1703 vinterting Järrestad

  Anno 1703 d 17 marti höltz ordinarie winterting med Jerresta häradh af Hr Häradzhöfdingen Bengt Seth och wahnlige häradz nämbd Nbl:

  Thore Ohlss. i Borreby
  Erich Swänss. i Jerresta
  Anders Kock i Tågerop
  Tillof Mårtenss. i Rölla
  Swän Anderss. i Tullstorp
  Arfwed Håkanss. i Wemmenlöf
  Mårten Ingwarss. i Wallby
  Mårten Nillss. i Tommerop
  Matz Nillss. i Glimminge
  Oluf Frenness. i Örneberge
  Per Nillss. i Wiarp

  Oplästes kongl. Maij:tz allernådigste uthgångne Barnemords placat det d 15:de Novb: 1684.

  Än oplästes kongl. Maij:tz förordning ang:de skogz Eelder och deras straff som deri beträdas wara skyldige dat:d Stockholm d 10 Novemb: 1689.

  Widare publicerades kongl. Maij:tz allernådigste giorde förordning dat:d d 6:te decembr A:o 1697 angående öfwerwåld och Röfweri på skepbrutne fahrkoster.

  Hr Handellsmannen i Stockholm wehlförnähme Arnoldt von Svendern låtit instämma Hr Ryttmästaren wählborne Holger Rosencrantz angående Rättegångz expenser, tijspillan och skadestånd genom actioner dhe sig emillan haft.
  Handelsmannen von Svendern sielf tilstädes inlade sin Libell hwaruti han praetenderar 10.292 D:r 21 1/3 öre expenser ifrån åhr 1695 till Datum hwilken medh dess allegatis oplästes och ad acta lades.
  Hr Ryttmästaren wählb:ne Holger Rosencrantz till wedermähle, exciperade i detta måhl, medh Hr von Svendern at Contestera Litern(?), för dhe skiähl och orskaer skull, som han muntel. Will föredraga och dhem på papper opsatt Nembl. at Hr von Svendern måste tillstå dhet höglofl. kongl. Senatens domb d 20 7:br A:o 1701, är uti diupaste underdåhnigheet fullbordat, så at som för een owiss obligation af dato Kiöpenhambn d 11 juni 1662, på penng:r 1.376 RD Courant, har nutit execution för 10.407 D:r smt, och honom på räknat räntas ränta, så ham erhållit så wähl sahl. Fru Edla Rosencrantzes honom testamenterade Godz sampt dhe godz han köpt medh dess inkomst ifrån A:o 1692, uthan at honom någet är godtgiordt för dhet han Åhrl. till Cronans uthlagor har praesterat och som han medh högsta Eedh kan bedyra, dhe Godz som hans twenne kiöpebref omförmähler reedelig at hafwa köpt och betallt; men af oför farenheet, eij således medh köpebrefwen wist att procedera så höglofl. kongl Senaten har kunnat funnit dem så laglige som dhe borde hwilket hoos höglofl. kongl. Senaten lähr wara kommit i nådig Consideration, så at han inge expenser är tilldömbdt, fast han så wähl som dess Contrapart der om Expenser anhållit, hwarföre han påstår at han icke bör inlåta sig i någon action och begiär Hr von Svendern måtte ställa honom Caution.
  Hr von Svendern opwiste kongl. Maij:tz till Justitiens administrerande förordnande Rådz resolution dat:d d 6 febr. sidstl:ne påståendes at honom derigenom tillåtas, uti nedrige instantien at sökia Hr Ryttmästaren Rosencrantz för expenserne.
  Hr Ryttmästaren Rosencrantz påstodh sin exception, som förr, sig icke i någon action in detta måhl inlåta.
  Hr von Svendern inlade widare Hr Ryttmäster Rosencrantzes exception wid Luggude häradz ting i detta måhl at han eij exciperat i saken utan allenast emoth forum, att det bör wara här, hwarigenom påstås at han sig bundit i saken at swara, hwarpå och häradz Rättens remissorial dat: d 22:de octob. nästledne bifogas. Protesterar på det kraftigaste emoth widare oppehåld sampt Expenser, Skadestånd och tidspillan.
  Resolutio

