1708 höstting Järrestad

  In Nomine Jesu

  Anno 1708 den 5:te Octob: höltz ordinarie hösteting med allmogen af Jerresta härad, öfwerwarande häradzhöfdingen Mårten Bulich och eftter skrefne wanlige edsworne nämbdemän Nembl:

  Dommaren Tilla Mårtensson i Rölla
  Nämbdemanen Arfwed Håkansson i Wijarup
  Mårten Nillsson i Tomarp
  Anders Swensson Kock i Toarp
  Swen Andersson i Tullstorp
  Oloff Frennesson i Örnaberga
  Mårten Ingemansson i Wallby
  Per Nillsson i Wiarup
  Matz Ohlsson i Glämminge [Glimminge]
  Bengt Månsson i Wranarp
  och Jöns Torsson i Borby

  Eftter förrättat gudztienst, satte sig Tingz Rätten och sedan oplästes häradz höfdingens fullmacht Dat: Radosckowitz d: 23 Maij 1708, och en Copia deraf ad acta lagd, dernäst blef allment ting och Tingz fredh uthlyst och publicerat, lijkmätigt kongl. förordningar.

  Sedan uplästes eftter fölliande kongl. M:tz allernådigste förordningar.

  1. fougde Instructionen
  2. kongl. Maij:tz Placat om Barnamord
  3. huusesyns ordningen
  4. Leijehions Placatet

  Frågandes om någon af närwarande hade opbodh eller fordringar att låta inprotocollera.

  Hwaruppå Bonden Lars Ohlsson i Östra Herresta, med Måns Christensson i Sandby inställte sig för Rätten, upwijsandes Lars Ohlsson een skriftt dat: d: 26 Septemb: nästledna, angående något förmynderskap eller arf, Lusia Christopers dotter tillhörigt, som sig uti åthskillige persedlar skall bestiga till een summa af 43 D:r 8 s smt hwilket skall hoos pijgans stiuffader Mårten Ohlsson innestå, det han nu begiärer måtte blifwa qwitt, hälst som Esbiörn Månsson i Sanby skall wara een grad närmare på sin moders wägnar samma förmynderskap sig åtaga, opwijsandes häriempte een attest dat: i dag, ock af nämbdemannen Mårten Jönsson underskrefwen, att han hafwer i förmynderskap sin Broder sohn John Nillssons arf, säijandes sig knapt derföre kunna giöra redo.
  Esbiörn Månsson påroptes, och war på hans wägnar tillstädes; dess fader Måns Christersson, som tillstår att hans hustru är een grad närmare i frändskap med Lusia Christersdotter, än Lars Ohlssons hustro, men säijer att dess sohn intet kan antaga något förmynderskap, eftter han sig nyligen antagit gårdz bruuk föregifwandes ock så honom för dess oförmögenheet wara incapabel att kunna förwalta något barnegodz.
  Närwaranden nämbden ock allmogen tillspordes, om det så förewetter som Måns Christersson föregifwer? R:t att Esbiörn Månsson är Refficient och wederhäfttig, som och, att han intet är beswärat med något barnegodz tillförende. Lars Ohlsson beder att Esbiörn Månss. måtte blifwa pålagt, samma förmynderskap att sig antaga, säijandes widare att den som bottnaden förwänter bör och uthstå omaket.
  Resolutio

  Det har Bonden Lars Ohlsson i Östra Herresta inkommet för rätten och begiärt han måtte löösgifwas ifrån det arf hwilket han i förmynderskap hafwer för Lusia Christophersdotter, som uti åthskillige persedlar sig bestiger till 43 D:r 8 smt, anhållandes det Esbiörn Månss i Sanby, som i närmare frändskap är med bem:te Lusia måtte blifwa pålagdt samma förmynderskap sig åttaga, sampt dess utan wijsat med nämbdeman Mårten Jönssons attest, det han för sin Broder sohn Jon Nillsson är föremyndare, och som närwarande nämbden med flere utygat att bem:te Esbiörn Månsson intet är med något barnegodz beswärat, hafwandes dess fader Måns Christensson eij eller på något sätt kunnat wederläggia Ohla Larssons angifwande; Altså finner rätten för skiähligt att förordna merbem:te Esbiörn Månss. wara förmyndare öfwerbem:te Lusia Chrisophersdotters arf; skolandes han, det eftter förmyndare ordningen således förwalta som han wid påfodran kan förswara.

