1702 höstting Järrestad

  Anno 1702 d 20:de octobr höltz ordinarie hösteting medh Jerresta häradh af Hr häradzhöfdingen Bengt Seth och wahnlige härads nämbd.

  På embetets wägnar war tilstädes Cronans Befallningzman wählb:de Elias Löfbergh.

  Oplästes höglofl: kongl. Giöta hofRätts nådgunstige notificaon dat: d: 11 feb 1702 angående wittnesmåhls twister, och at den Rätt ware sig högre eller lägre under hwilken hufwudsaken är hängiande skall der uthinnan resolvera utan at remittera den samma nedre instantiers skiärskåden och dom.

  Än oplästes höglofl. kongl. Giöta hofRätts nådgunstige bref af d 19 juli 1702 beträffande de officerare som sig understår olofl. at disponera de dem af hwariehanda tilfälle om förtrodde(?) Kongl. Maij:tz och publique medell.

  Jöns Erichss. i Gislöf läth 3:die gång upbiuda hemmanet N:o 21 som han sig tilhandlat af Jöns och Oluf Erichsöner sampt Hindrich Jönss.
  Oluf Håkanss. och Nills Staffenss. i Lackelänge instodo och gafwo tilkänna at dhe hade at fodra betahlning för een dehl af bem:te hemman inläggandes derom deras skriftl. begiäran som oplästes.
  Jöns Erichss. swarade at hans swärfader Swän Staffenss. har förnöijt dem deras andehl, och at han derpå har dheras qwittence, inlade derom een skrift under Oluf Håkanss:s och Nills Staffensons händer och bomärken dat:d Gislöf d 9 october 1695 hwaruti dhe fullkommeligen qvittera Swän Staffenss. för bem:te hemman at dhe intet af honom hafwa fodra.
  Oluff Håkanss. och Nills Staffenss. sade detta brefwet wara mycket omwändt, kunna intet neeka det wara deras karemärken, men eij rättare minnas än dhe skrefwe det på ett mindre papper.
  Jöns Erichss. beropade sig derpå at hans sahl. swärfader war een redelig man som ingen förnähr giorde, och har ärlige män underskrifwit qwitto brefwet hwaraf den eena som war klockare är död för någre åhr sedan.
  Nämbdemannen Mårten Nillss. i Tommerop och Per Nilss. i Wiarp besannade at dhet war klockarens hand som skrifwit qwittobrefwet och war han een erlig man förr än som Jöns Erichss. kiöpt gården. Lämbnades dem altså lagl. med hwarandra at uthöra om någon förmehnar sig dertill hafwa fog.

  Nills Perss. i Blästorp låtit instämma Jöran Ohlss. för det han eij will inträda dess lagstadde tienst.
  Parterne mötte och gåfwo tilkänna att dhe woro således förlikte at Jöran Ohlss. betahlar till Nills Perss. i förlikning 2 tunnor hafre och 2 skepper korn, sampt den ändande(?) Rättegångs omkostnader.

  Mårten Bengtss. i Olletorp låtit stämma Nills Bengtss. i Stiby för 5 D:r 8 öre smt skuldfodran.
  Uppå Mårten Bengtss:s wägnar mötte Nämbdemannen Måns Mårtenss. i Tiustorp, inläggandes stämbningen och Nills Bengtss:s handskrift på 5 D:r 8 öre dat:d d 8 febr A:o 1697 som han låfwar näste Mårtensmässe at betahla.
  Nills Bengtss. war til wedermähle och tilstodh hafwa 5 D:r smt men intet dhe 8 öre hwarpå han betallt een Jerngryta för 10 sk som Mårten Bengtss. eij skall kunna neeka om han sielf wore tilstädes, har intet sielf fådt någon penning utan han gådt i Borgen för Per Truedss. i Stiby som är uthfattig, begiär dilation till nästa ting, som honom bewilliades emädan Måns Mårtenss. icke heller med fullmakt är försedd.