  Det söker fuller Hr Handelsmannen von Svendern att erhålla af swaranden Hr Ryttmästar wählborne Holger Rosencrantz den omkostnadt som han allt ifrån åhr 1695 har bekostadt så på executioner som sedermehra anwände expenser widh Actionen i kongl Giöta hoffRätt A:o 1699 angående sahl. Fru Edla Rosencrantzes köpebref och wijdare i kongl. Revisionen hwarest saken A:o 1701 d 20 September är blefwen afdömbdt, medh hwadh han ytterligare påwågat, iämpte tagen skada och tidspillan, som han efter inlagdh räckning opförer till 10.292 D:r 27 öre smt, och fast honom i kongl:e revisionsdommen inge expenser är worden tillagd, så äro dhe eij heller ophäfne, uthan inlägger kongl. Maij:tz till Justitiens administrerande förordnade Råds resolution af d 6 febr A: 1703 at honom är tillåtit expenserne i nedrige instantier att uthsöka; Likwähl och emädan Swaranden Hr Ryttmästaren wählborne Holger Rosencrantz har exiperat här widare i det måhl at contestera litera, alldenstund hufwudsaken uti kongl. Revisionen difinitio är afdömbdt, och han samma kongl. Senatens domb i alla dehlar har fullkombnat, och von Svendern, för een Anno 1662 uthgifwen obligation på 1.376 RD:r Courant har fådt execution för 10.407 D smt uti swarandens köpte och testamenterade Godz, så at von Svendern wärkel: har uthniutit interesse på interesse och icke är blefwen gådtgiordt hwadh Rosencrantz till åhrlige Cronans uthlagor har praesterat, och war det honom genom högst. Sahl. Kongl. Maij:tz höglofl. i åminnelse nådigste resolution dat:d d 3 marti A:o 1696 frit lämbnat Hr von Svendern lagl:n att uthwinna, hwilket han genom domb widh kongl Rätten A:o 1699 också har wunnit, påståendes medh högsta Eedh kunna bedyra dhe Godz hwarom hans köpebref förmähler redelig hafwa köpt och betallt, men af okunnigheet eij wist medh köpebrefwen at lagfahra, så att dhe i kongl. Revisionen har kunnat för lagl. ansees, hwilket allt uthi kongl. Revisionen medh nådig rättwisa lärer wara tagit i Consideration så at honom in ge expenser är blefwen pådömbdt fast begge parter i underdåhnigheet sökt dem at erhålla; I ty sampt at af Hr von Svenderns underdånige supplique och hans kongl Maij:tz till Justitiens administrerande förordnade Råds derpå fölgde Nådige resolution af d 6 febr sidstl:ne befinnes allenast wara sökt och tillåtit det någon af kongl. Maij:tz betiente här nedre i orten som uthom sine Embets sysslors eftersättiande sådant giöra kan må von Svendern för een advocat och fullmäktig betiäna, men icke uti suppliquen är anhållit om tillåtelse eller af Kongl. Råden bewilliat wid nedre instantier genom recomendation expenserne at få söka, understår sig icke Rätten uthan erhållit nådigt tillstånd dhenne saken at uptaga.

  Borgaren i Cimbrishambn Pehr Olufss. låtit instämma Truls Olufss. i Jerresta för 14 D:r smt skuldfodran.
  På handelsmannens wägnar inlade Giästgifwaren Fischerström Citationen och gaf tillkänna att saken war förlikt.