  Pehr Nillsson i Wranarp, låtit stämma Mats Swensson ibm, och Anders Åkesson i Gislöf, angående olofl. Torfskiärande på Pers mark. Parterne påroptes liudel., men ingen af dem tillstädes.

  Kyrkio Inspectoren Wälbet:de Albrecht Didrichsson hade låtit instämma sahl. kyrkioherden Hans Froms eftterlåtne enkia Madame Elsa Mollenstedt i Cimbris angående 365 D:r 12 s 17 p:g smt af Cimbris och 191 D:r 18 s 19 p:g af Nöbbelöfs kyrkioCassa, som enkian med sahl. Hr Pastoren i lijfstijden skola af bem:te kyrkiors medell tillgripit. Käranden igenom een skriftt till rätten Dat: Malmöö d: 29 septemb: nästl:ne anhåller om dilation till nästa ting, föregifwandes sig wara eftter hans Excell: General och Gouverneurens befallning uti sina andra embetes förrättningar hindrat, med mera som der ad acta liggiande uthwijsar. Enkian Madame Elsa Mollenstedt när, påstår att saken måtte företagas och eftter de skiäl som inkomma afgiöras. Rätten bewilliade den begiärdte dilation till nästa Ting.

  Dito kärande Inspector Albrecht Didrichsson som instämbdt Tullskrifwaren i Ystedt wälbet:de Nils Dahlström, såsom närmaste frände wed kyrkioherden sahl. Petter Langeli sterbhuus för 50 D:r smt anhåller äfwen i ofwanber:de skriftt om dilation. Swaranden lijkaledes igenom een skriftt till rätten Dat: Ystedt d: 4 hujus begiära opskof i saken.

  Rätten bewilliade de begiärdte dilation.

  Handelsman i Ystedt wälachtat Jacob From på sin Broder kyrkioherden sal. Hans Froms trenne barns wägnar, tilltalade eftter laga stämbning kyrkioherden sal. Hans Froms enkia Madame Elsa Möllenstedt angående dess stiufbarns mödernes arf som besiger sig till 210 D:r smt, eftter arfs instrumentet dat: Cimbris den 12 Julij 1703 af sal. Hans From och P. Collin till witterligheet underskrifwit, lydandes som det ad acta uthwijser.
  På handelsmans wägnar war tillstädes Giestgifwaren i Hammenhög S:r Paul Fischerström, som inlade een skrifft af Jacob From silef underskrefwen, dat: Ystadt d: 28 septemb: nästl:, hwilken oplästes och war af det innehåld 1:o att enkian må påläggias opwijsa ett richtigt Inventarium på den qwarlåtenskap som fantz i boet eftter dess sahl. mans dödh ock det samma beediga. 2:o anhåller att änkian må författa een richtig repartition på sterbhuusetz Creditorer, samt dess hafwande rätt och praeference, då han Jacob From förmodar att barnen intet komma att lijda. 3:tio förmenar han att den giäld som sterbhuuset nu häfttar före, är giord sedan kyrkioherden afwittrade sine barn och den, således intet kan betaga barnsens rätt och än skiönt någon giäld existerade i det förra gifttet,så har creditorerne bordt angifwa sina fordringar då barnsens moder dödde och förr än kyrkioherden trädde i andra gifttet med madame Möllenstedt, och der Creditoren sådant eftter satt och försummat, hafwer den sin rätt i så måtto förtegat, påståendes i anledning deraf, att barnen framför andra Creditorer måtte få sin uthmätning af den nu i boet befindtel:e egendomben, och att de blifwa wed afwittringz instrumentet maintinerade, med mera som samma skriftt ad acta liggiande innehåller.
  Madame Elsa Möllenstedt närwarande förklarade sig således att hon all sterbhuuset egendomb, öfwergifwit Creditorerne, säijandes sig ingen ting för sig siälf behållet, mycket mindre har hon kunnat undanhållit något för Barnen. Rätten frågade enkian om hon will hafwa Communication af Jacob Froms inlaga? R:s neij och att hon intet widare har i saken att andraga.
  Resolutio

