1707 höstting Järrestad

  Anno 1707 d:n 6 November höltz ordinarie höstting med menige allmogen i Jerresta härad af häradz höfdingen Bengt Seth närwarande wanliga nämbden undantagande Tohr Olson i Borreby som af ålder och siukdomb är hel oförmögen.

  Nils Larson i Tommerup låtit stämma Mårten Anderson i Wranerup för 3 D.r skuldfodran och för 2 skep:r Rog kyrkiotionde warandes begge parterne tillstädes, och gofwo tillkiänna at dhe sig med hwarandra förlikte således at han gifwit honom dag till nästkommande Mikels mässe då Mårten Anderson skall betahla honom 3 skeppor Rog och 1 D:r pg:r

  Erland Mårtensson i Wemmenlöf lät stämma Arfwed Håkensson ibidem för dhet han beskylt honom hafwa afhänt honom een grijs.
  Nämbdemannen Arfwed Håkenson tilstädes berättade at han förledeit åhr miste een gris frågade så Erland Mårtenson om han intet ihiäl grijsen men intet beskylt honom.
  Erland Mårtenson tillstod sig wara förlikt med Arfwed Håkenson och föranlåtes stämma honom af ordsak det Arfwed skolat sagt han haft hans gris ifrån honom.

  Erland Mårtenson låtit stämma Pehr Tufweson och Anders Håkenson för dhet de skolat sagt dhet hans hustru tagit höö på deras eng gifwandes tillkiänna at dhet kommit af som barn uthbrakt af een wiska höö som hans hustru tog at sittia på hwilket nämbdemannen besannade.

  Erland Mårtenson låt stämma Jöns Trulson för een grijs han skolat beskylt honom före berättandes at 2 deres sugger hade gåt sammans, och Jöns will säga een hans gris got till Erlandz soo men för ander sagdt det Erland tagit gris hwarpå dog intet kunnat få wittne och således eij kan böria sak emedan han intet will bestå hafwa beskylt honom.

  Nils Mårtensson i Gnalöf låtit stämma Satzer Mårtenson i Walby för 2 D:r 31 öre skullfordran gifwandes tillkiänna at dhe sig förlikt såledz at Satzer Mårtenson skulle betahla een T:a korn och een hööTiufwa nu straxt och 24 öre 24 om Juhletijd hwilket Satzer Mårtenson tillstodh.

  Handelsmannen Giert Gurrison i Cimbrisham låtit stämma Måns Nilson i Wiarp för 1 T:a korn och 4 D:r 20 /. Smt pg:r så och Truls Olufson i Jerresta för 1 D:r 31 öre smt skullfordran gifwandes till kiänna at dhe sig instält och honom förnögt.

  Nils Trulson i Wirresta låtit stämma Matz Olson ibidem för skälsordh. Nämbdemannen Oluf Frenneson i Örneberga ingaf den uthtagne citation med berättelse at det war allenast hastigt munbruk dem emillan i dryksmåhl, af alldeles intet wärde så at dhe sig med hwar andre hafwa förlikt.

  Pehr Andersson i Stiby låtit oplysa een hwithandet soo skuren af det wänstra öhrat och rist i stubben sampt skur under i samma öhrat kom hit förleden winter ifrån ollonskogen och blefwen der gångandes.

  Anno 1707 d:n 7 November Continuerades

  Mårten Pehrsson i Qwerresta låtit stämma Anders Larsson i Comsta för 10 D:r smt skuldfodran opwijsandes een uthlägz sedel af Magistraten i Ystad at Anders Munk till sterbhuset efter sahlig handelsmannen Gurris Ågeson är skyldig 10 D:r smt som Mårten Pehrsson i betalningar uthlagd.
  Anders Larsson Munk till wedermähle swarade at han warit af sahl: Gurris Ågeson för 3 åhr sedan stämbd hijt till Tinget för 10 D:r smt då han när han hört stämbningen infant sig hoos handelsmannen och betalt genast 5 D:r till honom rede pg:r, reste så omkring at upsökia 2 st oxar som woro ifrån Östra Giöinge häradh hwarföre han af handelsmannen begärt 8 öre nat och dagh i 14 dagar som han war borte, dhe han och godwillel:n honom gotgiorde och belop 3 D:r 16 öre som den Ryttmästaren dher Logerade hörde, och tyckte Anders Munk wäll förtiänt hafwa födde och 1 Röd koo, för 24 öre och betalt [oläsligt …son] i Comsta 12 öre at leta efter een swart hielmet stuuth som han kiöpt i Comsta by, så at intet mehr blef påståendes än 12 öre smt och dhet will han med gott samwet edel:n besanna, men som han först är stämbd förleden fredag, som war d:n 1 Hujus och intet kunnat wijdare bewijs skaffa så begär han upskof till nästa Tingh.
  Rätten eftersåg protocollet och befant at sahl: handelsmannen Anno 1704 låtit instämma Anders Munk för 10 D:r smt och sedan d:n 25 octob:r för Rätten genom een skrift till klockaren Christen Anderson i Stiby gifwa tillkiänna dhet han af Anders Munk war tillfredz stält.
  Resolutio
  Såsom swaranden har exiperat emot stämbningen, at den försent honom är blefwen förkunnat, helst han nödig har skaffa bewijs dhet skulden som för 3 åhr sedan war instämbd är nästan aldeles Clarerat, altså blifwer saken opsat till nästa tingh dhå partern hafwa sig at inställa at få äntel: sluth i saken.