  Giästgifwaren Paul Fischerström låtit instämma Pehr Ladefogde och Nills Nillss. i Borreby för 12 D:r smt skuldfodran.
  Giästgifwaren klagade at Pehr Ladefogde och Nills Nillss. hans swährsohn hafwa städd krögeriet af honom, hwarpå dhe för 2 åhr skyldige är 6 D:r smt 12 D:r efter dess Contract och föreening. Per Ladefogde nekade att han intet har stadd eller hållit något krögeri och derföre intet kan anmodas om någon betahlning, warandes Nills Nills. intet tillstädes fast bewises honom lagl. wara stämbd.
  Fischerström beropar sig på at han warit för Rätten och dherom lär finnas i protocollet, och har dhe fådt tillåtelse bref, hwilket Cronans Befallningzman också underskrifwit.
  Per Person nekade at han intet accorderat om någon öhlsahl, emädan han har en blind hustru, har icke heller hållit krögeri, och han har intet tidh at skiöta dhet emädan han nog har at beställa at wara fierdingzman , och om han hwar månadz dag kan brygge sig een tunna dricka så är dhet eij widare än till huusbehof och för cronans Betienter som Befallningzmannen wid opbörden och andre möthen.
  Fischerström sade sig kunna bewisa dhet han hållit krögeri och öhlsahl tillika medh dess swärsohn Nills Nillss.
  Resolutio

  Såsom Per Perss. har påstådt att han ingen öhlsahl hållit eij heller derom Accorderat, men hwad hans swärsohn Nills Nillss. giordt eij förplickta honom till något answar; Altså emädan Nills Nillss. hwarken sielf eller genom fullmäktig sig infunnit, icke heller låtit tee något laga förfall; Ty dömmes han dhe omtwistade 12 D:r smt iämpte 1 D:r smt i Rättegångz expenser at betahla och plikta 1 D:r för utheblifwandet, dog at honom frit står till nästa ting sedan han ansagt blifwer att tee sine laga förfall och saken åtherwinna om han så gitter och kan hafwa skiähl till.

  Tued Nillss. i Gislöf stämbd Fader Anderss. i Gislöf och Nills Anderss. i Glimminge att tillstå det Gårdeköp som dhe medh han ingådt. Inläggandes ett köpebref dat: d 13:de Novembr: A:o 1702 hwaruti Fadder Anderson sällier honom ¼ och ½ sextondehl i skattehemmanet N:o 26 i Gislöf hwarför han fådt köpskilling 110 D:r smt och låfwar dhet efter lag at hemula, samma bref hafwa Anders Nillss., Oluf Knutss., Mikell Tuuedss. och Mikell Nillss. i Gislöf till witterligheet underskrifwit.
  Fader Anderss. i Gislöf tillstädes tilstodh således såldt hafwa, och at han samme köpebref med sitt karemärke underskrifwit och at dhet warit medh hans hustrus willia och samtycke berättar eliest at skattehemmanet består af 9 sextondehlar, hwaraf Tuued Nillss. före köpt hälften och nu andre hafwe dehl af Fader Anderss.
  Fierdingzmannen Anders Nillss. i Gislöf gaf tillkänna att Nills Anderss. i Glimminge är siuk, och inlägger een sedell af honom at han samtycker till dhet kiöp som hans broor Fader Anderss. medh Tued Nills. giordt, betygandes Fierdingzmannen att Nills Anderss. samma sedell underskrifwit, begierte alltså Tued Nillss. förste opbudet på halfparten i Gården N:o 26 i Gislöf som han sig nu af Fader Anderss. tilhandlat, hwilket offentl. skedd.

  Pehr Tygess. i Wirresta låtit opliusa 1 swart hielmet gummer lamb, högre öret afskurit, wänstra örat kiufwat och skuur under.

  Anno 1703 d 18 marti Continuerades

  Åke Sörenss. i Giärs häradh och Kiöpinge sambt Hans Ohlss. i Lyngsiö låtit stämma Erich Nillss., Mikell och Tued Nils söner för Arfs Rätt efter dheras sahl. Broder.
  Swaranderne wore samptel. Tillstädes, men ingen på kärandens wägnar, uthan berättades at dhe opdragit saken till Cronans Befallningzman som är förhindrat medh beställande i Tranås widh Rytteriets opbrott, berättar elliest at arfwet som fodras är efter dheras sahl. Styffader Anders Nillss. hwilken blef död för 12 åhr sedan i fattigdomb och wisar dheras inlaga som dhe insinuerar att på Skatte Jorden ingen medh rätta kan tahla, emädan dhe nu sedan heela tiden i 15 åhr Rustat derföre, Anders Nilss. hade intet at hielpa sig medh, uthan dhe hiulpet honom efter dheras ämbne, som nog öfwer allt witterligit är, dehr war det deras faders odalskatt, beror altså till Tingets närmare sluth.