  Det har fuller handelsmannen Jacob From såsom de förnämbsta skiäl till att uthfodra det arf af madame Elsa Möllenstedt som dess sahl. man kyrkioherden Hans From sine 3:ne barn i lijfstijden tillagdt anfördt skrifttel. 1:o att madame Möllenstedt måtte påläggias framwijsa ett richtigt Inventarium, på den qwarlåtenskap som fantz i boet eftter des mans dödh. 2:do författa een richtig repartation på alla sina Creditorer, som då af sterbhuuset kunde hafwa att fordra. 3:tio förmenar han att den skuld som sternhuuset nu häfttar före skall wara giord under det då warande senare giftermåhl, och sedan den sahl. mannen afwittrade sina barn, och der någon giäld woro giord i det föra gifttet och ännu aclarerat, menar han att giäldenären sin rätt förtegat, hälst Creditoren bordt gifwa sin fodran sterbhuuset wed handen innan sahl. Hans From trädde uti andra echtenskapet, påståendes i anledning deraf att barnen wed afwittringz Instrumentet måtte blifwa maintinerade och få sin fyllnat fram för andra Creditorer af den egendomb som nu i boet befintel:n är, häremot förklarade sig madame Möllenstedt således att hon ingen gifttorätt för sig behållit utan lämbnat all den i boet befintel:e egendomb till creditorernes afbetahlning. Detta alt har rätten tagit i noga öfwerwägande, och som handelsman wäll:tt Jacob From gifwet anledning att någon giäld skulle wara giord i det förra gifttet, hwilken borde först uthmätas förr än något arf kunde uthdehlas; Altså på det hwarken barnen eller någon af creditorerne må skie förnär, hafwer rätten ehrachtat rådeligit wara i så beskaffat måhl med denna saak opskiuta; Och emedlertidh påläggia madame Möllenstedt med ett richtig Inventarium, samt een tydelig repartition på alla sterbhuuset creditorer till nästkommande Ting att inkomma wed 10 D:r smtz wijte. Warandes eij mad:m Möllenstedt tillåteligit något af egendommen uthlefwerera innan rätten här uthinnan fådt giordt ett laga sluut.

  Den 6 October Continuerades

  Kyrkioherden wällärde Hr Georg Ståhlgreen i Cimbris instälte sig för rätten begiärandes 2:ne nämbdemän att syna cronohemmanet N:o 6 dersammastädes som bewilliades, och der tillförordnas nämbdemannen Pehr Nillsson i Wiarup och Bengt Månsson i Wranarp, sedan de adjungerat sig med crono ländzman i orten detta ährende att förrätta; warandes de obligerade att wid nästa ting inkomma med förrättningen den de in för tingz rätten med edh böra bestyrkia.

  Anders Swensson i Tunby inlefwererade een stämbning som han tagit på Rasmus Jeppesson i Skräddaröd, angående 17 D:r wärfningzpenningar som Rasmus mottagit af Anders Swensson, gifwandes tillkiänna att de sin s emellan så ledes kommet öfwerens att Rasmus betalar Anders Swänsson 15 D:r smt nästkommande nyåhr 1709, samt lofwat honom dertill med att få behålla de 3 skeppeland korn som visiteuren Wybeck inbergat af Tingstorp mark förplichtandes sig Rasmus Jeppesson, om han detta sitt löfte eftterkommer, betala 2 penningar för een, blifwandes denna deras förlijkning af rätten stadfäst.

  Pehr Rasmusson i Wijarup gaf tillkiänna att wara föreent med Elena Måns Håkans qwinna i Grödstorp, om 1 D:r 23 s smt skuldfordran, således att hustro Ellena satt Pehr till underpant 8 al. grått walmar, hwarmed och rätten lät beroo.

  Giestgifwaren S:r Fischerström i Hammenhög, som instämbdt samptel. Byemännen i Cimbris, för det de öfwersuttit och försummat ett dess skiutzhåld wed giestgifware gården, inkom och sade att Byemännen honom Contenterat för sin försummelse, hwarmed och rätten låter denna gången beroo.

  Pastoren Hr Håckan Reslow i Walby praesenterade een stämbning, han uthwärkat på möllaren Jöns Hansson i Borby angående qwarnens olaga häfdande och oclarerat landgille. Säijandes Hr Pastoren att han sig förlijkt med möllaren i så måtto, att der han intet innan nästa ting contenterar honom, skall denna saak honom yppenstånda.

