslikest hade hans sohn, uthan har han tilfyllest betallt godtgiordt den til Nills Åkess. hwilcket Nills Åkess. icke kunde ifrångå.
  Rätten giorde sig underrättat om priset på Råg och korn då obligationen uthgafs som war 3 sk. een skeppa Råg och 12 öre 1 skeppa korn som Nills Åkess. eij kunde neeka.
  Angående 3 skeppor Råg har Håkan Christenss. sagt god för hoos Trompetaren Fortmeyer i Ystadh a 3 sk skeppan, i dhet dhe medh sambnad handh uthtagit 6 skepper, hwarföre han dhem måste betahla till Forthmeyer.
  Nills Åkess. sade sig dhet icke kunna minnas, kunde doch icke säya dher til neij.
  Resolutio

  Ehuruwähl Nills Åkess. widh sidsta Ting erhöllt dilation nu att bewisa dhet han efter dess påstående hade medh ett och annat förnögt Håkan Christenson för dhen spannemåhl han icke kan neka i Ystadh och Cimbrishamn hafwa undfådt, likwähl som han icke medh riktige skiähl kunnat inkomma, utan sökt at blanda dheri någon handell medh kärandes sohn Oluf Håkanson som sådt någon Jordh hoos honom med annat mehra, alltså tillfinnes Nills Åkess. till Håkan Christenss. att betahla för dhe 6 skepper Råg och 8 skepper korn han i Cimbrishambn hoos Mätta Sahl. Oluf Nills. och 3 skepper Råg hoos Trompettaren i Ystadh bekommit tilsammans Nie D 24 öre smt och expenser 1 D 16 öre eller lide dherefter execution

  För rätten framstältes ett Qwinfolk Kerstina Jönsdotter som låtit lägra sig af een dräng Per Ohlss. ifrån Wallby påståendes Kerstina Jönsdotter dhet war skedt under ektenskapz låfwan, som hon medh wittnen kan bewisa.
  Drängen Pehr Ohlss. war eij tillstädes uthan efter Hr Ryttmäster Rosencrantz bref borte i skiutzfärdh till Dahlby wid Dragon mötet opskötz alltså saken till nästa ting, warandes Kierstina Jönsdotter ännu hafwandes.
  Berättes elliest af allmogen dhet bemelte dräng skall sökia få Jöns Ohlssons enkia i Wallby som åth Pehr Ohlss. afstådt sin gårdh för någre åhr sedan och nu döde förleden Wallborgzmässe och war een gammal man om 100 åhr och hon hans 5:te hustru.
  Resolutio

  Dhett har drängen Per Ohlss. låtit gifwa sitt förfall tillkänna att han är stadd i skiutz färdh med dragonerne tillstår dog lägers måhlet dhermedh att han insändt häradets andehl af Böterne för dhem begge, men såsom Kerstina Jönsdotter påstår sig wara kränkt under ektenskaps låfwan erbiudandes sig medh wittnen att bewisa, att han sig medh henne har förlåfwat, Ty opsättes saken till nästa ting, och förelägges Parterne sig då medh wittnen att infinna på dhet Rätten saken med äntl: domb kan afhielpa.

  Nu framträdde Pehr Rasmuss. i Gladsax som belägrat Qwinfolket Kerstina Nillsdotter, hwilcken icke ännu fådt Barn.
  Pehr Rasmuss. som är gift tillstår att han lägrat dhenne Kerstina Nillsdotter då dhe tiente sammans, och han ännu war ogift, sade sig eij kunna minnas wissa tiden om den wahr för påsk, och är först wigd widh sin hustru om Pinges dag tiden. Per Rasmusons hustru Johanna Ohlsdotter inlade een skrift, hwaruti hon anhåller att emädan han lagt sig till detta Qwinfolket sedan han låfwat henne ektenskap, och henne häfdat, så begärer hon blifwa skildt widh honom, mädan hon intet har sig något giort til honom att försee.
  Per Rasmuss. sade att sedan han låfwat den andre äktenskap, och dhe dherom nu wore widh sidsta ting, och äre worden wigd har han intet haft medh dhenne at beställa, uthan war skedt för uth.
  Kerstina Nillsdotter sade sig wara häfdat, een sex wekor för påsk, wiste då intet att han hade förlåfwat sig medh någon annan, som hon dog fick weeta sedan då han medh dhen andra wigas, påstår eij annat än han måtte betahla böterne för henne.
  Pehr Rasmuss. tillstår dhet han låfwat betahla Böterne för henne, mädan hon sielf låfwat draga försorg för Barnets opfostran att han intet dher medh beswäras.
  Kohnan Kerstina tillstår dhet dhe sig således förlikt.
  Resolutio