  Handelsmannen i Cimbrishambn Håkan Ring låtit stämma Truls Ohlss. i Jerresta för 3 D:r smt skuldfodran.
  På handelsmannens wägnar mötte Johan Ström i Wiarp och gaf tillkänna, at saken förlikt är, och swaranden för sig Clarerat inläggiandes des uthtagne Citation.

  Cornetskan Annika Mahnfelt låtit instämma Jöns Bengtss. i Grödstorp för 10 sk smt skuldfodran.
  På Cornetskans wägnar infant sig Johan Ström, inlade dhen uthtagne Citation och gaf tillkänna att saken war förlikt.

  Cornetskan Mahnfelth låtit instämma Nills Tygess. i Grödstorp för 14 sk smt skuldfodran.
  På Cornetskans wägnar mötte Johan Ström och gaf tillkänna at saken war förlikt.

  I den wid sidsta ting opskutne saak emillan Mårten Bengtss. i Ollestorp belägen i Gierds häradh och Nills Bengtss. i Stiby angående 5 D:r smt skuldfodran instodo parterne, och på Mårten Bengtss:s wägnar Nämbdemannen Måns Mårtenss. som opwiste een skriftl fullmakt.
  Nills Bengtss. låtit instämma Lars Anderss. och Lars Hindrichss. att wittna i samma saak hwilke uthan jäf aflade wittnes eeden, och wittnade Lars Anderss. at han sedt dhet Pehr Truedsons hustru flydde Nills Bengtss. een Jerngryta, den han moth tog, men weth intet för huru högt wärde, eller för hwad giäldh den är betallt.
  Lars Hindrichss. wittnade at han äfwen wähl sedt Nills Bengtss. fick grytan af Pehr Truedson och flydde dhen till Mårten Bengtss. som lade dhen i sin wagn, wiste intet hwarföre.
  Nills Bengtss. sade han medh sin eedh kan erhålla att han lefwererade honom samma gryta för 10 sk. smt oppå denne Giälden hwarföre han uthgifwit sin obligation.
  Fullmäcktigen Måns Mårtenss. opläth honom Eeden i detta måhl, hwilken han efter föregången förmahning medh hand å book aflade, sade och at han dhe öfrige 10 sk. budit at betahla som han och ärnar nu dhet medh första giöra.
  Måns Mårtenss. påstår expenser och begär domb.
  Resolutio

  Det har fuller Nills Bengtss. påstådt att han icke sielf dhe 5 D:r smt är skyldig uthan derföre gådt i Borgen för Per Truedss. i Stiby, och at han på bem:te Giäldh betallt 10 sk smt medh een Jerngryta som Mårten Bengtss. undfådt; Likwähl emädan Nills Bengtss:s pure förskrifning på bem:te 5 D:r smt opwises, hwaraf han sig 10 sk. genom oplåten eedh har af bördat. I ty tillfinnes swaranden dhe åtherstående 2 D:r 16 öre iämpte 1 D:r expenser till käranden at betahla eller lide derföre execution.

  Giästgifwaren Påhl Fischerström låtit instämma Niclas Malm för 10 D:r smt för oplåtit krögeri till hans förman Swen Tydsk och inlägger städie brefwet.
  Niclas Malm till wedermähle sade sig eij kunna swara till dhet som hans förman accorderat, men sedan han fådt enkian har han intet hållit något öhlsahl och intet stadd något krögeri, han kunde hafwa kräfd mannen när han lefde, har fådt enkian efter Juhl kan intet neka at stundom såldt öhl, men det giör fleer än han; opwiste städie brefwet dat:d d. 14 febr A:o 1701 som af Cronans Befallningsman war bekräftat, hwaruti Swän Tydsk städier krögeriet a 5 D:r smt om åhret, begiär intet widare hålla Contractet eller bruka något öhlsahl.
  Resolutio