  Nämbdemannen Måns Frenness. uti Elmhult stämbdt Nills Hindrichss. Skomakare i Wemmenlöf torp för 10 sk skuldfodran.
  Nills Mårtenss. i Torp mötte och inlefwererade stämbningen, tilkänna gifwandes at saken förlikt war at ingen widare kärar, hwilket Nämbdemannen Tillof Mårtenss. i Rölla besannade at hafwa fådt bodh ifrån Måns Frenness at gifwa dhet för Rätten tillkänna.

  Handellsmannen Måns Hollgerss. i Cimbrishambn låtit stämma Anders Swänss. i Tommerop för 10 skepper korn och 8 D:r 20 öre smt skuldfodran.
  Giästgifwaren Fischerström inlefwererade Citation och gaf tillkänna at Måns Hollgerss. skrifwit honom till och begiärt at han will låta Rätten weeta at saken war förlikt och som han intet denne gång widare kärar.

  Tohr Ingwarss. i Qwarnby låtit stämma Rasmus Skomakare i Borby för 5 D:r smt skuldfodran.
  Brodern Nämbdemannen Mårten Ingwarss. i Wallby inlade Citationen på dess Broders wägnar som war siuk.
  Rasmus Skomakare war till wedermähle och tilstodh skullden badh om dilation till Kynder mässe hwilket Mårten Ingwarss på dess Broders wägnar samtyckte, men begiär domb.
  Resolutio

  Såsom Rasmus Skomakare tilstådh skullden och begiärat dilation till nästkommande Kynder mässe tidh den samma at betahla hwilket kärandens fullmäktige honom förunt; Altså förpliktas Rasmus Skomakare desse 5 D:r smt föresk:ne tidh till käranden medh 1 D:r i expenser at betahla eller undergå derefter laga execution.

  Nills Mårtenss. i Wemmenlöf torp stämt Jöns Perss. i Wemmenlöf för 14 D smt skuldfodran och mötte sielf.
  Jöns Perss. påroptes men war eij tillstädes beroor alltså till Tingets närmare sluth om han kan komma och tee laga förfall.

  Den 21 Continuerades

  Fru Lieutnantskan Britta Pohls stämbd Corporalen Jonas Brunk för någre monterings sorter han af hennes man Lieutnanten Törner bekommit och intet betalt.
  På Lieutnantskans wägnar infant sig nämbdemannen Arfwid Perss. i Österöd opwisandes sin fullmackt och lade i rätten een af Brunck utgifwen obligation på 132 D:r smt och 4 tunnor hafre, dat:d d. 8 Juli 1701 hwaruti Corporalen Brunck för undfångne monteringar låfwar om nyåhret 1701 att betahla 80 D:r smt och Mickellsdagen näst derefter resten, Berättandes nämbdemannan at Corporalen allenast betalt 1:ste terminen 80 D:r och resten med det öfriga undantagandes 3 D:r som kortas för att geheng som Corporalen af monterings sakerna intet bekommit.
  Corporalen Brunck inkom och ursäktade sitt drögsmåhl medh det odda wädret tilstodh sig hafwa afhandlat Hr Lieutnanten Törner någon montering efter dess obligations lydelse men at han ett och annat deraf intet fådt nembl. 1 geheng, liner och påhler.
  Arfwed Perss. beropade sig på den listan som å begge sider öfwer monterings sorterne blef oprättat och som han så wähl som Corporal Brunk för rätten opwist hwaruti befants inge andre påhlar än som tält påhlarne opförde och ett läder geheng med förgyllt mässing söllia.
  Corporalen sade at det war ett elghuds geheng, skurit i ett helt stycke medh een förgylt söllia som ingen kunde köpa för 3 D:r smt.
  Arfwed Perss. opwiste een attest dat: d 17 octobr: nästledne ifrån Pastoren Hr Hans Textorius att dhe widh accorderingen om munteringarne taxerat gehenget för 3 D:r smt.
  Corporalen påstodh det han hade accorderat om allt i en summa och begiär allenast få ett sådant gehäng så will han betahla dhe 3 D:r och är betahlnings terminen nu nyss exspirerat och han genast stämd fast henne bekandt är det hans svåger som blef Corporal i hans ställe för hans siukdomb är blefwen slagen, och monteringen borte att han aldrig har at wänta sig någon skärf för 500 D:rs wärde, förutan det han sielf der ute för fienden uthstådt mycket ont, och för sin swagheet skull har måst taga afskedh, och blifwen en ruinerat man.
  Fullmäktige Arfwid påstår at mäta domb efter een klar föreskrifning emädan Lieutnanskan också tränger till sitt.
  Resolutio