  Hr Ryttmästaren wällb:ne Holger Rosencarntz, låtit stämma Pehr Larsson Wasbo i Tommerup för dhet han olofwandes har gåt ifrån et hans gathehus och eij betalt dhen der af gående lega, utan låtit huuset förderfwas.
  Pehr Larsson war eij tillstädes utan Inspectoren på Gersnes Thomas Röling berättade at bem:te Ryttaren Pehr Larsson är i lagstadh tiänst hoos Hr Landzhöfdingen och Baronen högwällborne Jöran Adlersten, och tiänar för skogwachtare är intet för tijden hemma, och tror honom icke weta af någon stämbning medan han nu intet wistas i Tommerup sochn.
  Hr Ryttmästaren Rosencrantz beropade sig på klockarens Pehr Påhlssons annotation at stämbningen war opläst på Tommerup sochnestuga och genast tillsänt Inspectoren på Gersnes sådant Pehr Larsson at förkunna, som Inspectorens swahr utwijsar, och har han intet annorledes kunnat stämma.
  Inspectoren Rölling ittererade at Ryttaren intet sådant lärer weta, emedan han är skogwachtare wid S:t Oluf och först för et par dagar sedan war wed gården, at han intet för fåt tahla med honom, och då wiste han intet at han war stämbd, mente intet hafwa något brutet hwar till han icke skall kunna swara när han laglig blifwer stämbd tager sig eliest intet wijdare af saken.
  Hr Ryttmästaren förmehnar eij annorledes kunnat stämma, een sådan som förlöper sitt hemman, än at låta förkunna stämningen wed sochnestämbningen och sedan på dhet stället dher man förnimmer han sig uppehåller, wäntar eliest på dhen håldne syn.

  Hr Ryttmästare Holger Rosencrantz låtit stämma Lars Månsson i Walby för dhet han warit i hans trägård och brutit grenar af hans trädh, giörandes Hr Ryttmästaren tillkiänna at drängens fader warit hoos honom och bedt för sin sohn, emedan skadan intet wahr större än han den eftergifwit.

  Handelsmannen Giert Gurrisson i Cimbrishambn låtit stämma Mårten Andersson i Gladsax för 5 D:r 29 öre skuldfodran. Warandes swahranden tillstädes och gaf tillkiännasaken wara förlijkt såledz at handelsmannen behåller een drätte duk som han för bem:t fodran har i pant.

  Handelsmannen Giert Gurrisson låtit stämma Truls Lasson i Tågerup för 8 D:r 1 öre smt och Jöns Nilsson i Jerresta för 7 D:r 29 öre gifwandes tillkiänna at dhe sig förlijkt at dhe med allerförsta sig wehla inställa och med spannemåhl clarera.

  Hans Hinricksson i Hammenhög låtit stämma Oluf Håkensson i Stiby för 1 pundh korn warandes begge tillstädes och gofwo tillkiänna at dhe sig förlijkt, at kiäranden gier något efter och allenast får 3 D:r smt som med första skall blifwa betalt.