  Pehr Nillsson i Wranarp som instämbdt Mats Swensson ibidem och Anders Åkesson i Gislöf för olofl. Torfskyrd på dess mark, hwilka i går woro borta wed opropet, inkommo för rätten och sade sig med hwarandra således kommet öfwerens, att Mats Swensson och Anders Åkesson skall betala Per Nillsson 5 dahl. Smt tillsammans, och det till nästkommande Juhl, samt bestå omkåstningarne som Per wed denna saak giordt, blifwandes fuller denna deras förlijkning confirmerat och stadfäst, men som hwarken käranden eller swaranderna sig infunnit wed opropet, Ty skall Per Nillsson, Mats Swenss. och Anders Åkesson i anledning af kongl. Maij:tz förnyade rättegångz stadgas 2 § af åhr 1695 plichta een dahl: smt hwardera för sin försummelse wid opropet eftter de intet kunde wijsa något laga förfall.

  Mons: Jöns Bergstein på rådman i Cimbrishambn wälachtad Mårten Pletz wägnar som inciterat eftterfölliande för skuldfodran Swen Anderss. i Tomarp för 8 D:r 5, Michel Andersson ibm för 10 D:r 18 s, Fadder Andersson ibm för 10 D:r 21 och Trulls Larsson ibidem för 10 D:r 1 s smt gaf tillkiänna att han sig med desse sine contraparter förlijkt, hwar wed och rätten lätt beroo.

  Samma käranden Rådman Pletz fullmechtig tilltalade efter laga stämbning Måns Ehrlandsson i Stijby för 1 D:r 8 s smt som Måns blifwit skyldig på een half Tunna sihl. Måns Ehrlandsson närwarande tillstår att han bekommit denna sihl, samt att han derpå blifwit skyldig 1 D:r 8 s smt, men berättar deriempte att han denna rest betalt till een student som skulle wara ifrån rådman uthskickat. Rådmans fullmechtig på rättens tillfrågan bekiände, att han fuller haftt een slijk person, som rest kring landet till att påminna sina creditorer om betahlning, men ingen macht haftt att opbära några penningar, påståendes att der swaranden intet kan opwijsa något quittence till hwem han betalt desse 1 D:r 8 s smt han då påläggas måtte skulden att betala. Rätten tillsporde Måns om han kinädt denna persohn som han förmeenar hafwa betalt? R:s att han intet kände honom och att han hwarken förr eller sedan sedt honom. Käranden begiärar domb ock expenser.
  Resolutio

  Ehuruwähl swaranden Måns Ehrlandsson derigenom söka undkomma sin skuld medelstedet att han föregifwa sig samma penningar till een student betalt, som skola warit skickat ifrån käranden, doch som rådmannen Plet genom sin fullmechtig S:r Bergström in för rätten påstådt, det han aldrig gifwit någon i commission till att opfodra af Bönderna några penningar, utan plägar allenast uthskicka sitt bedh att påminna om betahlningen, eij eller kan swaranden något quittence wijsa, att han till någon annan på rådmannens wägnar skulden betalt, Alt för den skuld finner rätten för rättwijst att påläggia Måns Erlandsson inom 14 dagar betala till rådman Plet 1 D:r 8 s smt, samt 1 D:r smt rättegångz expenser eller derföre lijda execution.

  Dito kärade Hr Rådman Pletz fullmechtig till Ellert Jönsson i Comsta angående 2 D:r 26 s smt skuldfodran. Swaranden tillstädes och nekar intet tillskulden, utan lofwar betahlning om 14 dagar, käranden begiärer dom ock expenser.
  Resolutio

  Såsom swaranden Ellert Jönsson i Comsta tillstådt skulden och lofwat att betala desse 2 D:r 26 s smt; Ty finner rätten honom skyldig det, icke allenast fullgiöra, inom 14 dagar, utan och ehrläggia till käranden 1 D:r smt expenser, eller undergå execution.

  Samma kärande Rådman Pletz fullmechtig praesenterade een citation som han sig uthwärkat på Arehl Ohlsson i Lundamölla angående 1 D:r 8 s smt skuld. Swaranden eftterfrågades, men war intet tillstädes. Käranden påstår domb och expenser, hälst han wijsar med attest att stämbningen är swaranden i rättan tijdh förkunnat. Rätten opskiöt med denna saakz afgiörande till Tingets sluut.