  Ehuruwähl swaranden inwänder at han först kort efter Juhl sidtsl:ne kommit at boo i Tommerop och eij kan swara till det hwarom hans förman i ektenskapet kan hafwa accorderat förmeenandes honom ocke mehr än andre der i Byen wara förbudit för betahlning at unna een wähn een pott öhl; Likwähl emädan medh städiebrefwet är opwist det hans förman föreent sig medh Giästgifwaren om öhlsahl emoth 5 D:r åhrlig afgift , hwarest 2 åhr innestår, Ty förpliktas swaranden som fådt enkian och trädt i den andres boo dhe omtwistade 10 D:r smt iempte 1 D:r smt expenser till käranden at betahla, förelegges och swaranden medh öhlsahl alldeles at afstå wider laga plikt så frampt han sig medh Giästgifwaren eij dherom förenar.

  Nämbdemannen Tillof Mårtenss. i Rölla inlefwererade een skrift af Hr General krigzcommissarien wählborne Jöran Adlersteen angående olaglige wägar som lägges igenom Gyllebo ängior och dess ägor framb igenom Torpen och till Jönstorp in uti käsket eller Boskan, som mäst är ansedd att begå olofl:t skogzhygge, hwarföre begiäres at samma wägar måtte aflysas, och den som der warder befunnen medh lass eller elliest göra wedh käranden skada derföre måtte plikta. Och som Rätten befandt att ingen allmän fahrwäg der bör wara undantagandes at siön är frusen om wintern då ligger winterwägen öfwer siön som är gammal skogzwäg; Altså blef dhe andre sommarwägarne aflyste.

  Rasmus Ohlss. i Tommerop stämbdt Pehr Ryttare dersammastädes för 14 sk smt.
  På Rasmus Ohlss:s wägnar inlefwererade Nämbdemannen Mårten Nillss. den uthtagne stämbningen och gaf tillkänna at saken war förlikt.

  Nills Perss. i Komsta och Nills Bengtss. i Stiby anhålla att någon af Nämbden måtte förordnas att syna dhe Gårdar som dheras by ligga till Smedstorp kongz Gårdh, hwad nödig wirke dhe behöfwa till reparation på deras Gårdar, då wählborne Hr öfwerste Faltzburg låfwat hielpa dhem till Timmer, hwartil förordnas Tillof Mårtenss. i Rölla och Arfwed Håkanss. i Wemmenlöf.

  Nämbdemannen Matz Ohlss. i Glimminge låtit oplysa 2 st föllier som kommit drifwandes och gådt på deras mark sedan förleden efterhöst den eena sothbläset om 3 åhr, den andra liusbrun uthan tekn om 4 åhr icke heller syns något bränne, medh mindre dhet skulle synas må dhe hafwa fält dhet långa håret.

  Joen Kock i Wemmenlöf läth opliusa een rödsannet soo, medh afskurit wänster öra och een hiulning under stubben och tiufnad i högre örat.

  Per Swänss. i Wemmenlöf läth opliusa een studt batting om 2 åhr swarthielmat, mins eij märket förmehnar wänstra öret ware afskurit, har gådt sedan efter hösten.

  Anders Nillss. i Gislöf läth opliusa een hwitgrå gåse, som gådt dher een 6 wekors tidh.

  Handelsmannen Sören Johanss. i Cimbrishambn låtit instämma Nills Ohlss. i Grödstorp för 6 D:r skuldfodran.
  På handelsmannens wägnar gaf Giästgifwaren Fischerström tillkänna att Nills Ohlss. för sig Clarerat, hwarom han opwiste Sören Johanss:s honom tillskrefne bref.

