1683 höstting Järrestad

  Anno 1683 then 3:die Octobris höldz Ordinarie lagha höstetingh uthi Järersta härradh med almogen ther uthi härradhet, nährwarandhes Cronones Befalningsmann, ehrborne och wel:de Zacharias Stobaeus, medh then tilförordnadhe häradznämbden och dhå passeradhe som fölgier.

  Fiärdingz mannen Mårten Biörnenson uthi Cronones Länsmanns siuckdomb för Rätten framhafde quindfolckit Lutze Söfrendoter af Borreby, som friwilligen bekiänte hafwa fådt 2:ne oäckta barn, hwar medh sin fader the 2:ne stådt kyrckioplict i Ydstad, thet 3:die uthi Borreby, sejer sigh hafwa ährlagt bötherna för the 2:ne första till byfogden Christian Frijs i Ydstadh, för thet 3:die lefvererat bötherne till byfogden i Malmö Petter Carstenson, efter wijdare examin bekiänthe qvinfolket Lutze frijwilligen för rätten hafwa fådth 3:ne oäcktha barn medh ehn karl, wijdh nafn Jöns Kieldzon, Endh för rätten framhafdes qwindfolket Ludze Söfrendoter, och bekiänte sig willigen fådth thet fiärde barnet till, medh en skomakare swen, wed nafn Knudh Larson, som arbethatt i Malmö hoos Måns Rasmuson,

  Endh framförthe för fiärdingz mann ett qvinfolck wijdh nafn Birgitha Gunnardoter i Borreby och frijwilligen för rätten bekiändte hafwa fådt trij barn, hvar medh sin fader, thet första barnet fick hon i Biörstorp hoes een fru, Barabra Gråbo, och till thett war ehn dräng fadher til, som tiänte General Auditeuren Sticht, wed nafn Jon, och sejer sigh betalt böterna til åfwannämbdhe Gen: Aud: thet andra barnet förregiwa hon blifvit giort uthi Malmö af een drängh wed nafn Swen, som tiente ehn af hans kongl: Maij:tz Drabanther, och stod kyrckioplict uthi Borreby, intet betalt bötherna. Thett 3:die barnet förregifvas wahra giort i Borreby, af een Ryttare wedh nafn Nicholaus Ferjare, stodh kyrckioplict i Borreby, endnu intet för dhett betalt bötherna. Efter wijdare examin bekiänte qvinfolcket Birgitha frijwilligen för rätten hafwa fådth endå thett fiärde barnet medh een fendrich som kalladhis Strupe, som lågh i qvarter i Malmö, stådt kyrkioplicht i Borreby, inthet betalt bötherna.

  Noch framhafde qvinfolckit Giärtrud Pärsdoter af Cimbris, som frijwilligen för rätten bekiändhe hafwa fådt fyra barn, dhet första barnet medh een ungh karl wedh nafn Arell Kock i Cimbrishafn stadh, kyrckioplict för thet samma i Cimbrishafn, betalt bötherna i Cimbrishafn til Anders Larson och hann tagit uthlägh uthi Arells gård ther sammastädes, the andra twenne barnen wahr ehn gift mann fadher til wedh nafn Hindrich Pärson Stråp i Grödstorp, stådt kyrckioplict i Cimbris för dhe 2:ne barnen, och bötherna ehrlagdhe til Petter Grömann, som dhen tijdhen wahr på Gladsax. Thet fierde barnet fådt medh ehn ryttare Lars Eekegreen, undher Major Ridderschandz Compagnie, stådt kyrkioplict intet betalt bötherna.

  Chronones Befalningzmann begiärte för rätten eett rättwijst uthslagh på ofwannämbde löse qvinfolch.
  Resol:

  Efter then otwungne och frijwillige bekiännelsen, som qvindfolcken Ludze Söfrendoter i Borreby, Birgitha Gunnarsdoter ibm och Giertru Pärsdoter i Cimbris för sithandhe rätt giordt, att hwar dhera fådt fyra oäctha barn, hwarföre the stådt kyrckioplict, men alla bötherna intet betalt, hwarföre rätten efter noga skiärskodandhe och examin dömbt ofwannämbdhe qvinfolch plichtha för theras förseelser efter strafordningen, Dat: Stockholm A:o 1653, Och dommen til widhare underdånigst remitteras til höghlofl: kongl: Giötha Rijckes hofrättens Approbation.

  För rätten framhafdes qvinfolckit Elna Truedzdoter i Borreby som bekiändte hafwa fådth ett barn medh ehn ryttare Erich Hemmingson, undher Rithmästar Ridderschyldz Compagnie, stådth kyrchioplict i Borreby, intet betalt bötherna.

  Ehnd framhafde qwinfolckit Inger Andersdoter i Gislöf, som bekiändte hafwa fådt ett barn medh Ryttaren Oluf Grahn(?), stådth kyrkioplict i Nibbele, intet betalt bötherne.
  Resol:

  Såsom qvindfolcken Elna Jönsdoter i Sandby och Metta Jönsdoter ibm, Elna Truedzdoter i Borreby, och Inger Andersdoter i Gislöf för rätten frijwilligen bekiändte hwarthera fådt ett barn, hwarföre dhe stådt kyrkioplict men intet betalt bötherna, hwafwer rätten efter noga öfverwägande dömbt ofwannembde qvindfolch plicta efter strafordningen, orkar the eij bothum, the plicta medh kroppen eller arbethe, hvilchet underdånigst till högha öfwerheetens Approbation remitterar, Datum ut supra.