  Det har fuller Corporalen sig förklarat att han icke skohlat warit trög utan helt willig efter sin förskrifning dhe undfångne monteringar at betahla så frampt han icke warit så olykelig at siukna i fellht så at han måst qvittera sin tienst och oplåta den iempte monteringen til sin swåger som af fienden blef slagen och heela monteringen borte, at han derigenom sine medell förlorat har icke desto mindre efter sin uthfäst obligation betahlt den första terminen fast han monterings persedlarne icke tilfyllest bekommit och at sidsta terminen nu först om Michaeli är förfallen at han den icke så hastigt för sin medellösheet har kunnat hålla, utan erbiuder sig det åtherstående efter handen at afbörda, och at han kan få dhet elghuds gehäng med förgyld söllia som i monterings begrepen är; Likwähl emädan han sig genom föreskrifning förpliktadh är sidstföräkne Mickellsmässo det åtherstående som är 52 D:r och 4 tunnor hafre at betahle.
  Altså tillfinnes Corporalen sådant inom 14 dagars förlopp at efterlefwa, dog at för dhet geheng som af monteringsorterne fattas 6 D:r smt deruti kortas, betahlandes eliest til Lieutnanskan 1 D:r 16 öre smt expencer.

  Cronans Befallningzman Wählbetrodde Elias Löfbergh låtit instämma Anders Håkansons enkia i Nöbbelöf angående hon olagligen har afwittrat sine Barn deras fäderne.
  På enkians wägnar mötte Oluf Knutss. i Gislöf, Broder till enkian och berättade at Anders Håkanss. afsombnade om nästledne midsommars tid, efter lämbnandes 2:ne st Barn 1 son om 10 åhr och dottern 6 åhr, efter hans dödh har wännerne och släkten warit tilsammans och öfwersedt Boet och öfwer medlen giordt ett förslag och uthkast som Skomakare Esbiörn Mikellss. i Gislöf för dem oprättat, men dhe intet wid handen hafwa.
  Cronans Befallningzman berättade at denne Esbiörn Mikellss. är en löst inhyses man som hwarken sitter widh huus eller Gårdh, och at den afledne war een behållen man och af dhe bäste i den orten.
  Måns Tygess. i Hagesta berättade at han och war skyld der i huuset och warit med wännerne tilsammans och förmeent det dem wore tillåtit, men at det intet kommit til wist sluth.
  Resolutio

  Såsom Anders Håkanss. lämbnat efter sig omyndige Barn, och ett behållit Boo, dy bör dhermedh efter lag prosederas at arfwingarne och barnen eij någe förfång skeer hwarom Rätten efter embetes plikt widare will draga omsorg.

  Klockaren Abraham Bergman i Cimbris låtit instämma Per Perss. i Gislöf för ärerörige skäls ordh warandes sielf tilstädes och klagar at Per Perss. sagt det han tagit något korn från Sissla Oluf Persons i Nebbelöf.
  Per Perss. till wedermähle swarade at han aldrig honom för något til wit, icke heller tallt honom något ordh till onsko i en eller annan måtto.
  Klockaren bad Per Perss. måtte tilfrågas om han weeth med honom annat än ähra och gådt.
  Per Perss. swarade at han aldrig har talt hans ähra förnär och är så gammal at han kunde ha blifwit ostämbd, weeth sig aldrig fält ett ont ordh om honom, hwarken närwarande eller frånwarande.
  Abraham Bergman sade widare at andre för honom så sagt det Per Perss. honom således förtallt, men weth intet nampn gifwa(?) hwem lagwära(?), utan när Per Perss. bekänner att han intet weeth annat medh honom än det ärligit är, nöijes han, men som andre det så för honom sagt har han eij annat kunnat än lagl:n derom förnimma, och eij widare derom kärar.

  Joen Lasson i Stiby stämbdt Oluf Håkenson för ½ pund korn, mötandes allena Oluf Håkenss. och gaf tillkänna det han sig medh käranden förlikt och till wårteckn lefwererar stämbningen från sig i Rätten.