  Hr Ryttmäster Rosencrantz inlefwererade een syn som nämbdemannen Anders Swänsson i Tågerup och Bengt Månsson i Wranerup warit förordnade at förrätta på gathehuuset N:o 6 som Pehr Larsson Ryttare åbodt taxerades Bröstfälligheeten med Bagarugn, taak och fönster till 26 D:r smt tillståendes nämbden så wara funnet som opfört är, och dhe med dheras karemärke betygat.
  Inspector Rölling påmint at som Ryttaren eij laglig är blefwen stämbd så ber han at han må niuta laga process till godo, tillfrågandes nämbden om Ryttaren siälf warit tillstädes wed synen eller om han är worden tillsagdh, hwarpå nämbden swarade neij han intet warit dher hoos, icke heller weta dhe om han är worden, tillsagd eller hwar at finna.
  Resolutio
  Såsom Pehr Larsson Wassbo, hwarken sielf eller genom laga fullmächtig sig har infunnit icke heller till dhes theblifwande tet laga förfall, der likwäll Hr Ryttmästaren bewijst, dhet han wed sochnestämbnan i rättan tijd låtit förkunna citationen och den sedan genast till Giersnäs gård hänsändt, hwarest Pehr Larsson begifwit sigh i tiänst och således å hans sida, med stämbningen i så beskaffat måhl, laglig är omgåt; Altså döhmer Rätten at Pehr Larsson Wassbo, utan opseijelse, laga skähl, och tillåtelse , bör eij förlöpa des huus, och pliktig till Hr Ryttmästaren wällb:ne Holger Rosencrantz at betahla den befundna bristfälligheet på huuset, efter hålden och inlefwererad syn 26 D:r smt sampt clarera dhet landgille som kan återstå ehrsätiandes i expenser till Hr Ryttmästaren 3 D:r smt, och för dhes utheblifwande ifrån Rätte 1 D:r smt, dog frijt nästa ting at the sitt laga förfall och saken återwinna om han så gitter.

  Inspectoren wällb:ne Thomas Rölling låtit instämma Jöns Andersson i Jerresta för dhet han wahnhäfdat huusbygningen på N:o 9 i Jerresta klagandes at han bor på et annat frälse hemman N:o 21 under Glimminge och låter dhet andra N:o alldeles förfahra. Synen som den nämbdemannen Anders Swensson i Tågerup och Bengt Månsson i Wranrup för rättade utwijsar, och sig bestiger till 81 D:r 20 öre silfwerm:t.
  Jöns Andersson till wedermähle, beklagade at han intet mächtade platzen häfda, och fantz wijd des anträde allenast 4½ gålfs huus hwilke han intet bebot men haft grunden 28 åhr i bruk, har haft sit huus kors med sin hustru som wahret ursinnig och fåhnig öfwer 25 åhrs tijd, hwilket honom mycket tillbakasat, och kommet af sig dherigenom.
  Nämbden och nährwarande almogen samtygade at han haftstort elende med sin hustru och der af blefwen myket förswagetså han intet mächtar bebygga huuset.
  Inspectoren påstod, at han åthminstone bort dhe befinteligehuusen underhålla och omboo så wijda gårdhens bergningh kunde tillsäga.
  Jöns Andersson swarade at han intet kan uthärda med så många härskapor, när han kommer från dhen ena, måste han till dhen andra, hafwandes han at swara 3 härskapor, dhen dhel som är denne grunden till Hr Landzhöfdingen Adlersten och af samma N:o till Hr Cammar Rådet Billingshöldh och för N:o 21 Hr Ryttmästar Rosencrantz så han intet kunnat mächta altsammans öfwerkomma hälst at N:o 9 i hemmantahl är sat för högt nämbl: tillsammans 3/8 hemman och icke kan swara högre än ¼ hemman, warandes hans uthsäde till hela 3/8 hem:t eij större än han sår åhrl: i norre wången 3 tunnor och i the 2 andra twå hwartera 2 T:r och således 2 åhr 5 T:r och 1 åhr 4 T:r och derföre orkar eij utan bijståndh dhet upbyggia.
  Inspectoren berättade at han tijd efter annan påmint honomeij låta husen på gården förfahra, hwilket han och lofwat, hade och trodt at han dhet skolat efterkomma, men han twärt om låtit dhem aldeles nederfalla och märker at han nu föga sköter dherom, anten han får dhet behålla eller eij, och ingen åbo lär dher till fås, med mindre huus kommer på gården, at han sig dher kan bärga.
  Jöns Anderson uhrsächtade sig at eij wijdare fantz wedh des tillträde än allenast ladehuus at läggia säden uti men inge wåhnhuus.
  Inspectoren påstod anten Jöns Andersson måtte förpliktas at bebyggia gården så lagligen som bruket kan tillsäga eller och dher han så eij gitter då betala huusens wärde at man dher på kan skaffa annat åboo.
  Jöns Andersson förklarade at han ingentehra mächtade anten bebygga gården eller bringa dhes wärde till wäga dher på Inspectoren påstod han måtte niuta laglig bygningzkostnat så han kan få en annan åboo.
  Resolutio
  Ehuruwäll Jöns Andersson sig uhrsäktar der medh at han, genom des hustrus äländiga tillståndh som öfwer 20 åhrs påståt är kommen så af sig at han huusen till grunden N:o 9 icke lagligen orkat bebyggia, eller dhe huusen som för honom på platzen fantz, wid macht hålla som eij war mehra än 4½ golfshus till lada och fååhuus men inge manhuus, han des uthan måste för den grunden swara twänne härskapor och dhet tredie för hemmanet han åbor likwäll emedan honom efter lag ålegat hemmanet N:o 9 lagl:n häfda och bebygia hwilket han eij efterkommit, utan wed den håldne synen är befunnit dhe förre huusen aldeles wara nederfaldne och till andre huus opbyggiande ährfodras 81 D:r 20 öre smt; Alt så döhömer Rätten Jöns Andersson at böra till kiäranden på dhes härskapz wägnar och dhes andehl i gården betala helften af dhet som till gårdens byggande opföres i den förrättade synen nämbl: 40 D:r 26 öre smt, ståendes kiärandens härskap frijt anten sielf moth denne huusens anammande draga försorgh om bygningen efter dhes andehl i gården eller i anseende till swarandens beklageliga tillståndh förunna honom dag gården efter handen at upbygga och längre bruka, hafwandes han eliest sin rätt genom wahnhäfdande förbrutet.