  Såsom Per Rasmusson och Kerstina Nillsdotter tillstå att dhe medh hwar andra hafwa begådt lönskalägee före än Per Rasmuss. som nu är gift lagl: warit fäst och wigd widh sin hustru; Ty dömmes dhe efter egen bekännelse att plikta han 10 D:r smt och hon 5 D:r smt och stånde begge kyrkioplikt och oppenbara skrift, doch emädan hon nu är hafwande om af Barnafödzlen skull befinnas dhet han henne häfdat warande sitt ektenskap då straffat efter lag för dhem begge at skärpas.

  Corpral Magnus Örnflycht stämbd Jöns Pärss. i Wemmerlöf för huusröta på Nummer 6 som är corporal Bostället i Wemmerlöf, som han A:o 1699 tillika medh Corporalen bebodt.
  Jöns Perss. tilstädes opwisar dhet Contract som han af Corporalen bekommit, då han kom dit dat:d d: 23 Febr. 1699, säger att Gården war illa medfahren, och har han lagat både tak och annat.
  Jöns Perss. tillfrågades om han wid granskningen efter Corporalen Örnflycht wist hwadh han reparerat? Swarade Neij att han dhet intet giordt, och att ingen honom dherom anmodat, warandes elliest hemmanet eij högre än 1/3 dels hemman
  Resolutio

  Såsom dhet Parterne emällan oprättat laga Contract om Gården förmähler att Jöns Perss. påtagit sig att swara till huusbyggnaden på dhe huus han har dhet åhret tillika medh Corporalen Örnflycht bebodt, så tillfinnes han för hallfwa Byggnaden till Corporalen i Byggningshielp att betahla til Nybyggnad 6 D:r smt, och då Corporalen sielf at swara för gården efter huusesynen.

  Lasse Rasmuss. i Cimbris stämdt Sifwer Månss. ibidem för 16 D smt. Sammaledes Sifwer vice versa stämbt Lasse Rasmuss. för 15 D:r och mötte begge Parterne.
  Lasse Rasmuss inlade Sifwer Matzons(!) obligation dat: d: 28 Jan: 1700 på 40 D:r smt för handell om ett Rusthåldh hwarpå är betahlt 24 D:r smt at elliest 16 D:r resterar.
  Sifwer Månss. tilstodh fuller hans obligatione richtigheet, men påstår dheremoth få innehålla 15 D:r smt som skohle wara til Rusthållet anslagne, då indelningen för 12 eller 14 åhr sedan höltz, och Lasse Rasmuss. åthniutit som han mehnar honom bör gådtgiöras, mädan dhet fattas på hans gårdh.
  Lasse Rasmuss. i Cimbris sade hwadh dhe 15 D:r smt widkommer så fick han som andre Rusthållare dem i begynnelsen til hielp, då dhe emottoge ruinerade gårdar, så att han hade mehra fog att kräfwa 25 D:r af Sifward som kom på Gården han bebor andra åhret sedan han mottagit och oprättat munteringen, och han då eftergaf honom på Gårdens ränta 25 D:r smt för Gårdens bröstfälligheet skull, som Siward tillstår. Inlade dherföre een granskning som A:o 1688 d. 28 Febr. är hållen på gården 1 åhr förr än han till gården kom, at gården då wahr så gott som öde.
  Resolutio