  Crono ländzmannen wälachtat Lorentz Appeberg på ländzman Magnus Löfbergz wägnar framstälte för rätten qwinfolket Bengta Christersdotter, som åthskillige gånger tillförende warit tingförd, men som rätten har haftt henne misstänkt, det hon intet har angifwit rätta barnfadren är denna saak till detta ting blefwet uthdragen. Anhållandes ländzmannen att saaken angående lägersmålet med Nills Jonsson måtte äntel. wed detta Tinget företagas och afgiöras, hälst emedan hon uti 2:ne åhrs tidh warit utan kyrkia och eij kommit till att nyttia sine saligheetzmedell.
  Bengta Christersdotter Barnföd i Jerresta härad och Gladsax war tillstädes begiärandes hon att rätten för Christi skuld wille företaga hennes saak och den afgiöra, på det hon må komma till att stå sitt straff. Derpå framwijste Bengta een attest dat: Raflunda prästegård d. 28 Septemb: nästl af probsten Hr Floreus dersammastädes underskrifwen, hwaruthinnan probsten berättar att samma qwinfolk sig gudfruchtigt och wäll förhållit, hafwandes iemwäll probsten åthskillige gånger bem:te qwinfolk / som warit en tijdh bortåth med een onaturlig siukdomb anfächtat / haftt i förhör och förmant henne att bekänna för sig rätta banrefadren, men hon eenständigt neekat sig haftt någon annan Barnefader än denne Nills Jönsson, hwilken hon bekiänt sig eij weetat hwar ifrån han kom, eller hwarest han reeste sedan han Bengta häfdat; Bediandes probsten för Jesu skuld att saaken denna gången måtte afgiöras, emedan bem:te qwinfolk så lång tijdh icke utan samwetz ångest och siäla nåda kan wara utan herrens högwördige nattward, med mera som samma attest widlyftl: ad acta liggande innehåller.
  Rätten tillsporde bem:te qwinfolk med förmaning att uthsäija sanningen om denna Nills Jönsson är rätta barnefadren och hwarest han nu är wijstandes. R:s kånan påstod att ingen annan än denna Nills Jönsson är barnefader, men hwarest han nu är, och hwadan han kom ifrån, eller hwart han reeste, sedan han henne häfdat, weet hon icke det ringaste att afsäija. Ländzmannen med närwarande nämbden och allmogen berättade, att denna Bengta intet är wed sitt sunda förnuftt, utan mycket underlig somblige tijder. Rätten winlade sig på alt sätt att kunna uthforska sanningen, men kånan blef eenständigt wid sitt förra att ingen annan är barnfader än denna Nills Jönsson, ty kunde man eij widare dermed komma. Doch tillsporde rätten kånan hwarmed hon will böterna försona? R:s Swarade sig ingen ting hafwa, utan sade sig understundom wara mycket swag och siuklig, bediandes att rätten i giörligaste måtto wille lindra dess straff.
  Resolutio

  Ehuruwäll denna Bengta Christersdotter som åthskilliga gånger tillförende warit tingförd för sitt begågne lönskaläger, med een persohn wed nampn Nills Jönsson, men eij kunnat till slutt kommit, medelst att hon warit misstänkt om rätta nampngifwelsen på dess fosterfader, hafwandes och wed detta tinget blifwit examinerat och man giordt sig stor möda i tanka att kunna af henne uthleeta sanningen, doch alt för giäfwes, emedan hon eenständigt står wed sin förra bekännelse, hwilken hon giordt så wäll här in för tingz rätten, som på sin sotesäng med sundt förnuftt för hans ehrewördigheet probsten Daniel Floreus i Raflunda d. 28 sidstledne septemb: som dess attest widare uthwijsar; Altså kan rätten eij annat finna än att denna Bengta Christersdotter skall för sitt begågna lägersmåhl med een wägfarande persohn Nills Jönsson benämbd böta 20 mk smt och efter kyrkioordningen af åhr 1686 9 Cap 4 § stånda een söndag på plichte pallen och der hon eij orkar botum plichta med 4 dagars fängelse på wattn och bröd.