  Michael Nilson i Gislöf opbudit andre gången dhe hemmansdhelar i N:o 25 och N:o 26 i Gieslöf som han sig af Erik Nilson tillhandlat och förste gången opbödz d: 6 Junij sistleden.

  Gissel Olufson Smedh i Cimbrishambn låtit instämma Pehr Swänsson i Wemmenlöf angående part i arfwet som han wunnit af framledne Jöns Swänsons barn i Råboa hwilkas fader war halfbroder till Gissel Olufson och des syskons fader Oluf Swänson som med Dragonerne kom till Pohlen och eij annat witterligit är än han lefwer, då dheras halfbroder medh döden afled.
  Pehr Swänsson till wedermåhl swarade at ehuruwähl eij bewijsligit ähr dhet deras fader Oluf Swänson wore i lifwe, den tijden Jöns Swänson wed döden afledh, icke desto mindre, at undfly all widlyftigheet och beswär, har dhe å begge sidor godwilleligen sig medh hwar andra förenat, at han afstår till Oluf Swäns barn, af dhet arf som han genom lag och rätt wunnit af Jöns Swäns barn och arfwingar all dhen giäld som på samma lått än uthstår, och bestiger 23 D:r smt och dher till 9 D:r smt i wärde af sädh pg:r eller andra wahror som han efter handen snarast kan åstadkomma, och då sedan för all tilltahla af Oluf Swänsons sterbhuus och arfwingar will wara qwitt och frij.
  Gissel Olufson på dhes egne och medh syskons wägnar war der medh tillfredz och sammaledes dhes morbroder Oluf Anderson i Wemmenlöfz torp, som wedh Rätten war tillstädes, hwilke försäkrade, at emedan ingen i några åhr har sport något af Oluf Swänsson, och owist är anten han är lefwande eller dödh blefwen i Pohlen eller när , och eliest Pehr Swänsson medh beswähr och Rättegångh wunnit arfwet af Jöns Swänssons barn, ty försäkra dhe honom at han för wijdare answahr, och tilltahl, angående detta arf, skall wara och blifwa aldeles qwitt och frij.

  Anno 1707 d:n _ November Continuerades

  Pehr Olsson i Borreby inlade een syn som nämbdemannen I Tommerup och Anders Swänsson i Tågerup, hållit på hemmanet N:o 19 i Borreby hwilket Pehr Olson i förleden wåhr dag emottog efter Mårten Olson, och nu genom synen wijsar hurulunde dhet då war beskaffat, således at efter syningz mennernas färrättningh bröstfälligheeten bestiger till 31 D:r 16 öre smt. Tillståendes Mårten Nilson och Anders Sörensson [Swensson] oppå dheras edh synen wara richtig förrättat.