  Dhet tillstår fuller Sifwerd Månss att oppå dhen obligation af 40 D smt som han till Lasse Rasmuss. for dheras handell om Rustningen A:o 1700 d. 28 Jan: uthfäst än 16 D smt resterar hwilka han förmehnar bör få korta 15 D smt som Lasse Rasmuss. widh Indehlningen för hemmannens swagheet skull har uthniutet, hälst han medh een dhen tidh hållen syn bewisar, som och elliest oförnekeligt är, att dhet hemman som Siward åboer då war så godt som öde, likwähl och emädan Lasse Rasmuss. måst bemelte 15 D smt widh Rustningens oprättande til hielp för hemmanets swagheet skull för 14 eller mehr åhr sedan åthniutet, och Lasse Rasmuss. som Rusthållare eftergifwit 25 D:r af Räntan på Gården som Sifward åhret dherefter kom att beboo, och om dhe 15 D widh dheras handell om Rustningen icke är wordet något slutit, Ty pröfwar Rätten att Sifward Månss. till dhe 15 D smt eij kan wara berättigad uthan bör owägerligen till Lasse Rasmuss. betahla 16 D smt som ännu oppå dess obligation åtherstår så och expenser 1 D smt.

  Anno 1701 d. 11:te Octobr Continuerades tingz Rätten

  Corporal Gabriel Jacobson Hammar instodh och begiärte af Rätten få inprotocollerat den huusesyn som på hans Booställe N:o 6 som är 1/3 hemman i Wemmerlöf ärhållit, och syningz männerne dhet lagl:n tilstå och besanna.
  Den inlagde huusesyn blef opläst warande Corporal Örnflycht och Anders Wimman tilstädes, påståendes Corporal Wimman den senare huusesyn wara för högt opfört, hwarom han inlägger Crono Befallningzmannens bref, att han sammaledes håller före att een dehl wara för högt satt, och såsom dhet medh Hr Ryttmästaren är communicerat, och för billigt befunnit, att det skall öfwersees, så beror dhermedh så wida, hälst Commissarien Löfbergh som biwistat dhenne syn hwilken stiger till 102 D:r 4 öre icke är tillstädes.
  Emoth Bonden Jöns Person som Anno 1700 brukt hemmanet till halfwa medh Corporal Wiman inlade Corporalen hans Contract som förpliktar Bonden stå halfwa reparation dat:d d: 9:e Octobr A:o 1699.
  Jöns Perss. war tillstädes tilstodh så wara Contraherat, kan intet säija hafwa giordt någon nybyggnad, uthan lagat taken och annat som behöfts.
  Resolutio

  Såsom efter pläget Communication med H:rar officerarne oppå dhe beswähr som Corporal Wiman emoth dhen förrättade huusesynen moverat Rätten nödigt pröfwat dhet Gården närmare i öijnesyn tagas, så hafwa Parterne när dhet förrättat är dherom att afbide Rättens uthslag.

  Enkan Ellena Persdotter som ägde Måns Larson i Karleby inkom för Rätten och gaf tillkänna att hennes man för fyra år sedan i största armodh bortdödde, och hon nu likwähl af een och annan kräfs för dhet han för dheras ektenskap skyldig war, begierte dherför tingsbewis, mädan största dehlen af nämbden hendes sahl. mans slätta tilstånd skall bekandt wara.
  Nämbdemännen Tillof Mårtenss. i Rölla, Anders Kock i Tågerup, och Mårten Nilss. i Tommarp besannade oppå dheras eedh att dhe litet för Måns Larsons dödh wore dher och uthexequerade den egendomb der fans, så att icke dhet ringaste öfrigt blef, och at han war fattig och gäldbunden förr än han blef gift medh Ellena Persdotter som äfwenwähl lefwer i fattigdomb.

  Jöns Ohlss. i Grödstorp anhöllt om laga festa på No 8 dhersammastädes som är 7/16 skattehemman, hwaraf han sig halfwa dehlen tilhandlat och för Rätten låtit lagligen upbiuda d: 18:de octobr 1698, d: 14 febr 1699, och 11:te octobr 1700 hwilket seder mehra lagståndit så at ingen medh något klander dherwid inkommit.
  Resolutio