  Hr Ryttmäster wählborne Holger Rosencrantz låtit instämma Rusthållarne Anders Nillss. och Mårten Joenss. i Gislöf, för dhet dhe wärfwat dess gathehuusman Nills Ingwarss. Anders Nillss. och Mårten Jönss. i Gislöf wore till wedermähle medh Nills Ingwarss. och berättade att han godwilligen budit sig att tiäna för fembtingz Ryttare, dhet Nills Ingwarss. tillstodh.
  Hr Ryttmästaren frågade om han icke hade stadd huuset att han gifwit honom dag på landgillet, och behöfwer han sielf folk i konungens tienst, lährer icke heller wara tillåtit att gå så ifrån sin städia och förorsaka ödesmåhl.
  Nills Ingwarss. sade att hans bror rustar sielf för samma muntering, hwarföre han begifwit sig dijt att wara Ryttare. Till huuset war ingen grund at föda sig af, der är een annan ben:dh Hans Esbiörnson i Cimbris som nog lär städia huset, emädan han har lämbnat widh huuset eet paar lass höö och andre sine saker som Hr Ryttmäster Rosencrantzes befallningzman honom förhållit.
  Resolutio

  Såsom Nills Ingwarss. tillstådt dhet han friwilligen låtit af Rusthållarne antaga sig i konungens tienst för Ryttare, dog i olaga tidh gådt ifrån det gathehuus som han af käranden stadd och emottagit; Altså blifwa fuller Rusthållarne för kärandens tilltahl befriade, men Nills Ingwarss. tilfinnes at sware för dhet stadd huset och dhe deraf gående uthlagor till nästa fahrdag, sampt betahla i expenser till käranden 1 D:r smt eller lide derföre expenser.

  Nämbdemannen Tillof Mårtenss. i Rölla låtit opliusa ett swartbläset fåhr medh horn och rist i det högra öret, som warit iblandh hans fåhr sedan midsommars tidh.

  Nills Christenss. i Borreby låtit instämma Nills Nillss. i Stiby för dess hustrus resterande tienstelöhn, hoos swarandens sahl. fader, gifwandes tillkänna det saken war förlikt.

  Fru Majorskan wählborne Dorotha Cronacker låtit instämma Pehr Hanss. i Borreby för något han skall wara skyldig, gifwandes nämbdemannen Thor Ohlss. tillkänna det saken war förlikt.

  Förehades den wid sidste ting opskutne saak emillan Jöns Ohlss. i Grödstorp kärande, och Per Nillss. i Wiarp swarande, angående 8 st fåhr och 8 st lamb som Jöns Nillss. i Jerresta pantsatt till kyrkan i Jerresta för innestående kyrko ballance.
  Jöns Ohlss. påroptes liudel:n men war hwarken han eller någon på dess wägnar tillstädes. Pehr Nillss i Wiarp inlade en skrift till Rätten uthaf Frällse Befallningzmannen Petter Mauer hwaruti han berättar det Per Nillss. eij wijdare haft att beställa medh bem:te fåhrs uthtagande än han som een Bonde på Hr CammarRådet Billingskiöldhs Godz är worden anbefallt att föllia medh dess skrifware til Jöns Nillss och uthsöka dhe til herrskapet innestående skatter.
  Saken opsättes til i morgen, om Jöns Ohlss. innan tingets sluth sig kunna infinna.

  Hr General krigz Commissarien wählborne Jöran Adlerstens fru, wählborne fru Maria Ehrenberg läth opwisa för Rätten ett Borgmästar och Råds qvittence i Malmö, inne hållandes att bem:te Hr General krigzCommissariens fru oppå det af Malmöe Barnhuus och skohle undfångne låhn hafwer låtit betahla till Barnhuuset 6.000 D:r smt Capital, iämpte ett åhrs interesse af 7.000 D:r smt Capital 420 D:r smt. Noch ett åhrs interesse 300 D:r smt till skohlan af dess än uthestående Capital af 5.000 D:r smt, hwilke betahlt sextusende sexhundrade och tiugu D:r smt Capital och interesse Hrr Borgmesterne Johan Grönwall och Zacharias Suedius och Rådmän Sören Sollter, Morten Hartman och Jonas Thomesen under dheras hand och stadzens segel qvitterat dhen 24 januari A:o 1703 ./.