  Instod kohnan Bengta Christensdotter som war för Rätten sistledne Ting, och bekiände sig wara lägrat på marken emillan Jerresta och Bolshög, förmahntes säija sanningen och komma ihog hwadh henne senaste sanaste sades och huru hon förmantes.
  Bengta Christensdotter swahrade at hon på ingen annan kan bekiänna än hon tillförende sagt, at han tiänt hos Ryttmästar Riddershiöld och fohr ofta hans ährender till Ystad, då hon tiänte hoos Hendrick Ifvarson i Ystadh, hade sine bonde kläder på sig och sitt eget hår, men war nu omklädder, och hade blåa kläder på och een peryque, och hete Nils Jonson. Wet intethwar han kom ifrån eller hwar han tog wägen, emedan dher war nästan mörkt, och kom hon ifrån Glimminge, dher hon war i commissariens ährender och war drucken af öhl som dhe nödde i henne dricka kan ingen anna bekiänna på.
  Rätten frågade henne hwarföre hon bekiände annorledz wedh sista Tinget, då hon sade sig intet kiänna honom eij wetandes hwad kläder, hår eller skägg han hade, icke heller om han war stor eller liten. Kohnan swarade at han war något tioker men intet synnerlig högh.
  Jöns Torson i Borreby som wahret wäll kändh i Ryttmästar Riddershöldz huus wiste intet at någon af dhet nampnet någon sin tiänt Hr Ryttmästaren, eller någon som warit bonde klädde och hat periuq.
  Kohnan påstod at han som oftast fohr Hr Ryttmästarens ährender i Ystadh hoo Hindrick Ifwarson och dhå war bonde klädder, dhet är så mången som blir omklädder.
  Förmantes at säga sanningen, hwar och icke skall hon få bref medh sig till Hr Ryttmästaren som nu är hemkommen och är öfwerst Leiutnant, och emedan hon tiänar hoos fiscalen Limnell skall hon sammaledes få bref medh sig dijt, kan taga litet afträde och middagz tijden komma igen.

  Nämbdemannen Swän Anderson i Torp androg för Rätten huruledes han förnummit at han sidsta Ting skulle blefwen förordnat, till förmyndare för framledne Christopher Hansons dotter Lucia, och hennes arf 44 D:r 3 öre men som han intet kan påtaga sig något förmynderskap alldenstundh han är 60 åhr gammal och nog har haft sin dhel af förmynderskap så länge han har orkat så anhåller han blifwa förskont på sin höga ålder emedan han dhet omöglig kan emottaga eij heller är henne skyldt.
  Swen nämbdemannen hade haft åtskillige i förslag och intet fant någon dher till wara ledig och fallen stannade den om sieder på Lars Olsson i Herresta som är i swågerlag med Lucia Christophersdotter på dhes hustrus wägnar som är skyldh medh pigan.
  Resolutio
  Såsom oppå Sören [Swen] Anderssons andragne lagliga uhrsäkt, Rätten funnet at förskona honom för detta förmynderskapet, och ingen funnetz nährmare dhet at emottaga än Lars Olson i Östra Herresta; Altså blifwer här med Lars Olsson förordnat at wara förmyndare för Lucia Christophersdotter och dhes arf 44 D:r 3 öre som hon af hennes stiffader Mårten Olsson i Borreby har at annamma till sig och förmynderskapet sig genast at antaga och efter förmyndare ordningen således förwalta som han kan dhet förswara.

  Nämbdemannen Mårten Nilson i Tommerup och Anders Kock i Tågerup refererade att qwinfolket Bengta Cristophersdotter sagt sig wilia gå bort skötandes intet om något bref med sig fördenskull utskickat at förnimma om hon war tillstädes men fantz intet..
  Nämbden berättade wijdare at samma qwinfolk uti Lilliengrips tijd, och warit för Rätten och bekänt sig wara häfdad af een elf som i marken kommit op uhr en kiälla som een gran adelsman, medh hwilken hon aflat 16 eller 18 barn men han altidh tagit dhem ifrån henne at hon intet fåt sedt mehr än hälften. Medh mycket underligt snack som hon dhen tijdh bekände, och derföre höltz före wara fånigh kunnades nämbden intet wist säga tijden  när dhetta skedde utan lärer wara 12 eller 14 åhr sedan.
  Nämbden tillfrågades hwarföre dhe intet tillförne talt der om, hwar på dhe swarade at dhe intet så hastigt kommo dhet ihog, men är wist at dhet är dhen samma hwar om Rätten will efterslå protocollen.

  På TingsRättens wägnar
  [Sigill] Bengt Seth

  © Magnus Lindskog, 2001