  Såsom af kiöpebrefwet dat:t d: 18 April 1697 Tings Rätten befunnit att Bengt Jönss. i Grödstorp från sig och sine arfwingar har såldt till Jöns Ohlss. dess hustru och hans arfwingar halfwadehlen af 7/16 skattehemmanet N:o 8 dersammastädes uppå 1/6 af munteringen som Jöns Ohlson hädan efter widh lika håller och kiöpskilling som är 20 D:r smt riktigt undfådt, hwilket kiöp d. 18:de octobr 1698, d: 14 febr 1699 och 11:te octobr 1700 är wordet opbudit och sedermehra oklandrat lagstämblet, altså dömmer tingzrätten detta kiöp att stå widh sin fullkombl laga kraft, och Jöns Ohlss. dess hustru och arfwingar för bemelte ½ dehl af 7/16 Skattehemmanet N:o 8 medh allo dess oppertinenties således härefter få bruka och disponera som dhe bäst kunna och gitta härtill wore fastewittne dommaren och nämndemannen Thor Ohlss. i Borrby, Tillof Mårtenss. i Rölla, Anders Kock i Tågarp, Swen Anderss. i Tullstorp, Mårten Ingemanss. i Wahlby, Mats Ohlss. i Glämminge, Erich Swenss. i Jerrestad, Arfwed Håkanss. i Wemmerlöf, Nills Åkess. i Stiby, Mårten Nillss. i Tommarp, Oluf Frenness. i Örneberga, Per Nillss. i Wiarp.

  Pehr Jeppess. som stämbt är af drängen Jeppe Mickellss. i Cimbris angående skuldfordran 17 D:r 4 öre och widh första oprop intet war tillstädes blef nu åther liudel:n påropt, men hwarken sielf eller genom fullmäktig hoos Rätten sig infant. Påståendes nu som förr käranden domb i saken, hälst skulden är riktig hwarföre han förorsakat swaranden låta instämma.
  Resolutio

  Såsom swaranden Per Jeppeson i Biäresiö hwarken sielf eller genom någon fullmäktig för rätten sig infunnit icke heller tedt laga förfall till dess utheblifwande, alltså emädan bewist är att swaranden lagl:n är stämbd, Ty dömmer Rätten swaranden Per Jeppess. at böra desse omtwistade 17 D:r 4 öre för undfångit korn och penning:r iempte 1 D:r Rättegångz expenser till käranden betahla eller lide execution sampt för utheblifwandet at plikta 1 D:r smt ståendes honom öppet efter förordningen näste ting sedan dommen honom är ansagd att tee sina förfall och saken åtherwinna om han så gitter.

  Giästgifwaren Påhl Fischerström i Hammenhög som uthtagit citation på Joen Kock i Wemmenlöf för 11 D smt härflytande af krögeriet i Wemmenlöf. Giästgifwaren honom oplåtit at ijdka, framstodh och begiärande ändskap i saken sedan han förnimmer dess Contrapart sig intet lährer inställa, emädan han till första dagen är worden inkallat. Inlefwerera derpå dhen undfångne stämbningen iämbte ett Contract af Joen Kok underskrifwit dat:d d. 6 Aprill 1699 att han åhrl:n skulle betahla till Giästgifwaren för krögeriet 6 D:r smt.
  Rätten frågade Giästgifwaren hwarmedh han wisar at stämbningen swaranden lagligen och i rättan tidh är förkunnat. R:t att han är stämbt men dherpå intet bewis nu kan producera.
  Resolutio

  Såsom käranden Fischerström eij gittat bewisa att Joen Kock lagl:n är instämt. Alltså åligge honom sin wederpart lagligen incitera, innan Rätten någet kan döma.

  Examinerades några af Cronans Befallningzman Elias Löfbergh ingifne rest- och afkortningslängder, och förmantes Nämbden och allmogen härom betyga hwad rätt och sant är.
  1: Specification på innestående restantier pro A:o 1699 som apart i räkningarne ballanceras, hwilken allmogen betygade wara riktig
  2: Än specification på Innestående sakören pro A:o 1699 som sammaledes besannades wara riktig.

  Således som föreskrefwit finns wara passerat betygar med häradets wahnlige Insegel och egenhändig underskrift Giersnes d. 18 December Anno 1701

  Bengt Seth

  © Magnus Lindskog, 2000
  (viss redigering pågår fortfarande)