  Opbödz andre gången N: [-] i Stiby som Måns Erlandss. åbor och Hr General krigzCommissarien wählborne Jöran Adlerstens sohn Carl Adlersten fådt i faddergåfwa af Hr öfwer krigzCommissarien Swän Erlandss. Ehrenflycht efter dess A:o 1690 d 12 febr uthgifne gåfwebref hwilket förste gång opbödz d 22 octobr. A:o 1702.

  Öfwer Inspectoren wählborne Josua Stiernbladh läth för Rätten opläsa och inprotocollera een obligation af Hr General krigzCommissarien Adlerstens fru wählborne Fru Maria Ehrenbergh på Capital 6.000 D:r smt som wällbem:te fru af honom lånt till den låfl. Magistraten i Malmöe at betahla afslag på det undfångne låhn af publique medell dersammastädes, för hwilka penng:r medh interesse a 5 procentum åhrl Hr öfwer Inspectoren pantsättes Giärsnäs Gårdh och Godz som af Magistraten förmedelst samma Capitals afbetahlande kan blifwa relaxerad.

  A:o 1703 d 19 marti Continuerades

  Anders Esbiörnss. i Borreby låtit liusa efter een swart qwige kalf, snedbläset det wänstra öret afskuret och tryrist i stubben, högra öret rist längz igenom, erbiuder sig at betahla omaket och den som den kan igen skaffa.

  Per Hanss. i Borreby låtit liusa efter een röd stiernet Qwige kalf, axelmärke ofwanpå dhet högra örat och twå rist i dhet wänstra erbiuder sig at betahla omaket till dhen som den kan igenskaffa.

  Instodh cronans Befallningzmans skrifware Peter Harbonius angående saken emillan Åke Swänss i Kiöpinge och Hans Ohlss. i Lyngsiö emoth Mikell, Erich och Tuue Nills söner i Gislöf angående det arfskifte som bem:te Bönder eensedigt skohla hafwa hållit efter swarandernes sahl. stiffader Anders Nillss. Giöng i Gislöf, andragandes till laga uhrsäkt at han har måst föllia Rytteriet på marchen som desse dagar opbrutit, inlade sin tahlan skriftel:
  Rätten läth honom weeta hwadh Parterne i dhenne saak inlagt, medh tillfrågan hwarför ingen tahlt derpå i så lång tidh emädan dhet lijder så när 12 åhr at Anders Nillss. afledh? R:t at för det så länge kan wara opåtahlt lähr wara orsaken att dhe intet fådt weeta något skifte wara hållet, uthan påstår at dhe måtte opwisa inventarium, begiärer opskof til nästa ting, som Consenterades.

  Jöns Ohlss i Grödstorp instodh i saken medh Per Nillss. i Wiarp för 8 st fåhr och 8 st:n lamb som dhe uthtagit hoos Jöns Nillson i Jerresta och till Jerresta kyrka warit pantsatta, ursäktar sig dhermedh at han haft beställa medh Ryttarne och elliest hans hustru warit siuk. Inläggandes Pastoren Hr Anders Berglins attest dhet Jöns Nillss. warit skyldig tillika medh Jöns Ohlss. för 98 och 99, 18 D:r 24 öre smt och deraf å Jöns Nillssons sida 16 D:r smt, och dess uthan till Pastoren 3 skepper Tijonde Råg, och at Jöns Nillss. derföre til kyrkan godwillig opgifwit til kyrkians Ballance och Pastorens fodring, hwarpå dee t..ger bewis kan skaffa.
  Pehr Nillss. beropar sig på hwadh tillförende är andragit, att han allenast efter befallningh folgdt medh, sakerne at emottaga producerandes een skrift af Hr Cammar Rådets Billingskiölds Befallningzman wählb:de Peter Mauers dat: d. 25 Janu sidstl:ne att Per Nills. i Wiarp eij förättat någon execution hoos Jöns Nillss., utan frällse Befallningzmannen sedan Cronans Skatter först uthtogz warit sielf tillstädes och låtit hoos Jöns Nills. uthexeqvera för 42 D:r 16 öre innestående skatter a 3 st hästeCreatur för 16 D:r 8 st fåhr a 1 D:r 8 öre, 10 D:r och 6 sk. Råg a 11 sk, 16 D:r 16 öre hwilket Per Nillss. medh flere gode män war öfwerwarandes at wärdera och sedan efter Befallning att emottaga, då Jöns Nillss. eij nämbde om någon skuld till kyrkan, så at Per Nillss. intet har dhermedh at beställa, uthan om Jöns Ohlss. så synes att Befallningzmannen giordt orät då tahle honom lagligen till.
  Resolutio