  Ländzmannen Lorentz Appelberg uppå commissarien welbet:e Magnus Löfbergz wägnar,som låtit stämma Ingar Ohlsdotter Ryttaren Åke Stymans hustro, Barnfödh i Stijby ock bonden Ohla Clemmetsssons dotter, för det hon uti sin mans frånwaro födt oächta barn och således anklaga henne för enkelt hoor.
  Ingar Olofsdotter närwarande tillstod giärningen och bekiände sig hafwa haft olofligt omgiänge med fembtingz ryttaren Mårten Millerström, hwilken wed Martini tidh A:o 1707 skall wara dödh blefwen. Rätten med förmaning förhölt kånan att hon skulle säija sanningen och om hon beblandat sig med någon annan persohn, eller om denna Millerström warit giftt man? R:s att hon intet haft beställa med någon annan, och att denna Millerström war ogiftt. Nämbden och allmogen som woro tillstädes wiste intet att berätta något om kånan som kunde för ordsaka misstanka att hon haftt någon annan barnfader än den hon nu bekiändt uppå. Wijdare tillspordes kånan af rätten om dess man lefwer och hwarest han är wijstandes? R:s sig intet annat troo än han lefwer och att han är wed kongl. armeen, hafwandes jemwäll åhrl upburit sin mans löhn af wälborne Hr Lieutnant Dahlpijhl som är boendes i Albo härad och Brösarup sochn, för hwilkens rusthåld Åke Stijman rijder. Ländzmannen med närwarande allmoge wijste att berätta det Ingas man ännu lefwer. Häradzhöfdingen frågade nämbden och närwarande tingz allmoge om de weeta att fembtingz Ryttaren Millerström som bedrifwit denna synden med Inga Ohlsdotter är dödh blefwen? R:s att han förleden Martio tijdh A:o 1707 är död blefwen.
  Resolutio

  Såsom giftte hustron Inga Ohlsdotter, har tillstådt och bekiändt sig hafwa begådt enkelt hoor med fembtingz ryttaren Millerström, Altså dömmas hon i anledning af 1653 åhrs straffordning 1 § att bööta 80 dahl smt, samt efter kyrkioordningen af åhr 1686 9 Cap: 4 § att 3 söndagar eftter hwarannan stånda på plichto pallen, och der hon eij orkar botum, hudstrykes wed Tingzdören, sig till wällförtiente straff och androm till warnagel.

  Nämbdemannen Nills Månsson i Wranarp inlefwererade en stämbning, som han uttagit på Hans Swensson i Tomarp, angående ett Bryggekahr som Hans lånt, men sedermera för accorderat af Bengt Månsson för 2 D:r smt, berättandes att Hans Swenss på samma kiöp 24 s smt betalt, påståendes nu att resten måtte honom god giöras. Swaranden påroptes liudeligen, men war intet tillstädes, med denna saakz afgiörande blef differerat till Tingetz sluut.

  Dito kärade nämbdemannen Bengt Månsson i Wranarp instämbdt Knut Andersson i Togarp för een dess hustros kiortell han hafwer i ett byte bekommit och eij will den samma ifrån sig lefwerera till sin rätta ägare inkom och sade sig wara föreent med sin contrapart i så måtto att Knut skall tillställa Bengt Månsson den kiortel han fodrar då Bengt Månsson lofwar att willia ifrån sig lefwerera den kiortel han hafwer af Knut Andersson, hwar wed och rätten låter förblifwa och stadfäste deras föreening.

  Giestgifwaren S:r Jöns Harbo i Tranås, som uttagit stämbning på samtel:e Byemännen i Stijby för det, de försummat hålla skiutz wed giestgifware gården, gaf tillkiänna att han således kommit öfwereens med byemännen att de inom 8:ta dagars förlop betala till giestgifwaren een för alla och alla för een 9 D:r 16 s smt, och i fall byemännen intet detta sitt löftte fullgiöran, förplichte de sig, att giestgifwaren må utan laag och domb sådant med execution uthsökia, och som parterne war närwarande blef denna deras förlijkning stadfäst.

  Oloff Erichsson i Jerresta opwijste een granskning, hållen öfwer byggnaden på ödehemmanet N:o 15 dersammastädes den 21 septemb: nästl:e underskrefwen af nämbdemän Per Nillsson och Bengt Månsson samt ländzman wäll:tt Lorentz Appelberg, lydande som den ad acta wijsar. Och som nämbdemännen in för Tingz rätten på sin siähls sahligheet bedyrade, att de eftter bästa kunst- och weetskap detta ährende förrättat, ty blef detta deröfwer till Tingzrätten lämbnat.