  Framkom klagandhen Hans Lamberth, upå Arrendatorens Anders Andersons wägnar på Öhrup och insinueradhe uthi rätten ehn restandz längd på några böndher uthi Järresta häradh, som honom landgilde och eeckepenningar skyldigh blifven, för Anno 1682 och 1683 efter citationnens innehåldh. Wahr ingen af the männ tilstädes som uthi Restantz längden finnes Specificerat Uthi then inciterade saack, emillan Arrendatoren på Öhrup wälbe:de Anders Anderson Ebeltoft och böndherna Peder Pederson i Borreby, Erlandh Månson i Stijby och Måns Erlandson ibm ehr således afsagdth: Såsom the eij betalt theras landgille och eckepenningar för Anno 1682 och 1683 uthan motthwilligth wijs sådant hoos sig hållit. Tilmedh hafwa böndherne efter lagha citation eij comparera williath, uthan skuldhen såledis agnosierat, hafwer Rätten widh nämbdens omröstandhe dömbt ofwannämbdhe böndher betala til Anders Anderson, alt hvadh hann i Specificationen uptächnath medh mindre the medh qvitensier eller andra gijltige wittnen kunna annorledis bewisa, något ther på betalt, som the hafwa ther på att decourtera, och skole böndherne thenne fodran bethala till wedherbörandhe inom 3 weckors förlöp eller lijdha execution, sampt thess ythan betahla thenna process, medh meehr annan bewijslig omkostningh: Dat: ut supra.

  Framkom för rätten Lars Anderson på Wigz fiskelege, föregaf sigh wahra förligt, medh sina wederparter, som i Citationen Specificeras.

  Klagandhen welagt Lars Giertzon af Wemmenhögs härradh och Westra Wemmenhög, angaf efter Citationens indhåldh, att Hijldebrandh Bärthelson och Lasse Jönson i Carleby ähro honom skyldige i contante penninghar 28 D:r srt som the af honom låhnt A:o 1674.
  Swarandherne Hijldhebrandh Bärthelson och Lasse Jönson sagde sigh aldrigh hafwa lähnt några penningar af Lars Giertzon. Dher emott framlagdhe härradzskrifwaren Lars Giertzon ehn Attest af fendrich Staphan von Essen underskrifven, som förclarar att böndherne hafwa fådt penningarne. Theremoth föregifver böndherna att Lars Giertzon hafver upburith Rothepenningar af några af böndherne, som stodho i then Roothen. Emoth Attesten hafde böndherna intett att seija, uthan begtär dilation til nästa tingh medhan the ingen Copia af Citationen hafwa fådt. Uthi then inciterade saak emillan häradz skrifwaren welbetrode Lars Giärtzon och böndherna Hijldebrandh Bertilson i Carleby Lars Jonson ibm ähr såledis på rätten afsagt.
  Emedhan böndherna benächta skulden, eij bekommit penningarne, af Lars Giertzon, som och förregifva att welb:de Lars Giertzon upburit af Rothen the wuro i skrefne för penningar hwaremoth Lars Giertzon bewiste medh Fendrek Staphan von Essens attest, att böndherne bekommit samma penningar, sampt och benäcktar, något upburith af Roothen, men emoth förmodhan sådhant af honom eller hans dreng wara skiedt, wil hann thett som thett giöres bewisligt af bönherna i ofwannämbde fodringh denoetera(?). Emedhan sådanne twistigheeter och jäf finnes, hafwer rätten dilationerat thenna saak til nästhållande ordinarie tingh, Emedlertidh imponeras böndherna giöra bewijsligth om Lars Giertzon eller hans dräng något af Rothen upburith, eller då att undhgå domb efter saakens beskaffenheet.

  Klagandhen welact Jacob Rasmuson af Wemmerlöftorp, föregifver hafwa efter citationens indhåldh, lagha tiltall, till ehn dräng honom tiänth, wedh nafn Mårten Olson, och sin tiänst hoes honom eij uthi laga tijdh upsagdth som citationen uthwijser. Emoth saak gifwandhet, swaradhe Pastoren wyrdige och wellärde Hr Lars Aqvilonius, på drängens wegnar, som fölgier, att hann först uthi hösten har sagt til Jacob Rasmusons son, att hann intet wild tiäna honom längre ehnd til Michelsdagh, fast thenne eenfaldige drengh icke wiste någet af thenne lagh, som aldrig här i thenna nejdh har warit practicerat eller bruckeligit iblant almogen, til medh har hann tiänt sin tidh uth: som war til nästförleedhen Sanct Mickelsdagh. Efter ventilerandhe af thenne saak blefvo Partherna förligte för sittiandhe rätt, med händher sigh emillan gifwandhe.

  © Magnus Lindskog, 2000
  (viss redigering pågår fortfarande)