  Oluf Erichss. i Jerresta låtit stämma Per Erichss. ibidem för 13 D:r 16 öre Penningar 13½ skeppa korn, 11 skepper hafre 1½ skeppa miöhl, 1 swin, 1 fåhr, 1 paar skoor, warandes begge parter tilstädes.
  Oluff Erichss. gaf tilkänna att dhe medh hwar andra således wara förlikte att Per Erichss. i ett för allt skall betahla til Oluf Erichss. 10 D:r smt och 1 skeppa Råg, hälften i nästa weka och 5 D:r om nästa Juhl och den skeppa Råg nu wid de första 5 D:r, hwilket nämbdemännen Thore Ohlss., Mårten Nillss. och Swen Anderss. som wid förlikningen warit öfwerwahrande besannade. Begiär eij widare domb.

  Cronans Befallningzman stälte för Rätta konan Elina Knutsdotter som låtit lägra sig för 2 åhr sedan, men haft ostadigt hembwist at han intet fådt kundskap om henne.
  Elina Knutsdotter bekände sig wara 46 åhr och för twå åhr lägrat af een som tiente Rådman Krabbe i Cimbrishambn Oluf ben:dh som kom bort med krigzfolket til Lifland födde Barnet i Cimbris nu till Juhl twå åhr sedan och är barnet blefwit död för ett åhr sedan som hon bewisar med attest ifrån Pastoren i Sallerop Hr Simon Palm.
  Nämbdemannen Per Nillss. berättade att ordet genast gick det denne Oluf hade lägrat henne, och at det war orsaken hwarföre han begaf sig bort med krigzfolket, hwilket Cronans Befallningzman också biföllt.
  Q:o om hon är gift eller har warit? R:t at hon kommit för 10 åhr sedan från Cimbrishambn hwarest hennes man då war dödh.
  Resolutio

  Konan Elina Knutsdotter blifwer efter egen bekännelse dömbdh för lönskeläger att plikta 5 D smt och at stå kyrkioplikt och oppenbara skrift, orkar hon eij boten eller intet arbeet finns at försona Böterne med då plikta med kroppen.

  Johan Månss. i Gladsax låtit stämma Per Nillss. i Jerresta för 1 pund korn, warandes Johan Månss. sielf tilstädes och gaf tillkänna att hans wederpart intet godt äger, och altså warkunnades öfwer honom och will hafwa fördrag till widare om han med godo kan få något af honom.

  Jöns Ohlss. i Grödstorp låtit stämma Per Nillss:n i Wiarp för 8 st fåhr med deras 8 lamb som dhe tagit från Jöns Nilss:n i Jerresta för gamble skatter, der dog Jöns Nillss. pantsatt bemelte fåhr kyrkan til säkerheet för innestående Ballance til kyrkan, hwarom Jöns Ohlss. inlägger Commissarien Löfberghs attest.
  Per Nillss i Wiarp swarade at han intet utan dess herskaps skrifware Christian Lundh ifråntagit Jöns Nillss fåhren, och har han allenast som een herskapz Bonde efter befallning måst föllia och ingen nytta deraf haft begoär dilation till nästa ting at kunna gifwa det sitt herskap tilkänna.
  Jöns Nills. sade att han i fior om Juhletidh hade i prästens stugu pantsatt fåhren för det han war skyldig till kyrkian och at han det sagt til herskapets Befallningzman Peter Mauert i wåhres då han sagt det han sig intet med dem befattar utan bedt tröskehuus sädhen, men at Per Nillss. sedan medh frällse Befallningzmannens skrifware tagit dem.
  Jöns Ohlss. påstodh att Per Nillss. som förrättat een olofl. Execution måtte sware kyrkan till sin fodran hälst Jöns Nills. är från sitt bruk och intet äger, och kyrkian hoos dem begge har at fodra för deras kyrkiowärden 25 D:r hwaraf Jöns Nilss. häfter för störste dehlen, kunde dog till intet dera något bewis framföra.
  Resolutio

  Såsom Per Nillss. begiär opskof till nästa ting att skaffa bewis det han warit anbefallt af dess herrskapz befallningsman at uthsöka hoos Jöns Nillss. i Jerresta betahlning för åthskillige til herskapet innestående skatter hwartill desse får äro uthtagne.
  Jöns Ohlss. icke heller haft bewis wid handen på huru stoor kyrkio ballance Jöns Nillson häftar eller hwadh tilgång som ännu hoos honom kan finnas; Altså opsättes saken till näste ting då begge parter sig med nöijaktige skiähl hafwa at infinna.