  Pehr Ohlsson i Stijby framwijste een granskning förrättat af crono ländzmannen wäll:tt Lorentz Appelberg, nämbdeman Tille Mårtensson och Arfwed Håkansson d: 2 förwekna hujus på ödehemmanet N:o 24 i Stijby, angående huru stor byggnadt på bem:te hemman giöres nödig, lydande som den ad acta wijsar. Och som nämbdemännen in för rätten på sin edh betygade att de eftter yttersta konst och snille synen opsatt, ty blef detta deröfwer till Tingzrätten lämnat.

  Ryttmästaren wälborne Hr Holger Rosencrantz låter första gången opbiuda eftter fölliande gårdar och godz belägna i Skåne och eftterskrefna härader, sochner ock byar nembl: Uti Jerresta härad, sochn ock by hemmanet N:o 14, 13, 12, 10, 11, 5, 2 och 6; Tommerup sochn N:o 21 gatehuus Gaflös by, uti Jerresta sochn N:o 1, 6, 5, 2, 3. N:o 4 ibidem ett gatehuus. Tommerup sochn ock by N:o 1 een wattn qwarn; gatehuus N:o 7 & 6. Ingelsta härad Hammenhög sochn och By N:o 26. Hoby sochn och By hemmanet N:o 27, 22, 23, 26, 15: N:o 3, 1 och N:o 31 som är ett öde gatehuus. Qwarnby hemmanet N:o 12, 1, 10, 6 ock 9 som är ett gatehuus. Albo härad Bröserup sochn och by hemmanet N:o 13 alle desse ofwan specificerade hemman och lägenheeter, hafwa Hr Ryttmästaren sig tillhandlat af sin Broder wälborne Hr Axell Rosencrantz d: 20 Junij 1707, och som ingen af närwarande hade något att förebära, som kunde hindra första opbodet, blef sådant bewilliat kiöpebrefwet opläst, påskredwet och wederbörande återgifwit.

  Giestgifwaren S:r Fischerström i Hammenhög inlefwererade een granskning, förrättat af crono ländzman Johan Törning, nämbdeman Swen Andersson och Mårtten Ingemansson eftter Befallningzmans wälbet:de Elias Löfbergz ordre, öfwer bröstfälligheeten på Landzcrono Hospitals hemmanet N:o 24 i Walby d: 30 septemb: nästl:e lydande granskningen som den ad acta wijsar; Och som nämbdemännen in för Tingz rätten på sina samweeten betygade att denna syn och granskning är eftter deras bästa konst och samweete förrättat; Altså blef detta deröfwer till Tingz wittne meddelt.

  Ländzmannen wäll:tt Lorentz Appelberg på befallningzman wälbet:de Elias Löfberg wägnar, som instämbdt samptel: Bymännen i Stijby till ransakning, angående något timber som af ödehemmanet N:o 24 i Stijby skall wara förkommit, förmeenandes, ländzmannen att byemännen derom skall weeta gifwa underrättelse. Samptel. Byemännen inkommo, berättade att det timbret som omtalas är för ett åhr sedan borttagit, säijandes widare då de förnummit att timbret war borta, hafwa de sig tillhopa sankat och hållit derom i byn ransakning, men eij fådt spöria någon som samma timber skall hafwa bort snattat, hwilket de willia med edh besanna.

  Jerresta byemän som Befallningzman wälbet:de Elias Löfberg på äfwen lijka sätt instämbt att gifwa underrättelse för något timber, som är bortkommet af militie rusthållet N:o 16 i Jerresta inkommo och berättade att de uppå ländzman wäll:tt Mag: Löfbergz ordre har fördt till Bonden Jöns Matsson i Jerresta, 5 bielkar, 14 stålpar, 3 st öfwerträn eller lädzten af bem:te militie rusthåldz timber. Rätten tillsporde Byemännen om det war något mehr timber wed bem:te ödehemman? R:s af Jöns Matsson att Pehr Carlsson tredingz ryttare hafwer af bem:te timber tagit een Bielke och 2 yträä, item Nills Nillsson skrifware tagit och någre odugelige stumper af bem:te timber. Jöns Matsson tillsporde om han har det timber i behåld som han emottagit? R:s sig hafwa 4 Bielkar, 1 yträä och 2 stålpar, säijandes sig intet mer hafwa emottagit. Ländzmannen tillfrågades om han något widare här wed har att påminna hwar till han swarade neij.