  Såsom Frällse Befallningzmannen öfwer Hr Cammar Rådets wählborne Hans Billingskölds Godz wählb:ne Peter Mauvert genom dess för Rätten producerade skrift af d 25 januari 1703 trädt i hemuhls ställe för Per Nillss. som han i detta uhrsäktat och påtagit sig answaret för hwadh som derutinnan är passerat emädan det är skedt uppå hans befallning för dess herskap hoos Per Nillss. innestående skatter; Altså blifwer Per Nillss. för detta Jöns Ohlss:s tillmähle befriat.

  Hr General krigzCommissarien wählborne Jöran Adlersten läth förste gången opbiuda hemmanet N:o 9 i Tommerop 3/8 hemman som Nills Matzon åboer, hwilket hemman han sig tilhandlat af Corfitz Gregerson Angell efter opwist köpebref dat:d d 5 decembr A:o 1702 och derföre betallt köpeskilling Ett hundrade 80 D:r smt och 3 Specie Ducater.

  Domkyrkio inspectoren wählb:de Oluf Luthman i Lundh begiärande skriftl: at Rätten undersöka wille om några Extraord:rie Räntor såsom städzmåhl ollongield och saakfall af Lunde somkyrkias Godz här i häradet pro A:o 1699, 00, 01 och 02 kunde wara falldne hälst han slika Ränter dhe åhren eij opburit widare än för förledit åhr ett Nills Nillss. uti Stiby städt ett domkyrkiohemman och dherföre i städie gifwit 4 D:r smt.
  Nills Nills. tilstädes opwiste sin städzmåhl sedell och tilstodhat han eij mehre i städia betallt än 4 D:r smt widare wiste ingen hwarken af Nembd eller allmoge at betyga det någre Extraord:nie Rntor för ofwanskrefne åhr äre faldne hwarom tingzwittne bewilliades.

  Uplästes Borgmäster och Råds i Malmöe ankombne bref dat:d d 16 febr. nästledne beträffande stadzens publique medler dersammastädes som dhe emoth wiss underpant och Caution willia på interesset a 6 procento uthsättia.

  Cronans Befallningzman wählb:de Elias Löfberg ingaf åthskillige rest och afkortningzlängder sampt specficationer pro A:o 1702 dhe han begierade måtte examineras och varificeras och blef förty Nämbden och tingzallmogen allfwarl. förmahnte annorledes hurom eij berätta än som sant och rätt är, warandes beskafenheeten ad margielm annoterat och undersöktes först.

  Rest längden pro A.o 1702
  2 dito pro A:o 1701
  3 dito pro A:o 1700
  4 dito pro A:o 1699
  5 Specification på öde, obrukade och obefindtlige hemman och ränter 1702
  6 Sammaledes på optagne hemman på friheet pro A:o 1702
  7 Specification på Sochnehandtwärkarne pro A:o 1702
  8 dito på innestående saakören pro A:o 1699
  9 restlängd öfwer kongl Cammar revisions observation om prästerskapets gravation för dheras antecessorer som förr A:o 1697 och sedan A:o 1680 äre döde
  10 Specification på officerarne och Civil Betienternes Boställen.

  Hindrich Swänss. huusman i Cimbris läth opliusa ett swin som gådt det sedan i winter, stijft i det högre örat.

  Oluf Erichss. läth opliusa een blå bältet soo gris som kommit dit i förleden winter medh stift i wänstre öret rist i stubben och tag i högra öret.

  På TingsRättens wägnar
  Bengt Seth

  © Magnus Lindskog, 2000
  (viss redigering pågår fortfarande)