  Cronans Befallningzman wählb:de Elias Löfbergh föredrog Rätten huruledes Nills Esbiörnss. i Borby slagit Jöns Nillss. ibm och han dem begge låtit tilsäija at möta för tinget, men Jöns Nillss. allena tilstädes, och Nills Esbiörnss. sig allenast skriftl. uhrsäktandes det han ligger siuk, icke dess mindre Beer Befallningzmannen få wittnen i saken afhörde, fast parterne sig emillan förlikt.
  Wittnen som framstältes wore Nämbdemannen Thor Ohlss. och Håkan Christenss. af hwilka ingendera warit tilstädes widh slagsmåhlet, utah allenast synat Jöns Nillss hwad skada han fådt.
  Thore Ohlss. utan eedh berättade at Jöns Nillss låg till säng och war hans hår fullt med blod, skiorten och blodig och på kroppen röde fläckar så på Ryggen som i sidan.
  Sammaledes berättade Håkan Christenson.
  Jöns Nillss. sade att han war så illa slagen och hanterat, at han intet af sig wiste, hade ett håll i hufwudet och war stött och spiörat af den andras fötter at han intet trodde sig till lifwet, säijer sig intet weeta huru det gick til då han blef slagen uthan dhe för warit gode wänner.
  Cronans Befallningzman begiärte opskof till nästa ting widare derom at förnimma.

  Bo Matzon i Wranerop stämbd Oluf Håkenss. i Stiby för 2 sk. och Oluf Nillss. dito för 2 sk. som han hade gifwit på handen för 2 oxar som skulle gå der i gräsgång.
  Oluf Håkenss. och Oluf Nillss. till wedermähle sade det Boo Matzon war hoos dem i wåhres och tingade 2 oxar hoos dem i gräsgång och gaf dem hwar 2 sk. på handen, men kom sedan intet medh någre oxar utan blef alldeles borte dem till afsaknat at dhe ingen gräsboskap det åhr finge på dheras andehl.
  Boo Matzon sade sig hafwa warit hoos Stiby Bymän som för honom sagt att dhe ingen gräsboskap hade låf at taga utan måtte laga för dgem i Ingelsta, har dog till sin tahlan intet bewis.
  Swaranderne inlade een attest af dheras Bymän at dhe hade tilstånd hwar sitt paar oxar at hafwa på gräsgång, men finge inge förmedelst Boo Matzon utheblef med sine oxar, hwarföre dhe fodra expenser
  Resolutio

  Ehuruwähl Boo Matzon inwände det Stiby Bymän för honom sagt at Olof Håkenss. och Oluf Nillss. icke war låfgifwit at antaga någon boskap på gräsgång at han derföre icke fört till dhem dhe 2 paar betingade oxer likwähl emädan han det icke gittat bewise och swaranderne inlägger Bymännens attest att dhe haft tilstånd 1 paar oxar hwardera på gräsgång antaga; Altså pröfwar Rätten at Boo Matzon fästepenningen den han på handen gifwit förbrukit och i expenser till käranderne betahlar 1 D:r smt.

  Boo Matzon stämbd Jeppe Swänss. i Wemmenlöf torp för 18 sk. smt.
  Jeppe Swänss. til wedermähle sade at han warit skyldig honom huusleija för det sidsta åhret han war hoos honom 2 D:r om åhret och för det öfrige åhr har han arbeetat.
  Boo Matzon swarade at han fådt torf skärd för det arbeete, och är han för förste åhret skyldig 10 sk. och 2 D:r för sidste.
  Jeppe Swenss. påstår högt at han giordt honom arbete för mehr och icke mindre, uthan har än för 14 dagars arbete at fodra.
  Resolutio

  Såsom swaranden Jeppe Swänss. tilstår sig wara skyldig 2 D:r smt för sidsta åhrets huus läija; Altså förpliktas han till käranden bem:te 2 D:r smt iämpte 1 D:r smt i expenser at betahla eller lide execution.