  Giestgifwaren S:r Fischerström i Hammenhög framlade een granskning förrättat af ländzmannen wäll:t Lorentz Appelberg, nämbdeman Pehr Nillsson och Matz Ohlsson d: 22 Junij innewarande åhr på någon reparation och omkåstnadt Jöns Larsson giordt wed Jerresta mölla N:o 1 A:o 1707 den 13 Februarij, lydandes granskningen som den ad acta ligger. Och som nämbdemännen in för tingz rätten på sin siähls sahligheeten dyrade att de denna synn eftter bästa och yttersta förståndh giordt; Altså blef detta deröfwer till tingzrätten meddelt.

  Den 7 October continuerades

  Rådman Mårten Pletz fullmechtig Mons: Jöns Bergström inkom och begiärdte sluut i den saak som i går förhades, emellan honom och Arehl Ohlss:n i Lundemölla, angående skuldfordran 1 D:r 8 s smt. Swaranden påroptes, men war ännu intet kommen till tinget, Käranden påstår domb och expenser.
  Resolutio

  Dhet har käranden, högachtadt Mårten Plet, förmedelst stämbningz attesten bewijsat, det swaranden Ahrel Ohlsson i Lundemölla, lagl: är worden instämbd att comparera in för rätta och swara honom till den skuldfodran å 1 D:r 8 s smt han praetenderar, anhåller det rätten wille påläggia honom betala honom samma skuld och förordsakade expenser; Och som swaranden intet sielf, eller igenom någon laga fullmechtig sig infunnit utan stämbningen försatt, samt käranden påstår dess fordring wara richtig; Ty finner rätten för rättwijst att döma Ahrehl Ohlsson i Lundamölla icke allenast 1 D:r 8 s smt utan och 1 D:r smt expenser inom 14 dagar betala tillkäranden; Börandes han och plichta för utheblifwandet wed åpropet och för det han eij inkommet inom tingetz sluut 3 D:r smt, ståendes swaranden frijt, sedan han om denna domb kundgiordt är wed nästa ting inkomma och hufwudsaken med absentie böterna återwinna, om han med skiähl gitter bewijsa sitt laga förfall.

  Nämbdemannen wäll:tt Bengt Månss: i Wranarp framstodh och påminte om sluut i saaken som han i går angaf emot Hans Swensson i Tomarp, angående 5 p:r smt han fordrar och skall wara een rest på ett Brygekahr Hans af nämbdemannen bekommit. Swaranden eftter spordes, men blef af närwarande berättat, att han intet här wed tinget denna gången warit synlig. Nämbdemannen påstår betahlning ock expenser.
  Resolutio

  Det har nämbdemannen wäll:tt Bengt Månsson i Wranarp, medelst stämbningz attest bewijsatt att swaranden Hans Swensson i Tomarp stämbningen i rättan tijdh ehrhållit och således här in för rätta bordt mööta ock swara i det måhl angående ett bryggekahr, som swaranden skolat lånt och sedermera för accorderat af käranden för 2 D:r smt samt blifwandes således till rest 1 D:r 8 s hwilken kiäranden påstår med expenser måtte betahlas, och som bem:te swarande intet sielf eller gienom laga fullmechtig sig infunnit, samt käranden med skiähl sin tahlan intygat; Altså finner rätten skiähligt lijkmätigt processen påläggia Hans Swensson i Tomarp att betala denna rest 1 D:r 8 smt smt iempte 1 D:r smt expenser till käranden; skolandes jämwäll till föllie af kongl. Maij:tz förnyade rättegångz process plichta för utheblifwandet wed åpropet och för det han sig eij infunnit innan tingets slötz 3 D:r smt, doch står det swaranden frijt, sedan han om denna domb ansagd är, att hufwudsaken med absentie böterna återwinna, om han gitter wijsa sitt laga förfall.

  Eftter inga flera Tingz sökiande sig infunno blef Tinget slutet och Tingz rättens ledamöter åthskilde.

  © Magnus Lindskog, 2000