  Än Boo Matzon i Wranerop låtit stämma Måns Perss. i Jerresta för 1 D:r smt skuldfodran. Boo Matzon tilstädes gaf tilkänna at saken är förlikt at han intet mera derpå kärer.

  Än Boo Matzon låtit stämma Arfwed Ohlss. i Jerresta för skuldfodran 2 sk. smt och gaf Boo Matzon tilkänna at saken är dem emällan worden förlikt at derpå nu intet mera käras.

  Än Boo Matzon låtit stämma Jacob Matzon i Tommerop för skuldfodran 1 D:r smt hwarom Boo Matzon sade sig blifwen förlikt medh swaranden at han intet mera derpå tahlar.

  Än [Bo Matzon] låtit instämma Erich Anderss. i Tommerop för skuldfodran 2 D:r smt. Boo Matzon allena tilstädes gaf Rätten tilkänna at saken war redan förlikt at han derom nu intet mera söker.

  Än Boo Matzon som låtit instämma Hindrich Perss. i Wranerop för skuldfodran 5 D:r 16 öre smt gaf tilkänna at saken war förlikt at han nu mera denna intet kärar.

  Än Boo Matzon låtit stämma Jöns Anders. i Jerresta för skuldfodran 10 sk. för en tunna öhl.
  Boo Matzon tilstädes gaf Rätten tilkänna at saken war nu förlikt at han derom intet mera kärar.

  Cronans Befallningzman wählb:de Elias Löfbergh begiärande till hörsamt fullgiörande af dess ifrån Gouvernamentet undfångne ordres att konungz Gårdarne efter een Copialiter ingifwen Specificaon måtte opbiuda, på det om någon wore som någon ärnade af de samma at Arendera sig kunna anmähla. Blef altså liudel:n opbudne Herresta som står för 637 D smt, Säby 550 D:r, Cronowåldh 230 D:r, Mölleröd 160 D:r, Dahlby 725 D:r, Smedstorp 709 D:r 24 öre, Börringe 744 D:r, Men war ingen som anmälte sig eller böd på någon af bem:te kongz Gårdar.

  Än Hr Befallningzmannen inlefwererade ett bref och ordre från Gouvernementet af d 27 7:br 1702 angående Salpeter Jorden at hwar och een bör dika och grefwa om sina huus och lader til at dermed Conserwera och förbättre Sallpeteren och icke som förspörias wara dermedh tröge wider 40 sk. smt plikt, hwilket allmogen förmentes ställe sig till hörsam efterrättelse och eij wara mothwillige uti det som lända til kongl. Maij:tz tienst och deras egen nytta.

  Den 22 octobr Continuerades

  Cronans Befallningzman wählb:de Elias Löfberg begiärte Rättens attestature öf:r een grund i Tommerup at den för högt är i uthlagorne opfört och derföre ingen den i bruk begiär.
  Nämbdemannen Erich Swänss. i Järresta, Mårten Nillss. i Tommerop och Anders Kock i Tågerop uthsade at bem:te Grund af 4 skepper sädes landh ligger i Öster wång till Tommerop mycket skarp af kalck och gruth, och ligger esom oftast öde af orsak at den står för högt i uthlagorne att ingen åstundar der at bruka emädan åhrl af den fodras 10 sk penng:r och 1 skeppe tionde som ingen kan wara belåten med.

  Nills Tolass. i Tommerop på N:o 5 Crono och Militie ¼ hemman anhöllt om Brandstudh till hielp för den skadan han tagit genom wådeldh som lade een dahl hans huus och egendomb i aska ungefähr för 6 wekor sedan berättade at om morgonen då dhe wore inne och finge frukosten komme folket och ropade att eldh war i hans taak som så hastigt tog öfwerhanden at stugu längan med ett sädhesgålf opbrände och intet kunde räddas. Hafwandes Nämbdemannen Mårten Nillss. i Tommerop och Anders Kock i Tågerop synat skadan och mät den på husen 36 D:r och i säd och löösören 70 D:r smt har och ingen kunnat weeta hwar Ellden uthkom med mindre något fördolgd håll warit på skorsteenen som än stod heel, och war dhe iämwähl wid branden tilstädes och intet något syntes som dhe kunde hafwa skull till.
  Nills Tolass. hwilken om sig hade ett godt gett eftermähle aflade wåda edeen med hand å book.
  Resolutio

  Ehuruwähl Nills Tolass. fylt wåda eden och syningzmännerne har mätat skadan på hus och egendomb till 106 D:r smt, Så kan honom likwähl eij högre Brandstud beståås än 50 D:r smt efter den här i landet brukelige förrordning om Brandstudens gifwande och tagande.

  Nämbdemännen Mårten Nillss. i Tommerop och Anders Kock i Tågerop som warit förordnat att syna Gatehuuset N:o 7 i Tommerop som tillhörer Hr Ryttmäster Hollger Rosencarntz och dess bröstfälligheet mäta inkommo med deras förrättning och hade befunnit derpå bröstfälligt 20 D:r smt som dhe på dheras eedh tilstode riktigt wara.

  Måns Månss. i Borreby anhöllt at blifwa förskont för det förmyndarskap som honom A:o 1700 är pålagt för Ingeman Mårtens son, hwars arf hos Tohr Ingemanss. innestådt och som han ingen laga uhrsäkt hade at frambära uthan pröfwades dertill wara fallen; Altså förelades honom sig om den dehl honom är tildehlt lag:n at wårda, så frampt han intet will stå för answaret efter förmyndare ordningen och dess uthom plikte för det han wiser tredsko i sådant owägerligt måhl.

  Commissarien Magnus Löfbergh läth oplysa een drifte häst Ben bruner gammal medh een liten stiern och intet märkt wärderat för 5 D:r.

  Oluf Rasmuss. i Tommerop läth liusa efter een föllie i 4:de åhret Röd sothet och bläset och een hwit wänster bakfoth med 1 snöp tagit af det högra öret och Byrs bruner som för een månadt för hand bortkommen.

  Cronans Befallningzman wählb:de Elias Löfberg stälte för Rätten drengen Per Ohlss. som tiänar i Tommerop och Qwinfolket Lisebeth Persdotter som med hwar andre begådt lönsker läger.
  Drängen tillstädes om sine 24 åhr tilstod hafwa häfdat henne då hon tiente i Stiby om Mikels tiden och hon war hemma hoos sine förälldrar, men intet låfwat henne äktenskap.
  Qwinfolket om 24 åhr tilstodh sammaledes att han lägrat henne samma tidh hwarefter hon fådd Barn nu 3 wekor efter Midsommar som än lefwer har intet att betsälla medh henne mehr än een gång icke heler låfwat henne ektenskap förr än sedan att hon skohlat sagt för hennes Broor at han wille äkta henne.
  Drängen Per Ohlss. nekade alldehles at hafwa låfwat henne något ektenskap, utan hon kommit till honom i dränge Cammaren och lagt sig till honom, will intet låta öfwertahla sig at ächta henne.
  Resolutio

  Såsom drängen Per Ohlss. och Lisbeth Persdotter tilstå at dhe begådt medh hwarandra lönskeläger hwarefter hon födt Barn; Altså pliktar han 10 D:r och hon 5 D:r smt och stå begge kyrkioplikt och oppenbara skrift och betahlar Per Ohlss. åhrl:n 5 D:r smt modren til hielp för barnets fosterlön intill det kommer dhe åhr at det sig sielf kan nähra.

  Hr General krigzCommissarien wählborne Jöran Adlersten läth tredie gången upbiuda dhe gårdar och hemman här i häradet som han iempte Gården Giersnäs inlöst från kongl Maij:t och Cronan hwilka Godz för detta twänne gånger äro opbudne Nbl d 17 febr och 17 [14] maij innewarande åhr och belägne som föllier. Tommerop sochn, Wiresta by N:o 5 Boo Trullss. 5/8 hemman; N:o 10 ibm Offe Erlandss. 1/3 hemman; Tommerop Tågarp N:o 8 Mårten Trullss. 3/8; N:o 4 ibm Mårten Perss. och Håkan Anderss. 3/8 hemman; N:o 1 ibm Jacob Månss. och Nills Anderss. 3/8 hemman; N:o 2 ibm Per och Jöns Anderss. 3/8 hemman; N:o 3 ibm Mikell Anderss. ¼ hemman; N:o 9 ibm Mikell Anderss. 3/16 hemman; Wranerop N:o 2 Jeppe Bertellson 1/16 hemman; Jerresta sochn Grödstorp N:o 6 Per Hindrichss. 1/8 hemman; Stiby sochn och By N:o 26 Swen Anderss. och N:o 27 Ingwar Swänss. begge tilhopa 1/16 hemman; N:o 28 ibm Nills Fris och Jöns Perss. 1/16 hemman.

  Hr General krigzCommissarien Jöran Adlersten lätha 3:die gången opbuda fölliande hemman Nembl. Jerresta sochn och By N:o 8 Mårten Nillss. 5/16 hemman; N:o 9 ibm Jöns Anderss. 3/16 hemman; Stiby sochn och By Per Hanss. N 16 2/3 hemman, hwilka hemmanwällbem:te Hr General krigzCommissarien tillhandlat sig af Hr öfwerstLieutnant wählb: Reinholt Pattkull och d 17 febr och 14 maij innewarande åhr äro warden opbudne.

  Hr General krigzCommissarien wählb:ne Jöran Adlersten läth sammaledes 3:die gången opbiuda några hemman han af Hr Major Ridderschantz köpt. Nembl. N:o 11 Per Truedss. och N:o 13 Gudmund Perss. hwilka äro belägne i Wemmenlöf sochn och By och för detta äro opbudne d 17 febr. och 14 maij 1702.

  Hr General krigzCommissarien wählb:ne Jöran Adlersten läth förste gången opbiuda N:o [ – ] som Erland Månss. och Måns Erlandss. åboo och är i Stiby sochn och by belägit, hwilket hemman Hr Öfwer krigsCommissarien wählborne Swen Erlandson Ehrenflycht i faddergåfwa skänkt och gifwit Hr General krigzCommissariens son wählb:ne Carl Adlersten som dess derå uthgifne Gåfwe bref af d. 12 febr. 1690 som för Rätten oplästes innehållen.

  Chronans Befallningzman wählbetrodde Elias Löfbergh begiärte af Rätten at twänne Nämbdemän må förordnas till att syna och mäta detta åhrs gröder hoos Påhl Jochumson och Oluf Swenss. i Wemmenlöf som åboo N:o 2 dersammastädes sampt huru dhe häfdar huusen och Gårdens ägor, och hwad deras förmögenheet kan wara, hwartill förordnades Nämbdemännen Anders Kock i Tommerop Tågerop och Mårten Nillss. i Tommerop.

  Nills Ohlss:n i Cimbrishambn som låtit instämma Jöns Matzon i Jerresta för 5 smt skuldfodran, framkom och inlefwererade dess uthtagne stämbning med berättesle at saken war förlikt att han deri eij widare kärar.

  Nills Mårtenson i Wemmenlöf torp som låtit stämma Jöns Perss. i Wemmenlöf för skuldfodran begiärande domb i saken hälst han förnimmer dess wederpart eij lärer komma tilstädes fast stämbningen honom lagl. är förkunnat.
  Jöns Perss. påroptes åther liudel:n men war intet tilstädes icke heller någon på dess wägnar.
  Nills Mårtenss. opwiste stämbningen hwarpå fuller klockaren Johan Bernerius skrifwit den på Sochnestämma wara förkunnat, men som intet widare wittne dertill kunne nämbnas, at man säker war om stämbningen lagl. är worden förkunnat. Ty åligger käranden saken lagl. låta instämma.

  Således som föreskrifwit finnes wara passerat betygar medh häradets wahnlige Insegel och egenhändig underskrift

  På Tingzrättens wägnar
  [sigill] Bengt Seth

  © Magnus Lindskog, 2000
  (viss redigering pågår fortfarande)